שופיח
ך"נת :רגאמ
ןותבש :שופיחהשופיחה תואצות

גכ קוספ זט קרפ תומש .1
רשא תאו ופא ופאת רשא תא רחמ הל שדק תבש ןותבש ה רבד רשא אוה םהלא רמאיו
:רקבה דע תרמשמל םכל וחינה ףדעה לכ תאו ולשב ולשבת

וט קוספ אל קרפ תומש .2
םויב הכאלמ השעה לכ הל שדק ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעי םימי תשש
:תמוי תומ תבשה

ב קוספ הל קרפ תומש .3
וב השעה לכ הל ןותבש תבש שדק םכל היהי יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש
:תמוי הכאלמ

אל קוספ זט קרפ ארקיו .4
:םלוע תקח םכיתשפנ תא םתינעו םכל איה ןותבש תבש

ג קוספ גכ קרפ ארקיו .5
תבש ושעת אל הכאלמ לכ שדק ארקמ ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש
פ :םכיתבשומ לכב הל אוה

דכ קוספ גכ קרפ ארקיו .6
ארקמ העורת ןורכז ןותבש םכל היהי שדחל דחאב יעיבשה שדחב רמאל לארשי ינב לא רבד
:שדק

בל קוספ גכ קרפ ארקיו .7
ותבשת ברע דע ברעמ ברעב שדחל העשתב םכיתשפנ תא םתינעו םכל אוה ןותבש תבש
פ :םכתבש

טל קוספ גכ קרפ ארקיו .8
םימי תעבש ה גח תא וגחת ץראה תאובת תא םכפסאב יעיבשה שדחל םוי רשע השמחב ךא
:ןותבש ינימשה םויבו ןותבש ןושארה םויב

טל קוספ גכ קרפ ארקיו .9
םימי תעבש ה גח תא וגחת ץראה תאובת תא םכפסאב יעיבשה שדחל םוי רשע השמחב ךא
:ןותבש ינימשה םויבו ןותבש ןושארה םויב

ד קוספ הכ קרפ ארקיו .10
:רמזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש הל תבש ץראל היהי ןותבש תבש תעיבשה הנשבו

ה קוספ הכ קרפ ארקיו .11
:ץראל היהי ןותבש תנש רצבת אל ךריזנ יבנע תאו רוצקת אל ךריצק חיפס תא


רוזח