הנוי רפס


תורוקמ


ג קוספ א קרפ הנוי ,דוד תדוצמ

הזו) ש"זו םיאיבנה לע הרוש האובנה ןיאש םוקמ ץראל ץוח אוה - השישרת חורבל
לובק םוקמ אוהש י"א אוהו 'ה ינפל אוהש םוקמהמ (רמול הצרו) ל"רו 'ה ינפלמ (רמאש
תדמעה יכ לעו תכלל חרכויו ארקי המ שרפיו םעפ דוע האובנה ול אובי ןפ דחפ יכ האובנה
ודמעיש ויניעב בוט היה יכ רבדב חילש תויהל ץפח היה אל ןכל לארשיל הער היה הונינ
,לארשיל ןטשל ויהי אלו ודבאיו םעשרב
רוזח