רפושה - הנשה שאר

הרומל תורעה


אובמ

תעיקת איה הנשה שאר לש תיזכרמה הווצמה םלוא .םיבר םיגהנמו תווצמ םימייק הנשה שארב
.רפוש

הארנ ,םישרפמה ירבדבו ך"נתב תורוקמה ךמס לע םלוא ,רפושה תווצמל ורמאנ םיבר םימעט
:םייזכרמ םימעט ינש רפושה תעיקתל יכ
.הבושתב בושל םררועלו ,הנכסה ינפמ םעה תא ריהזהל
.םלוע לש וכלמכ ה"בקה תא ךילמהל

לע םירומ גחה לש תומשה ינש ףאו ,הנשה-שאר לש םייזכרמה םיניינעה ינש םה ולא םימעט ינש
:ךכ
.תוומל וא םייחל טפשמב 'ה ינפל םידמוע םלוע יאב לכ הזה םויב יכ = ןידה םוי
.ומלוע לע ךלמ השענ 'הו ,םלועה ארבנ הזה םויב יכ ,'ה תכלמה םוי = הנשה שאר


תויכוניח תורטמ

לש םימעטה ינש תא וריכיש ,בלש רחא בלש ,םידימלתה תא תוחנהל איה תומישמה תרטמ
השולשב תומישמ םיעצבמ םידימלתה ,וז הרכהל עיגהל תנמ לע .הנשה-שארב רפושה תווצמ
:םיבלש
.ך"נתה תפוקתב יללכ ןפואב רפושה לש ודיקפתב םיקסועה ,ארקמב תורוקמה דומיל .א
םיירקיעה םידיקפתה ינשש דומלל ןתינ םהמ רשא ,ךוניחה רפסו ג"סר םישרפמה ירבדב ןויע .ב
.הנשה-שארב רפושה תעיקת לש םימעטה ינש םג םה ,ך"נתה תפוקתב רפושה לש
ידיל םיאב הליפתב ףא יכ תוארל ןתינ םהמ ,הנשה-שאר לש ףסומ תליפת ךותמ םיעטקב ןויע .ג
.הלא םיניינע ינש יוטיב

:םימעטה ינשב ונדקמתה ונא
םעה תא ריהזהל .א
,'ה תא ךילמהל .ב
ארקמה ךותמ םילוע ולא םימעט .וז הווצמ לש םייזכרמה םימעטה ינש תא םהב וניאר יכ
םעטה תא רקיעב איבמ ךוניחה רפס :םהירבד זכרמב םתוא וביצה םישרפמה םגו ,ומצע
הרשע ךותמ ,ןושאר םעטכ איבמ ג"סר וליאו ,הנכסה ינפמ םעה תא ררועמו ריהזמ רפושהש
לש םתויזכרמ לע םירומ גחה תומש םג .ה"בקה תא םיכילממ רפושבש רבסהה תא ,םימעט
םימעט הרשע זכיר ומצע ןואג הידעס ברו ,םיפסונ םימעט םנשי וז הווצמל .ולא םימעט
.רפושה תעיקת רבסהלתולאשה ןורתפ


הווצמה רוקמ
תעיקת תווצמ הרותב העיפומ ןכיה אצמו ,"לארשי תורצוא רוטילקת"ב שופיח ךורע
.הנשה שארב רפוש

שופיחה תואצות
ך"נת :רגאמ
העורת# :שופיחה
םירבד ,רבדמב ,ארקיו ,תומש ,תישארב :םירפסל לבגומ שופיח


דכ קוספ גכ קרפ ארקיו .1
ארקמ העורת ןורכז ןותבש םכל היהי שדחל דחאב יעיבשה שדחב רמאל לארשי ינב לא רבד
:שדק

ט קוספ הכ קרפ ארקיו .2
:םכצרא לכב רפוש וריבעת םירפכה םויב שדחל רושעב יעבשה שדחב העורת רפוש תרבעהו

ה קוספ י קרפ רבדמב .3
:המדק םינחה תונחמה ועסנו העורת םתעקתו

ו קוספ י קרפ רבדמב .4
:םהיעסמל ועקתי העורת הנמית םינחה תונחמה ועסנו תינש העורת םתעקתו

ו קוספ י קרפ רבדמב .5
:םהיעסמל ועקתי העורת הנמית םינחה תונחמה ועסנו תינש העורת םתעקתו

א קוספ טכ קרפ רבדמב .6
העורת םוי ושעת אל הדבע תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ שדחל דחאב יעיבשה שדחבו
:םכל היהי

ו קוספ אל קרפ רבדמב .7
שדקה ילכו אבצל ןהכה רזעלא ןב סחניפ תאו םתא אבצל הטמל ףלא השמ םתא חלשיו
:ודיב העורתה תורצצחו


:אוה ונניינעל יטנוולרה קוספה
דכ קוספ גכ קרפ ארקיו
ארקמ העורת ןורכז ןותבש םכל היהי שדחל דחאב יעיבשה שדחב רמאל לארשי ינב לא רבד
:שדק


םדא ינב תרשמה ילככ רפושה
םישומישה תא קודבל ונילע ,רפוש תווצמ לש םייתדה םימעטה תא קודבל ונא םיאבש ינפל
.הווצממ קלחכ אלו ,םדא ינב תרשמה ילככ רפושה לש םיירקיעה

.רפוש הלימה עיפומ ך"נתב ןכיה אצמו ,"לארשי תורצוא רוטילקת"ב שופיח ךורע

שופיחה תואצות
ך"נת :רגאמ
רפוש # :שופיחה
לאקזחי ,'א םיכלמ :םירפסל לבגומ שופיח


דל קוספ א קרפ א םיכלמ .1
ךלמה יחי םתרמאו רפושב םתעקתו לארשי לע ךלמל איבנה ןתנו ןהכה קודצ םש ותא חשמו
:המלש

טל קוספ א קרפ א םיכלמ .2
םעה לכ ורמאיו רפושב ועקתיו המלש תא חשמיו להאה ןמ ןמשה ןרק תא ןהכה קודצ חקיו
:המלש ךלמה יחי

אמ קוספ א קרפ א םיכלמ .3
רמאיו רפושה לוק תא באוי עמשיו לכאל ולכ םהו ותא רשא םיארקה לכו והינדא עמשיו
:המוה הירקה לוק עודמ

ג קוספ גל קרפ לאקזחי .4
:םעה תא ריהזהו רפושב עקתו ץראה לע האב ברחה תא הארו

ד קוספ גל קרפ לאקזחי .5
:היהי ושארב ומד והחקתו ברח אובתו רהזנ אלו רפושה לוק תא עמשה עמשו

ה קוספ גל קרפ לאקזחי .6
:טלמ ושפנ רהזנ אוהו היהי וב ומד רהזנ אלו עמש רפושה לוק תא

ו קוספ גל קרפ לאקזחי .7
שפנ םהמ חקתו ברח אובתו רהזנ אל םעהו רפושב עקת אלו האב ברחה תא הארי יכ הפצהו
ס :שרדא הפצה דימ ומדו חקלנ ונועב אוה.םיישונא םיכרצל ,םינוש םישומיש ינש שי רפושלש הלוע תלביקש םיקוספה ןמ
םיכיישה םיקוספה תא הצובק לכב זכר .תוצובק יתשל תלביקש םיאצממה תא ןיימ
.שומיש ותואל
.3 'סמ עובירב הלבטב תחא הצובקל םיכיישה םיקוספה תא םושר
.4 'סמ עובירב הלבטב היינשה הצובקל םיכיישה םיקוספה תא םושר
תחא לכב העיקתה לש שומישה תרטמ יהמ (2-ו 1 םיעובירב) ,ךנושלב בותכ
.םיקוספה תוצובק יתשמ


:הרעה
םיינע הרות ירבד" ךא .הנשה-שארב רפוש תעיקת תווצמ לש המעט תא שרופמב הרמא אל הרותה
,וז הווצמ לש המעט תא שרפל ןויסינ שי ,תואבה תומישמב "רחא םוקמב םירישעו דחא םוקמב
.רפושה לש ודיקפתב םיקסועה ך"נתב םירחא תורוקמב ןויע ידי לע
.הנשה שארב רפושה תעיקת תווצמ לש המעט תראבתמ ,ולא תורוקמ ךמס לע
,ארקמה תפוקתב רפושב ושעש שומישה יכ ,םידימלתה בל תמושת תא הנפי הרומהש יואר
:ונימיב ףא הנוש תצק הרוצב םייק
.תורצוצחב הדובכל םיעקות ,תסנכנ (ךלמ וא אישנ) הלעמ תבר תוישיא רשאכ ,םייתכלממ םיסכטב .א
.הקעזא םיעימשמ ,המחלמ תצרופש העשב .ב
םוקמב םיינע הרות ירבד" :הדותמל ,םידימלתה בל תמושת תא תונפהל שי ,תורוקמה דומיל רחאל
םידמולשכ ,תובורק םיתעל םישמתשמ ,וז הדותמב .התוא וצמאיש תנמ לע ,"רחא םוקמב םירישעו דחא
.ארקמב רחא םוקמב העיפומ איה רשאכ תראבתמ ,דחא םוקמב תאבומה השק הלמ :ןוגכ ,ארקמ

:הלבטה תמלשה

:1 'סמ עוביר
םיכלמ תכלמה לש סכטמ קלחכ רפוש תעיקת


:2 'סמ עוביר
אובל תדמועה הנכס ינפמ םעה תא ריהזהל - רפוש תעיקת


:3 'סמ עוביר
דל קוספ ,א קרפ א םיכלמ
לארשי לע ךלמל איבנה ןתנו ןהכה קודצ םש ותוא חשמו
.המלש ךלמה יחי םתרמאו רפושב םתעקתו

טל קוספ א קרפ א םיכלמ
המלש תא חשמיו להאה ןמ ןמשה ןרק תא ןהכה קודצ חקיו
.המלש ךלמה יחי םעה לכ ורמאיו רפושב ועקתיו


:4 'סמ עוביר
גל קרפ לאקזחי
הילע איבא יכ ץרא םהילא תרמאו ךמע ינב לא רבד םדא ןב (ב)
הפצל םהל ותא ונתנו םהיצקמ דחא שיא ץראה םע וחקלו ברח
םעה תא ריהזהו רפושב עקתו ץראה לע האב ברחה תא הארו (ג)
והחקתו ברח אובתו ,רהזנ אלו רפושה לוק תא עמשה עמשו (ד)
.היהי ושארב ומד
ושפנ רהזנ אוהו היהי וב ומד רהזנ אלו עמש רפושה לוק תא (ה)
.טלמ


:5 'סמ עוביר
:ןואג הידעס בר
ךלמ השענו םלועה ה"בקה ארב אובש ,האירבה תליחת םויהש יפמ
עידוהל ,תורצוצחב םהינפל םיעקותש ,םיכלמה םישוע ןכו .ומלוע לע
תא ונילע םיכילממ ונא ןכו .ותוכלמ תליחת םוקמ לכב עימשהלו
.הז םויב ,ךרבתי ארובה


:6 'סמ עוביר
ךוניחה רפס
די לע םא יכ םירבדל (םוקי) ררועתי אל ,(ףוג) רמוח לעב םדאהש יפל
םגו .המחלמל ררועתיש ידכ ועירי המחלמ תעב םדא ינב ךרדכ ,ררועמ
ררועמ רפושה ...םלוע יאב לכ ןודל םויה אוהש ,הנשה שאר םויב ןכ
םולשו סח וא ,םייחל טפשמב 'ה ינפל םידמועה ,ויעמוש בל הברה
.תוומל


:7 'סמ עוביר
ןידה םוי


:8 'סמ עוביר
הנשה שאררפושה תווצמו הנשה שאר ימעט
:ךכל רפושה תמורתו ,ךוניחה רפס לעב יפל הנשה שאר לש יזכרמה ונכות .א
ינפל םידמוע םלוכ הזה םויבש ינפמ ,הבושת תושעל םעה תא ררועל
ינפמ םעה תא ררועל רפושה דיקפת .תוומל וא םייחל טפשמל 'ה
.אבו ברקה טפשמה תנכס

:ךכל רפושה תמורתו ,ןואג הידעס בר יפל הנשה שאר לש יזכרמה ונכות .ב
רפושה .םלועה לע 'ה תא ךילמהל אוה הנשה שאר לש יזכרמה ונכות
יכ םלוע יאב לכל םיעידומ ותרזעבש ילכ דיקפתב שמשמ הנשה שארב
.םלועה לע 'ה תא םיכלממ ונאהליפת יעטק

:ולא םיאשונ ינשב םיקסועה הליפתה יעטק ןוימ
:םלועה לע 'ה תא וב םיכילממש גחכ הנשה שאר
,ךתוכלמ לוע תא םלוכ ולבקיו ,ונתי רקי ךמש דובכלו ,ולופיו וערכי וניקולא 'ה ךינפל .ב
("ונילע") דעו םלועל הרהמ םהילע ךולמתו
("השודק") היוללה רודו רודל ןויצ ךיקלא םלועל 'ה ךולמי :רומאל בותכ ךשדוק ירבדבו .ה
("ונילע") .דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב ,ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו :רמאנו .ו

:תוומל ימו םייחל ימ ,םלוע יאב לכ תא 'ה ןד ובש םויה - ןידה םויכ הנשה שאר
("ףקות הנתנו") .הנומו רפוסו םתוחו בתוכו דעו עדויו חיכומו ןייד אוה התא יכ ,תמא .א
("ףקות הנתנו") .ןידב םורמ אבצ לע דוקפל ןידה םוי הנה ורמאיו .ג
.תומי ימו היחי ימ ןוארבי המכו ןורבעי המכ ןומתחי רופיכ םויבו ,ןובתכי הנשה שארב .ד
.("ףקות הנתנו")תורפושו תונורכז תויוכלמ
תליפתב תויוצמ הלא תוביטח שלש .תורפושו תונורכז ,תויוכלמ אוה הנשה שאר תליפת לש הביל
.םוי לש ורקיע תא תוצממ ןהו ,הנשה שאר לש ףסומ
"תויוכלמ" תכרב יכ םידימלתה וניחבי ,תונושה תוכרבה לש ןויערה תא אטבמה טפשמ שופיחב
איה ךכל הביסה .("םויה תשודק") "ונתרחב התא" תכרבב תבלושמ איה .הרורב הלחתה הל ןיא
:"תויוכלמ" תכרב לש המוקימ רבדב הנשמב אביקע יבר לש וירבד

א דומע בל ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת
,עקותו - םויה תשודק םע תויוכלמ ללוכו ,םשה תשודקו תורובגו תובא רמוא
,עקותו - תורפוש ,עקותו - תונורכז
.םינהכ תכרבו האדוהו הדובע רמואו

תשודק"ו (רובג התא) "תורובג" "תובא" :ןה הדימעה תליפת לש תונושארה תוכרבה תשלש
,הירחאש הכרבה םע תויוכלמ תכרב תא םיללוכש רמוא אביקע יבר .(שודק התא) "םשה
"תונורכז" תכרבש דועב .תדרפנ הלחתה ןיא "תויוכלמ" תכרבלש הביסה וז ."םויה תשודק"
ןנעב תילגנ התא" הליחתמ "תורפוש" תכרבו ,"םלוע ישעמ רכוז התא" :רורב ןפואב הליחתמ
."ךדובכ


דימלתל תודובעל הרזח
םיגח ןכות