שופיח
ך"נת :רגאמ
שדח# :שופיחה
תישארב :םירפסל לבגומ שופיחשופיחה תואצות
אי קוספ ז קרפ תישארב .1
לכ ועקבנ הזה םויב שדחל םוי רשע העבשב ינשה שדחב חנ ייחל הנש תואמ שש תנשב
:וחתפנ םימשה תבראו הבר םוהת תניעמ

אי קוספ ז קרפ תישארב .2
לכ ועקבנ הזה םויב שדחל םוי רשע העבשב ינשה שדחב חנ ייחל הנש תואמ שש תנשב
:וחתפנ םימשה תבראו הבר םוהת תניעמ

ד קוספ ח קרפ תישארב .3
:טררא ירה לע שדחל םוי רשע העבשב יעיבשה שדחב הבתה חנתו

ד קוספ ח קרפ תישארב .4
:טררא ירה לע שדחל םוי רשע העבשב יעיבשה שדחב הבתה חנתו

ה קוספ ח קרפ תישארב .5
:םירהה ישאר וארנ שדחל דחאב ירישעב ירישעה שדחה דע רוסחו ךולה ויה םימהו

ה קוספ ח קרפ תישארב .6
:םירהה ישאר וארנ שדחל דחאב ירישעב ירישעה שדחה דע רוסחו ךולה ויה םימהו

גי קוספ ח קרפ תישארב .7
הסכמ תא חנ רסיו ץראה לעמ םימה וברח שדחל דחאב ןושארב הנש תואמ ששו תחאב יהיו
:המדאה ינפ וברח הנהו אריו הבתה

די קוספ ח קרפ תישארב .8
ס :ץראה השבי שדחל םוי םירשעו העבשב ינשה שדחבו

די קוספ ח קרפ תישארב .9
ס :ץראה השבי שדחל םוי םירשעו העבשב ינשה שדחבו

די קוספ טכ קרפ תישארב .10
:םימי שדח ומע בשיו התא ירשבו ימצע ךא ןבל ול רמאיו


רוזח