הנשה שאר

הרומל תורעהגחל הנווכה ןיא םהינשבו ,ך"נתב םיימעפ אצמנ אוה יכ הארי "הנשה שאר" גשומה שופיח
.דומלתב םימעפ תואמ "הנשה שאר" יוטיבה עיפומ תאז תמועל ."הנשה שאר" םינכמ ונאש
.דומלתהו הנשמה לש גשומ אלא ,יארקמ גשומ ונניא "הנשה שאר" חנומה :הנקסמ

שופיח
ילבב דומלת ,ך"נת :םירגאמ
ןיא :םירפסל הלבגה
#שאר# :1 ביכרמ
#הנש# :2 ביכרמ
:ךרעה


:שופיחה ךרדל תורעה
ללגב שופיחה תינכתב התיהש ,םירפסל הלבגהה תא םילטבמ דציכ ריבסהל בושח .א
ךסמ ךותבש "םירפסל הלבגה" רותפכה לע ץוחלל שי ךכ םשל .םימדוקה םישופיחה
.שופיחה
שי ,תויפוסהו תומודיקה םע דחי םישפחמ ונאש םילימה תא אצמי שופיחהש ידכ .ב
יביכרמ ןויפיא" רותפכ לע ץוחלל וא ,ןהירחאו םילימה ינפל "#" ןמיסה תא סיפדהל
."תויקודקד תומויס"ו "תויקודקד תומודיק" םירותפכה לע וז הלבט ךותבו ,"אתליאשה


שאר לח וב םויה תא אוצמל ידכ - "שדח "דחא" "יעיבש" םילימה תא שפחנ אבה שופיחב
:םיינש םה םיאצממה .הנשה


דכ קוספ גכ קרפ ארקיו .1
העורת ןורכז ןותבש םכל היהי שדחל דחאב יעיבשה שדחב רמאל לארשי ינב לא רבד
:שדק ארקמ

א קוספ טכ קרפ רבדמב .2
םוי ושעת אל הדבע תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ שדחל דחאב יעיבשה שדחבו
:םכל היהי העורת

,"שדק ארקמ" ,"העורת ןורכז" ,"ןותבש" אוה הנשה שאר יכ הלא םיאצמממ םיקיסמ ונא
הלא ."ושעת אל הדובע תכאלמ לכ" וילע רמאנו ,"ןותבש" םוי אוה יכו ,"העורת םוי"
.הנשה שאר לש םינויפאה םה


דימלתל תודובעל הרזח
םיגח ןכות