הנשה לגעמעובשה ימי תומש

ונתנ םש הזיא ררבל הסננ .םש ול שי דחא םוי קר .דחוימ םש תירבעה הפשב ןיא עובשה ימיל
:הרותב םימיל


שופיח
ך"נת :םירגאמ
תישארב :םירפסל הלבגה
םוי :ךרעה


:האבה הלבטב תואצותה תא ומילשה
תילגנאב םויה םש טוטיצה קוספ קרפ
_____________ _______ _____ רקב יהיו ברע יהיו ה א תישארב
_____________ _______ _____ רקב יהיו ברע יהיו ח א תישארב
_____________ _______ _____ רקב יהיו ברע יהיו גי א תישארב
_____________ _______ _____ רקב יהיו ברע יהיו טי א תישארב
_____________ _______ _____ רקב יהיו ברע יהיו גכ א תישארב
_____________ _______ _____ רקב יהיו ברע יהיו אל א תישארב


________________ :ג-א םיקוספ ב תישארבב ורזעיה ?יעיבשה םויה הנוכמ דציכו
__________________________ וב יכ ?יעיבשה םויה ךכ הנוכמ עודמ
:םימדקתמל תומישמ

.םש שי תבשה םויל קרו ,תומש עובשה ימיל ןיא עודמ ררבל הסננ האבה המישמב


שופיח
ילבב דומלת :םירגאמ
ןיא :םירפסל הלבגה
דובכל :1 ביכרמ
תבש :2 ביכרמ
:ךרעה


א דומע זט ףד הציב תכסמ ילבב דומלת
:רמוא האנ המהב אצמ .תבש דובכל לכוא היה וימי לכ ,ןקזה יאמש לע וילע ורמא ,אינת
ןקזה ללה לבא .הנושארה תא לכואו הינשה תא חינמ - הנמיה האנ תרחא אצמ .תבשל וז
.םוי םוי 'ה ךורב [חס םילהת] רמאנש .םימש םשל וישעמ לכש ,ול התייה תרחא הדימ


םימכחה ינש םהימ ןיחבהל היהי רשפאש ךרדב םילילמת דבעמב דומלתה ירבד תא ךורע
.דחא לכ לש ותעד המו ,הז עטקב םיקלוחה


?םש שי תבשל קרו ,םש עובשה ימיל ןיא עודמ :ריבסנ וישכעו
___________________________________________________________
___________________________________________________________םישדוחה תומש

.הנשה ישדוחב םג תאצמנ ,עובשה ימיב ונאצמש העפות התוא


שופיח
ך"נת :םירגאמ
תישארב :םירפסל הלבגה
שדח :ךרעה


.ןאכ הציחל ידי לע שופיחה יאצממ תא אוצמל לכות ,רגאמב שפחמ ךניא םא

:םתאצמש תורוקמה יפ לע ונע
אי ,ז ______________________ ה שדוחב תדרל לחה לובמה
ד,ח ______________ה שדוחב טררא ירה לע החנ הביתה
ה,ח _______ ה שדוחב םירהה ישאר וארנו רוסחו ךלה וכלה םימה
אי,ח __________ה שדוחב ץראה לעמ םימה וברח
די,ח _____________ה שדוחב ץראה השבי
___________________________ :הלא תומשב םיארקנ ארקמב םישדוחה :הנקסמ
____________________________________________________


!ארקמב תומש םישדוח המכל שי תאז לכבו


שופיח
ך"נת :םירגאמ
םיכלמ :םירפסל הלבגה
שדח :ךרעה


.ןאכ הציחל ידי לע שופיחה יאצממ תא אוצמל לכות ,רגאמב שפחמ ךניא םא

:םלשה
א קוספ ,ו קרפ ,א םיכלמ __________ שדוח ארקנ ינשה שדוחה
חל קוספ ,ו קרפ ,א םיכלמ __________ שדוח ארקנ ינימשה שדוחה
ב קוספ ,ח קרפ ,א םיכלמ __________ שדוח ארקנ יעיבשה שדוחה


:םויס
םה םתוא םיריכמ ונאש םישדוחה .םויה שומישב םניא א םיכלמ רפסב ונאצמש תומשה
.תידכאה הפשב םרוקמו ,לבב תולג ןמזב ולבקתהש םישדוחה


:םויה םהב םישמתשמ ונאש םישדוחה תומש תא ןאכ ומשר
___________________________________________________________
___________________________________________________________
:ךיתועידי בחרה

תידכא
,הריפסה ינפל 4-ה ףלאה ןמל רושאבו לבבב ושמישש תונושל .תירושאלו תילבבל ללוכ םש
.הריפסה תישאר דעו
ןושלה לש תובר תונוכת תרמשמו ,תירבעל דואמ המודה תיחרזמ תימש ןושל איה תידכאה
.תודתיה בתכב הבתכנ הפשה .תימש וטורפה
.םיחנומ תואמ הב העיבטהו ,תירבעה ןושלה לע העיפשה וז הפש

דכא
2300 תנשל ךומס ןוגרס ידיב הדסונ .לקדיחו תרפ תורהנה ןיב ,הימטופוסמ םורדב הקיתע ריע
תכלממ .הימטופוסמ תיברמ לע הטלתשהש הכלממל התייה ןמזה תצורמבו ,הריפסה ינפל
הריפסה ינפל 2150 תנשל ךומס םיירברב םיטבש לש םהיתושילפ בקע הררופתה דכא
םימדקתמל

.עובשה ימי לש תומשל סחיב ונאצמש הביסל המוד רבדה ?הנשה ישדוחל תומש ןיא עודמ
ןיא הנשה ישדוחל .עובשה זכרמ אוה תבשה םוי יכ תוארהל ידכ ,תומש ןיא עובשה ימיל
.הנשה זכרמ אוה ןסינ שדוחש תוארהל ידכ ,תומש
?הנשה זכרמ אוה ןסינ שדוח עודמו


בי קרפ תומש ן"במר
םישדחה לכ ונמי ונממו ,ןושארה שדח לארשי ותוא ונמיש ,םישדח שאר םכל הזה שדחה םעטו
תע לכב יכ ,לודגה סנב ןורכיז הז היהיש ידכ ,שדח רשע םינשב הנשה םולשת דע ישילשו ינש
ישילשה שדחב רמאי אלא ,הרותב םש םישדחל ןיא ןכ לעו ,רכזנ סנה היהי םישדחה ריכזנש
יעיבשה שדחבו ,(אי י רבדמב) ןנעה הלענ ינשה שדחב תינשה הנשב יהיו רמואו ,(א טי ןלהל)
:םלוכ ןכו ,(א טכ םש) 'וגו שדוחל דחאב


םהב ונקסעש םיאשונה תא וריבסי םירבדהש ךרדב ,םילילמת דבעמב ן"במרה ירבד תא ךורע
תולג ירחא עודמו ,םישדוחל תומש ך"נתב ןיא עודמ ,םימיל תומש ןיא עודמ :וישכע דע
.תומש םישדוחל ונתינ לבב
:ךיתועידי בחרה

ן"במר
,(1194) ד"נקתת א"ד תנשב דרפסבש הנורגב דלונ ,(הנורגמ) ידנורג ןמחנ ןב השמ יבר
םידימלת ן"במרה דימעה ,ורודב הרותה לודגכ .(1270) 'ל א"ה תנשב לארשי ץראב רטפנו
,הרותה תועוצקמ לכב טלש ן"במרה .(ה"ארה) יולה ןרהא 'רו א"בשרה םהיניב ,הברה
תמכחב םירוביח ףאו ,תובושתו הכלה יקספ ,ך"נתלו ארמגל םישוריפ םיללוכ וירוביחו
תובקעב דרפסמ תולגל ן"במרה ץלאנ ,(1267) ז"כ א"ה תנשב .לארשי תבשחמבו הלבקה
וילע ופכ הז חוכיו .ינאיטסירק ולבפ ירצונה דמושמה םע תד יניינעב יבמופ חוכיו
.דמושמה תבוטל ,ןבומכ ,ועירכה ףא םהו ,הינולטקבש םיירצונה הרומכהו ךלמה
,םילשוריב ידוהיה בושיה תא שדיח םשו ,תונכסה ףא לע לארשי ץראל ן"במרה הלע 73 ליגב
ינרדומה ידוהיה בושיה יבאל בשחנ אוה ךכ םושמו ,םירטטה ידי לע ןכל םדוק ברחנ רשא
.םירחא םיבר דרפס ילודג םג ושעש ךרדכ ,האופרב ן"במרה םג קסע ,ם"במרה ומכ .םילשוריב
ירבעה חולב הנשה ישדוח
אטרכ תיללכ הידפולקיצנא פ"ע


ירשת :שדוחה
ןסינמ יעיבש ,הנשה ןיינמל ןושאר :וניינמ
"םינתיאה חרי" ארקמב יורק .(הלחתה=) ותירשת - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
30 :שדוחה ימי רפסמ
םיינזאמ :שדוחה לזמ
הנשה שאר ב-א
(םקיחא ןב והילדג חצר רכזל) הילדג םוצ ג
םירופיכ םוי י
תוכוס אכ-וט
הבר אנעשוה אכ
הרות תחמשו תרצע ינימש בכ
:םידעומו םיגח
ןושחרמ :שדוחה
ןסינמ ינימש ,ירשתמ ינש :וניינמ
"לוב חרי" ארקמב יורק .ןושח רוציקב .(ינימשה שדוחה=)ונמס וחרו - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
30 וא 29 :שדוחה ימי רפסמ
ברקע :שדוחה לזמ
ןיא :םידעומו םיגח
וילסכ :שדוחה
ןסינמ יעישת ,ירשתל ישילש :וניינמ
וולסכ ,ומלסכ - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
30 וא 29 :שדוחה ימי רפסמ
תשק :שדוחה לזמ
(תבטב 'ג וא 'ב דע ,םימי הנומש ךשמנ) הכונח לש ןושאר רנ הכ :םידעומו םיגח
תבט :שדוחה
ןסינמ ירישע ,ירשתמ יעיבר :וניינמ
.(וב םיעקושש שדוח :ילוא) ותבט - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
29 :שדוחה ימי רפסמ
ידג :שדוחה לזמ
הכונח לש םינורחא םימי ג-א
(םילשורי לע רצנדכובנ םשש רוצמה תליחת רכזל) תבטב הרשע םוצ י
:םידעומו םיגח
טבש :שדוחה
ןסינמ רשע דחא ,ירשתמ ישימח :וניינמ
.(הכמה םשגה שדוח=) וטבש - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
30 :שדוחה ימי רפסמ
ילד :שדוחה לזמ
תונליאל הנשה שאר וט :םידעומו םיגח
רדא :שדוחה
ןסינמ רשע םינש ,ירשתמ ישיש :וניינמ
.(שידה שדוח :ילוא)ורדא - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
29 'ב רדא ,30 'א רדא :תרבועמ הנשב ,29 הליגר הנשב :שדוחה ימי רפסמ
םיגד :שדוחה לזמ
ונבר הנשמ לש ותריטפו ותדלוה םוי ז
;עדונ אל םתרובק םוקמש םיללחל ןורכיז םוי םג אוהש
רתסא תינעת גי
םירופ די
ןשוש םירופ וט
:םידעומו םיגח
ןסינ :שדוחה
ירשתמ יעיבש ,םודקה ןיינמה יפל ןושאר :וניינמ
"ביבאה שדוח" ארקמב יורק ,ונסינ - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
29 :שדוחה ימי רפסמ
הלט :שדוחה לזמ
חספ ברע די
חספה גח אכ-וט
(תועובשה גח דע ,םוי 49 תכשמנ) רמועה תריפס תישאר זט
הרובגלו האושל ןורכיזה םוי זכ
:םידעומו םיגח
רייא :שדוחה
ןסינמ ינש ,ירשתמ ינימש :וניינמ
"ויז חרי" ארקמב יורק ,וראא - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
29 :שדוחה ימי רפסמ
רוש :שדוחה לזמ
לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי ד
תואמצעה םוי ה
רמועב ג"ל חי
:םידעומו םיגח
ןויס :שדוחה
ןסינמ ישילש ,ירשתמ יעישת :וניינמ
(עובק דעומ=) ונמיס - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
30 :שדוחה ימי רפסמ
םימואת :שדוחה לזמ
תועובשה גח ו
:םידעומו םיגח
זומת :שדוחה
ןסינמ יעיבר ,ירשתמ ירישע :וניינמ
תילבבמ :ושוריפו םשה רוקמ
29 :שדוחה ימי רפסמ
ןטרס :שדוחה לזמ
(םילבבה ידיב המוחה תעקבה רכזל) זומתב רשע העבש םוצ זי :םידעומו םיגח
בא :שדוחה
ןסינמ יעיבר ,ירשתמ רשע דחא :וניינמ
"בא םחנמ" םג יורק .בא - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
30 :שדוחה ימי רפסמ
הירא :שדוחה לזמ
(ינשהו ןושארה שדקמה תיב ןברוח רכזל) באב העשת םוצ ט
םימרכה גח וט
:םידעומו םיגח
לולא :שדוחה
ןסינמ ישיש ,ירשתמ רשע םינש :וניינמ
(ריצק ןמז ,ריצק=) ולולא - תידכאמ :ושוריפו םשה רוקמ
29 :שדוחה ימי רפסמ
הלותב :שדוחה לזמ
ןיא :םידעומו םיגח


הרומל תורעה
םיגח ןכות