הנוי רפס


תורוקמ


ג קוספ א קרפל ק"דר

ךינפמ הנא :רמא דודו חורבל לוכי היהי ךיאו - 'ה ינפלמ השישרת חורבל הנוי םקיו
חורבל בשוח היה ךיאו תעדו המכח אלמ היה איבנה יכ ינפמ ומכ ינפלמ ןיא אלא חרבא
האובנה חור אוהו 'ה ינפל אוהש רבדמ ינפלמ שוריפ יכ בשוח היה 'ה ינפלמ אלא 'ה ינפמ
ןאממ היהו האובנ חור וילע הרשת אל ץראל הצוחל לארשי ץראמ אצי םאש בשח יכ
...תוחילשה הזב תכלל
רוזח