ע"בשות - תודהיב תועידי ןחבמ

א"סשתה ןושחרמב ה"כ

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת

.ידוסי רפס-תיבב ךידומיל תונש ךשמב תשכרש ,תודהיב תויללכ תועידי קודבל אב הז ןחבמ

!תעדה בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
.תקייודמו הרצק הרוצב תולאשה לכ לע בישהל שי

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא


הנשה לגעמ - א קרפ

1 הלאש
:םיאבה םיגחהמ דחא לכל ףסונ םש בותכ .תומש המכ שי לארשי יגחמ קלחל
__________ הנשה שאר
__________ תוכס
__________ חספ
____________ תועובש


2 הלאש
.הווצמה תא בותכ .הז גחל תדחוימ הווצמ שי םיאבה םיגחהמ דחא לכל
___________ הנשה שאר
_________ תוכס
____________ חספ
___________ הכונח

3 הלאש
:םיאבה םיגחהמ דחא לכ לח ירבע שדוח הזיאב
________ הרות תחמש
_________ םירופ
________ תואמצעה םוי
_________ תועובש

4 הלאש
:םיאבה תומוצהמ דחא לכ לח [שדוחב םויו שדוח] ךיראת הזיאב
______________ הילדג םוצ
_____________ רתסא תינעת
_____________ רופכ םוי

5 הלאש
:הלא םיגח תומש בותכ ,םילגר שולש ללוכ םשב םיארקנ םיגח השולש
________________ .1
________________ .2
________________ .3

6 הלאש
.הלא םיגח תומש בותכ .דעומה לוח ימי םייורקה םימי םנשי םיגח ינשב
________________ .1
________________ .2

7 הלאש
:םיאבה םינמזב םיארוק תוליגמה שמחמ הליגמ וזיא
_____________ םירופ
_______________ באב העשת

8 הלאש
:"םיסינה לע" הליפתה עטק תא הדימעה תליפתב םיפיסומ םהב םיגח ינש תומש בותכ
________________ .1
________________ .2

9 הלאש
:םיאבה םיגשומה םירושק הנשב םימי וא םוי הזיאל
___________ שודקה ךלמה .1
____________ ונינע .2
___________ תקספמ הדועס .3
________________ "ללה" .4םוקמל םדא ןיב - ב קרפ


1 הלאש
:םיאבה םירבדהמ דחא לכ םילכואש ינפל םיכרבמ הכרב וזיא
____________ הגוע
___________ הננב
___________ םיבנע
____________ הירכוס

2 הלאש
:הלאה םירבדהמ דחא לכ םילכואש ירחא םיכרבמ הכרב וזיא
_________ םחל
__________ םיטיוקסב
___________ ץע חופת
____________ םיבנע

3 הלאש
:םיאבה םינמזב ןוזמה תכרבב םיפיסומ ףסונ עטק הזיא
_______________ םירופב
______________ שדוח שארב
________________ תבשב

4 הלאש
:ףסומ תליפת םיללפתמ םינמז וא םימי וליאב
____________________ .1
____________________ .2
____________________ .3

5 הלאש
:הלא תוליפת 5 תומש בותכ .תוליפת שמח םיללפתמ םירופיכה םויב
___________ .1
___________ .2
___________ .3
___________ .4
___________ .5

6 הלאש
:תואבה תוליפתה תא םירמוא יתמיא
_____________ ךרדה תליפת
_____________ למוגה תכרב
_______________ ךילשת

7 הלאש
:םיידי תליטנ םיבייחמ םיניינע ולא
____________________ .1
____________________ .2
____________________ .3

8 הלאש
:הלא תוכרב תומש בותכ .תוכרב םיכרבמ תבש יאצומ לש הלדבהב
______________ .1
______________ .2
______________ .3
______________ .4

9 הלאש
:תסנכה תיבב ןיינמב תירחש תליפתב הרות רפסב םיארוק עובשב םימי וליאב
____________________ .1
____________________ .2
____________________ .3ורבחל םדא ןיב - ג קרפ

1 הלאש
:תוצמ םייקמ הנקז השא וא ןקז םדא ינפב םקש ימ
_______________________________________________________________

2 הלאש
:יסוי םייק הוצמ וזיא - םינמיס ידי לע וילעבל וריזחהו רקרפ טע אצמ יסוי
_______________________________________________________________

3 הלאש
:םאו בא דוביכ תוצמל תואמגוד יתש בותכ
___________________ .1
___________________ .2

4 הלאש
:םאו בא ארומ תוצמל תואמגוד יתש בותכ
___________________ .1
___________________ .2

5 הלאש
.ומולשב לואשל ותיבל ךלה ידג .הלחמ תובקעב םידומילל עיגה אל ינד
___________________________ ידג םייק הוצמ וזיא

6 הלאש
__________________ :םייח רבע רוסיא הזיא .בקעי לע םיער םירבד רפיסו לשכנ םייח

7 הלאש
.שדח רפס רותב ותוא רכמו השדח הפיטעב ןשי רפס ףטע דוד
__________________________________________________ דוד רבע רוסיא הזיא
פ"עבשותל אובמ - ד קרפ

1 הלאש
:םירדסה תשש תומש בותכ .םירדס השיש שי הנשמב
_________ _________ _________ _________ _________ _________

2 הלאש
_________________________________________________ ?הנשמה תא ךרע ימ

3 הלאש
?ארמגה ימכחו הנשמה ימכח םיארקנ דציכ
__________________ הנשמה ימכח
__________________ ארמגה ימכח

4 הלאש
__________________________________ ?"ךורע ןחלש" יקלח תעברא תא רביח ימ

5 הלאש
:ךורע ןחלשה יקלח תעברא תומש בותכ
_____________ .1
_____________ .2
_____________ .3
_____________ .4

6 הלאש
:תורודה רדס יפל םתוא רדס .תונוש תופוקתמ םימכח תומש ךינפל
יאחוי רב ןועמש 'ר ,שיקל שיר ,ן"במרה ,ןרוג המלש ברה
____________
____________
____________
____________תודהיבו פ"עבשותב תויללכ תועידי - ה קרפ


1 הלאש
__________________________________________________ ?תרבועמ הנש יהמ

2 הלאש
.תוישרפה יתש תומש בותכ .תוישרפ יתש שי הזוזמב
_____________________ .1
_____________________ .2

3 הלאש
________________________________ :תווצמה תכרב תארקנה הכרבל המגוד בותכ

4 הלאש
_________________________________ :ןינהנה תכרב תארקנה הכרבל המגוד בותכ

5 הלאש
_____________________________ :םיארקנ באב 'טל זומתב רשע העבש ןיבש םימיה

6 הלאש
:םיאבה תוביתה ישאר תא חנעפ
____________________________________________________ :פ"עבשות
_______________________________________________________ :ל"זח
______________________________________________________ :ה"בקה
_______________________________________________________ :ט"וי
______________________________________________________ :ת"ישע
_______________________________________________________ :ת"וש            תוכן 
מבחני ידע ביהדות             תוכן מבחנים בתושבע