ירשת שדוח
?יעיבשה שדוחב הנשה שאר תא םיגגוח עודמ
:בישהל הסננ םהיפ לעו ,"םינש ישאר" גשומה תא דומלתב שפחנ


שופיח
ילבב דומלת :םירגאמ
הנשה שאר תכסמ :םירפסל הלבגה
ישאר :1 ביכרמ
םינש :2 ביכרמ
םה :3 ביכרמ
:ךרעה


.ןאכ הציחל ידי לע שופיחה יאצממ תא אוצמל לכות ,רגאמב שפחמ ךניא םא


:םתאצמש הנשמל שוריפ םכינפל

.םימיוסמ םיניינעל הלחתה םינייצמה הנשב םיכיראת :םינש ישאר
ןמזה ול בשחיי ןסינב 'א עיגמשכ ,הנשב והשלכ ךיראתב ךולמל ליחתה ידוהי ךלמ םא :םיכלמל
היינשה ותוכלמ תנש תריפס לחת ןסינב 'א-מו ,ותוכלמל הנושאר הנשכ ןסינב 'א דע ותוכלמ תליחתמש
תוכוסו תועובש ,חספ - םילגרה תשולש ןיבמ ןושאר בשחיי ,חספה גח ,ןסינבש "לגר"ה :םילגרלו
,םרושיע ךרוצל ןכ ינפל ודלונש הלאל ופרוצי אל ךליאו לולאב א-מ וגלונש םיאלטה :המהב רשעמ
.דרפנב הנש לכ ינב רשעל הרמא הרותהו ,תונוש םינש ינב םיבשחנ םה יכ
,רחא ךיראתבו יוג ךלמב רבודמ ןאכ ךא ,"םיכלמל"ב ,הלעמל ונראיבש ומכ אוה שוריפה :םינשל
.ירשתב 'א
תיעיבשה הנשה לש ירשתב 'א-ב הטימשה יניד םיליחתמ הרותה ןמ :ןיטימשלו
.הנש התוא לש ירשתב 'א-ב םיליחתמ "םישימחה תנש" יניד :תולבוילו
ץעה ירפב "יעבר עטנ"הו "הלרע"ה תונש ןיינמל :העיטנל
םיבשחנ םה יכ ,רושיע ךרוצל ןכ ינפל טקלנש קריל ףרוצי אל ךליאו ירשתב 'א-מ טקלנש קרי :תוקרילו
."המהב רשעמ" יבגל ליעל ונרבסהש יפכ ,דרפנב הנש לכ ינב רשעל הרמא הרותהו ,תונוש םינש ינב
.ןכ ינפל וטנחש הלא םע ורשועי אל ךליאו הז ךיראתמ (לישבהל ולחה =) וטנחש תוריפ :ןליאל


:םתאצמש הנשמה יפ לע הלבטה תא ואלמ

-ל הנשה שארשדוחהםויה
______________________________1
______________________________א העד 2
______________________________ב העד 2
______________________________3
______________________________א העד 4
______________________________ב העד 4


?דחוימ הנש שאר םהל שיש ,הנשמב םירכזומה םיפסונ םיגשומ םתא םיריכמ םאה
.םכל םירכומה םיגשומ ינש וריבסה
____________________________________________________________
____________________________________________________________


הרומל תורעה
םיגח ןכות