הנוי רפס
רופיסש שיגרמ רפסב ארוקה .איבנה לש ורופיס תא ונל רפסל ידכ קר בתכנ אל הנוי רפס
תונויערה ןמ קלח ףושחל וידחי הסננ .רפסה בתכנ םמשלש תונויער וכותב איבחמ השעמה
.הלאה
עובקל הסננ וננויד םות םע .םירופיכה םוי לש החנמה תליפתב הנוי רפס תא אורקל םיליגר
.םירופיכה םויב אקווד האירקל הנוי רפס רחבנ עודמ

."לארשי תורצוא" דוסיה רגאמו WORD םילילמת דבעמ :ויהי שמתשנ םהבש םילכההנוי לש ותוחילש


.לארשי תורצוא רגאמב 'א קרפ ,הנוי רפס תא אצמ .1
.הונינ לע רפסמה 'א קרפ תליחתמ קוספה קלח תא ךלש םילילמתה דבעמ לא קתעה
.ןאכ הציחל ידי לע קרפה תא אוצמל לכות ,רוטילקת ךתושרב ןיא םא

:ח"י קרפ תישארב רפסב רפוסמ הרומעו םודס ישנא לע
."דאמ הדבכ יכ םתאטחו הבר יכ הרמעו םדס תקעז 'ה רמאיו"

:ט"י קרפ תישארב רמאנ דועו
":התחשל 'ה ונחלשיו 'ה ינפ תא םתקעצ הלדג יכ הזה םוקמה תא ונחנא םיתחשמ יכ"
?הרומעו םודס ןיבל הונינ ןיב ןוימד אצומ התא םאה


."הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק" :הנוי תא הווצמ 'ה .2
.ןאכ םיקוספב שרופמ וניא האירקה ןכות
.תמדוקה ךתבושתב רזעה ?האירקה ןכות ךתעד יפל תויהל לוכי המ


.'ג קרפב הינשה ותוחילשב הנוי ירבד םע ךתבושת תא הוושה .3
.ךלש הדובעה ךמסמ לא םיקוספה תא קתעה


.'ג קוספ 'א קרפב ןייע .4
?הנושארה תוחילשה לע הנוי ביגמ דציכ .א
.ותוא קתעה .םיימעפ ומצע לע רזוחה יוטיב קוספב .ב


.וילע הלטוהש תוחילשה לע ותעד יהמ קיסהל לוכי התא הנוי לש ותוגהנתה ךותמ .5
.תוחילשה וילע הלטוהש רחאל 'ה לא הנוי לש תינוימד הבושת בותכל הסנ


הנוי םקיו :(ליחתמה רוביד) ה"ד ג קוספ א קרפל ק"דר לש ושוריפ תא תא אצמ .6
.לארשי תורצוא רגאמב ,'ה ינפלמ השישרת חורבל

.ןאכ הציחל ידי לע שוריפה תא אוצמל לכות ,רוטילקת ךתושרב ןיא םא

."תוחילשה הזב תכלל" :םילימה דע שוריפה תא ךלש הדובעה ךמסמ לא קתעה .א
ינמיס ,ארקמה ןמ תוטטוצמה םילימה לע תואכרמ םיש) .קוסיפ ינמיס שוריפל סנכה .ב
.(םיקיספו תודוקנ ,םינוכנה תומוקמב הלאש


(ג קוספ 'א קרפ) .קוספה ותואל דוד תדוצמ לעב לש ושוריפ תא רגאמב אצמ .7

.ןאכ הציחל ידי לע שוריפה תא אוצמל לכות ,רוטילקת ךתושרב ןיא םא
.ךנושלב הלאשה תא חסנ ?בישהל הסנמ אוה הילעש הלאשה יהמ .א
?ק"דר בישמ הילעש הלאשה לע הנוע אוה םאה .ב


.ותחירב תביס תא 'הל הנוי ריבסמ 'ד קרפב .8
?הנוי לש וירבד יפל החירבה תביס יהמ
.'ה לא הנוי לש וירבד תא ךלש הדובעה ךמסמל קתעה


.תקתעהש קוספל דוד תדוצמ שוריפ תא אצמ .9
?הנוי לש וירבד יפל החירבה תביס יהמ
?הז שוריפ יפל ותחירב תביס יהמ


ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק :רמאל תינש הנוי לא 'ה רבד יהיו" :ליחתמ 'ג קרפ .10
.חרוב הנוי ןיא היינשה תוחילשה ןמ :"ךילא רבד יכנא רשא האירקה תא הילא

.הנוי לש ותאירקל הונינ ישנא לש םתבוגת תא קתעה .א
םישעמל הנווכו הבשחמ םישרודה םישעמ ןיב ןחבה .הונינ ישנא לש םהישעמ תא ןיימ .ב
.דבלב םיינוציח
הנווכו הבשחמ םישרודה םישעמדבלב םיינוציח םישעמ
__________________
__________________
__________________
__________________

.הונינ ישנא לש םהיתולועפל הרצק תרתוכ ןת .ג

.א דומע וט ףד תינעת תכסמ ילבב דומלת :ףדה תא לארשי תורצוא רגאמב אצמ .11
.הנשמ תאצמנ הזה ףדה ךותב

.ןאכ הציחל ידי לע שוריפה תא אוצמל לכות ,רוטילקת ךתושרב ןיא םא
.ךלש הדובעה ךמסמל הנשמה תא קתעה .א
!טרפ ?תמדוקה הלאשב תניימש ןוימל םיאתמ הנשמב ןוימה םאה .בהבושתה ןויער


.לארשי תנומא לש דוסיה יכרעמ אוה הבושתה ןויער .12
אלש ומצע לע לבקמו ןהילע טרחתמ אוהש ןוויכ ,םלועבש תוריבע לכ רבעו אטחש םדא
.ויתונווע לכ םילחמנ דימ ,דוע ןתושעל
תונמלא קשע ,סמח וידי תא אלמ ,אטח םדא .קדוצ ונניא הבושתה ןויערש םירובסה שי
לע שנעהל ךירצ אטוחה .קדצה תדימב העיגפ יהוז ?ול חלסייו בש אוה וישכעו םימותיו
.ויאטח
.'ה לא הנוי לש וירבד ךותמ ךירבד חכוה ?הבושתה ןיינעב הנוי איבנה לש ותעד יהמ .א
!קמנ ?ךלש ךתעד יהמו .ב


תושר תלאש
.כ דע י םיקוספ גל קרפ לאקזחיבו בל קוספ דע אכ קוספמ ח"י קרפ לאקזחיב ןייע .13
?הבושתה לא םעה לש וסחי והמ .א
?ה"בקה תבוגת יהמ .ב

.ו הכלה 'ב קרפ תוכמ תכסמ ימלשוריה דומלתה ןמ עטקה תא קתעה .14
.ימלשורה דומלתה תא ליכמ וניא לארשי תורצוא רגאמ !בל םיש
ןמס וא עבצ .םימיאתמה תומוקמב קוסיפ ינמיס עטקל סנכה .שדחמ עטקה תא ןגראנ .א
.תואכרמל םתוא סנכהו ,עטקב םיבלושמה ארקמה ןמ םיקוספ יקלחו םיקוספ תרחא ךרדב
.עטקב תואצמנה הבושתה ןיינעב תועדה תא ןיימ .ב

התייה הבושתההלאשה התיה המולאש ימ תא
______________________________1
______________________________2
______________________________3
?הנוי איבנה לש ותעד תא ףרצמ תייה תועדה ןמ וזיאל .ג

.הנוי רפסב הבושתה ןיינעב ה"בקה לש ותעד תא אוצמל הסנ .16
?הנוי רפסב 'ה תבושת הבתכנ ךרד וזיאב

תושר תלאש
הבושתה ןויער .הנוי רפסב דבכנ םוקמ תשפות הבושתה ןויער םע תודדומתההש וניאר .17
.הבושתה ןיינעל תדחוימ השרפ םירבד רפסב .הרותב רבכ יוצמ
.די קוספ דע א קוספמ 'ל קרפ םירבד רפסב טסקטה תא שפח .א
.ךלש םילילמתה דבעמ לא ותוא רוזג .ב
(הלאב אצויכו בשו ,תבשו ,בושת) .בוש שרשה ןהב עיפומש םילימה לכ תא עבצ .ג
?ההז תועמשמ םלוכל םאה .םתוא ראב .ה"בקה לא םיסחייתמה םילעפה לכ תא םושר .ד
?ההז תועמשמ םלוכל םאה .םתוא ראב .לארשי לא םיסחייתמה םילעפה לכ תא םושר .ה
:ןולימה ןמ ךינפלש ךרעב רזעהל לכות שוריפב

לק 'פ - בש
ירחא ץראל בש אוה .םדוק וב היהש בצמל וא םוקמל בוש עיגה ,רזח .1
.ל"וחב יחש תובר םינש
.םסיסבל םולשב ובש ונילייח לכ
.תיבל טקשה בש םיחרואה וכלהש ירחא

תונשיה ןויצל רמאנ) ךכ לע רזח ,בוש תאז השע (לעופ ינפל) <__ו בש> .2
.(הלועפה
.דושח ץפח לכ לע עירתהלו תונרע תולגל רוביצל הארקו הבש הרטשמה

'נ םש - הבושת
לא וא םיהולא לא הביש ;ונממ תורהטיההו אטחה ןוקית ךילהת .1
"הריזגה עור תא ןיריבעמ הקדצו הליפתו הבושתו" .בטומל הרזח ;תדה
.(הליפתה ןמ)

םייקל הטלחה ('הבושתב רזח' ,'הבושתב הרזח' םיפוריצב רקיעב) .2
.תווצמהנוי לש ותוחילש


?םירופיכה םויב הנוי רפס תא םיארוק עודמ :ונלעהש הנושארה הלאשה לא בושנ .18
.ןאכ הציחל ידי לע וא רגאמב וירבד תא אצמ .ג הכלה 'א קרפ הקזחה דיה ,הרות הנשמ ,ם"במרב ןייע

?ונחתפ הבש הלאשה לע בישהל ךל םירזוע וירבד םאה
.ךנושלב הבושת חסנ

הרומל תורעה
םיגח ןכות