תוינוכיתה תובישיב ארמגה תארוה

ןייטשנטכיל ןרהא ר"ד ברה

א"סשת המלש לכיה ,הנשב הנש :ךותמ


קוסעל דוע ןתינ אלו ,יטסרד יוניש בייחמ תוינוכיתה תובישיב דומלתה דומילב רבשמה :ריצקת
רבד ,ם"במרלו הנשמל דומלתה ןמ דומילה דקומ תא ריבעהל איה העצהה .םיימוקמ םינוקיתב
.דומילל םסחי תא רפשיו ,םידימלתה ידי לע ןבויש

.ארמג דומילב רבשמ ,תוינשמ דומיל ,ם"במר ,תוינוכית תובישיב דומלת :חתפמ תולימ

תויווה םלוע .זכרמב ארמג דומיל דמוע ,הירעשב אבה בר יב רב לכ תעדותבו הבישי לכ דקומב
רשא ריצה וניה ,םינורחאכ םינושאר ,ויקסופו וישרפמ תפסותב ,ויערכ לעו וברק לע ,אברו ייבא
.הרות לש התימא םע ףשפושמה ברכ ןוריטה דימלתה דדומתמ וביבסו וכרד

יארתבכ יאמקד יאמק וקפרתה היתוחולשו ארמגה לע .תירוטסיה הדבוע ,ללככ ,וניה הז ןותנ
.הקירפא ןופצ לשכ הפוריא חרזמ ינורחא ,דרפס לשכ זנכשא ינושאר ,לבב ינואג - יארתבד

יאיצי / ןורא יזונג" - היכרכו ;לארשי תרות ףורשל ואבשכ וניאנוש ,לידבהל ,ורעתסה הילע
לומ" ,אבשכ קילאיב ינפב ,םתסה ןמ ,ובצינש םה - "טרופקנרפו םדרטשמא ,אטיולס ,בובל
,ויתונש םדא שלשי םלועל" ,וחנה ל"זח םנמא .ומצע םעו ורבע םע תמעתהל ,"םירפסה ןורא
,ם"במרהו םת ונבר ךא ;(.ל ןישודק ,:טי הרז הדובע) "דומלתב שילש הנשמב שילש ארקמב שילש
ונאד ת"רל הארנו" ,תופסותב אבומ ,דחא דצמ .ידמל וז העיבק ומצמצ ,דרפנב דחא לכ
;(שלשי ה"דת :טי ז"ע) "דומלתבו הנשמב ארקמב לולב אוה יכ ונייד ילבב דומלתב ןיקסועש
:קספנ הרות דומלת תוכלהמ א"פב ,ךדיאמו
לבא .םדא לש ודומלת תליחתב םירומא םירבד המב ...ותדימל ןמז תא שלשל בייחו"
הרותב דימת קוסעל אלו בתכבש הרות דומלל אל ךירצ אהי אלו ,המכחב לידגישכ
רבד חכשי אלש ידכ ,העומשה ירבדו בתכבש הרות םינמוזמ םיתיעב ארקי ,הפ לעבש
'לה) "ותעד בושייו ובלב שיש בחור יפל ,דבלב ארמגל וימי לכ הנפיו ,הרות יניד ירבדמ
.(ב"י
העדותה .תודהיה לש הביל בלל הקומעה התקיזב הצוענ איה .תירקמ הניא ארמגה תויזכרמ
,אוה ךורב שודקה תא ריכמ ידוהיה .תיביטמרונ ,התוהמבו השרושב ,הנה תידוהיה תיתדה
רבעמ ךא .תמאה דוסיכו דסחה רוקמכ ,לאוגו ארובכ ,ןורחאו ןושארכ :םינוש ןיפנאב ,ןבומכ
,ליבקמב ,ומצע תאו ;תולובג עבוקכו תושירד ביצמכ ,הווצמכ וילא סחייתמ אוה ,לכל
היה אל" :הרותה לע ושוריפ תא י"שר חתפ םהב ,קחצי 'ר ירבד ,ךכל םיהדמ יוטיב .הווצמכ
לארשי הב ווטצנש הנושאר הווצמ איהש םכל הזה שדוחהמ אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ
,הווצמל הרות ןיב האלמ הפיפח הנשיש ,הלאשב המולגה החנהה "?תישארבב חתפ םעט המו
אוה לודג ךרוצ" יאדו יכ ריבסהו ,הדימב הנתימ ן"במרה םנמאו .ידמל תכל תקיחרמ הנה
בשוחו הזב ןימאמ וניאשו הנומאה שרוש אוה יכ ,םיהול-א ארב תישארבב הרותה ליחתהל
תויהש ,התייה הלאשה תנווכש אלא ,"ללכ הרותה ול ןיאו רקיעב רפוכ אוה ןומדק םלועהש
ךרוצ היה אל ,"םיבותכה ןמ המילש הניב ןבוי אל" יתבשחמהו ירופיסה ןכותה קמוע הכ ןיבו
,הזל רבעמו ;םייללכ םיווקב טטרשל היה ןתינ .הרותב םיראובמ םהש יפכ םירבדה טרפל
.(א :א תישארב) "הפ לעבש הרותה םע יניסמ השמל הכלה םהבש םידיחיל העידיה ראשיתו"
רקיע םה תווצמהש ןויכ יכ רמול הנווכהו" ,קחצי יבר ירבדב םיעטה ,ודצמ ,ייחב וניבר
,םלועה שודיח רופיסל המו ,הווצמב םא יכ הרות לש םירבד חתפ תויהל יואר היה אל ,הרותה
ושוריפל "המדקה") "הרותה רפסב בתכיי אלשו ,לארשי תלבקל רוסמ ןיינעה היהיש רשפא היה
הרות ןיבש הקיזה ,הלא םיחוסינב ףאש רורב ,םרב .(בי 'מע ,לעוועש ברה 'דהמב ;הרותה לע
.הבר המצועב תפקתשמ הווצמל

.היתורודל לארשי תסנכ דומלתבו העדותב הפ לעבש הרות דמעמ דוחיי דוס ןומט וז הדוקנב
יפוגב הבור יבורב הפ לעבש הרותה תדקמתמ םייסיסבה הידברב ,הבותכה הרותה תמועל
םנמא הפ לעבש הרות .לעשו דעצ לכ לע יביטמרונה רסמה תא רידחמ הב קוסיעהו ,תוכלה
:ירפסה ירבד ונלגרל רנ .הדגא לש דוסי ביכרמ ףא ,ןבומכ ,תללוכ
השרפ ארוק ינא ירה רמאת אמש - 'תאזה הווצמה לכ תא ןורמשת רומש םא יכ' :א"ד"
םירמוא םתאש רבד - 'םכמ אוה קר רבד אל יכ' :רמול דומלת ,הלקה תא חינמו השק
יתדמל רמאת אלש 'םכימי ךרואו םכייח אוה יכ' .םכמ אלא ,אוה הקיר אל ,אוה םיקיר
:דומל הווצמה לכ ,'תאזה הווצמה לכ תא ןורמשת רומש םא יכ' ל"ת ,יל יד תוכלה
.תודגאו תוכלה ,שרדמ
לכ לע יכ' ,שרדמ הז - 'םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ ךעידוה ןעמל' רמוא אוה ןכו
.תודגאו תוכלה ולא - 'םדאה היחי 'ה יפ אצומ
חמשי ,ךבל םכח םא ינב' רמואו 'רבד יפרוח הבישאו יבל חמשי ינב םכח' רמוא אוה ןכו
.(ב"י אקסיפ ,בקע 'פ) "ינא םג יבל
הנומאל ץירמתכ ןהו ,הרות תעידי לש ןפכ ןה בושח ,תרחא וא וז הרוצב ,הדגאב קוסיעה
:ךשמהב ירפסב אבומ ךכו .הנתונבו הב תוקיבדו
ךכ ךותמש ,הדגה דומל ,םלועה היהו רמאש ימ ריכתש ךנוצר :םירמוא תומושר ישרוד"
.(ג"י אקסיפ ,םש) "ויכרדב קבדמו ה"בקה תא ריכמ התא
ירבדל ,ילבב רשאמ רתוי ימלשוריב םנמא ,ארמגה לש לטובמ אל קלח דחוי ףא ךכ ךותמ
תא העיבטמ איהו ,הכלהה תדמוע הפ לעבש הרות םלוע זכרמבש רורב ,ןכ יפ לע ףאו .הדגא
הווצמכ ,הרותה ןתונ םע שגפמ ,הנושארבו שארב ,הווהמ הדומיל .ותיווה לכ לע המתוח
.םלועה היהו רמאש ימ םע רשאמ רתוי דוע ,בייחמו

ךורב שודקה םע לארשי תסנכ לש תידוחייה התקיז סיסבכ הואר ל"זחש ,ךכ םא ,אלפ ןיא
רמאנש" ,ןנחוי 'ר עבק ,"הפ לעבש םירבד ליבשב אלא לארשי םע תירב ה"בקה תרכ אל" .אוה
תפקשהב ,תירב תתירכו ;(:ס ןיטיג) "לארשי תאו תירב ךתא יתרכ הלאה םירבדה יפ לע יכ
רתויב תמלשומה התומלגתהש ירה ,ןניקסע וז הרותב םאו .הווצמה תיווחב תנגועמ ,תודהיה
הרות איה - 'תמא תרות' שוריפ" :רוטה בתכ הרותה תכרב רואיבב .התופעתסהו ארמגה הנה
תורמסמכו תונוברדכ םימכח ירבד ביתכד פ"עבש הרות איה - 'ונכותב עטנ םלוע ייחו' בתכבש
(עשוהי יבר ,ילוא ,וא) הירזע ןב רזעלא יבר ירבד ,עקרב .(ט"לק 'יס ,םייח חרוא) "םיעוטנ
ןירפ הרות ירבד ףא ,הברו הרפ וז העיטנ המ - 'םיעוטנ'" :תלהק יהלשב קוספה תא םישרודה
וללה .הרותב ןיקסועו תופוסא תופוסא ןיבשויש םימכח ידימלת ולא - 'תופוסא ילעב' .ןיברו
.(:ג הגיגח) "ןירישכמ וללהו םילסופ וללה ,ןיריתמ וללהו ןירסוא וללה ,ןירהטמ וללהו ןיאמטמ
החימצל קהבומה יוטיבה ,ךשמהבש רורב ךא ;םיאנת ירבדל ,ןכ םא ,םישי ינגרואה רופטימה
הרותבש ,הבוצחהו הבוצקה ,"תמא תרות" ,תיסחי ,הנה הנשמה .ארמגה םלוע אוה הסיסתלו
תיבל דמולה תא הסינכמ ףד תחיתפ .ארמגב ,רקיעב ,ףקתשמ ימנידה ןפה וליאו ;הפ לעהש
.קקושו ססות שרדמ

.הפונתו הזועתב תלהנתמ הרות לש התמחלמ הב ,תורעתסהו תוחצנתה תריז הנה היגוס
םיעקוב הלא לכ - תיביטאיצוסאה השילגה ,תדמתמה הקיטקלאידה ,הבהא המויסבש הפוסה
הוולתמ ףורצה ינויעה ןכותל .המצועו תוינויח םירדשמ םלוכו ,םיטישה ןיבמו ךותמ םילועו
קוסיעה תיווחב ,תיביטמרונה העדותהו ןויגהה דצל ,דימלתה ןוימד תא ףתשמה ,יטמרד דממ
.הפ לעבש הרותב

םיסחייתמ ולא .ונתעדותב ."ארמג"ו "הנשמ" ,םיחנומה רשפ תא ןייצל בושח הזל רשקהב
ינושה םינושאר חונימב ,םרב .ןאכמ םיארומא לשו ןאכמ םיאנתה תרות ,םירדגומ םיטסקטל
שרופמ ןמעט ןיאו תויונש ןהש ומכ" ,י"שר םיעטמ ,"הנשמ" .םירפסה ןכות יפואל סחייתמ
ויהי אלש ןיבהלו ,הנשמה ימעט תרבס" תמועל ,תאזו ;(הנשמ ה"ד ,.גל אעיצמ אבב) "ןהב
,ודמילש ה"ד ,םש) ."ארמג ארקנה אוהו ,רוטפהו בויחהו ,רתיהו רוסיא ימעטו ,וז תא וז תורתוס
.(ארמג ה"ד ב,המק ב"ב ם"בשרו ,ארמג הז ה"ד א,ה תוכרבו ,ארמג ה"ד ,םש י"שרב הוושהו
:(.ל) ןישודיקב ארמגה תובקעב דומילה תקולח תא קוספל ואובב ,ם"במרב ,ליבקמב ,ךכ
שילשו ,הפ לעבש הרותב שילשו ,בתכבש הרות שילש ,ותדימל ןמז תא שלשל בייחו"
תודימב ןיביו ,רבדל רבד המדיו ,רבדמ רבד איצויו ,ותישארמ רבד תירחא ליכשיו ןיבי
,רתומהו רוסאה איצוי ךאיהו ,תודימה רקיע אוה ךאיה עדיש דע ,ןהב תשרדנ הרותהש
,הרות דומלת 'לה) "ארמג ארקנה אוה הז ןיינעו .העומשה יפמ דמלש םירבדמ ןהב אצויכו
.(א"י 'לה א"פ
ןתינ .השיגל טסקטה ןיב רשק םייקש רורבש אלא ;דומיל ךרדו הבישח תרוצב ,ךכ םא ,רבודמ
ספתנ דימלתש לככ ךא .יתואיקב ןונישל הדומיל תאו ,"הנשמ"ל המצע ארמגה תא ךופהל היה
.הינכת לש דחאכ ססותו קימעמ ןובילל ותמיעפת וז חור ,החורל אלא ארמגה תויתואל קר אל

אלא תיטמגוד העיבק רותב אל ,תאזו - םירורבו םיטושפ הלא םירבד ,שרדמה תיב יבשויל
תייסולכואמ לטובמ אל קלח יבגלש םעפ אל המוד ,חטשב .אקע אד ,םרב .תימויק הדבועכ
ךנח" :ךוניחה תרות לש תודוסיה דוסי םע ארמג דומיל תשגדה תשגנתמ תוינוכיתה תובישיה
,תושימגל הייחנה וב וארש םהמ ,םינוש םישוריפ ועצוה ,קוספה רואיבב ."וכרד יפ לע רענל
ךרוצה לע הרומכ והוניבה קרש םהמו ,ומלועו ךינחה יפלכ תורשפתה לש הדימ וליפאו
תושרוד הזה םומינימה תא ךא .םאתהב הארוהו ךוניח תוטיש ןנכתלו ,ושפנב ןנובתהל
.(א,בכ ילשמ ,רתא לע א"רגהו יריאמה ,הנוי ונבר שוריפב ןייע) .תחאכ תוירחאהו הנובתה

יכ חיכומ רעצמה ןויסינה .הכובמב ,םת ונברו י"שר ירחוש ,ישא ברו אניבר יבהואמ ,ונא ןאכו
םיבר ,וננובאדל .ונתביבס לכ תא ,הריאמ וליפא וא ,תבהלשמ הניא ונבלב תדקויה שאה
ידכ .ךכל םילגוסמ םניא ףא ,םקלחו - ףקיהב ארמג דומילל םילגתסמ םניא רשא םידימלתה
המכ לע רבגתהל םדוק ךירצ ,היתוגספ ריוא תא ףואשל ידכ ,הרותלש החירמ םשבתהל
.ךיבמ הנבמה ,רזומ ריבחתה ,השק הפשה .החלצהב םתוא םירבוע םלוכ אלו ,תוכושמ
וילגרה ןיבל אמק אבב וא םיחספב דימלתה לקתנ וב יווהה ןיב יניצר רעפ םייק ,ךכל רבעמ
.םייללכה םיידומילב
םיכורע םיאשונ ;הלמשכ רווחמ לכה ,חוטשו שורפ לכה ,לידבהל ,םירחא םימוחתב
דימלתה השקתמ ,ארמג ףד םע דדומתהל ואובב וליאו .וינפוא לע רובד רבד ,םירדוסמו
ןמ" תוליחתמ ןניא רשא תותכסמה תובר .ףוסב ןיחבהל חילצמ וניא ףאו החיתפה תא תוארל
ריעהש יפכ ,ךדיאמ וליאו ,שורדה עקרה ,םעפ אל ,רסח ,דחא דצמ ,תויגוסבו ;"הלחתהה
סחו ;םמיע םקומינו ,איה ל"זח תרות .םייופצ יתלב םינווכל ןוידה שלוג ,תויבקעב יריאמה
לצפתמהו לתפתמה הנבמה אקווד ירהו .ישא ברו אניבר לש םתכירע ירחא רהרהל ונל הלילחו
רובעש קפס ןיא ,םרב .ןיע הביהרמו בל הבושה תימנידה תויחה ןמ הברה ארמגל קינעמש אוה
.דחאכ לוכסתו הכובמ םידילומה םיישק םירעמ אוה םיבר

,ארתב אבב יהלשב אבומ ,"בר רמא אריז יבר רמא" .השדח תילגת ,ןבומכ ,הניא וז העפות
"הנשמ לעב הז ,'דימת התשמ בל בוטו' - ,ארמג לעב הז - ?'םיער ינע ימי לכ' ביתכד יאמ"
- ונממ שקבתמה ץמאמב ךורכ ארמגה לעב לש ושפנ ךודכדש ,ריבסמ רתא לע ם"בשר .(ה"מק)
אלש לדה לוביה ןמ עבונ ףא אוהש חינהל שי ךא ."תויווה ץרתלו תוכלה ןווכל ומצע תיממש"
לע לקהל ופאש םינומדקו םינואגש ,ךכ םא ,אלפתהל ןיא .ולמע ירפכ ותחתמאב רתונ םעפ
ירפסמ המכו ,"יאחא יברד תותליאש"בכ ,םיאשונ יפל תוכלה יפוג תכירע ידי לע םא - דמולה
ץווכה תמגודכ ,דרפנב תכסמ לכו ולוכ ס"שה ףקיה םוצמצ ידי לע םא ;ג"סרו ןואג יאה בר
רבכו .ף"ירה ךרד לע אירטו אלקשה תטמשה ידי לע וא ,"תולודג תוכלה"בכ יתקיספ דלשל
עקרה תא ,"םייולה תדוקפ"ל ותמדקהב ,ריבסהל ואובב ,ה"ארה הלקהב ךרוצה תא דדיח
תוכורע ,תורודה לע םייפנכ םישרופ םיבורככ םהש" ,ף"ירה תוכלה לע שוריפ בותכל ותמזויל
- הנתמ אוה ,"תובשחמה ולהבנו תוילגה וכראו תובבלה וטעמתנ רשאכו" :"תורומשו לכה יפב
,הנשמה שודקה ונבר בתכ"
,הרודס התוא ודמליש הנותנ תדה תויהלו
,הרוגש לכ יפב היהתו
,םיקסע ואצי הילע םגו
,םיקודקדו תובר תורבס
,םיקומע םימ םהש ילבבה דומלתה הילע הנבנ
,םיכוראו םימלענ םירבד
.'םיכשחמ' םימכחה והוארקש דע
,תולוענ ויתלד ואצמ סנכיהל םיצורה בורו
,תולוגס תורודב םידיחיל יתלוז
,ץק ןיא םירפס וילע בתכו
,רשב תעיגי הברה גהלו
,חירבו םייתלד ההובג המוח
,רצבנ זוע לדגמו
,םיפוחד ואצי םיפעי םידימלתהו
.ןתמהו אשמה בורמ ןתעד שולחת
,הבר העיגיה יכ יתוארב ינאו
,אב ןיאו אצוי ןיאו תרגוסמו תרגוס ארמגהו
,ארמגה ךרד לע 'שדוקה רזנ' ויתארק רפס יתרבח
,הרורב תחא הטיש ייתובר ירבדמ יתררבו
,תדחוימ תחא הטיש יתחקל רפסה לכב
,תדספנ ארבס תוחדל יתחרט אלו
,םימלענ דומלתה יכרד הז לכ םעו
,םיעגי םירבדה לכו ,םימותס רצ םתוחב
,םיעובק הלילו םמוי םתויהל םיכוז לכה ןיאו
,םיעגרלו תועשל הרות םידמול ןמזה תוחרט ינפמו
,םירדוסמ םיקספו ,םירצק םירבד םיכירצ םיבר שיו
."םיריפסכ וריאי ,םהיניעב ןח ואשיי
;רתוי דוע הפירחמ ונידימלתמ םיבר לוכסת תנמ ,וננמז-תב תוברת תרגסמבש ןכתי ,תאז םע
לע לדגש ימ תעיתר לע תובר בתכנו רבוד ,דחא דצמ .תוריהבו תוצמתל הפיאשה ףא ,םאתהבו
קרו ,למע םישרודש םימוחת דומילב עיקשהל ידיימה הקופיסו תינורטקלא תרושקת יכרב
ןיא ,תיטסילאודיווידניאו תילרביל הריוואב ,ךדיאמ .ךורא חווטל תוריפה תרומת םיחיטבמ
לודג קלחל ,לכל לעמ .ץפח וביל ןיאש המל רסמתהלו ונוצר ףפוכל ןכומ ךכ לכ עצוממה ךינחה
תארי יוורה יתרבחו יתחפשמ עקר רסח (ל"וחב ויתוליבקמו) ד"מח ידימלת תייסולכואמ
האצותה .התשודק תעדות חוכמ ארמגה דומיל תמישמב קובדל םתוא ץירממ היהש ,םימשה
ךא ,הנמיה דולסל תקפסמה המרב ארמגה םע תורכיה םירצוי וניכינחמ םיבר יכ הנה תללוכה
.התעפיו ,התמצוע ,הקמועל םתפשוח הניאש

ףוליא תטיש םיראתמ ונייה דציכ .הדימל םוחת לכב תיתייעב ,קפס אלל ,הנה וזכ האצות
לש הטנוס ןגנל ותרישכמ הניא ךא ,ריבכמל רתנספ יליגרת הקיסומ דימלת לע הסימעמה
חותיפב רבודמ אלש ינפמ ,םייתעבש הבואכ איה ןנד הרקמבש אלא ?סמהרב וא ןבוהטיב
:רורב יזכרמ דעי ,םיכנחמכ ,וניניע דגנל .ידוהיה ךוניחה שפנ רופיצב אלא ,יתונמוא רשוכ
ימויק ךרעכ םימש תאריל הקיזה תאפמ ןה ,תאזו .ותמכחל תמדוק ותארי רשא םדא בוציע
הנה וז החנה .תמייקתמ הניא המכחה ףא הרדעהב יכ ל"זח תעיבק תאפמ ןהו ,ומצעלשכ
תינכת בוציע לע םיעיפשמ םיביכרמ הברה .תינרות םידומיל תכרעמ לכ לש אצומה תדוקנ
.התבהא לע הרות תעידי ןיינק תעפשה ,האריל המכחה תקיז וניה תודוסיה דוסי ךא ,הארוה

,הנש םייתאמכ ינפל .וננמז-תב תיתוברתהו תיתרבחה תואיצמב ףקות הנשמל היואר וז השיג
לדג דליו ,תובא תרוסמ לע ,תישעמו תימויק ,ןומא ןיידע היה לארשי תיב ןינב בורו ןינמ בור
,ויה םייכוניחה םינוכיסה .תווצמו הרות לש יווהב ,ץוחמו תיבמ ,תשרשומ התייהש הביבסב
רפסה תיבמ טלפנ םא וליפאו ,וידומילב ןיינע ךינחה דביא םא ףא .םילבגומ תיסחי ,ןכ םא
ץצקמ אל םג ךא ,דיסח אל ;תווצמ רמוש ץראה םע ראשייש םייוכיסה ויה םיבר ,ןיטולחל
לכמ קתנל ליבוהל לולע הרות דומילמ ישפנ קותינ .ןיטולחל הנוש בצמה ,םויכ .תועיטנב
תוהז תשיטנ תארקל ןכוסמ דעצ איה ידוהי וא יתד רפס תיבמ הרישנ .תיתכלה תוביוחמ
.תידוהי

תבקונ הבישחל ונתוא תבייחמה איהו ;םיכנחמכ ונתוירחא לקשמ ץוענ וז תרעצמ הדבועב
אברו ייבאד תויווה דומיל יוביר רשא םיטעמ אל םידימלת םנשי םא .ארמג דומיל ףקיה יבגל
ןוחבל ונתבוחמ .םינדגונ דילומ וליפא םיתיעלו ,הקיזו רשוכ ,עדי לש לד לובי םתוישיאב בינמ
םיקסועה ודיעיו ואובי ,םיכמות םירקס אלל םג ךא ;"םא" רמוא ינא .שדחמ תנוכתמה תא
ןווכל הליבומ איהש ינששוח ,תשדוחמ הניחב תואצותל רשא .םידדובב רבודמ אלש הכאלמב
.ענמנ יתלב ךא בואכ
ךילהת .העודי ותנקסמו ,לודגה רשנה בשי רבכ ,םיריעצ ךנחמכ אל יכ םא ,וז ןיעמ הכודמ לע
םלשומהו אלמה ויוטיב תא אצמ ירה ,ל"זח תובקעב לחהש הפ לעבש הרות דומיל לע הלקהה
ףסאמב ,רקיעבו ;שדוקה ןושל תמועל תרבודמה תיברעב תוינשמה שוריפב - ם"במרב רתויב
,וכרד תישארמ ,הז סופוא םונגמ שמשמ ,ינדמלה רוביצה רובע ."הרות הנשמ"ב ,תונחמה לכל
דעי להק ,ןבומכ ,ןמיס ומצע ם"במרה ךא ;תונורתפ תעצהו םירגתא לש הלדנ יתלב הרכמכ
- םיעטמ אוה ,"הזה ןמזבו" .רחא
ונינובנ תניבו ונימכח תמכח הדבאו ,לכה תא העשה הקחדו ,תוריתי תורצה ופקת"
םהש וארו ,םינואגה ורבחש תובושתהו תוכלההו םישוריפה םתוא ךכיפל .הרתסנ
ןיאו ;רפסמב טעמ אלא יוארכ םהיניינע ןיבמ ןיאו ,ונימיב םישקתמ - םיראובמ םירבד
ןיכירצ םהש ,אתפסותהו ירפסו ארפסו ,תימלשוריהו תילבבה המצע ארמגה רמול ךירצ
םירוסאה םירבדב החוכנה ךרדה םהמ עדוי ךכ רחאו ,ךורא ןמזו המכח שפנו הבחר תעד
ןומיימ ןב השמ ינא ,ינצח יתרענ הז ינפמו .אוה ךאיה הרותה יניד ראשו םירתומהו
םירבד רבחל יתיארו ,םירפסה ולא לכב יתוניבו ,אוה ךורב רוצה לע יתנעשנו ,ידרפסה
הרות אהתש דע ,הרצק ךרדו הרורב ןושלב םלוכ ...םירוביחה ולא לכמ םיררבתמה
ןייולג ןינידה לכ ויהיש דע ...קוריפ אלו אישוק אלב לכה יפב הרודס הלוכ הפ לעבש
המדקה) "םיאיבנו םימכח ונקיתש םירבדה לכ ןידבו הווצמו הווצמ לכ ןידב לודגלו ןטקל
.(הרות הנשמ"ל
ךא .דומילב תומגופה תוריתי תורצ תפקתמ ןיא ,'ה ךורב ,ןמזמ םנמא .הרורב הלבקהה
רשוכו ץרמ םיעגפנ ,הקוצמ רדעהב .ברעמה תולגב ןהו ץראב ןה ,תמייק טלחהב העשה תקיחד
,הדודר תינומה תוברת .םהייותיפו םהייוטיב לכ לע ,עפשהו רורדה ידי לע אקווד הרות דומיל
לוח ימוחת תורחת ,תושידח תויגולונכט קרב ,תפפור תישיא תעמשמ ,זולנ יתרושקת רודיב
היצביטומל תחתמ רותחל וידחי תורבוח הלא לכ - תינתלעותו תיטמגרפ הריוא ,םייביטקרטא
תניבו םימכח תמכחב קר אל ,םעפ אל עגופ הז ךרעמ .טרפב ארמגבו ללכב הרותב קוסעל
.םיבר םיריעצ לש תינרותה תוהזבו םימשה תאריב תסגונ ףא אלא ,םיילאיצנטופ םינובנ

םא ,יתדה ךוניחה תייסולכואמ קלח תוחפל יבגל .ליבקמ היהי ןורתפה ףאש ,ךכ םא ,שקבתמ
שגדה תרבעה אוה שרדנה ןווכה - תוינוכיתה תובישיה ידימלתמ קלח ללוכ - ל"וחב םאו ץראב
דומיל תטישל איה הנווכה .םיטסקטב קר הלא ינשל סחייתמ ינניא ,בוש .הנשמל ארמגמ
תפוקתל ל"זח םלועמ רובענ םא .תודדומתה תדימלו תודדומתה ןפואל ;הבישח תרוצו
.תופסות ןוביל ןובשח לע "הרות הנשמ"ב קוסיעה תבחרה רבדה רשפ ,םינושאר

תעדות תקמעה תרטמ םודיקב דבכנ םוקמ ומצע "הרות הנשמ" רפסלש ינמוד ,וננמזל רבעמב
,דחא דצמ .ודומיל תא ץיפהל ל"צז ץיבבולמ יברה יצמאמ םע םלש בלב ההדזמ ינאו ;"הנשמ"ה
ןירקמ אוה ,ינש דצמו ;טושפ ריבחתו הרורב הפשב ןנגוסמ ,רדוסמ ,ריהב - אירק ךכ לכ רפסה
םנמאש ,םישידח םירפס הברהמ תרדענה תוינושאר לש תוגספ תריווא הרשמו תויתוכמס
ד"בארה תגשה .דחאכ תושרשומו ףועמ ילוטנ ךא ,תיוושכעה הקיספה תניחבמ רתוי םינכדועמ
ךרד בזע אוה יכ ,ןקית אלו ןקתל רבס :םהרבא רמא" - העודי רפסה הנבמו ם"במרה תמדקה לע
ול היהו ,םרמוא םשב םירבדה ובתכו ,םהירבדל היאר ואיבה םה יכ ,וינפל רשא םירבחמה לכ
וליאו ,םיידיתע םיקסופו םינייד יפלכ תוכלשההמ רקיעב ששח ד"בארה ךא ."הלודג תלעות הזב
טסקטכ "הקזחה די"ה תא דמליש ימש רורב םרובע םג יכ םאו .םיריעצ םידימלתב םינד ונא
תלעות" חומצל הלוכי ויכינחלש יאדו ,לפלפו עקר ףיסוהל ךרטצי תעצוממ תינוכית הבישיב
.ךרדה תיוותה איה רקיעה .תינשמ הדוקנ רבכ וז ,םרב .ם"במרה תוטמשהמ אקווד "הלודג

ימצעלשכ ינא .עמדבו םדב ;תטטור דיבו באוד בלב םירבדה תא בתוכ ינא :רורב היהיש
בהוא ,הדמולל בהוא .שפנ תבהא הב בהואמ ינאו ,יתודלי לט רחשמ ארמגה יכרב לע יתכנוח
תרותב םא יכ" ,תניחבב ,תישיא הריחב תמרב קר אל הב רושק ינא .הביהאהל ףאושו ,הדמלל
הבש ;תיכרע הפקשה ךותמ אלא ,"ץפח ובילש םוקממ אלא הרות דמול םדא ןיא ...וצפח 'ה
ףקשלמ דואמ קוחר ןאכ רמאנש המ לכ .וכנחל ונתבוחמ התבהאלשו ,ץופחל הרות ןב ךירצ
ןוזח תמשגהל רותחל ונילע ,הליחתכל .יניעב תרייטצמ איהש יפכ תילאידיאה תואיצמה תא
,"בוט םויב הדלונש הציב" וא "הרפה תא חגנש רוש" לע םינוכר םירדע םירדע לש ץרפנ
תשרוד תילמינימ תיכוניח תוירחא ,םרב .'הברד הנכה' וא 'איצוהל וגמ'ב םילפלפתמ
ןכתסנה .היגלטסונב וא תוילשאב עשעתשהל ונל סח ,דבעידב לש תואיצמ םע םיתמעתמשכ
?וניתומולח חבזמ לע ונכינח דיתע תברקהב
ןדבא ,חתמ תדרוה ,טהלה ןוניצ :ריחמ ,ןבומכ ,הבוג ינרות ךרעמב ארמגה ביכרמ םוצמצ
:איה ףא הרורב הרומתה ךא .תימויקהו תינויעה ,הרות לש התמחלמ תטקשה ,המצוע
תישפנ ,הרישנ ידממ םוצמצ ,הנתונלו הרותל םינומא םירמושה םידימלתה לגעמ תבחרה
וליפא ילוא - תואיצמה םע תורשפתה םושמ הז ןווכ ץומיאב שי .עדיה ףקיה תרבגהו ,תיזיפו
?חוכ יקבאמב ףתתשהל זיענה ,םיינזאמה ףכ לע םיחנומ םלוע ייחשכ לבא .הינפב העינכ לש
?ריקב שאר חיטהל שקעתנה

ונל סח .תוינוכיתה תובישיב יביסנטניא ארמג דומיל לע ללוגה תמיתסב ,הלילח ,רבודמ אל
אמצה רעונ ינפב דחא הניב רעש ולו לוענל ונל לאו ,ינרותה םיאלפה םלוע לע ךסמה דירוהל
רידחהל ץמאתנו ,החוורל םתחיתפל גאדנ .שרדמה יתב לע רמשמ לכמ רומשנ .'ה רבדל
- תונדמלל הפיאשלו תונדמלל ךנחנ .התמצועו הפקיה אלמב הרות לש הרדהו הכרעל תועדומ
יכ העידיב םחנתנ אלו הארוהל םידדוב םיזוחא תאצוהב קפתסנ אל .טלקיי רסמהש הווקנו
רשא תלטובמ אל הייסולכוא ראשית םיצמאמה לכ ףרח ךא .םדקמו זאמ התייה יתבר הרישנ
היכרצל הנעמה תאו ,הרורב תוירחא ונל שי היפלכ .תשרח היהת ונבבלבו וניפב בורקה לוקל
ךלהמש רורב ,תיכרעו תישגר הניחבמ .התלוכיו היתויטנל ,תמיוסמ המר דע ,םיאתהל ונילע
ןיא םג ךא .תומיטאל העינכו ןושאר וקמ הגיסנ לש חיר ,רומאכ ,ונמיה ףדונ .ונחורל וניא הזכ
,תילאידיא תואר תדוקנמ השיבמו הכיבמ ,וזכ תורשפתה ,םיוסמ רוביצל סחיבש קפס
."וכרד יפ לע רענל ךונח" תייחנה יפ לע תשקבתמ

הווהמ הכלהה תכרעהו הדימב .תונדמלה םלוע םע עגמ עונמל ןיא הזכ רוביצמ םג םנמא
אולמל ,הרות תורמ תלבקל םיפצמ ונא ונממ ,ךינחה תא ףושחל שי ,היפלכ תוביוחמל סיסב
הכרד תא ריכיש בושח ,ידמל םצמוצמ היהי ארמגב ויתועידי ףקיה םא םג .הרדהו התמצוע
המכ ךורעל שי ,ךכ םשל .הדבכלו הריקוהל ליכשיש תנמ לע ,התולשלתשהו הייפוא ,הרות לש
ןפואב ,הקיספה דעו םיקוספהמ ,תוחפטה דע דסמה ןמ תויגוס המכ דומלל - קמועל םיחודיק
ותיווהל םיבורקה םהמ - םיאשונ רוחבל ןתינ .תוריהבב םגדות הכלהה לש התוכיאו הנויבצש
םיללכ לש ןוזיאה שגרומ םחותיפב רשא - ונממ םיקוחרה ,שוריפב ,םהמו ,דימלתה לש
תונמוימ הנקי אל ארמגה םע םצמוצמ שגפמש רורב .הפונתו תונרמש ,ןויגהו תוכמס ,םיטרפו
םימוגרת לע תונעשיה יפוצר ויהי םמצע םיחודיקהש ,דוע המ - שממ לש תילאוטסקט
תווקל שיו ,תיתכלה הבישח םע תורכה רוציי אוהש יניצר יוכיס םייק טלחהב ךא .םימוכיסו
ררועל הלולע תלבוקמה תינכתהש ןוכיסב בשחתהבו ;תיתכלה תוביוחמל תונוכנ קימעיש
הווקת תמייק ,הרותל הקיז שירשהל ליכשנ םא .איה אתרטוז אתלימ ואל ,ולאל רוכינ
.ידומילה רושימל סחיב ףא הדבא אל דוע איהו ;םימש תארי ,לכמ רקיה תא רידחהל חילצנש
רוסי אל ןיקזי יכ םגש הריבס תורשפא הנשי ,םיינזואה ומסחנ אלו בלה םטאנ אל דוע לכ
תרזעב ולו ,םילשהל ףוסכי ףא ילוא ,עדוי ימו ;אהתש המר וזיאב הרותב קוסיעמ ךינחה
.וירוענב דיספהש ארמגה דומיל תא ,הדימעה תונשב ,םהינימל םירזיבא

ארמגה תארוהו דומילבש םיישקה םע דדומתהל תדעוימה תינכת בוציעש ןורקיעה ונילגרל רנ
יתדמל האר" :תיביטמרונ תכרעמ חותיפכ ארמגה לש יסיסבה הייפוא לע הרימשל גואדל בייח
המש םיאב םתא רשא ץראה ברקב ןכ תושעל יקולא 'ה ינויצ רשאכ ,םיטפשמו םיקוח םכתא
."התשרל
.הכלהכ אלש הרותב םינפ יוליגב ןכתסמ ,תרחא הפיטע ידי לע ארמג דומיל קוושל ץמאמ לכ
לש ףסוא ךורעל םילגוסמ ויה ישא ברו אניבר םא עדוי ינניא .הירטנקיפ הנניא ארמג
שפחמש ימ .ןולשיכל ןודינ ףא ץמאמהש אלא ,דוע אלו .ךכב וצר אלש רורב ךא ;םיזוירוק
תרדחה ירחא ףחסיהל ןיא ,ליבקמב .םיעשעשמ רתוי תורוקמ אצמי - ילאוטקלטניא רודיב
;המכחל תוארפרפ רותב םוקמ רומש ולא םיטרפל .דומילה ךותל ,'וכו ילאיר ,ירוטסיה רמוח
,ינושאר עגמב .םמצע "םיטפשמו םיקוחב" איה אלה "םימעה יניעל םכתניבו םכתמכח" ךא
לכוי אלש יאדו ךא ;בלה תא ךושמל ידכ - ארמגה תנבהל ותמורתל רבעמ - הז רמוח חוכב שי
רוקמכ הב ןיינעתי אל ,ןיקיזנ תובא העבראב ןיינע ךותמ אמק אבבב קבדי אלש ימ .ותובשל
.לבב תודהי תודלותל

ותיווהב הרועמה ,"םייח תרות" היהת תדמלנה ארמגה יכ םיקרפל תעמשנה השירדל רשא
,תילאידיא הניחבמ ,םנמא .תבשק ןזואל היואר איהש קפס ןיא ,דימלתה לש ותיווחו
לע רמאנ "ונימי ךרואו ונייח םה יכ" .תכסמ לכ לש ןיטישה ןיבמ ץבצבת תויחש איה ונתפיאש
הנממ "המשל הרות" רסמש הייסולכואל סחיב ךא .תבשו תוכרב יבגלכ תולהאו םיעגנ
יכ תסרוגה הסיפת .ותגצהב אלו רמוחה תריחבב אל ,תויטנוולרה םרוגב לזלזל ןיא ,האלהו
תיגולואידיאה המרב ,ןיטולחל הלוספ דמליהל םייואר םיימויקו םיישעמ םימוחת קר
הקיז ילוטנ םיאשונ הפ לעבש הרות תארוה תינכת לכב לולכל שי ,התלילש םשלו ;תינורקעה
בשחתהל ונתבוחמ ןונימו ףקיה תעיבקבש רורב ,ךדיאמ .דימלתה לש תימוי-םויה תואיצמל
הייפוא לע תינדפק הרימש ידכ ךות תושעיהל בייחו לוכי רבדה ,םרב .ימויקה םרוגב
.חפטל םיבייח הז יפואל תועדומה תאו ;דחאכ ארמגו הנשמ דומילב ,הרות לש יביטמרונה

,ולעהש תוסיפתה תא תמאות איה יללכ חרואב .השדח ,ןבומכ ,הניא ןאכ תעצומה תינכתה
קינעהש דמעמל רבעמ .תוליבקמ תוביסמ ,תמיוסמ הדימבו ;וידימלתו ל"רהמה ,םתעשב
,ארמגב תורעתהל לגוסמ וניא ריעצ רוחבש וחינהב - םייגוגדפ םילוקיש - ללגב הנשמ דומילל
שמח ןב הנשמל רשע ןב ארקמל שמח ןב" ,תובאב עובקה רדסה לע רומשל בושח ךכ ךותמו
ליגב שרדמה תיבמ שרופה תא ריתוי ינויעה דומילהש ששח ל"רהמה עיבמ - "ארמגל הרשע
:יניצר ינחור ןעטמ אלל ריעצ
םלוסב הלעי דועו .תופסות שקבי אלו רקיעה ול היהו ןתיי ימו ,'תופסות'ב קוסעי זאו"
קוסעל ,הלהבב םתונשו םהימי לבהב ולכיו ,וחוכ קירל עיגי ,אווש תאשמב שורדל
,ויפב רקש חורל ול היהו ,וינפוחב חור ףסוא ,ןכ אל רשא םינפ ריבסהל ,לבה לש לופלפב
םלח וליאכ ול המדנו ,ץרא םימשמ ךלשוה זא ,השיאל הבותכ בותכיש דע גהונ הז רבדו
אלו הנשמ אלו ארקמ אל ,המואמ ודיב אשי אל ,ירמגל הרותה ןמ שורפי ,וימי לכ םולח
.(ז,ו םירבד ,הירא רוג) "ץרא ךרד אלו דומלת
:יטסימ-יצח ןפ הנשמה דומילל קינעמ ףא אוהו
דעוימה לודגה רכש ןידיספמו ,תולקלקע יכרד םיכלוהה ,תוחפו לפשה רודה תגהנה והז"
םג' רמאנש ,תוינשמה תוכזב אלא תוסנכתמ תויולגה ןיא" ,שרדמב ורמאש ומכ ,הנשמל
רשא רבדה אוה לבא ?תוינשמה תוכזב אקווד המלו ."'םצבקא התע םיוגב ונתי יכ
הנשמו הכלה אצמת אלשל סחוימ לארשי רוזיפ ןכב ,לארשי תרוצ איה הרותה יכ ,ונרבד
אל .דחי םינידה רדס תוחפל הבש ,הנשמה םדמלבש ןכ םג ביוחיו ,דחא םוקמב הרורב
."עודיכ ,ןיינע ותואב אלש ןיינעל ןיינעמ אב אוה ןתמו אשמ ידי לע םימעפלש לופלפה ןכ
.(דמ דומע ,ד"כשת ןודנול ,הרותה לע שורד)
.תובוט תוביסמו - תורודל הלבקתנ אל ארמג ןיבהל רישכ ריעצה לכשה ןיא יכ תללוכה ותעד
תויהל םילוכי ,ארמגה תבוטל הנשמה תחנזה לש תויכוניחה תוכלשה ינפמ הדרחל ךא
.םיבר םיפתוש

המרופרהש וניה ל"רהמה ירבדמ לבקתמה םשורה .תודוקנ רפסמ שיגדהל שי ,תאז םע
הרומש היהת ןמז ךרואל ארמגב תודקמתההש תויהב ,המרונה תויהל ךפהיל הרומא תעצומה
,םתסה ןמ - לודג רוביצ ריתוהל רומא ןאכ עצומה יונישה ,תאז תמועל .תרחבנ הצובק רובע
ררשש הזמ ףיקמ תוחפ הברה ומצעלשכ אוהש םייקה יללכה לולסמב - םידימלתה בור ףא
,םהל םיאתמ ךכ לכ וניא יחכונהש הלאל דעויי שדחהש תויהב ,הרשע-עבשה האמב לש גארפב
הטנ ל"רהמה עירכמה בורה רובעש עמתשמ ,תינש .היצביטומ ןיגב םאו תלוכי ןיגב םא
השגדוהש ארמגל הפישחב ךרוצ שיגרה אלו ,(טסקטב אלו דומילה ךרדב) הנשמב קפתסהל
תיכוניחה תואיצמבש יסיסבה ינושה :ישילש טביהב תוצוענ תודוקנה יתשש רעשל שי .ליעל
,שדוק ידומילל תדעוימ הלוכ התייהש תרגסמב .וננמז-תב תמועל ל"רהמה ריכהש תיתרבחהו
דימלתל שורדה ישפנה רוזמהו ןוזמה קפסל ,ופקיה תאפמ ,לוכי היה הנשמ תמרב דומיל ףא
- לבגומ קפסה הבינמ הנשמל תורסמתה וליפא וב ,לצופמ ךרעמב בצמה ןכ אל .עצוממה
ידוסיה ינושה ףחרמ ,ןבומכ ,לכה לעו .םילשהל ידכ ארמגבש תוכיא ביכרמ שקבת ,אליממו
דומילב ןויגה לע קבאנ ל"רהמה .ךכמ עמתשמה לכ לע ,תינרדומ הרבחל רבעמה - ןייוצ רבכש
.ץרא ךרדו םימש תארי תקמעה לע ,תמיוסמ הדימבו ;הרותב ךינחה קוסיעב הנבמו ךרד לע -
םירבדה תא ןוחבל ומצעל תושרהל לוכי היהש ,ןאכמו ;תידוסיה תוביוחמל ששח אל אוה
,המצועבו קמועל ןנקמ תיסיסבה הקיזל ששחה וב רודב .אדירג םיידומילה םיגשיהה תאפמ
בייח ןוכיסב הייסולכוא רובע דומיל תינכת בוציע .יזכרמ אוה הז םרוגב בשחתהל ךרוצה
.'ה דבוע תוישיא תיינבל ,ןאכמ ארמג לשו ,ןאכמ הנשמה לש תילוגסה המורתה סלפב לוקשל
תויעבל רבעמ ,ררועמ םידימלת תייסולכוא לוציפ לכ .םירורב עצומה ןווכב םיכורכה םיישקה
.תרגסמ וזיא יפלו עצבתי סיסב הזיא לע :תויתוהמ תולאש ,תויביטרטסינימדאו תויביצקת
ליג הזיאמ ?םיינגומוהו םינוש תודסומ ינפ לע דסומ ותואב םיצורע יוביר ףידעהל שי םאה
ןיבש ירפסמה סחיה תולובג ויהי המ ?העיבק יפ לע וא הריחב יפל םאהו ,גוויס גהנוי
ךרעמה לש ימויקהו ידומילה וביל אוהש םוחתב רבודמש המכו המכ תחא לע ?תוצובקה
תוששחה םירבוג ,הפ לעבש הרותב קוסיעה תויזכרמ ללגב אקווד .דימלתה לש ינרותה
ימצע יומידו ןאכמ תואשנתהב םירועמה םיחתמ ןיגב םא - םייתדהו ,םיירסומה ,םייתרבחה
.תווצמו הרות ייחל תביוחמ תוחפ תויהל הלולעה הייסולכוא זוכיר ןיגב םאו ,ןאכמ ילילש
העינכ לש בוטרוקמ רתוי תייוורו דבעידב תואיצמל תולגתסהב הרושקה ,םייניב תעצה לככו
,תוחפ דמול היה הידעלב רשא רוביצ קר אל ךושמת םתסה ןמ תעצומה דומילה תינכת ,הל
.רתי ץמאמל םתרנ היה המויק אלמלאש הזכ ףא אלא

תעצומה תינכתה שבגל שי ,רקיעב .םאתהב ךרעיהל ונילעו ,םירע תויהל םיבייח הלא םיישקל
.רחא גוסמ רגתאכ אלא ,ףועמ ירסח םילק םייחכ ספתיי אלו הנביי אל הנשמה ץורעש ןפואב
אל ךא - לעייתהלו ןווגל .תושירדה ףקיה תא םצמצל ןיאו תועשה רפסמ תא וב תיחפהל ןיא
תוחפ אל םיכנחמו תובישי ישאר דקופ אוהו ,ישוקה רקיע ,םרב .הפיאשה ףר תא ףפוכל
תויתיבה תשוחתב םוסרכל רבעמ .תויפיצ ץופינו דמעמ תקיחשב רושק ,םידימלת רשאמ
.תיניצר תינרות תרגסמכ תפדעומ תוהז ןדבאל ששחה ןנקמ ,תרכומ תינכתמ הייטסב ךורכה
אוה ךא .תויתבישי תורמוי ילוטנ ,םייתד םינוכית ןוגכ ,תודסומ יבגל ףא היעב ןאכ שי ,הדימב
.הבישיכ גוויסל הרכה לע תוקבאנה תוינוכית תובישיב דחוימב עגופ

,דחאכ ימצע דובכ לשו םימש תארי לש םילוקישמ ,הרקוילו דמעמל הדרחה .תרכומ העפותה
לעב ,ץישטנול םיירפא 'ר ,תינייפואה תופיקתב ,הילע לבק רבכו .םימי תקיתעו תיעבט הנה
:"םיירפא תוללוע"
לופלפהו דודיחה לש דומיל לטבל תובר םימעפל חוכיו יל היה םילודגה רודה ימכח םעו"
דובכה תרתוי ירחא םיפדורה המה םינש הזל הבסהו .םחצנל יתלכי אלו ,קוליח ןירוקש
רבג המ הז לופלפ אלמלא :םירמואו ינומכחת תבשב תויהל דחא לכ םיצפחו הררשהו
...הרותה לכב ודי לע דדוחמ השענה לכש שוחב םיאורש הממ דוע םינעוטו ,ןירבוגב
וילא וצבקתיו ,ךלמ תרדה םע בורב יכ ,םמצע דובכ רובעב הז לכ םישוע הבישיה ישפותו
וללהו ןיקתוש וללה ,םירמוח םירמוח ורבציו ,לכואה לע הבורמ תלוספ םגו ,םירוחב
.(.בס דומע ,ה"לרת השרו "שש ידומע") "?הזכ דומיל 'ה יניעב בטייה .ןירקרקמ
.הרתאב יקואו הנימ ןודו ;הרורב תירוטרה הלאשה לע ותבושת

םיקסועל סחיב ,םבתככ םירבד ,שיקהל ,הלילח אב ינניאו ידימ תבקונ תעמשנ תרוקיבה
םוקמ שי ,ונלש תואיצמב ,וזמ הריתי .םויכ תוינוכית תובישיב הבר תוריסמב םימש תכאלמב
הניאש ועדויב םידומיל תינכת ץמאמה לכש רורב םנמא .העפותל תמיוסמ הנבה תולגל
ורוגת אל" לע רבוע ,ויתימע יניעב רייטצי דציכ ששוח אוהש ינפמ ,וידימלת רוביצל המיאתמ
ןתינו ,הפורצ תונרמוי הז ששח ףקשמ דימת אל ךא .ךכ לע ןידה תא ןתיל דיתעו ,"שיא ינפמ
שחרתמה לע העיפשמ ,תיוות תקבדה לש המרמ ולו ,דסומ תרדגה .יכרעו יכוניח ןפ ןיב ןיחבהל
ןולשכ וא גשיה תונחובה הדימה תומא לע ;םהיתוברו םידימלת תופיאש לע - וילתכ ןיב
לע ףאו .םכותבו םידימלתה ןיב תררושה הריוואה לע ;תודימבו ,םימש תאריב ,הרות דומלתב
לש הצימאו תיתימא הקידב תביחמ תיכוניחו תירסומ תוירחא המכ דע שיגדהל רתומל ,ןכיפ
הבוט .םיעבוקה םה םיינחורה םהיכרוצו םידימלתה תבוט םנמאש חיטבהל תנמ לע ,םינותנה
הנחבל ונילעש תנעוטה הסיפת ןיבהל שי טלחהבו ,םינפוא המכב תרדגומ תויהל הלוכי וז
ןורקיעה ךא .םיחכונב רשאמ תוחפ אל ,םיידיתע םידימלת יכרצב בשחתהבו ,ךורא חווטל
.תונמאנב ומשייל ופאשי םיימש םשל םימש תכאלמב םיקסועה לכש תווקל שיו ;רורבו טושפ

ירורפאכ ספתיי ףא רמאמה םרובעש ןכתיו ;רורבו טושפ ןאכ רמאנה לכ ,יארוקמ קלח רובע
הדילס וררועיו ,הרותה םלוע תשרומ לע רוערעכ ולבקתי םירבדה ,םירחא רובע .ידמ ינרמשו
ץמאל אל יאדוו ,ובירי וא הז הנחמ םע תוהדזהל הנווכ ןאכ ןיא ,יתניחבמ ,םרב .העיתרו
ךכ לכ םייכוניח םירגתא םע םוי םוי דדומתמה רוביצל םינויצ קינעאש ינא ימ .יטופיש דמעמ
יבגל הדרחו באכ ,דהוא ףיקשמ לש רבטצמה ונויסינ רואל ,עיבהל הנה יתמגמ לכ ?םייניצר
ןעמל הברה ךכ לכ םינש לבוי הז השועה תכרעמש הייפצו הווקת ,םדיצלו ;שחרתמה ןמ קלח
רתוי דוע םורתל תנמ לע ,היתוטישו היכרד תא ןוחבל ליכשת ,תוצופתבו ץראב ינרות ךוניח
.הרידאהלו הרות לידגהל

,""תועמשמל תעמשממ , סדנרב הדוהי" האר - רמאמל הבוגת