ירשת שדוח

הרומל תורעה,יללכ גשומכ "הנשה שאר" גשומה היהי וב קוסענש אשונה .ירשת יגחב ןויעל םידבוע ונא
תא הרידגמה ,א,א הנשה שאר תנשמב קוסענ ךכ םשל .איהש הלחתה לכל סחייתמה
.םינשה ישאר תעברא
.םלעתי הזיאמו ,ריבסי םהמ הזיא טילחי הרומ לכו ,םיבכרומ הנשמב םירושקה םיגשומה
.ירשת 'א לש הנשה שארב זכרתי ונדומיל רקיע


דימלתל תודובעל הרזח
םיגח ןכות