ך"נתו ע"בשות - תודהיב תועידי ןחבמ

ט"נשתה ןושחרמב 'א

!הרקי הדימלת ,רקי דימלת

.ידוסי רפס תיבב ךידומיל תונש ךשמב תשכרש תודהיב תויללכ תועידי קודבל אב הז ןחבמ

בושייבו תוניתמב ,םאתהב בשהו הלאש לכל תודחוימה תוארוהבו תולאשב בטיה אנ ןייע
!תעדה

.תקייודמו הרצק הרוצב תולאשה לכ לע בישהל שי

.היכרדב תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה

.דיתעב ךל םינוכנה םינחבמב ןה ,הז ןחבמב ןה ,החלצה ךל םילחאמ ונא


הנשה לגעמ - א קרפ

1 הלאש
!יוניכ לכ דיל גחה םש בותכ .םיגחה ייוניכ ךינפל
____________ העורת םוי
______________ ונתוריח ןמז
____________ םירוכבה םוי

2 הלאש
:תוכוסה גחב םילטונש םינימה תעברא תומש בותכ
___________
___________
____________
____________

3 הלאש
:םירופכה םויב תוליפתה 5 תומש תא םלשה
תיברע
____________
ףסומ
____________
____________

4 הלאש
:תוינעת עברא תומש ןייצ
_____________
_____________
_____________
_____________

5 הלאש
:םיאבה םיגשומה תא ךנושלב רבסה
_________________________________________________________ ןמוקיפא
____________________________________________________ רושעל הסכ ןיב
_______________________________________________________ דעומה לוח

6 הלאש
:תואבה תופסותה תא הדימעה תליפתב םיפיסומ יתמיא
_______________________________________________________ םיסינה לע
_____________________________________________________ ונתננוח התא

7 הלאש
_____________________________________________ ?"ללה" םירמוא יתמ

8 הלאש
!תבש לש הדימעה תוליפתמ תחא לכל תדחוימה הנושארה הכרבה םש בותכ
_________________________ תיברע
_________________________ תירחש
__________________________ ףסומ
__________________________ החנמ


ך"נתב תומוקמו םישיא - ב קרפ


1 הלאש
:םיאבה םישיאהמ דחא לכ היה ימ דחא טפשמב בותכ
____________________________________________________________ ורתי
__________________________________________________________ רפיטופ
____________________________________________________________ ןתד
___________________________________________________________ ןוחיס
_____________________________________________________________ ןכע

2 הלאש
:םיאבה תומוקמהמ דחא לכב הרק המ דחא טפשמב בותכ
________________________________________________________ ןשוג ץרא
_______________________________________________________ ןושיק לחנ
_________________________________________________________ םידיפר
_______________________________________________________ םיזירג רה


םוקמל םדא ןיב - ג קרפ


1 הלאש
:"עמש תאירק" תוישרפ 3 לש םהיתומש בותכ
__________________
__________________
___________________

2 הלאש
:םיאבה םירבדהמ דחא לכ םילכואש ינפל םיכרבמ הכרב וזיא
__________ םיסגא
__________ םינטוב
_________ טיוקסיב
_________ הינמחל

3 הלאש
:םיאבה םירבדהמ דחא לכ םילכואש ירחא םיכרבמ הכרב וזיא
__________ םיבנע
___________ םחל
____________ םימ
____________ הגוע

4 הלאש
:םיאבה םינמזב ןוזמה תכרבב םיפיסומ תפסות וזיא
_________________________ תבשב
_________________________ שדוח שארב

5 הלאש
:תסנכה תיבב ןינמב הרות רפסב םיארוק עובשב םימי וליאב
___________________
___________________
___________________

6 הלאש
________________________ ?"...המכחב םדאה תא רצי רשא" תכרב םיכרבמ יתמיא
_____________________________________________________________

7 הלאש
:םיאבה םיגשומה תא ךנושלב רבסה
_______________________________________ הטימה לעש עמש תאירק
_________________________________________ תורשעמו תומורת תשרפה
_________________________________________ הצקומ


ד קרפ

:לע הרותב רפוסמ שמוח הזיאב
______________________ לגעה אטח
_____________________ הלימ תווצמ
______________________ ריזנ תווצמ
_________________ ןרהא ינב ינש תומ
_____________________ םינהכ תכרב


ורבחל םדא ןיב - ה קרפ


1 הלאש
."םילוח רוקיב" תוצמ לע (תחא הרוש) הרצקב בותכ
_________________________________________________________________

2 הלאש
."םילבא םוחינ" תוצמ לע (תחא הרוש) הרצקב בותכ
_________________________________________________________________

3 הלאש
."םאו בא דוביכ" תוצמל תואמגוד יתש בותכ
______________________________
_____________________________

4 הלאש
:םיאבה םיגשומל רצק רבסה ךנושלב בותכ
_________________________________________________________ הבינג
_________________________________________________________ הליזג
________________________________________________________ תוליכר


?רמא ימ - ו קרפ

________________________ "ןולייא קמעב חריו םוד ןועבגב שמש"
_____________________________ "אב הזלה תומולחה לעב הנה"
________________________________ "םיתשילפ םע ישפנ תומת"
_____________________________ "ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה"
_____________________ "לארשי ךיתונכשמ בקעי ךילהוא ובוט המ"


תויללכ תועידיו פ"עבשותל אובמ - ז קרפ


1 הלאש
!יח אוה תואבה תופוקתה ןמ הפוקת וזיאב ,םימכחה ןמ דחא לכ לש ומש דיל בותכ
.םינורחאה תפוקת .ד .םינושארה תפוקת .ג .םיארומאה תופוקת .ב .םיאנתה תפוקת.א
______________________ ם"במרה
______________________ אביקע 'ר
_________________________ ייבא
_________________ קוק םהרבא ברה

2 הלאש
____________________________ ?הנשמה תא ךרע ימ

3 הלאש
____________________________ ?ארמגה תא ךרע ימ

4 הלאש
!םירדסה תומש בותכ .םירדס 6 שי הנשמב
__________________
__________________
__________________
___________________
__________________
___________________

5 הלאש
.םיקלח 4 -ל קלוחמה "ךורע ןחלוש" רביח וראק ףסוי 'ר
________ ________ ________ ________ :ךורע ןחלשה יקלח תעברא תומש בותכ

6 הלאש
:םיאבה םיגשומל רצק רבסה ךנושלב בותכ
______________________________________________________ הזוזמ
____________________________________________________תרבועמ הנש
____________________________________________________ הלרע תוריפ


הרותב םיגשומו תווצמ - ח קרפ


1 הלאש
__________________________________________ ?"ןקז ינפ תרדהו" תווצמ יהמ

2 הלאש
!לבויה תנשב תוגהונה תווצמהמ םיתש בותכ
_____________________________ (א)
_____________________________ (ב)

3 הלאש
____________________________________________ ?החנמ ןברק םיאיבמ הממ

4 הלאש
____________________________________ !רבסה ."הרותב רחואמו םדקומ ןיא"איבנבו הרותב ןכות תולאש - ט קרפ


!דחא טפשמב בותכ
הרות
?(לארשי ץראל סנכנ אל וללגבש) השמ לש ואטח היה המ
_________________________________________________________
?סחנפל הנוהכה החטבוה עודמ
_________________________________________________________
?ירוא ןב לאלצב לש ודיקפת היה המ
__________________________________________________________
:לש רשבה םע םישוע המ
_________________________________________________ :הלוע ןברק
________________________________________________ :םימלש ןברק

איבנ
?חתפי לש רדנה היה המ
_________________________________________________________________
?הנושארה םעפב לאומש לא לואש ךלה הללגבש הביסה התיה המ
_________________________________________________________________
?"םתוי לשמ" תא םתוי רמא ימ דגנ
_________________________________________________________________


            תוכן 
מבחני ידע ביהדות             תוכן מבחנים בתושבע