ע"בשותב תורגב תניחב חפסנ

ג"נשת ץיק ,005103 ןולאש

'ח הנשמ ,'א קרפ - "הלח" תכסמ
ןחבמל רוזח