שופיח
ך"נת :רגאמ
רפוש # :שופיחה
לאקזחי ,'א םיכלמ :םירפסל לבגומ שופיחשופיחה תואצות
דל קוספ א קרפ א םיכלמ .1
ךלמה יחי םתרמאו רפושב םתעקתו לארשי לע ךלמל איבנה ןתנו ןהכה קודצ םש ותא חשמו
:המלש

טל קוספ א קרפ א םיכלמ .2
םעה לכ ורמאיו רפושב ועקתיו המלש תא חשמיו להאה ןמ ןמשה ןרק תא ןהכה קודצ חקיו
:המלש ךלמה יחי

אמ קוספ א קרפ א םיכלמ .3
רמאיו רפושה לוק תא באוי עמשיו לכאל ולכ םהו ותא רשא םיארקה לכו והינדא עמשיו
:המוה הירקה לוק עודמ

ג קוספ גל קרפ לאקזחי .4
:םעה תא ריהזהו רפושב עקתו ץראה לע האב ברחה תא הארו

ד קוספ גל קרפ לאקזחי .5
:היהי ושארב ומד והחקתו ברח אובתו רהזנ אלו רפושה לוק תא עמשה עמשו

ה קוספ גל קרפ לאקזחי .6
:טלמ ושפנ רהזנ אוהו היהי וב ומד רהזנ אלו עמש רפושה לוק תא

ו קוספ גל קרפ לאקזחי .7
שפנ םהמ חקתו ברח אובתו רהזנ אל םעהו רפושב עקת אלו האב ברחה תא הארי יכ הפצהו
ס :שרדא הפצה דימ ומדו חקלנ ונועב אוה


רוזח