הנשה שאר

תא שפחנ ךכ םשל ?הז גשומב םישמתשמ יתממ ."הנשה שאר" גשומה תא קודבל םישגינ ונא
םגו ,"הנשה שארב" םגו ,"הנשה שאר" בותכל רשפאש ןוויכ .דומלתבו ך"נתב "הנשה שאר"
:שופיחה האריי ךכו .תומויסו תומודיק םא דחי "הנש"ו "שאר" םילימה תא שפחנ ,"םינש ישאר"שופיח
ילבב דומלת ,ך"נת :םירגאמ
ןיא :םירפסל הלבגה
#שאר# :1 ביכרמ
הנש# :2 ביכרמ
:ךרעה?ילבבה דומלתב המכו ,ך"נתב גשומה עיפומ םימעפ המכ

ילבבה דומלתבך"נתב
____________________


?הז חנומב םישמתשמ ונאש יפכ הנשה שארל סחייתמ ך"נתב "הנשה שאר" חנומה םאה
?"הנשה שאר" ול םיארוק ונאש גחה ארקמב ארקנ ,ןכ םא ,ךיא
:ךיראתה יפל ותוא שפחל הסננ ,גחה לח וב ךיראתה תא םיעדוי ונאשופיח
ך"נת :םירגאמ
ןיא :םירפסל הלבגה
יעיבש# :1 ביכרמ
דחא# :2 ביכרמ
(!רסח ביתכב) שדח# :3 ביכרמ
:ךרעה

.םישפחמ ונאש םילימהמ תחא לכ ינפל # ונפסוה ןכלו ,"דחאב" םג ,"יעיבשה" םג םישפחמ ונחנא :הרעה

?הנשה שארל סחיב ונאצמ המ

!שופיחב םתאצמש יפכ ,הנשה שאר לש םינויפאה תא ובתכ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________


.םידחוימ םימיו םיגח המכל ףתושמ הז יוניכ ."ןותבש" אוה הנשה שאר לש םייוניכה דחא

.ך"נתב יוטיבה תא שפחנ
שופיח
ך"נת :םירגאמ
ןיא :םירפסל הלבגה
ןותבש :1 ביכרמ :ךרעה


.ןאכ הציחל ידי לע שופיחה יאצממ תא אוצמל לכות ,רגאמב שפחמ ךניא םא


?םהל םיאתמ "ןותבש" יוניכהש םימיה םהמ
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________


הרומל תורעה
םיגח ןכות