הנוי רפס


תורוקמ


ו הכלה 'ב קרפ תוכמ תכסמ ימלשורי דומלת

ןכ לע .בוט אוהש רשי אוה המלו רשי אוהש בוט אוה המל רשיו בוט :סחנפ יבר רמא
םהל ורמא ושנוע והמ אטוח המכחל ולאש .הבושת ךרד הרומש ךרדב םיאטח הרוי
תאטוחה שפנה ןהל הרמא ושנוע והמ אטוח האובנל ולאש (ג ילשמ) הער ףדרת םיאטח
והמ אטוח (אוה ךורב שודקה תא) אוה ךירב אשדוקל ולאש (ח"י לאקזחי) תומת איה
םיאטח הרוי ןכ לע (בותכש והז) ביתכד ונייה ול רפכתיו הבושת השעי ןהל רמא ושנוע
.הבושת תושעל ךרד םיאטחל הרוי ךרדב
רוזח