תודהיב תועידי ינחבמ ינולאש

ב"סשתה - פ"עבשות - תודהיב תועידי ןחבמ
(תונורתפ אלל) א"סשתה - פ"עבשות - תודהיב תועידי ןחבמ
(תונורתפ אלל) ס"שתה - פ"עבשות - תודהיב תועידי ןחבמ
(תונורתפ אלל) ט"נשתה - ך"נתו פ"עבשות - תודהיב תועידי ןחבמ