שופיח
ילבב דומלת :רגאמ
םה םינש ישאר :שופיחה
הנשה שאר תכסמ :םירפסל לבגומ שופיחשופיחה תואצות
א דומע ב ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת
.םה םינש ישאר העברא ./הנשמ/
יבר .המהב רשעמל הנשה שאר - לולאב דחאב ,םילגרלו םיכלמל הנשה שאר - ןסינב דחאב
,ןיטימשלו ,םינשל הנשה-שאר - ירשתב דחאב .ירשתב דחאב :םירמוא ןועמש יברו רזעלא
ללה תיב ,יאמש תיב ירבדכ ,ןליאל הנשה שאר - טבשב דחאב .תוקרילו ,העיטנל ,תולבוילו
.וב רשע השמחב :םירמוא


רוזח