הנוי רפס

הרומל תורעה,םידימלתה ינפל םג ונדמעה התואש ,דוסי תחנה ךותמ ונאצי .הנוי רפסב קסוע םעפה וננויד
רופיסש שיגרמ רפסב ארוקה .איבנה לש ורופיס תא ונל רפסל ידכ קר בתכנ אל הנוי רפסש
.רפסה בתכנ םמשלש תונויער וכותב איבחמ השעמה
ןמ קלח ףושחלו םיפסונ תורוקמ םעו םיבותכה םע דדומתהל םידימלתל םיעיצמ ונא
.רפסב םייוצמה תונויערה
היבשוי לש םתער לע זירכהל הונינל חלשנ הנוי .תוארקמה לש םטושפ תנבהל םירתוח ונא
'הו ,הבושתב ובושי הונינ ישנאש ששוח הנוי .תוחילשל ברסמ הנוי .םהל יופצה שנועה לעו
חלסיי וישכעו ,ולזגו וקשע ,סמח םהידי ואלמ ,ואטח הונינ ישנא .םהיאטח לע םהל לחמי
.ושנעיי םיאטוחה הונינ ישנאש הצור הנוי ?ךכ ידי לע תתוועתמ קדצה תדימ ןיא םאה ?םהל
.איבנכ ודיקפתמ חרוב הנוי

:רמוא 'א קוספ 'א קרפ הנויל ושוריפב ק"דר

םלועה תומואמ התיהש הונינ לע הלוכו שדוקה יבתכב וז האובנ הבתכנ המל לואשל שיו
רסומ תויהל הבתכנ יכ שרפל לכונו ,הומכ התלוז םיאיבנה לכב ןיאו ,לארשיל רכז וב ןיאו
.לארשיל

תורודה לכל תיטנוולר הלאש איה קדצהו רשויה ,טפשמה לומ לא דסחהו הבושתה תלאש
.םלוכ

םה םיעטקה .לאקזחיבו םירבד רפסב םירחא םיטסקטל םירבוע ונא הנויב ןויעה ךרד
ורתווי םהידימלתל השק וא הכורא היהת המישמהש םירובסה םירומ .תפסונ הריחבל
.הדובעה ןמ םיעטקב קר רוחבל רשפא הרקמ לכב .הכותמ םיעטק קר ורחבי וא הילע

עובקל הסננ וננויד םות םע .םירופיכה םוי לש החנמה תליפתב הנוי רפס תא אורקל םיליגר
.םירופיכה םויב אקווד האירקל הנוי רפס רחבנ עודמ


תולאשה ןורתפ


1 הלאש
:א קרפב רפוסמ הונינ לע
:ינפל םתער התלע יכ הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק
:ט"י קרפ תישארב רפסב רפוסמ הילעש הרומעו םודסל ןוימד ךכב שי
":התחשל 'ה ונחלשיו 'ה ינפ תא םתקעצ הלדג יכ הזה םוקמה תא ונחנא םיתחשמ יכ"

2 הלאש
וניא האירקה ןכות ."הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק" :הנוי תא הווצמ 'ה
.הונינ תא תיחשי 'ה :אוהש ןכתי .ןאכ םיקוספב שרופמ

3 הלאש
".תכפהנ הונינו םוי םיעברא דוע" :איה הינשה תוחילשב ותאירק ןכאו

4 הלאש
:(ג קוספ 'א קרפ) הנוי ביגמ הנושארה תוחילשה לע .א
דריו הרכש ןתיו שישרת האב הינא אצמיו ופי דריו 'ה ינפלמ השישרת חרבל הנוי םקיו"
:"'ה ינפלמ השישרת םהמע אובל הב

5 הלאש
וניא אוה .וילע הלטוהש תוחילשה לע ותעד יהמ קיסהל םילוכי הנוי לש ותוגהנתה ךותמ
.שנעהל םיאטוחה לעש איה ותעד .תכלל הצור

6 הלאש
:ג קוספ א קרפל ק"דר
:רמא דודו ?חורבל לוכי היהי ךיאו - "'ה ינפלמ השישרת חורבל הנוי םקיו"
?"חרבא ךינפמ הנא"
.ינפמ ומכ "ינפלמ" - ןיא :אלא
?'ה ינפמ חורבל בשוח היה ךיאו תעדו המכח אלמ היה איבנה יכ
,'ה ינפל אוהש רבדמ - "ינפלמ" שוריפ יכ .בשוח היה "'ה ינפלמ" :אלא
.האובנה חור אוהו
.האובנ חור וילע הרשת אל ,ץראל הצוחל לארשי ץראמ אצי םאש בשח יכ
...תוחילשה הזב תכלל ןאממ היהו

7 הלאש
:ג קוספ 'א קרפ דוד תדוצמ לעב לש ושוריפ
הזו) ש"זו םיאיבנה לע הרוש האובנה ןיאש םוקמ ץראל ץוח אוה - השישרת חורבל
םוקמ אוהש י"א אוהו 'ה ינפל אוהש םוקמהמ (רמול הצרו) ל"רו 'ה ינפלמ (רמאש
תכלל חרכויו ארקי המ שרפיו םעפ דוע האובנה ול אובי ןפ דחפ יכ האובנה לוביק
היה יכ רבדב חילש תויהל ץפח היה אל ןכל לארשיל הער היה הונינ תדמעה יכ לעו
.לארשיל ןטשל ויהי אלו ודבאיו םעשרב ודמעיש ויניעב בוט
?'המ חורבל רשפאש בושחל איבנ לוכי דציכ :איה בישהל הסנמ אוה הילעש הלאשה .א
.ק"דר םג בישמ הילעש הלאשה לע הנוע דוד תודוצמ .ב

8 הלאש
:הנוי לש וירבד יפל החירבה תביס
יתמדק ןכ לע יתמדא לע יתויה דע ירבד הז אולה 'ה הנא רמאיו 'ה לא ללפתיו (ב)
לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא םוחרו ןונח לא התא יכ יתעדי יכ השישרת חורבל
:הערה

9 הלאש
:דוד תדוצמ שוריפ יפל ותחירב תביס
הזלו הערה לע םחנתמו םיבשה לבקמו 'וכו ןונח לא התאש יתעדי זאמ - יתעדי יכ
.םנועב ודבאיו ובושי אלש יניעב בוט היה יכ תאזה האובנה ילע השק היה

10 הלאש
:הנוי לש ותאירקל הונינ ישנא תבוגת .א
:םנטק דעו םלודגמ םיקש ושבליו םוצ וארקיו םיהלאב הונינ ישנא ונימאיו (ה)
:רפאה לע בשיו קש סכיו וילעמ ותרדא רבעיו ואסכמ םקיו הונינ ךלמ לא רבדה עגיו (ו)
לא ןאצהו רקבה המהבהו םדאה רמאל וילדגו ךלמה םעטמ הונינב רמאיו קעזיו (ז)
:ותשי לא םימו וערי לא המואמ ומעטי
הערה וכרדמ שיא ובשיו הקזחב םיהלא לא וארקיו המהבהו םדאה םיקש וסכתיו (ח)
:םהיפכב רשא סמחה ןמו

הנווכו הבשחמ םישרודה םישעמדבלב םיינוציח םישעמ
םיהלאב הונינ ישנא ונימאיוםיקש ושבליו םוצ וארקיו
הקזחב םיהלא לא וארקיו
סמחה ןמו הערה וכרדמ שיא ובשיו
:םהיפכב רשא
הערה םכרדמ ובש יכ
ומעטי לא ןאצהו רקבה המהבהו םדאה
:ותשי לא םימו וערי לא המואמ
המהבהו םדאה םיקש וסכתיו


.הערה םכרדמ ובש יכ :הונינ ישנא לש םהיתולועפל תרתוכ .ג

11 הלאש
.א דומע וט ףד תינעת תכסמ ילבב דומלת
רפא ןינתונו ריע לש הבוחרל הביתה תא ןיאיצומ ?דציכ תוינעת רדס :הנשמ
ןתונ דחאו דחא לכו .ןיד תיב בא שארבו ,אישנה שארבו ,הביתה יבג לע הלקמ
הונינ ישנאב רמאנ אל !וניחא :ןישובכ ירבד ןהינפל רמוא ןהבש ןקזה .ושארב
םהישעמ תא םיהלאה אריו +'ב הנוי+ אלא ,םתינעת תאו םקש תא םיהלא אריו
.םכידגב לאו םכבבל וערקו +'ב לאוי+ רמוא אוה הלבקבו ,הערה םכרדמ ובש יכ

12 הלאש
.הבושתה ןויערל דגנתמ הנוי :הבושתה ןיינעב הנוי איבנה לש ותעד .א
חרבל יתמדק ןכ לע יתמדא לע יתויה דע ירבד הז אולה 'ה הנא רמאיו 'ה לא ללפתיו (ב)
:הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא םוחרו ןונח לא התא יכ יתעדי יכ השישרת

13 הלאש
תושר תלאש
:ןעוטו ,הבושתה ןויערל דגנתמ םעה :א
(הכ קוספ) "'ה ךרד ןכתי אל"
:בישמ ה"בקהו .ב
:ונכתי אל םכיכרד אלה ןכתי אל יכרדה לארשי תיב אנ ועמש (הכ)
:היחי ושפנ תא אוה הקדצו טפשמ שעיו השע רשא ותעשרמ עשר בושבו (זכ)
:תומי אל היחי ויח השע רשא ויעשפ לכמ בשיו האריו (חכ)
ובישהו ובוש 'ה ינדא םאנ לארשי תיב םכתא טפשא ויכרדכ שיא ןכל (ל)
:ןוע לושכמל םכל היהי אלו םכיעשפ לכמ
ושעו םב םתעשפ רשא םכיעשפ לכ תא םכילעמ וכילשה (אל)
:לארשי תיב ותמת המלו השדח חורו שדח בל םכל
פ :ויחו ובישהו 'ה ינדא םאנ תמה תומב ץפחא אל יכ (בל)

14 הלאש
.ו הכלה 'ב קרפ תוכמ תכסמ ,ימלשוריה דומלתה .א
.בוט אוהש ?רשי אוה המלו .רשי אוהש ?בוט אוה המל - "רשיו בוט" :סחנפ יבר רמא
.הבושת ךרד הרומש - "ךרדב םיאטח הרוי ןכ לע"
?ושנוע והמ אטוח :המכחל ולאש
.(ג ילשמ) "הער ףדרת םיאטח" :םהל ורמא
?ושנוע והמ אטוח :האובנל ולאש
(ח"י לאקזחי) ."תומת איה תאטוחה שפנה" :ןהל הרמא
?ושנוע והמ אטוח (אוה ךורב שודקה תא) :אוה ךירב אשדוקל ולאש
.ול רפכתיו הבושת השעי :ןהל רמא
- "ךרדב םיאטח הרוי ןכ לע" (בותכש והז) :ביתכד ונייה
.הבושת תושעל ךרד םיאטחל הרוי
.הלבטה תמלשה .ב

התייה הבושתההלאשה התיה המולאש ימ תא
."הער ףדרת םיאטח"?ושנוע והמ אטוח:המכחה תא1
."תומת איה תאטוחה שפנה"?ושנוע והמ אטוח:האובנה תא2
."ול רפכתיו הבושת השעי"?ושנוע והמ אטוח:ה"בקה תא2
.האובנה תעדכ איה הנוי איבנה לש ותעד .ג

16 הלאש
:הנוי רפסב הבושתה ןיינעב ה"בקה לש ותעד
םדא ובר הרשע םיתשמ הברה הב שי רשא הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו (אי)
:הבר המהבו ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא

17 הלאש
:תושר
הבושתה ןויער
.די קוספ דע א קוספ 'ל קרפ םירבד רפס
ךינפל יתתנ רשא הללקהו הכרבה הלאה םירבדה לכ ךילע ואבי יכ היהו (א)
:המש ךיהלא 'ה ךחידה רשא םיוגה לכב ךבבל לא תבשהו
ךינבו התא םויה ךוצמ יכנא רשא לככ ולקב תעמשו ךיהלא 'ה דע תבשו (ב)
:ךשפנ לכבו ךבבל לכב
'ה ךציפה רשא םימעה לכמ ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא ךיהלא 'ה בשו (ג)
:המש ךיהלא
:ךחקי םשמו ךיהלא 'ה ךצבקי םשמ םימשה הצקב ךחדנ היהי םא (ד)
ךברהו ךבטיהו התשריו ךיתבא ושרי רשא ץראה לא ךיהלא 'ה ךאיבהו (ה)
:ךיתבאמ
ךבבל לכב ךיהלא 'ה תא הבהאל ךערז בבל תאו ךבבל תא ךיהלא 'ה למו (ו)
:ךייח ןעמל ךשפנ לכבו
:ךופדר רשא ךיאנש לעו ךיביא לע הלאה תולאה לכ תא ךיהלא 'ה ןתנו (ז)
:םויה ךוצמ יכנא רשא ויתוצמ לכ תא תישעו 'ה לוקב תעמשו בושת התאו (ח)
ךתמדא ירפבו ךתמהב ירפבו ךנטב ירפב ךדי השעמ לכב ךיהלא 'ה ךריתוהו (ט)
:ךיתבא לע שש רשאכ בוטל ךילע שושל 'ה בושי יכ הבטל
הזה הרותה רפסב הבותכה ויתקחו ויתוצמ רמשל ךיהלא 'ה לוקב עמשת יכ (י)
:ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהלא 'ה לא בושת יכ
:אוה הקחר אלו ךממ אוה תאלפנ אל םויה ךוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה יכ (אי)
התא ונעמשיו ונל החקיו המימשה ונל הלעי ימ רמאל אוה םימשב אל (בי)
:הנשענו
ונעמשיו ונל החקיו םיה רבע לא ונל רבעי ימ רמאל אוה םיל רבעמ אלו (גי)
:הנשענו התא
ס :ותשעל ךבבלבו ךיפב דאמ רבדה ךילא בורק יכ (די)

18 הלאש
ג הכלה א קרפ הבושת תוכלה ם"במר
,הבושת אלא םש ןיא הרפכ חבזמ ונל ןיאו םייק שדקמה תיב ןיאש הזה ןמזב
הנורחאב הבושת השעו וימי לכ עשר וליפא ,תוריבעה לכ לע תרפכמ הבושתה
ובוש םויב הב לשכי אל עשרה תעשר רמאנש ועשרמ רבד םוש ול ןיריכזמ ןיא
.םכילע רפכי הזה םויב יכ רמאנש םיבשל רפכמ םירופכה םוי לש ומצעו ,ועשרמ


דימלתל תודובעל הרזח
םיגח ןכות