ע"בשות - תודהיב תועידי ןחבמ

ב"סשתה ןושחרמב ב"כ

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת

.ידוסי רפס-תיבב ךידומיל תונש ךשמב תשכרש ,תודהיב תויללכ תועידי קודבל אב הז ןחבמ

!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
.תקייודמו הרצק הרוצב תולאשה לכ לע בישהל שי

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא

הנשה לגעמ - א קרפ

1 הלאש
:תווצמה תומש בותכ - הז גחל תודחוימה הרותה ןמ תווצמ יתש ןנשי תוכוסה גחב
_____________________________
_____________________________
הבושת
2 הלאש
!תומוצה יתש תומש בותכ - (תומוצ) תוינעת יתש ןנשי ירשת שדוחב
____________________________
____________________________
הבושת
3 הלאש
:םיארקנ םימי ולא
________________ ל _________________ ןיבש םימיה ?הבושת ימי תרשע
________________ ל __________________ ןיבש םימיה ?םירצמה ןיב ימי
הבושת
4 הלאש
:הלאה תווצמהמ 3 ןייצ .תווצמ המכ םימייקמ ונא רדסה לילב
____________________
____________________
____________________
הבושת
5 הלאש
:םיאבה םירבדהמ דחא לכ לח ירבע שדוח הזיאב
________ תורוכב תינעת
_______ תונליאל הנשה שאר
_________ הרות תחמש
הבושת
6 הלאש
:םיאבה םיגחה ןמ דחא לכ לח (שדוחב םויו שדוח) ךיראת הזיאב
____________ תועובשה גח
_____________ םירופ
__________ תואמצעה םוי
הבושת
7 הלאש
הלא םינמז ינש ןייצ - "תקספמ הדועס" תארקנה הדועס םילכוא הנשב םינמז ינשב
_____________________________
_____________________________
הבושת
8 הלאש
:(!גחה םש ןייצ) םיאבה םירבדה ןמ דחא לכ ךייש גח הזיאל
____________ ךילשת תרימא
_____________ תופקה
___________ ןמוקיפא
הבושת
9 הלאש
!הלא םיגח ינש תומש ןייצ - םיגח ינשל םיכייש דעומה לוח ימי
___________________
___________________
הבושת
10 הלאש
:תואבה תוליגמה שולשמ תחא לכ תכייש וילא הנשב דעומה תא ןייצ
___________ רתסא תליגמ
__________ הכיא תליגמ
___________ תור תליגמ

הבושת

םוקמל םדא ןיב - ב קרפ


1 הלאש
םירבדה ןמ דחא לכ לע םיכרבמש הנורחאה הכרבה איה המו הנושארה הכרבה איה המ
:םיאבה
הנורחא הכרב הנושאר הכרב ןוזמה
    קסרפא .א
    הגוע .ב
    םיזופת ץימ .ג
    םיבנע .ד
    םינטוב .ה
    ןיי .ו
    התיפ .ז
הבושת

2 הלאש
:תואבה הדימעה תוליפתב ןנשי תוכרב המכ
_____________________________ לוח לש הדימע תליפת
____________________________ תבש לש הדימע תליפת
_________________________ שדוח שאר לש ףסומ תליפת
_________________________ הנשה שאר לש ףסומ תליפת
הבושת
3 הלאש
:םיאבה םיעטקה תא םיפיסומ הכרב וא הליפת וזיאבו ןמז הזיאב

הליפתה וא הכרבה ןמז הזיאב עטקה
    ונצילחהו הצר .א
    אוביו הלעי .ב
    ונינע .ג
    םיסנה לע .ד

הבושת

4 הלאש
!הרצקב בותכ - םיאבה םיגשומה לע ךל עודי המ
________________________________________________ תורשעמו תומורת
____________________________________________________ למוגה תכרב
____________________________________________________ ךרדה תליפת
___________________________________________________ הצקומ לוטלט
____________________________________________________ הליענ תליפת
___________________________________________________ תונליאה תכרב

הבושת


ורבחל םדא ןיב - ג קרפ


1 הלאש
"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" תווצמ ישעמ ןפואב םימייקמ דציכ
:תואמגוד יתש בותכ
________________________________________________
_________________________________________________
הבושת
2 הלאש
."וארית ויבאו ומא שיא" תווצמ ישעמ ןפואב םימייקמ דציכ
:תואמגוד יתש בותכ
________________________________________________
________________________________________________
הבושת
3 הלאש
.ומולשב לואשל ותיבל ךלה ןבואר .בוט שיגרה אלש ינפמ םידומילהמ רדענ לבוי
____________________________________________ ?ןבואר םייק הווצמ וזיא
הבושת
4 הלאש
:םהב גוהנל ךירצ םדאש תובוט תודימ יתש בותכ
________________________
________________________
הבושת
5 הלאש
:ןהמ קחרתהל ךירצ םדאש תוער תודימ יתש בותכ
________________________
________________________

הבושת

פ"עבשותל אובמו תויללכ תועידי - ד קרפ

1 הבושת
:תואבה תופוקתה ןמ תחא לכב יחש דחא םכח לש םש בותכ
_________________________ םיאנתה תפוקת
____________________ םיארומאה תפוקת
____________________ םינושארה תפוקת
__________________ םינורחאה תפוקת
הבושת
2 הבושת
:הנשמ ירדס השיש ךותמ םירדס 3 לש תומש בותכ
_____________________
_____________________
_____________________
הבושת
3 הבושת
:םיאבה םיגשומל רצק רבסה ךנושלב בותכ
____________________________________ הנבל שודיק
__________________________________________ ללה
_______________________________________הלדבה
___________________________________רמועה תריפס
_______________________________________ הטימש
הבושת


ב"סשתה - פ"עבשות - תודהיב תועידי ןחבמל תובושתל אמגוד

הנשה לגעמ - א קרפ

1 הבושת
:תווצמה תומש בותכ - הז גחל תודחוימה הרותה ןמ תווצמ יתש ןנשי תוכוסה גחב
הכוס תווצמ
םינימ עברא
האבה הלאשה
2 הבושת
!תומוצה יתש תומש בותכ - (תומוצ) תוינעת יתש ןנשי ירשת שדוחב
הילדג םוצ
םירופיכה םוי
האבה הלאשה
3 הבושת
:םיארקנ םימי ולא
םירופיכה םויל הנשה שאר ןיבש םימיה ?האבה הלאשה ימי תרשע
.באב העשתל זומתב רשע העבש ןיבש םימיה ?םירצמה ןיב ימי
האבה הלאשה
4 הבושת
:הלאה תווצמהמ 3 ןייצ .תווצמ המכ םימייקמ ונא רדסה לילב
הצמ תליכא
הדגהה תרימא
תוסוכ עברא
דועו ,רורמ
האבה הלאשה
5 הבושת
:םיאבה םירבדהמ דחא לכ לח ירבע שדוח הזיאב
ןסינ - תורוכב תינעת
טבש - תונליאל הנשה שאר
ירשת - הרות תחמש
האבה הלאשה
6 הבושת
:םיאבה םיגחה ןמ דחא לכ לח (שדוחב םויו שדוח) ךיראת הזיאב
ןויסב 'ו - תועובשה גח
רדאב ד"י - םירופ
רייאב 'ה - תואמצעה םוי
האבה הלאשה
7 הבושת
הלא םינמז ינש ןייצ - "תקספמ הדועס" תארקנה הדועס םילכוא הנשב םינמז ינשב
.םירופיכה םוי ברע
.באב העשת ברע
האבה הלאשה
8 הבושת
:(!גחה םש ןייצ) םיאבה םירבדה ןמ דחא לכ ךייש גח הזיאל
הנשה שאר - ךילשת תרימא
הרות תחמש / תוכוסה גח - תופקה
חספ - ןמוקיפא
האבה הלאשה
9 הבושת
!הלא םיגח ינש תומש ןייצ - םיגח ינשל םיכייש דעומה לוח ימי
תוכוסה גח
חספה גח
האבה הלאשה
10 הבושת
:תואבה תוליגמה שולשמ תחא לכ תכייש וילא הנשב דעומה תא ןייצ
םירופ - רתסא תליגמ
באב העשת - הכיא תליגמ
תועובש - תור תליגמ

האבה הלאשה

םוקמל םדא ןיב - ב קרפ


1 הבושת
םירבדה ןמ דחא לכ לע םיכרבמש הנורחאה הכרבה איה המו הנושארה הכרבה איה המ
:םיאבה
הנורחא הכרב הנושאר הכרב ןוזמה
תושפנ ץעה ירפ ארוב קסרפא .א
'ג ןיעמ / היחמה לע תונוזמ ינימ ארוב הגוע .ב
תושפנ ורבדב היהנ לכהש םיזופת ץימ .ג
'ג ןיעמ / ץעה לע ץעה ירפ ארוב םיבנע .ד
תושפנ המדאה ירפ ארוב םינטוב .ה
'ג ןיעמ / ןפגה לע ןפגה ירפ ארוב ןיי .ו
ןוזמה תכרב ץראה ןמ םחל איצומה התיפ .ז
האבה הלאשה

2 הבושת
:תואבה הדימעה תוליפתב ןנשי תוכרב המכ
19/18 - לוח לש הדימע תליפת
7 - תבש לש הדימע תליפת
7 - שדוח שאר לש ףסומ תליפת
9 - הנשה שאר לש ףסומ תליפת
האבה הלאשה
3 הבושת
:םיאבה םיעטקה תא םיפיסומ הכרב וא הליפת וזיאבו ןמז הזיאב

הליפתה וא הכרבה ןמז הזיאב עטקה
ןוזמה תכרב תבש ונצילחהו הצר .א
ןוזמה תכרב / הדימע תליפת שדוח שאר אוביו הלעי .ב
הדימע תליפת תינעת / םוצ ונינע .ג
ןוזמה תכרב / הדימע תליפת םירופו הכונח םיסנה לע .ד

האבה הלאשה

4 הבושת
!הרצקב בותכ - םיאבה םיגשומה לע ךל עודי המ
.קלח םהמ םישירפמ 'ודכו תוקריו תוריפ תליכא ינפל - תורשעמו תומורת
.ם"ייח - תודוהל םיכירצש העבראל וא סנ ול השענש ימל הידוה תכרב - למוגה תכרב
.ריעל ץוחמ העיסנ וא האיציב תרמאנה הכרב - ךרדה תליפת
.תבשב לוטלטב םירוסאה םיצפח םנשי - הצקומ לוטלט
.םירופיכה םויל תדחוימ הדימע תליפת - הליענ תליפת
.םיבלבלמ תונליאה רשאכ ןסינ שדוחב תרמאנה הכרב - תונליאה תכרב

האבה הלאשה


ורבחל םדא ןיב - ג קרפ

1 הבושת
"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" תווצמ ישעמ ןפואב םימייקמ דציכ
:תואמגוד יתש בותכ
.םירוהה ינפב המיק
.'ודכו תוסכ .הייתש .הליכאב םירוהה תא תרשמ
האבה הלאשה
2 הבושת
."וארית ויבאו ומא שיא" תווצמ ישעמ ןפואב םימייקמ דציכ
:תואמגוד יתש בותכ
.ומוקמב בשוי אל
.'ודכו וירבד תא רתוס אל
האבה הלאשה
3 הבושת
.ומולשב לואשל ותיבל ךלה ןבואר .בוט שיגרה אלש ינפמ םידומילהמ רדענ לבוי
םילוח רוקיב תווצמ - ?ןבואר םייק הווצמ וזיא
האבה הלאשה
4 הבושת
:םהב גוהנל ךירצ םדאש תובוט תודימ יתש בותכ
'ודכו טעומב תוקפתסה תועינצ ,הוונע
האבה הלאשה
5 הבושת
:ןהמ קחרתהל ךירצ םדאש תוער תודימ יתש בותכ
'ודכו הוואג ,האנק ,סעכ

האבה הלאשה

פ"עבשותל אובמו תויללכ תועידי - ד קרפ

1 הבושת
:תואבה תופוקתה ןמ תחא לכב יחש דחא םכח לש םש בותכ
ריאמ 'ר - םיאנתה תפוקת
אבר - םיארומאה תפוקת
ם"במרה - םינושארה תפוקת
קוק ברה - םינורחאה תפוקת
(דוקינב הכזמ הנוכנ המגוד לכ)
האבה הלאשה
2 הבושת
:הנשמ ירדס השיש ךותמ םירדס 3 לש תומש בותכ
תורהט םישדק ןיקיזנ םישנ דעומ םיערז
האבה הלאשה
3 הבושת
:םיאבה םיגשומל רצק רבסה ךנושלב בותכ
.הנבלה תושדחתה רחאל שדוח לכ םיכרבמש הכרב - הנבל שודיק
.םיגחבו םישדוח ישארב ללהו חבשב םירמאנה םילהת ירומזמ - ללה
.ונתננוח התא וא / גחו תבש יאצומב ןיי סוכ לע תורמאנה תוכרב - הלדבה
.ברע ידימ םירפוס ונא םתוא תועובשל חספ ןיבש םימיה - רמועה תריפס
וא עקרקה תדובע יבגל תולבגמ שי הב תיעיבשה הנשה - הטימש
. לבקתתתרחא הנוכנ הרדגה לכ
האבה הלאשה






            תוכן 
מבחני ידע ביהדות             תוכן מבחנים בתושבע