הנוי רפס


תורוקמ


א דומע וט ףד תינעת תכסמ ילבב דומלת

לע הלקמ רפא ןינתונו ריע לש הבוחרל הביתה תא ןיאיצומ ?דציכ תוינעת רדס ./הנשמ
ןהבש ןקזה .ושארב ןתונ דחאו דחא לכו .ןיד תיב בא שארבו ,אישנה שארבו ,הביתה יבג
תאו םקש תא םיהלא אריו הונינ ישנאב רמאנ אל !וניחא :ןישובכ ירבד ןהינפל רמוא
אוה הלבקבו ,הערה םכרדמ ובש יכ םהישעמ תא םיהלאה אריו +'ב הנוי+ אלא ,םתינעת
.םכידגב לאו םכבבל וערקו +'ב לאוי+ רמוא
רוזח