הנשה לגעמ

הרומל תורעה


עובשה ימי תומש

ימילש הנחבהה לע דומעל הנווכה .עובשה ימי תומש אוה וב םיקסוע ונאש ןושארה אשונה
תאז .ישילש ,ינש ,ןושאר :םהל רדוס רפסמ קרו ,תירבעה ןושלב םיימצע תומש ןיא עובשה
:ימצע םש עובשה ימיל שי ןהב ,תורחא תויאפוריא תופשב וא ,תילגנאב םימיה תומשל דוגינב
.SUNDAY, MONDAY

ןומטה ןויערה .תבש ליבשב יח וימי לכש ,ןקזה יאמש לע רפסמה שרדמב אצמית ךכל הביסה
,חנ אוהו ,ותדובעמ יונפ םדא וב םויה והז .עובשה תילכת אוה תבשה םוי :ףוקש שרדמב
עובשב יזכרמ םויכ תבשל סחיה תא םיאטבמ םימיה תומש .ומצע תא םישגמ ,דמול
.ולוכ


םישדוחה תומש

םה םרקיעב .ארקמב םישדוחה תומשב אצמנ ,עובשה ימי תומשב ונאצמש העפות התוא
,אופיא ,הליחתמ הנשה) .ןסינ שדוח אוה ןושארה שדוחה רשאכ ,רדוס רפסמכ םיעיפומ
.(!יעיבשה שדוחב

וב שדוחה רפסמ ןיבל הנש תליחת ןיב רשק ןיא יכ ריבסי הז ןיינעב ביחרהל הצורה הרומ
ןושארב הליחתמ םידומיל תנש :םינוש םימוחתב הז הנבמל םיליגר ונא .הליחתמ הנשה
תדלוהה ימי םג .יעישתה שדוחה אוה םידומילה תנש לש ןושארה שדוחה ןכ לעו ,רבמטפסל
הדוקנב ותדלוה תונש ןיינמ תא ליחתמ דחא לכו ,הלוכ הנשה ךרואל םירזפתמ םדא ינב לש
.הנשה לש םימיה ףצרב תרחא

:הלא ן"במר ירבדב אצמנ ולוכ ןיינעה םוכיס


בי קרפ תומש ן"במר
לכ ונמי ונממו ,ןושארה שדח לארשי ותוא ונמיש ,םישדח שאר םכל הזה שדחה םעטו
סנב ןורכז הז היהיש ידכ ,שדח רשע םינשב הנשה םולשת דע ישילשו ינש םישדחה
,הרותב םש םישדחל ןיא ןכ לעו ,רכזנ סנה היהי םישדחה ריכזנש תע לכב יכ ,לודגה
"ןנעה הלענ ינשה שדחב תינשה הנשב יהיו" רמואו ,(א טי ןלהל) "ישילשה שדחב" רמאי אלא
:םלכ ןכו ,(א טכ םש) 'וגו "שדוחל דחאב יעיבשה שדחבו" ,(אי י רבדמב)
שרפא רשאכ ,תבשב ינשו תבשב דחא ונממ וניתונמב תבשה םויב הריכזה היהתש ומכו
ישילשהו ינשה שדחהו ןושארה שדחה וניתונמב םירצמ תאיציב הריכזה ךכ ,(ח כ ןלהל)
(בכ דל ןלהל) ביתכד ,ירשתמ וניתונש תלחת ירהש ,הנשל הזה ןינמה ןיאש ,וניתלואגל
ןסינ שדחל ארקנשכ ,ןכ םא ."הנשה תאצב" (זט גכ םש) ביתכו ,"הנשה תפוקת ףיסאה גחו"
,םכל אוה ןושאר םעט הזו .הילא יעיבשו הלואגל ןושאר ונורתפ ,יעיבש ירשתלו ןושאר
:וניתלואג ןורכזל ול ארקנש ,םכל ןושאר אוה לבא ,הנשב ןושאר ונניאש
,ב א ה"ר ימלשורי) לבבמ ונמע ולע םישדח תומש ורמאו ,ןינעה הז וניתובר וריכזה רבכו
םניינמ היה הלחתמ יכ ,הזב הבסהו ,ונלצא תומש םהל ויה אל הלחתמ יכ ,(ט חמ ר"ב
- די זט הימרי) בותכה רמאש המ םייקתנו לבבמ ונילע רשאכ לבא ,םירצמ תאיציל רכז
רשא 'ה יח םא יכ םירצמ ץראמ לארשי ינב תא הלעה רשא 'ה יח דוע רמאי אלו" (וט
םיארקנש םשב םישדחה ארקל ונרזח ,"ןופצ ץראמ לארשי ינב תא איבה רשאו הלעה
םתלוזו רייא ןסינ תומשה הלא יכ .י"שה ונלעה םשמו ונדמע םש יכ ריכזהל ,לבב ץראב
(א א הימחנ ,וט ו ארזע ,ז א הירכז) לבב יאיבנ ירפסב קר אצמי אלו ,םייסרפ תומש
רופ ליפה" ומכ ,"ןסינ שדח אוה ןושארה שדחב" בותכה רמא ןכלו .(ז ג) רתסא תליגמבו
ירשתו ןסינ םתוא םיארוק םה ךכ ידמו סרפ תוצראב םיוגה םויה דועו .(םש) "לרוגה אוה
:הנושארב הנה דע ונישע רשאכ תינשה הלואגה םישדחב ריכזנ הנהו .ונומכ םלכו


דבעמב םתוא בצעלו ,םייזכרמה תונויערה תא עטקה ןמ תולדל םידימלתה ןמ שקבל רשפא
.םילילמת

:הלא םה ן"במר ירבדבש תונויערה
.יזכרמה שדוחה היהי ,הלואגה שדוח ,ןסינש ידכ ,תומש ןיא םישדוחל .1
.יזכרמה םויה היהי תבשה םויש ידכ ,תומש ןיא עובשה ימיל .2
ביכרמ תויהל הכפה םירצממ הלואגה זא ,לבב תולגמ ולע רשאכ תומש ולבק םישדוחה .3
םישדוחל ןתינו ,םירפסמב םישדוחה תומש לע "רתוול" היה רשפאו ,לארשי תודלותב ינשמ
.םיימצע תומש


דימלתל תודובעל הרזח
םיגח ןכות