רפושה - הנשה שאר

ץיבומוד םרימע

איה הנשה שאר לש תיזכרמה הווצמה םלוא .םיבר םיגהנמו תווצמ םימייק הנשה שארב
.הימעטו הרוקמ לע דמלנו וז הווצמב זכרתנ .הרותהמ הווצמ איהש ,רפוש תעיקת


הווצמה רוקמ

.הנשה שארב רפוש תעיקת תווצמ הרותב העיפומ ןכיה אצמו ,"לארשי תורצוא רוטילקת"ב שופיח ךורע
שופיח
ך"נת :םירגאמ
םירבד ,רבדמב ,ארקיו ,תומש ,תישארב :םירפסל הלבגה
העורת# :ךרעה


.ןאכ הציחל ידי לע שופיחה יאצממ תא אוצמל לכות ,רוטילקת ךתושרב ןיא םא:תאצמש קוספה תא ןאכ םושר
__________________________________________________________
םדא ינב תרשמה ילככ רפושה

םה המ קודבל ונילע ,רפוש תווצמ לש םייתדה םימעטה תא קודבל ונא םיאבש ינפל
.הווצממ קלחכ אלו ,םדא ינב תרשמה ילככ רפושה לש םיירקיעה םישומישה

.רפוש הלימה עיפומ ך"נתב ןכיה אצמו ,"לארשי תורצוא רוטילקת"ב שופיח ךורע


שופיח
ך"נת :םירגאמ
לאקזחי ,'א םיכלמ :םירפסל הלבגה
רפוש# :ךרעה


.ןאכ הציחל ידי לע שופיחה יאצממ תא אוצמל לכות ,רוטילקת ךתושרב ןיא םא


הרעה
רפושב ,רפושה רפושו) תויקודקד תומודיק םע םג עיפוהל הלוכי רפוש הלימהש ןוויכמ .א
.רפוש# :היהת אתליאשהש ךכ # ןמיסה תא רפוש הלימה ינפל ףסוה ,('דכו
,לאקזחיו ,א םיכלמ םירפסב קר שופיחה תא ךורע םיאצממה תומכ תא םצמצל תנמ לע .ב

.םיישונא םיכרצל םישומיש ינש שי רפושלש הלוע תלביקש םיקוספה ןמ

קוספה תא תוארל ידכ .ותוא ןיבהל השק ,אלמה ורשקה ילב קוספ םיארוקשכ :בל םיש
לע תוריהמב שקה התע .תשפיחש קוספה לע ץחה תא (רבכעה תרזעב) םקמ אלמה ורשקהב
.ולוכ קרפה םע קוספה עיפוי ובו ףסונ ןולח חתפי הבוגתכ .םימעפ רבכעה


םיקוספה תא הצובק לכב זכר .תוצובק יתשל תלביקש םיאצממה תא ןיימ
.שומיש ותואל םיכיישה
.3 'סמ עובירב (ךשמהב תאבומה) הלבטב תחא הצובקל םיכיישה םיקוספה תא םושר
.4 'סמ עובירב (ךשמהב תאבומה) הלבטב היינשה הצובקל םיכיישה םיקוספה תא םושר
תחא לכב העיקתה לש שומישה תרטמ יהמ (2-ו 1 םיעובירב) ,ךנושלב בותכ
.םיקוספה תוצובק יתשמ
.םתוא םילשהל שרדית ךשמהב ,םיקיר 8-ו ,7 ,6 ,5 םיעוביר תא ראשה הז בלשב


רפושה

21לש שומישה תרטמ
(ךנושלב) העיקתה
43שומישה לע םירומה םיקוספ
םיישונא םיכרצל רפושב
65רפושה תעיקת ימעט
הנשה שארב
87גחה םשהנשה שארב רפוש תווצמ םעט.הנשה שארב רפושב םיעקות עודמ םיריבסמה לארשי ימכח י"ע ורמאנש םימעט ינש ךינפל

(ד"יקת דומע) ה"ת רפוש תוצמ ,ךוניחה רפס
,ררועמ ידי לע םא יכ םירבדל ררועתי אל ,(ףוג) רמוח לעב םדאהש יפל
.המחלמל ררועתיש ידכ ועירי ,המחלמ תעב םדא ינב ךרדכ
ררועמ רפושה ...םלוע יאב לכ ןודל םויה אוהש ,הנשה שאר םויב ןכ םגו
.תוומל םולשו סח וא ,םייחל טפשמב 'ה ינפל םידמועה ,ויעמוש בל הברה

(העדותה רפס יפ לע) ןואג הידעס בר
.ומלוע לע ךלמ השענו םלועה ה"בקה ארב ובש ,האירבה תליחת םויהש ינפמ
לכב עימשהלו עידוהל ,תורצוצחב םהינפל םיעקותש םיכלמה םישוע ןכו
.הז םויב ,ךרבתי ארובה תא ונילע םיכילממ ונא ןכו .ותוכלמ תליחת םוקמ


.רפושה תווצמלו הנשה שארל ונתינ םימעט ינש

?רפושה ךכל םרות המבו ,ךוניחה רפס ירבד יפל הנשה שאר לש יזכרמה ונכות המ .א
____________________________________________________________

?רפושה ךכל םרות המבו ,ןואג הידעס בר יפל הנשה שאר לש יזכרמה ונכות המ .ב
____________________________________________________________רפושה לש םישומישה דחאל םיאתמ ךינפל םיאבומש םימעטה ינשמ דחא לכ
.םדא ינב תרשמה ילככ
(6 וא 5) ליעלש הלבטב םיאתמה עובירל ךוניחה רפס לש םעטה תא קתעה .א

.(6 וא 5) ליעלש הלבטב םיאתמה עובירל ןואג הידעס בר לש םעטה תא קתעה .ב
גחה תומשםה ,ךוניחה רפס לשו ןואג הידעס בר לש םהירבדב ואבוהש ,רפושה תעיקתל םימעטה ינש
:ךכ לע םירומ גחה לש תומשה ינש ףא .הנשה שארב םייזכרמה םיניינעה ינש השעמל.ומלוע לע ךלמ השענ 'הו ,םלועה ארבנ הז םויב - 'ה תכלמה םוי = הנשה שאר
:.תוומל וא םייחל ,טפשמב וינפל םידמוע םלוע יאב לכ הז םויב = ןידה םוי


גחה םשש ךכ ,8-ו 7 םימיאתמה םיעובירב גחה תומש תא ליעלש הלבטב םושר
.תיתדה המרב ןהו תישונאה המרב ןה רפושב םישועש שומישל םיאתי
הליפת יעטק:ולא םיאשונ ינשב םיקסועה הליפתה ןמ םיעטק ךינפל

.הנומו רפוסו םתוחו בתוכו דעו עדויו חיכומו ןייד אוה התא יכ ,תמא .א
("ףקות הנתנו")

םלוכ ולבקיו ,ונתי רקי ךמש דובכלו ,ולפיו וערכי וניהולא 'ה ךינפל .ב
("ונילע") דעו םלועל הרהמ םהילע ךולמתו ,ךתוכלמ לוע תא

("ףקות הנתנו") .ןידב םורמ אבצ לע דוקפל ןידה םוי הנה ורמאיו .ג

,ןוארבי המכו ןורבעי המכ ,ןומתחי רופיכ םויבו ,ןובתכי הנשה שארב .ד
("ףקות הנתנו") .תומי ימו היחי ימ

רודו רודל ןויצ ךיהלא םלועל 'ה ךולמי :רומאל בותכ ךשדוק ירבדבו .ה
("השודק") היוללה

.דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב ,ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו :רמאנו .ו
("ונילע")


.הנשה שאר לש םייזכרמה םיאשונה ינש יפל ליעל ואבוהש הליפתה יעטק תא ןיימ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
תורפושו תונורכז תויוכלמהנשה שארל רוזחמב ךרוצ שי הז רועיש דומילל


,םיכלמל הנשה שאר אוה ירשתב 'א :הנשה שאר לש םיביכרמ ינש לע וישכע דע ונדמל
.רפושב וב םיעקותו

שודקה - םיכלמה יכלמ ךלמ אוה אלה ,הנשה שארב ותוא םיכילממש דחא ךלמ דוע שי
.אוה ךורב


ב דומע דל ףד הנשה שאר תכסמ ,ילבב דומלת
:אוה ךורב שודקה רמא
.תורפושו תונורכז תויכלמ הנשה שארב ינפל ורמא
,םכילע ינוכילמתש ידכ - תויכלמ
,הבוטל םכנורכז ינפל אביש ידכ - תונורכז
.רפושב - ?המבו


םיביכרמ השולש ,הלאה דומלתה ירבד יפל ,תללוכ הנשה שאר תליפת
________________________ .א
________________________ .ב
________________________ .ג

תונורכיז ,תויוכלמ :הליפתה לש תוביטחה תשלש תא ואצמת הנשה שאר לש ףסומ תליפתב
.תורפושו

ורחב .ןויערה תא םיריכזמה םיקוספ הרשע ךכ רחאו ,יללכ רבסה הליחת תללוכ הביטח לכ
תא ואלמ .ותוא םימיגדמה םיקוספ ינשו ,יללכה ןויערה תא אטבמה דחא טפשמ הביטח לכמ
:האבה הלבטה,דעו םלועל הרהמ םהילע ךולמתו ,ךתוכלמ לוע תא םלכ ולבקיו
דובכב ךולמת דע ימלועלו ,איה ךלש תוכלמה יכ
ןויערה תויכלמ
1
2
קוספ
ןויערה תונורכז
וב ירבד ידימ יכ ,םיעושעש דלי םא ,םירפא יל ריקי ןבה .1
..ונמחרא םחר ,ול יעמ ומה ןכ לע ,דוע ונרכזא רוכז
.2
קוספ
ןויערה תורפוש
רושא ץראב םידבואה ואבו ,לודג רפושב עקתי ,אוהה םויב היהו .1
...םירצמ ץראב םיחדינהו
.2
קוספ
תורעה

.עודי וניא ורבחמ .ןהימעטו תווצמה תא רקוס ךוניחה רפס
רוזח
"תועדו תונומא" רפסה תאו ך"נתל שוריפ בתכ ,תירישעה האמב לבב ימכחמ ,ןואג הידעס בר
.לארשיב ןושארה היפוסוליפה רפס אוהש
רוזח
.1976 - ו"לשת םילשורי , ב"י דומע , העדותה רפסב האר "ןידה םוי" גחה לש ומש לע
רוזח


הרומל תורעה
םיגח ןכות