ע"בשות - תודהיב תועידי ןחבמ

ס"שתה ןושחרמב ח"י

! רקי דימלת

.ידוסי רפס תיבב ךידומיל תונש ךשמב תשכרש ,תודהיב תויללכ תועידי קודבל אב הז ןחבמ

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
.תקייודמו הרצק הרוצב תולאשה לע בישהל שי .תעדה

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןהו הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונאהנשה לגעמ - א קרפ

1 הלאש
תווצמה ןמ תחא לכ דיל גחה םש בותכ .םיגחב םתוא םימייקמ ונאש תווצמ לש תומש ךינפל
!וילא תכיישה
_________ רפוש תעיקת
__________ םינימה תעברא
__________ הצמ תליכא

2 הלאש
(!גחה דיל םימיה רפסמ בותכ) ?םיאבה םיגחהמ דחא לכ םיגגוח ונא םימי המכ
_______ חספ
________ הכונח
_______ תועובש
_________ הנשה שאר

3 הלאש
?דעומה לוח ימי םיארקנה םימי םנשי םיגח וליאב
_______________
_______________

4 הלאש
(!םיגחה םש בותכ) ?גח ורסא לח םיגח ולא רחא .גח ורסא ארקנה םוי לח ,םיגח השולש רחא
__________________ _____________________ _________________
___________________________ ?הלאה םיגחה תשולשל הרותב ללוכה םשה והמ

5 הלאש
:םיאבה םיגחהמ דחא לכ לח שדוחב ךיראת הזיאב
______ םירופכה םוי
_______ םירופ
______ תועובש
______ תואמצעה םוי

6 הלאש
:הדימעה תליפתב םיאבה םיעטקה תא םירמוא הנשב םימי וא גח וא ערואמ הזיאב
__________ וננע
_____________ שודקה ךלמה
_____________ םיסנה לע

7 הלאש
:םיאבה םישדוחה ןמ דחא לכב לחש דחוימ םוי וא גח וא ערואמ ןייצ
______________ ולסכ
______________ תבט
________________ טבש
______________ זומת
_______________ בא

8 הלאש
:תואבה תוליגמה תא םיארוק יתמיא
_____________ הכיא תליגמ
______________ רתסא תליגמםוקמל םדא ןיב - ב קרפ


1 הלאש
!םוי לכ םיללפתמש תוליפתה שולש תומש בותכ
___________________
___________________
____________________

2 הלאש
:םיאבה םירבדהמ דחא לכ ינפל םיכרבמ הכרב וזיא ,הליכאה ינפל םיכרבמ ןינהנה תכרב
___________ םיזופת ץימ
_______________ זופת
______________ הננב
______________ הגוע
______________ םחל

3 הלאש
:םיאבה םירבדהמ דחא לכ תליכא ירחא םיכרבמ הכרב וזיא
_____________ הינמחל
_____________ ץע חופת
_____________ םינומיר
_______________ הלוק
________________ הגוע

4 הלאש
םעפב ותוא םילכואשכ ,שדח ירפ לע םיכרבמ תפסונ הכרב וזיא ,ןינהנה תכרבל ףסונב
_________________________________ ?הנשב הנושארה

5 הלאש
(!עטקה םש בותכ) ןוזמה תכרבב ףסונ עטק םיפיסומ ,םיאבה םינמזה ןמ דחא לכב
_____________ הכונחב
____________ שדוח שארב
_____________ תבשב

6 הלאש
:הלא תופסות ןה ולא ,רקובה תליפתב תודחוימ תופסות שולש םיפיסומ שדוח שארב
___________________
___________________
____________________

7 הלאש
:םינמזה ןייצ - הלדבה םישוע םינמז ינשבו שודיק םישוע םינמז ינשב
_____________ ___________ :שודיק
____________ ___________ :הלדבה

8 הלאש
:תואבה תוכרבה תא םיכרבמ יתמיא
____________________ הרותה תוכרב
_____________________ רצי רשא

9 הלאש
:תואבה תושרפה תא םיארוק יתמיא
____________________ רוכז תשרפ
_______________ "הכרבה תאזו" תשרפ


ורבחל םדא ןיב - ג קרפ

1 הלאש
______________________________ ?רבח לע םיער םירבד רבדל רוסיאה ארקנ דציכ

2 הלאש
תיבב םידומילל עיגה אלו הלוח היהש רבח לש ומולשב םילאוששכ םימייקמ הוצמ וזיא
_______________________________________________________ ?רפסה

3 הלאש
____________________ ?ךדיל םירבועשכ אמאו אבא ינפב םוקל :הוצמה תארקנ דציכ

4 הלאש
_______________ ?אמאל וא אבאל דחוימה אסיכה לע תבשל אל :הוצמה תארקנ דציכ

5 הלאש
_____________________________ ?ףסכ ול ןיאש ינעב ךומתל :הוצמה תארקנ דציכ

6 הלאש
____________ תוצמ םייקמ ,הלש םילעבל התוא ריזחמו ןמיס הב שיש האיצמ אצמש ימ

7 הלאש
_______________________ ?התכל סנכנה ,הרומה ינפב םימקשכ םימייקמ הוצמ וזיא


פ"עבשותל אובמ - ד קרפ


1 הלאש
:םירדסה תשש תומש בותכ .םירדס השש שי הנשמב
___________ ____________ ____________ ___________ ___________

2 הלאש
___________________________________________ ?הנשמה ימכח םיארקנ דציכ

3 הלאש
___________________________________________ ?ארמגה ימכח םיארקנ דציכ

4 הלאש
_________________________________________________ ?הנשמה תא ךרע ימ

5 הלאש
______________________________ ?ארמגה לע שוריפ בתכש םינשרפה לודג אוה ימ

6 הלאש
:תואבה תותכסמה ןמ תחא לכ תכייש רדס הזיאל
__________________ םיחספ
____________________ ןיטיג
_____________________ האפ
__________________ תוכמ
___________________ םיחבז
__________________ תואוקמ
לכות ,תותכסמה תומשב ןנובתת םא לבא ,ס"שה תותכסמ לכ תא רוכזל ךממ שרדנ אל :ןחבנל
.תכסמ לכ תכייש וילא רדסה לע ומשל םתוא ךיישל

7 הלאש
!וראק ףסוי 'ר רביחש "ךורע ןחלשה" יקלח תעברא לש םהיתומש בותכ
_____________
______________
______________
______________

8 הלאש
!תורודה רדס יפל םתוא רדס .םימכח לש תומש ךינפל
וראק ףסוי 'ר ,אבר ,יאחוי רב ןועמש 'ר ,ן"במרה
_____________(1)
_____________ (2)
______________ (3)
_____________ (4)


תויללכ תועידי - ה קרפ


1 הלאש
:תוישרפה יתש תומש תא בותכ .תוישרפ יתש תובותכ הזוזמב
___________________
___________________

2 הלאש
____________ ?וז הנש תארקנ דציכ .'ב רדאו 'א רדא םישדוח הב שי ,ס"שת תנש ,הנשה

3 הלאש
______________________________________________ ?"הרמזד יקוספ" הז המ

4 הלאש
?הלדבהל םיכרצנ םירבד ולא
_________________
_________________
___________________

5 הלאש
______________________________________________ ?"םינורחא םימ" הז המ

6 הלאש
:םיאבה תוביתה ישאר תא חנעפ
____________________________________________________ :ש"בו ה"ב
________________________________________________________ :ץ"ש
________________________________________________________ :ל"זח
________________________________________________________ :ק"ש
_________________________________________________________ :ס"ש


            תוכן 
מבחני ידע ביהדות             תוכן מבחנים בתושבע