שופיח
ך"נת :רגאמ
שדח# :שופיחה
א םיכלמ :םירפסל לבגומ שופיחשופיחה תואצות
ז קוספ ד קרפ א םיכלמ .1
לע היהי הנשב שדח ותיב תאו ךלמה תא ולכלכו לארשי לכ לע םיבצנ רשע םינש המלשלו
ס :לכלכל דחאה [דחא]

חכ קוספ ה קרפ א םיכלמ .2
םרינדאו ותיבב םישדח םינש ןונבלב ויהי שדח תופילח שדחב םיפלא תרשע הנונבל םחלשיו
ס :סמה לע

חכ קוספ ה קרפ א םיכלמ .3
םרינדאו ותיבב םישדח םינש ןונבלב ויהי שדח תופילח שדחב םיפלא תרשע הנונבל םחלשיו
ס :סמה לע

א קוספ ו קרפ א םיכלמ .4
שדחב תיעיברה הנשב םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל הנש תואמ עבראו הנש םינומשב יהיו
:דודיל תיבה ןביו לארשי לע המלש ךלמל ינשה שדחה אוה וז

א קוספ ו קרפ א םיכלמ .5
תיעיברה הנשב םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל הנש תואמ עבראו הנש םינומשב יהיו
:דודיל תיבה ןביו לארשי לע המלש ךלמל ינשה שדחה אוה וז שדחב

חל קוספ ו קרפ א םיכלמ .6
[וטפשמ] לכלו וירבד לכל תיבה הלכ ינימשה שדחה אוה לוב חריב הרשע תחאה הנשבו
:םינש עבש והנביו ויטפשמ

ב קוספ ח קרפ א םיכלמ .7
:יעיבשה שדחה אוה גחב םינתאה חריב לארשי שיא לכ המלש ךלמה לא ולהקיו

בל קוספ בי קרפ א םיכלמ .8
ןכ חבזמה לע לעיו הדוהיב רשא גחכ שדחל םוי רשע השמחב ינימשה שדחב גח םעברי שעיו
:השע רשא תומבה ינהכ תא לא תיבב דימעהו השע רשא םילגעל חבזל לא תיבב השע

בל קוספ בי קרפ א םיכלמ .9
ןכ חבזמה לע לעיו הדוהיב רשא גחכ שדחל םוי רשע השמחב ינימשה שדחב גח םעברי שעיו
:השע רשא תומבה ינהכ תא לא תיבב דימעהו השע רשא םילגעל חבזל לא תיבב השע

גל קוספ בי קרפ א םיכלמ .10
אדב רשא שדחב ינימשה שדחב םוי רשע השמחב לא תיבב השע רשא חבזמה לע לעיו
פ :ריטקהל חבזמה לע לעיו לארשי ינבל גח שעיו ובלמ [דבלמ]

גל קוספ בי קרפ א םיכלמ .11
אדב רשא שדחב ינימשה שדחב םוי רשע השמחב לא תיבב השע רשא חבזמה לע לעיו
פ :ריטקהל חבזמה לע לעיו לארשי ינבל גח שעיו ובלמ [דבלמ]


רוזח