שופיח
ך"נת :רגאמ
העורת# :שופיחה
םירבד ,רבדמב ,ארקיו ,תומש ,תישארב :םירפסל לבגומ שופיחשופיחה תואצות
דכ קוספ גכ קרפ ארקיו .1
ארקמ העורת ןורכז ןותבש םכל היהי שדחל דחאב יעיבשה שדחב רמאל לארשי ינב לא רבד
:שדק

ט קוספ הכ קרפ ארקיו .2
:םכצרא לכב רפוש וריבעת םירפכה םויב שדחל רושעב יעבשה שדחב העורת רפוש תרבעהו

ה קוספ י קרפ רבדמב .3
:המדק םינחה תונחמה ועסנו העורת םתעקתו

ו קוספ י קרפ רבדמב .4
:םהיעסמל ועקתי העורת הנמית םינחה תונחמה ועסנו תינש העורת םתעקתו

ו קוספ י קרפ רבדמב .5
:םהיעסמל ועקתי העורת הנמית םינחה תונחמה ועסנו תינש העורת םתעקתו

א קוספ טכ קרפ רבדמב .6
העורת םוי ושעת אל הדבע תכאלמ לכ םכל היהי שדק ארקמ שדחל דחאב יעיבשה שדחבו
:םכל היהי

ו קוספ אל קרפ רבדמב .7
שדקה ילכו אבצל ןהכה רזעלא ןב סחניפ תאו םתא אבצל הטמל ףלא השמ םתא חלשיו
:ודיב העורתה תורצצחו


רוזח