תועמשמל תעמשממ
ד"ממה ךונחב ארמגה תארוה לע דוע

סדנרב הדוהי

א"סשת ןוויס ,הפוצה

:םה םירמאמה .הרדסב םירמאמ השולש ךותמ דחא אוה הז רמאמ

:רמאמה ןכות
ברל דובכ
יאטילה םזיטילאה
?ארמג ללכב המל
תרוסמ
תקולחמ - ידוהיה חישה ךרד
תויטרקומד
תישפוח הבשחמ
תוינוג בר
דציכ
ןוידה
תויטנוולר
תורוקמה דומיל
םירומה תנווכה
תועמשמו תעמשמ
תויטנוולרו תוילאוטקא
תעדה הנבמל המאתה
הלכשהה תמרל המאתה
תיעדמ הבישח
הדגאו הכלה
ףקיה
םירורב םיגשיהו םידומיל ןונכת
היווח
ןוויג
םוכיסל


תובישיב דומלתה דומיל םוצמצ לע ןייטשנטכיל ברה לש ותנקסמ םע חכוותמ בתוכה :תיצמת
ותושעל ,דומילה יכרד תא תונשל ךירצ ותעדל .הנשמו ם"במר דומילל רבעמו תוינוכיתה
.ארמגה דומילל ורשקתי םידימלתהו ,דמולל יטנוולר

יטנוולר דומיל ,דומלת דומיל :חתפמ תולימ


ברל דובכ
,"תוינוכיתה תובישיב ארמגה תארוה" ןייטשנטכיל ברה לש ורמאמ םסרופ א"סשת "הנשב הנש" ןותנשב
ןורתפכ ,תינוכיתה תובישיב ארמגה דומילב םיוסמ םוצמצ אוה ירקיעה וניינעו
לודגה שודיחה .תוינוכיתה תובישיב ארמגה תארוהבו תיכוניחה תכרעמב ררושה רבשמל
לע רבדל וליחתה םרטב דועו תובר םינש ינפל רבכ התלעוהש ,העצהה ףוגב ונניא הז רמאמב
וניא ןייטשנטכיל א"רגה .ונרודב תובישיה ישאר ילודגמ דחא ,רבחמב אוה שודיחה ,"רבשמה"
דחוימבו ,לארשיב הרות יוברב ולעפמ לדוג לעו הרותב ותלודג לע דיענש יתומכשלו יל קוקז
םירבדב הנכסה ןכש .וירבדל ביגהל םיבייח ךכ םושמ אקוודו ,הקמעהבו ןויעב ארמגה דומילב
שיש ןעוט רתויב בחר רוביצ יניעב תונדמלל למס הווהמש ימ םא .רמואב אלא רמאנב הנניא
לש תופר םיידי ךומתל חוכ רוזאנ ןיאמ ?ריקה יבוזא ורמאי המ - ארמג דומילב םצמצל
ואציו ,תורחא תובישיו ברה לש ותבישי ילספס תא ובזע רבכמ אל הזש ארמגל םיריעצ םירומ
םהל םירמואו םהידי תא םיפרמ ,הנהו ,םירדעל הרות ץיברהל ,םהיתובר תוחילשבו דודיעב -
.העיגה ךתרות ורפה תע ,ארמגל וחינה -

אלו ,םלוכל אל .םעפ רחא םעפ םגייסו רזחו וירבד תא גייס .ףרוג רתיהל ןווכתה אל ברה ,יאדו
תורגסמבו םינוש םינמזב יתמשייו יתעצה ימצע ינא ףא .הדימב קדוצ אוהש יאדובו .לכה לע
תיב להנמ המוד וניאש ,איה היעבה לבא ,ע"בשות דומילב תוירלודומ דומיל תוינכת תונוש
.העידיה א"הב הבישיה שארל םירומל הללכמב הצרמו םידומיל תוינכתל ץעוי ,ןוכית רפס
רמוא ןייטשנטכיל ברהשכ .םוקמו ןמזל תלבגומ העש תארוה וז ,תאז רמוא ןוכית להנמשכ
םיארוקה לכו ,ומלועב ארמגה דומיל ךרע תא תומעפתהב ראתמ אוהש ירחא אקוודו ,תאז
אלמ תא ףשוח ונניאו תועינצהו ןושלה תולבגמב לבגומ אוה הזה רואיתה המכ דע םיעדוי
,תוינוכיתה תובישיל ךכ הרומ ןייטשנטכיל ברה םא יכ .הצרפ ןאכ שי יזא - םירבדה תמצע
לש ונב ןב רמוחו לק הזיאו ?םיינויעה םייתדה םינוכיתב ורמאי המ ,ןהבש "תויתרקוי"ל ףאו
?םיידוסיבו ,םיפיקמב ורמאי רמוחו לק

אוהש ,יל ירב ,וירבד לע קולחל זוע ביהראש ךכ לע יל לחמי ןייטשנטכיל א"רגהש ,הוקמ ינא
אלא תחפי אלש קר אל תובישיב ארמגה דומילו ,תקדצומ הניא ותדמעש חכוי םא חמשי וליפא
.ןלהלש םירבדה םיבותכ ,וז החנה חכמ .רבגי

יאטילה םזיטילאה
ותלבק דמעמ תא ראתמ ,לארשי תנידמב י"אפמ םעטמ ךוניחה רש היהש ,רוניד ןויצ ןב
רצוק תאפמו דאמ דע ירויצו ינועבצ רואתה .הוצמ-רב ינפלש ליגב רענ ותויהב ,זלט תבישיל
איבהש ירחא :אוה ךכ רוציקב רופיסה .ברה וניח תורמל ןאכ ותוא טטצל ןתינ אל העיריה
הבישיה לש "םיחלושמ"מ ןכו ,וילע וצילמהו ותוא ונחבש וריעב םיבושח םינברמ תוצלמה
'ר :הבישיה ישאר תשלש לצא ןחבהל רענה עיגה ,הבישיל עוסנל ותוא ודדועו ריעל ועיגהש
המ רפסל שרדנ אוה .פאקש ןועמש 'ר :םינחובה תרובחב ריעצהו ,ךולב ל"יר ,ןודרוג רזעילא
- הב שלח ינא לבא ,יתדמל ןיבוריע תכסמ :ריעהו ,דעומ רדס לכ ,תוכרב :טריפו הכ דע דמל
תרבסהב ותוא ונחב .ןילוחו אעיצמ אבב ,אמק אבב ,תובותכ םג :ךישממו ,םיקחוצ םינברהו
םירמאמה לכ תא ןייצל עדי דציכ ראתמ אוהו "םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא" ללכה
חילצה אל ,ןויד לש םיבלש רפסמ רחאל קרו ,דומעהו ףדה ןויצב ,לאשנ םהילעש תויגוסהו
רזעילא 'ר .םלועל אב אלש רבד ןינק ןיבל תוריפ ןינק ןיבש סחיה ןיינעב תקפסמ הרבס עיצהל
תא לבא ,םירמאמה םירמאנו םירכזנ הפיא עדוי התא םנמא" :ךכ הניחבה תא םייס ןודרוג
םתוא ,םילודג תוצרא ימע םה תוצלמהה תא ךל ובתכש םינברה .ללכו ללכ ןיבמ ךניא םנכת
ילוא ךתוא לבא ,הבישיב הכומנה התכל ,רמולכ ,ןושארה 'רועש'ל וליפא םילבקמ ונייה אל
."הז רועשל לבקנ

לאונמע תכירעב "הבישיה דסומ" :תורוקמ ץבוק ךותב) הזה רואיתה תא הנושארל יתשגפשכ
ביבאב הררשש הריוואב יתרכזנ ,(ט"משת םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה תאצוהבו סקטא
םידמעומ ןוחבל ןייטשנטכיל ברה אב ובש םויב ,"ריאמ-ביתנ" תבישיב ב"י תבכשב ו"לשת
יאדו היה ,תודמעומ ושיגהש םידימלתה תורשע ןיב ,ריוואב ררשש חתמה .ןויצע-רה תבישיל
םינפב .ארמגב תורגבה תוברל ,תורגבה תוניחב ימיב ,ןכמ רחאל ררשש הזמ הברהב לודג
.תוטלחהל ןיתמהל ,הנממ ואצי הדרחו קפסבו ,הניחבה רדחל תוצובק תוצובק וסנכנ תורווח
תוניצרב ארמג דומיל .הבישיה לש שדוקה לכיהב םוקמ שי םייוליעל קר :רורב יד היה רסמה
.הלוגס ידיחיל ןיינע אוה

.יטסיטילא ןינעכ ארמג .ןויצע-רהו ןוטסוב דעו זלטו קסירבמ ,תרמשנ תיאטילה תופיצרה
,בגא .הבישיה לש תימשרה ךרדה ןניאש דומיל יכרדב לוזלז .הלוגס ידיחיל תרגסמכ הבישי
."תויפוסוליפ" ידמ רתויב ,םמעטל ,עוגנ אוה יכ ,יאזלטה דומילב וליפא םילזלזמ םיאקסירבה
ד"ירגה :הדימעהש םיגוהה לודג ידי לע ותמצעב םיהדמ רואיתל התכז ,קסירב תטיש
"הכלהה שיא"ב םש םגו .א"טילש ןייטשנטכיל א"רגה לש ורומו וימח ,ל"צז ק'יצייבולוס
עמשנ ,לעוולעוו 'רו השמ 'ר ,םייח 'רל תגיוסמ יתלבה הצרעהה דצב ,"דודמ ךדוד המ"בו
תעד סג םדאכ טעמכ גצומה תדה שיאב לוזלז ;"תמא ישנא" שממ םניאש ,םירחאב לוזלזה
םיסרואמ אלא ויה אלו ,םייח 'ר ומכ דומלל וכז אלש הרותה ילודג לכבו ,("הכלהה שיא"ב)
הרות ידמול ,תומלוע ינש שממ !הל יושנ תויהל הכזש ,דחוימהו דיחיה ,םייח 'ר תמועל ,הרותל
.(!"דודמ ךדוד המ"ב ךכ) םייח 'ר לש ושרדמ תיבמ הכלהה שיאו ,םתס

ןיבל ,"סיטל םיבוטה" תרובח התואב הררשש הריוואה ןיב םוצעה לדבהה תא ראתל השק
תכלל שארמ הרחב רשאו ,ינא יתינמנ המעש הגירחהו הנטקה הצובקב החתפתהש הריוואה
- הלשמ הליה זא התייה ונתבישיל םג ."שוג"ל הלבקה תורחתב הפתתשה אלו לתוכה תבישיל
לע תודידיו םעונ תיוור החיש לע תתשוה הבישיה ישאר ןיבל וניניב רשקה .רחא גוסמ לבא
אלו .ארמגב ייתועידי לע ןוחבל ללכב וחכש ,תישיא יתוא .דומילה תורטמו הרות לש הכרד
ראשו ר"גש ברה ,ץ"כ בקעי ברה ,רריזיא ח"רגה ,יקסבורטמי'זד י"רגה ,לצנבנ א"רגהש ינפמ
תוחפ דיקפת האלימ איהש וא ,ארמג דומילל תובישח תוחפ וסחיי ,הבישיבש םימכחה ידימלת
ירדה ח"ירה ,ונתבישי שאר אלימ לדבהב עירכמ דיקפתש ,ינמוד .ינחורה םמלועב יזכרמ
לכל תמלוה תצבשמ" לש השיגה תא בציע ,תודיסחו תוגה ,הדגאב יזכרמה וקוסיעש ,א"טילש
.הבישיה לש קהבומה ןדמלה ראות לע תיגשיה תורחת אקווד ואלו ,"דחא

ןייצמ אוה .וכרדמ תונוש ,תורחא דומיל יכרדב ןייטשנטכיל ברה לזלזמ ,יחכונה ורמאמב םג
ןעוטו ,"תרחא הפיטע ידי לע ארמג דומיל קוושל ץמאמ"ב "ארמגה דומיל" תא ףילחהל ןיאש
היוצרה דומילה ךרדמ תונושה תושיגה תא .הכלהכ אלש הרותב םינפ יוליג לש ששח ךכב שיש
רוקמ" ,"המכחל תוארפרפ" ,"הירטנקיפ" :שממ ירוטקירק רואיתב ראתמ אוה ויניעב
תרות' היהת תדמלנה ארמגה יכ םיקרפל תעמשנה השירדה" תא םג ,"לבב תודהי תודלותל
,"תבשק ןזואל" היואר איהש הדומ אוהש ףא ,"דימלתה לש ותיווחו ותיווהב הרועמה ,'םייח
דמליהל םייואר םיימויקו םיישעמ םימוחת קר יכ תסרוגה הסיפת" :האבה הנעטב גייסמ אוה
ברל ראשנ אל תרחא דומיל ךרד לכל היצמיטיגל ןיא םאש ,ןבומ אליממ ."ןיטולחל הלוספ -
דומיל אלא ,ותעדל תירשפאה הדיחיה דומילה ךרדל לגתסמ וניאש ימל ,עיצהל ןייטשנטכיל
.ם"במרו תוינשמ

,תונלבוס רתוי תצק םיאטילהו םיאקסירבה וליג ולש ,ןועטל שקבמ ינאש דוסיה תנעט
תונורתפב ריכהל ויה םילוכי ,םהלשמ תרחא ךרדב ארמג דומילל ,הכרעה וליפאו תוחיתפ
םקלח ,תוינויצו תוידרח ,תוהובג תובישיב םיחילצמו םימייק םקלחש ,ארמג דומילל םירחא
ונניא שיא .םיידוסיבו םייניבה תוביטחב ,םינוכיתבו תוינוכית תובישיב החלצהב םיעצובמ
היצזילאירה" הנניא ושפנ תאשמש ,יאטילה דומילה לש ומויק תוכז תא לולשל ןבומכ שקבמ
םישנאל אנ וחיני לבא ."יניס רהמ ול הנתינש תילאידיאה היצקורטסנוקה" אלא "הכלהה לש
חסונב ארמג ףדב םתמשנו םשפנ תא תונהיל ,קווטילה לש הזמ הנוש םהלש ישפנה הנבמהש
תודבוע לע אלא תויפוטוא לע ןאכ רבודמ אל .ונרודב תוללסנש תושדח םיכרדב וא ,ןשיה
,תואיקב דומילל דבוכה זכרמ תא וריבעהש ךכב הכרב ואר םימיוסמ תומוקמב :תוישממ
ורבסש תודסומ שי ,ישגר-יתיווחה ןפה תשגדה ידי לע היצוויטומ ורצי םירחא תומוקמב
הדובעה םוחתב השענ הברהו ,םידימלתה לש םשפנ ךלהל םיאתת תירקחמ-תיעדמ השיגש
אתתעמש יקוסא דעו תדדובה הלמה םוגרת תמרמ ,תרדוסמו תדפקומ הארוה לש ,תידותמה
יפדב ,עדימ ירגאמבו בשחמב שומישה ,ןיינע תוררועמ תושדח תוקינכט םג .אתכלהד אבילא
,ימוי ףד דומיל ילעפמ :היצביטומ תוררועמש תוינכת םג .תורדוסמ היחנה תורבוחבו הדובע
וא הבישי עובש ,ם"ימרהו הבישיה ידימלת ןיב דחוימ רושיק ,םיפיקמ םינחבמ לש םיעצבמ
הבישיב תוהובגה תותכה ידימלתל דעוימה "יתוריית"ה הבישיה עובשמ הנושב) ידועי רנימס
ךרדכ ןייטשנטכיל א"רגל ול רמאנו זיענ ונא ףא .(תובישיל םידימלת סייגל ודיקפתו תינוכיתה
לצא ,הבישיב ךתרמשמ לע דומעל אנ ךשמה ?םינוכית ידימלת לצא ךל המ :אביקע 'רל ורמאש
.תולהאו םיעגנ

.ונרודב ארמגה דומילל םידחא םיידוסי םיוק טטרשל הנפנ ,ךכ ךותמ

 

?ארמג ללכב המל
ןוויכמו .תובושת ונע אל ,לואשל ודחפש ןוויכמו .לואשל ודחפ ללכ ךרדב התואש הלאשה וז
םירמוא יתעמש .תורטמה תא תומלוה ןה םא ,דומילה יכרד תא ונחב אל ,תובושת ונע אלש
הווצמה יהוז ,ךירצ יכ םידמול .ללכ הלאש הנניא תאזה הלאשהש ,תובישי ישאר לש םמשב
םג הרות דומלת תוצמ םייקל ןתינ יזא ,הבושתה וז םא ,םנמא .םשה תדובעב ונתבוח יהוזו
אקווד דומלל בושחו ךירצ עודמ תוביס רפסמ עיצא ןלהל .בקעי-ןיעבו ,ם"במרב ,תוינשמב
שיא שיא ,הרבחה תורדש לכל אלא םינייוצמל קר אלו ,ם"במר קר אלו הנשמ קר אל - ארמג
.תישפנהו תינחורה ותמאתהו ולש תונפתהה תלוכי יפלו ותמרב

תרוסמ
,"למיירטש" ,הוורפ יעבוכ םישבוח םידוהי .םירזומ םירבד הברהל בוט ץורית איה תרוסמ
גזמ ןיב םיוסמ לדבה םייקש יפ לע ףא ,היסורב ךכ ושע םהיתובאש ינפמ ,ילארשי ןיסמח םויב
.אלו אל ?דומלת דומיל יבגל בצמה והז םאה .ילארשיה ץיקל יסורה ףרוחב ריוואה

,תישאר .היפרגונתאו רולקלופב ןאכ רבודמ ןיא לבא ,תידוהי תרוסמ ןבומכ אוה דומלת דומיל
לכבו תורודה לכבש לבוקמ .תמיוסמ הפוקת וא הדע וא םוקמל תידוחייה תרוסמב רבודמ ןיא
וספת תועוצקמה ראשו יזכרמה דומילל בשחנ דומלתה דומיל היה תידוהיה הרוזפה יבחר
תוברתה תא בציע דומלתה .וב ולגרוהש גהנמ לש ןינע קר הז ןיא ,תינש .בושח תוחפ םוקמ
ןפואב טעמכ הבצועו הססבתה תינברה הבשחמה .הבישחה יכרדו ,םייחה חרוא ,תידוהיה
.דוסיה ןמ תודהיה לש היפוא יוניש התועמשמ דומלתה ןמ דקומה תטסה .דומלתה לע ידעלב

תורוקמ לע ידוהיה ךוניחה תא ססבלו דומלתה תא חינהל רשפא יא עודמ תירקיעה הביסה וז
וליפא םיליכמ ונא ולא תורוקמ לש םללכבו .ונממ םישדוקמ תוחפ םניא םה םא םג ,םירחא
.ך"נתה תא

יתרוסמה דומילה רפס אוה דומלתהש םיניבמ ונא .תרוסמה לש ץוריתב יד ןיא ,םלוא
ןלהל ?םויכ םג עודמו ,בושח הכ אוה עודמ .עודמ םג ריבסהל ונילע םלוא .תורודמ לבוקמהו
תמאתומו תנבומ תויהל הלוכי םתובישח רשא ,ידומלתה םלועה לש תונורקע המכ ונחבי
.תינרדומה תוברתה יככותב יחה וננמז ןב ידוהי לש ומלועל

תקולחמ - ידוהיה חישה ךרד
לש הנבמה .תקולחמ לע דימת ססובמ אוהש אוה ידומלתה חישל רתויב ינייפואה רבדה
.הפ לעבש הרות תרוסמב לשכ ונניא ,אשונ לכ יבגל ,רתוי וא תועד יתש תועצומ הבש תקולחמ
הדגאה ירמאמ תורשעב קר הנניא ךכל הבושחה היארה .השמל הרותה הנתינ הבש ךרדה וז
לכ רשאכש תעבוקה ןירדהנס תוכלהמ המיהדמה הכלהב אלא ,תועדה יוביר תא םיחבשמה
רבדה יאדוש ןויכ ,םהיפ לע םיגרוה ןיא - התימ םשאנה תא בייחל ומיכסה ןידה תיב ירבח
.תוכז לש דחא טביה תוחפל אצמנ היה יאדו ,ןכ ושע וליאש .םות דע ןיינעה תא ולקש אל םהש

,ידוהיה וזורק ןוזניבור תודוא הצופנה החידבה ,"תועד שלש = םידוהי ינש" :םגתפה עודי
ךורדת אל ולגר ףכש רמול לכויש ידכ דחאו וב ללפתהל ידכ דחא ,יאה לע תסנכ יתב ינש דסיש
קחדנ רבכ אוה רשאכו ,הלאשב הלאש לע הנוע םלועל ידוהיש המכסומה תלבוקמו ,םלועל וב
תרידח תא תופקשמ וללה תוצלהה לכ ."ךכ ינש דצמו ךכ דחא דצמ" :ידוהיה בישי ,תונעל
.הבישיב וכנחתה אלש ולא לש םג ,ידוהיה םייחה חרואל ידומלתה הבשחמה חרוא

היהת וז .תוטלחה לבקל םילגוסמ םניא ללכב םידוהי וא דומלתה ימכחש רמוא וניא הז לכ
םיאשונ תניחבלו תמכחותמ הבישחל וכנוח םהש אלא תרמוא תאז ןיא .ךכ שרפל הרומח תועט
,הבישחב םוכחת לע רותיו ,תמיוסמ הדימב ,אוה ארמגה לע רותיו .תבכרומ ךרדב תונויערו
הכלה ימייקמ םישקבמ ונא םאה .טרפב הכלהלו ללכב םלועל ,תידמימ דחו תינטשפ השיגו
םיגוחב קר אלו ,יתדה ךוניחב םג עמשיהל םיליחתמ הלאכ תולוק ?םיעמשוממו םינתייצ
.קדצבו .תונתייצה לש םגדה תא ובהא אל תובישיה םלועב אקווד .םיידרח

תויטרקומד
דמלהל רומאו יטרקומד רוקמ אוה דומלתה .םייתוכמס םה םייתדה תורוקמה בורש דועב
יטרקומד םייח חרואו הבישח סופד דדועמ דומלתה דומילש ,רמול רשפא .תיטרקומד ךרדב
איה דיחיה דדמה .ןוידב קלח לוטיל יאשר שרדמה תיבב רבח לכ .גשומה לש קומעה ןבומב
.תססובמ העומש - תיתרוסמ תמא וא .ןובנ ןועיט ,תילכש תמא תויהל הלוכי וז .תמאה
יאשר וניא לודג םכח םג .תוידע תכסמ חתפב םידמועש תופשאה רעשמ םיידרג ינש םתואכ
םגו תוגשל לוכי רודה לודג םג .תמאהו הרותה ,םיקלאה ינפב הווש דחא לכ .'יתעד ולבק' רמול
רכזהלו השדח הרבס עיצהל לוכי רתויב ריעצה דימלתה םג .תועט תורוהל לוכי לודגה ןיד תיב
.(!הזה רמאמה תא םסרפל זעמ יתייה אל ,ךכ יתכנוח אלמלא אלהו) .וילע ובשח אלש רוקמב

הרבחה ללכ לע םיעיפשמ םה אלא ,תיתבישיה הימדקאה לש םילקאה קר םניא ולא םיכרע
תידוהי הרבחב ,יכ םא .שרדמה תיבב םלועמ הכרד אל םלגר ףכש ולא לע םג .תידוהיה
וא ימוי ףד רועשב ףתתשמש ימ לכ .דומילב ,טעמב ולו וסנתה אלש םידוהי טעמכ ןיא תיסאלק
םה .ארמגה לע "םיתב ילעב" םג םישיגרמ םהש עדוי ,'םיתב-ילעב' לש ארמגב יעובש רועשב
ינפב רמאנ אוה םא םג ,יתימא ארמג רועש תויהל לוכי אלו ןיא .םיצרתמ ,םישקמ ,םיביגמ
הקיקשב ולבקיו ועמשי םיעמושהו וירבד תא הצרי יתוכמס רועש דיגמ ובש ,תולגע ילעב
לבא .תוכמסה תלעופ םש ,הנוש בצמה - הכלה רועשבו עובשה תשרפב השרדב .הקיתשבו
!הרות ידמול םיצור ונחנא ,הרומה ירבד תא םימכסמש קר םידימלת םיצור אל ונחנא

תישפוח הבשחמ
,יכ םא .םשה תואיצמ ,ילוא ,דבלמ .קפס וב ליטהל וא ורמאל רשפא יאש רבד דומלתב ןיא
דחא ףאו רבד םוש .םינוש םינפואב הניחבו תרוקיבל תוחותפ םה ףא וז תואיצמ לש הינפוא
.ומצעבו ודובכב ארובה תוברל ,תרוקיבל לעמ וניא

.היכרנא וא הפצוחל הליבומ הניא תרוקיבהו .ץרא ךרדב ,יוארה דובכב ןבומכ השענ הז לכ
םע תויחל דציכ ונתוא תוחנהל לוכיה ,ירסומ רוקמכ תדחוימ תובישח דומלתל שי ,ןכל
.ישפחו חותפ ןויד םייקל תאז םעו ,תווצמו תונומא ,תונויערל האלמ תוביוחמ

.הנוילע תובישח ךכל שי ,םוקמ לכב תונקפסו תויניצ ,תויגולואידיאה תסירק לש הלא םימיב
לבא ,תויניצהו תונקפסה ,תויתרוקבה תא וטעמי אל ,הנשמו הכלה תארוהו ארמגה לע רותיו
תונקפסהו תרוקיבה תא סינכמ ,ןוכנ ארמג דומיל .הרותל היציזופואכ ,ץוחב ןתוא וריאשי ןה
דימלתל טבלתמהו בשוחה דימלתה תאו .הרות יפוגל ןמצע ןתוא ךפוהו ,הרותה לכיה ירעשב
.דסממה לע םויאל אלו ,םכח

תוינוג בר
לכב טעמכ ןד תינברה תורפסה לולכמו ומצע דומלתה .תישונאה תעדה לש רצוא אוה דומלתה
דע תואלקחמ רבד לכ לע םירמאמו םינויד ליכמ אוה .ותעד לע תולעהל לוכי םדאש אשונ
.לבסו תוגיגח ,תושגרו ןויגה ,םזינימפ דע היפוסוליפמ ,הימונורטסא

,ישפוחהו יחה ןוידה ןונגס ךא ,יזכרמ דחא אשונל םישדקומ קרפו תכסמ לכ ,יסיסב ןפואב
.תע לכב ןיינע לכ טעמכ תולעהל םילוכי ,תיעבטה הבשחמה לש תויביטאיצוסאה ףוריצב

.יעדמ םדקה םדאה לש ,תינגרוא - תיביטימירפה הבשחמה תא גציימ דומלתה ,םיוסמ ןפואב
.תיללכה תוברתב וא תודהיב וז חור תריציל הפולח םוש ןיא .תינרדומ טסופ הריצי וז תעב הב
דמלל תמלוהה ךרדה תא ונאצמ םרטש ללגב קר הדיספהל ונמצעל תושרהל םילוכי ונא ןיאו
ונא לבא ,וננמז לש הבישחה םלועל אקווד םיאתמש רצוא ונידיב שי .םויכ הב דומללו
לובכל םיסנמו ,ותארוהל םימיאתמה םילכה תא ןיידע ונל ונלגיס אל יכ ונממ תגסל םישקבמ
.תונושלו םיעדמ תארוה לש םיללכל ארמגה תארוה תא

 

דציכ
תורטמ תא ןובשחב איבהל ונילע ,דומלת דמלל וא דומלל הנוכנה ךרדה יהמ ררבל תנמ לע
הלוכיש דוסיה תחנהש ,הארנ םלוא ,תודיחיה תורטמה ןניא ןבומכ ולא .ליעל וראותש דומילה
תויונמדזה רשפאמ ,ינוג-בר ,חותפ תויהל ךירצ דומילהש ,איה םלוכל תפתושמ תויהל
המר תדרוה בייחמ ונניא הז רבד .וב בלתשהל םינוש םיישפנ םינבמו תונוש תומרב םידימלתל
םתוא רידגהל ךרוצ ןיא ,ההובג המרב הדגא דומלל הדגאה יבבוחמ שורדל רשפא .ןוויג אלא
הקשח ושפנש יממ בחר ףקיהב תואיקב ידומיל שורדל ךירצו רשפא ."םינלטב"כ שארמ
,םיתעל .םיטחה לעבל םיכירצ לכה :יחטש אוה םא ףא יקבב לזלזל ךרוצ ןיא ,תואיקבב
לכב ןהילע רתוול רשפא יאש תוידוסי תושירד רפסמ ,ןכ םא רידגנ .תוכיאל תכפוה םג תומכה
:הרקמ

ןוידה
,ארמג דומיל לש תינייפואה ךרדה םג ןכלו ,ומצע דומלתה לש יעבטה יפואהש ,שיגדנ בוש
םירמאמה לש הכרעה וא ,בותכה לש ןוכנה שוריפה תודוא .חוכיוו ןויד ,תקולחמ לע תססובמ
םירצק םיטפשמ קר אלא ,האצרה וא םואנ ארמגב אוצמל רשפא יא .וב םיעבומה תונויערהו
הריוא תויהל תבייח .המוד ךרדב גוהנל הידמול תא הנימזמ המצע ארמגה .םתודוא םינוידו
שרדמה תיבב םירבחה לכ ןיבו ,םמצע ןיבל םניב ,םידימלתה ןיבל הרומה ןיב ןתמו אשמ לש
דומלתה דומילש ,ןיבהל דמולה בייח ,הלחתהה ןמ רבכ .תורודה ךשמב וישרפמו דומלתה ןיבל
םיריעצ םידלי םע דומילה ךרד תויהל תבייחו הלוכי וז .תוכמסל תויצב אלו תופתושב ונינע
.םיליכשמ םירגובמ םע םג ומכ

בייח ,הרומה וא מ"רה ,רועישה דיגמ :דומילה החנמ ,ישפח ןויד לש הריוא רוציל תנמ לע
רשפאל ידכ תוצוחנה תומיוסמ תולבגמב השעיי הזש ,ןבומ .ןויער וא הלאש לכ עיבהל תושרהל
ןמ םיקתונמ םינוידל רועישה לכ תא שידקהל רשפא יא .ןוידב רדסו דומילב תומדקתה
.ןוגרא לש ןיינע אלא וניא הז ךא .טסקטה

לש רחא החנמ לכ וא ברה - דמלמהש ,יוצר ףאו רתומ .ישפח תויהל בייח אשונה תודוא ןוידה
םידמולהש ינפמ וא הבושתה תא עדוי וניא תמאבש ינפמ םא .תוחותפ תולאש ריתוי - דומילה
.םלוכ ןוצר קפסתש המכסהל ועיגה אל

,ןכמ רחאל .היגוסה תקסוע םהבש םיאשונה תודוא הרצק החישב חתפיהל לוכי ארמגה רועיש
ליבויש רתוי ךורא ןויד ,תאז תובקעבו .שוריפב ןוידו תונשרפ ,האירק לש הדיחי אובת
.דמלנש המ תודוא תועד תפלחהלו תונקסמל

ויתונקסמש ךכ ויתועידיבו ותוכמסב שמתשהל וילע ,ותליהקב הכלה דמלמ ברה רשאכש ןכתי
,תוקפס םילעומ ובש םוקמה אוה דומלתה רועש לבא .תויטלחהו תורורב הנייהת ויתויחנהו
הליהקה ,ברה ,הרומה ינפמ תולאשה לכ תענצהב הנכסה .ארייתהל הממ ןיא .תרוקבו תויהת
.םיישקהו תוקפסה תפישחבש הנכסה ןמ הברהב הלודג ,ומצע דמולה ףא וא תדמולה

תויטנוולר
אשונ םניא רטש לש הרוצהו חסונה .דומלתה דומילב תוניינעתה ררועל חתפמה והזש ,יל הארנ
ירחא תרחואמ ברע תעשב יעובש רועישל םיסנכתמה םיאפור לש הצובקב ןוידל דחוימב קתרמ
יפ לע הנחבמ תיירפהב וא תולפהב ןודל ופידעי םהש ןכתי .םילוחה תיבב עגיימ הדובע םוי
ןודל םיבייח יזא ,ארתב אבבב טושפ טג קרפ וא ןיטיג תכסמ םידמול םא לבא .הכלהה
םה דציכ תוארהל ,הבותכ וא טג לש המגוד רועישל איבהל יוצר ,הזכ הרקמב .תורטשב
יניד ןיב הנושהו המודה לע דומעלו יחרזא הזוח גיצהל איה תרחא תורשפא .עודמו םיבצועמ
תויושעה תורחא תולאשב ןוידה תא דקמל םג ןכתי .יללכה טפשמל ירבעה טפשמב םיזוחה
לש םכרד יפ לע םא ,ארמגה חסונב םיינשרפ םיישק לש ןורתפ תוברל ,םידמולה תא ןיינעל
חסונה רקח ךרדב וא םינורחאה לש תיטילנאה תונדמלה ךרדב םא ,םינושארהו תופסותה
וא אשונה לש תמלוה הריחב ידי לע םירצונ ןינעו תויטנוולר ,הרצקב .תורוקמה תרוקיבו
.דמולה לש ומלוע םע רושיק תאיצמ

רבד אצמ אל םא .שודיח וב ןיאש רועיש רמאיש ןיימדל היה לוכי אל ,יסאלקה "רועש דיגמ"ה
דיגמש ,רמוא יתייה .ועמש םרט וידימלתש והשמ אוצמל ידכ םוקמ לכב שפחמ היה ,שדחל
לע עיבצהל לכויש ילב רועישל עיגהל אלש תוביוחמ הדימ התואב שוחל ךירצ ינרדומה רועישה
תורתוכ תמרל אשונ לכ םגרתל ךרוצ ןיאש ,רורב .םידמולל ןודינה לש תויטנוולרהו תועמשמה
יד אל .ןודינה אשונב דימלתה לש ןיינעה תא ררועל הרומה לע הבוח ךא ,רחמ לש ןותיעה לש
ברה לש ונורשכ לע ךמתסמה וא ילאוטקלטניא םוכחת לע ןעשנה ינוציח קימיג והשזיאב
.ונלש םייחה םע ורשקל םיבייח ,יתועמשמו ינרע היהי דומלתה דומילש םיצור םא .ןקחשכ
םיטביה עפשו תויונמדזה בחרמ ונל םיריתומ ,םישרפמה לש תושימגהו דומלתה לש ןווגמה
.ס"שב ףד לכב

םילבגומ תויהל אלו תוברה תויורשפאל םייניע חוקפל םיכירצ םידימלתהו הרומה
.תחא הביטקפסרפל

םינובנו םיינרע םישנא לש הצובק .ףידע יתוכמס אלו יפותיש דומיל עודמ תפסונ הביס םג וז
.ןואג אוה םא םג ,דיחי הרומ רשאמ רתוי תיתריציו היירופ היהת םלועל

תורוקמה דומיל
.םינפב האירק לולכל םיבייח םינושארה םידעצה .ומצע דומלתה ילב דומלת דומלל רשפא יא
אלמ ףתוש תויהל לוכי דמולה ןיא ,אל םא .ורושאל ןבומ תויהל ךירצ טסקטה ,ןכ לע רתי
ויתועד קולחלו ומצע תא אטבל יאשר וניאש שח אוה הרומב יולת דימלתה םא .ויתודוא ןוידב
.םירחאה םע

תונוש םיכרד שי .טסקטה רואב םה ארמג רועשו דומיל לכ לש תיעבטה החיתפהו סיסבה
םא .הרטמה תא תמלוהה הטיש רוחבל ונילע .האירקה ךרד תארוהלו ארמגה תאירקל
ץוחנש המ לכ םא .וז הרטמ תותרשמה תויונמוימ שיגדהל שי ,יאמצע דמול חתפל איה הרטמה
ידו ,וללה תויונמוימה תא ךכ לכ שיגדהל ךרוצ ןיא ,ךשמהב אוביש ןוידב ףתוש אוה ונל
.ץלזנייטש םג רתומ ,ןכ .חונ שוריפ םע ריהבו טושפ םוגרתב

חונעפ לש קלחה לע ץרמהו ןמזה לכ תא זבזבל אלש רהזיהל ונילע :דחא דצמ ,םיגייס ינש
היהי הרומה םג ומכ דימלתה ,ומצע אשונה לע ןוידל ,ןיינעה בלל עיגנ רשאכש ןויכ .טסקטה
תויונמוימ תא דמללו טושפ םוגרתו שוריפ םע ארמג ףידעהל שי ןכל .זכורמ אלו עגי רבכ
.תונטק תונמב האירקה

בייח דימלתה .אשונב ןוידה ןמ ליחתהלו האירקה בלש לע גלדל ןפוא םושב רוסא ,ינש דצמ
עטקבש תונקסמהו ןוידה לש הנבמה לכו ,ץוחנה עקרה תא ול שיש ,הלימ לכ ןיבהש תעדל
.תססובמ הרוצב ,אבה בלשבש ןוידב ףתתשהל לכויש תנמ לע .ול םיריהנ

 

םירומה תנווכה
תרגסמב הארוהל ולש יתבישיה דומילה תיוח תא םגרתל דציכ עדוי ונניא יוצמה הבישיה רגוב
ילעב"ל רועישב אל םגו ,ידוסיבו הביטחב ,ןוכיתב אל ,תינוכית הבישיב אל .תיתבישי-ץוח
תא יתדמיל ןהבש ,ןויצע-רה תבישי דילש םירומ תרשכהל הללכמב תובר הארוה תונש ."םיתב
תושירדל הבישיה לש ךוניחה ןיבש רעפה תא ירשב לע יתיווחו "דומלת תארוה יכרד" רועישה
םירבדה תרשע ושבגתנ ובש םוקמה םג ןהו .ולוכ הזה רמאמה עקרב תודמוע ,הארוהה לש
ואל .ומשל יואר "דמלמ"ל ותושעל ידכ הבישי ןבל תונקהל ךירצ המ - יאלמ תמישר :םיאבה
:רומאה רדסב אקווד

תועמשמו תעמשמ
אמש דחופ הרומה .תועמשמב ןיעטהל םיבייח ,יתד ךרעכ תעמשמבו תויצב קפתסהל רשפא יא
.ודרמי םידימלתה - הבושת אלבו ,הבושת אלב רתווי תועמשמ לש תולאש הנלאשת םא
ידי לע אוה םשה תדובעב תוחתפתה לכ דוסיו תינחור העונת לכ לש הטושפה התעיבת
ילב ןישודיק תכסמ תא התכב דמלל סנכי הרומש ןכתי אל .םירבדה לש תינחורה תועמשמה
ןודל ילב ןיטיג דמליש וא ,"תינקנ השאהש ןכתי דציכ" תיטסינימפה הלאשה תא ןוידל הלעיש
לש תולאשה תמיאמ ?םישרגתמ עודמ (תכסמב הנורחאה היגוסב אקווד היוצמש) הלאשב
.טסקטה חונעפ לש הקידותמה לע תינדפק הדובעב דקמתהל םירומה בור םיפידעמ תועמשמה
.תאזה המרב קר ראשיהל תעדה לע תולעהל רשפא ובש תעד םוחת םוש ןיא לבא ,בושח הז

תויטנוולרו תוילאוטקא
,ףסוי בקעי תודלות לעב לש חתפמה תלאש .וישכעו ןאכ ,ונתפשב רבדל הכירצ םייח תרות
היגוס לכב םג הנוכנ ?וישכעו ןאכ יל רמוא הז המ :הרותב השרפ לכב ,תודיסחה ידסיממ
דמללו דומלל ךירצ .השעמל תוגה רמוא הז םימעפל ,השעמל הכלה רמוא הז םימעפל .ארמגב
תכסמ וז יכ הרז הדובע תכסמ תא םידומילה תינכתל סינכהל םא ןיב .תאז תושעל ךיא
םידבע יניד לש תיטנוולרה תועמשמה תא שורדל םא ןיב ,ירכנה םלועל ונסחי ןינעב תיזכרמ
תודבעל דאמ םימודה דיבעמ-דבוע יסחי וב שי לבא תילמרופ תודבע וב ןיאש ןמזל ןישודיקב
ובש ,קתונמ דומילל אקווד םירומה תא ליגרה יתבישיה ךוניחה .תומיוסמ תורגסמב
הברהשכ" :קי'צייבולוס ד"ירה לש ורמאמכו "ילאידיאו ירוירפא" דומילב איה תוניינעתהה
."ללכ גאודו רצימ הכלהה שיא ןיא ,תוילאירה תועפותה לא םיליבקמ םניא הכלהה יגשוממ
,ךכ לע רצהל ,םהיתובקעב ,ליחתמ אוה םג ,הרהמבו ,דאמ ךכ לע םירצמ וידימלת ,ןכבו
.ותרות תא דומלל םיצור םה ןיאש לע תוחפל

תעדה הנבמל המאתה
,דחא ינדמל סופדל לבגומש ימ ,תמאבו .דחא הבישח סופדב דמלי ולוכ דומלתה לכש ןכתי אל
וליאו .האלה ןכו ,הכלהה רוריבב קסוע וניא ןויעה שיא .הדגאה לע גלדמ הכלהה שיא !גלדמ
הרישו תורפס ,תוגה לש רשקהב דמליהל הכירצ הדגא :תורחא תועיבת ול שי דומלתה
םגו ,םיילמרופ םייטפשמ םילכב דמליהל הכירצ הכלה .םימיאתמה חותינה ילכב שמתשהלו
הדגאל ,ןויעלו הכלהל רזעה תורפס .םייטפשמו םייגולויצוס םילוקיש לש רשקהב
םידימלתה םגו םירומה םג .ןה תונוש הפקשהלו רסומל ,הרבחלו טפשמל ,הירוטסיהלו
ץפח ובל ןכיה ,ומצעל דחא לכ ,טילחהל םילגוסמ תויהלו ,תונושה תושיגה תא ריכהל םיכירצ
.ותעד בחורו ויתועידי םילשהל ידכ ,יקלח ןפואב קר השעי המו ,דקמתהל

הלכשהה תמרל המאתה
.האיגש איה היזיוולטה ןדיעב היצביטומ ןיאשו דומלל םיצור אל םידימלתש הבשחמה
לע רומשנ ארמגבש ןכתי אלש ,איה היעבה .םעפ יאמ רתוי םויה םינרקסו םיעדוי םידימלת
ץורית איה ,ידמ השק ארמגש החנהה .המרה תא (!)תולעהל ךירצ .םעפ לש ןונגסו המר התוא
אלא ,םיבשחמ יחמומו הקיסיפל םירוספורפ םיתב ילעבל רועישב ובשי אל ,הנליוב .הביס אלו
אלש םידימלת םתוא .דמלל םילוכי ונחנא םג ,דומלל םילוכי ויה םה םא .םיתפזו םינולגע
רבעבש רמג תודובע םיבתוכ ,םיעדמ שמחו הקיטמתמ תודיחי שמחב םינחבנ ,ארמגב םינינועמ
המרב תויהל ךירצ ארמג רועש ,ןכלו .א.בה םויסב הטיסרבינואב קר ןתומכ שורדל םיזיעמ ויה
םיצמאתמ םניא םירחא ,ךכל םירשכומ םניא רועישה ידיגממ םיבר .םעפ יאמ המכו המכ יפ
םיצמאמהש םהל הארנ ןכל ,םימוד םירבד םה ישוקו ההובג המרש םיבשוח םבורו ,ךכב
.ההובג המרב דומיל םה םימיאתמ םילכ ילב ימראה טסקטה חונעפל םישדקומה םייפוסניאה

תיעדמ הבישח
ןשיה חוכיוה ללגב תיוז ןרקב החינהל רשפא יא .םיוסמ גוסמ תעד וב שיש םלועב םייח ונחנא
ילעב .הבישחה יסופדל דומילה תמאתהמ עבנ דומילה יכרדב יוניש הפוקת לכב .המרופרה םע
םישודיח ושדיח םלוכ .ןילופב םיקוליחה תרותו לופלפה ,דרפסב ןויעה ילעב ,תופסותה
רמא ימ לבא ,הכפהמ וללוח וידימלתו קסירבמ םייח 'ר םג ,ןבומכ .דומילה ךרדב םיינכפהמ
לש הכפהמה תא ללוחל אוה ונרוד לש םיחרכהה דחא ?תבייחמהו הנורחאה הכפהמה וזש
,שרדמה תיב ךותב ,םיירוטסיהו םייגולוליפ ,םיעודיו םילבוקמ םייעדמ םילכב שומיש
.ללכ ךרדב ולא םילכב םילגרומ םניא הבישיה ןמ םיאבה םירומה .השודקבו

הדגאו הכלה
לכב .דומילה ןמ ףוצר קלחכ התויחרכה תא ריבסהל ךרוצ ןיאו הרותה ןמ קלח איה הדגאה
אתדגא .הירחאש וזל תחא תיניצר היגוס דומיל ןיב אתחנתא ןיעמ הדגאב םיאור ןיידע ,ןפוא
דוסיה איה ,תוניצרב התוא םידמלמ םא .תיניצר אל הרוצב התוא םידמלמ םא תיניצר הניא
ויניעב רקיש ,תוינשמה שוריפב הכלהה לודג ם"במרה רמא רבכו ,תועדהו תונומאה ןינב לש
ואבש םירומה .שוריפה בורב קסע הבש הכלהה תונשרפמ רתוי הדגא ירבדמ דחא רבד שרפל
תאז ליחנהל םילכ םדיב ןיאו הקמעהו הבחרהב הדגא דומילב ולגרוה אל הבישיה ןמ התע הז
.םהידימלתל

ףקיה
היאר ןיא .ללכב םוצמצל םרוג תותכסמ לש לד רפסמל םוצמצ .טעומב קפתסהל רשפא יא
- הליחת .המוקמל תואיקבה תרטע תא ריזחהל ךרד אוצמל םיבייח .תפקמ הנבה ןיא ,הבחר
,םיבחר םיפקיהב תואיקב דומילש ,הרומ ןויסינה .םהידימלת לצא ,ךכ רחאו ,םירומה לצא
לש תובהלתההו קופיסה תמר תא תוגרדמ המכו המכב םילעמ ,תותכסמ ימויס יוביר
םיעתרנו תיחטש הדימל וזש םירובס הבישיה ןמ התע הז ואבש םירומה .םיריעצ םידימלת
.הנממ

םירורב םיגשיהו םידומיל ןונכת
רוקמה רפס לש ומויקב םיריכמ ארמגב קר .תורודס הדימל תוינכת םויה שי תעד םוחת לכב
אל לבא ,ךרד וז םג .קיפסמ ברהש הפיא דע ףד ירחא ףד םדקתהל איה דומילה תינכתו ,דבלב
תעדל הרומה לע .םידומיל ןונכת לש הרודס הינבה ךירצ .הדיחיה ךרדה היהת וזש ןכתי
,תורטמה המו תינכתה המ ,דומילה תכאלמב ותא םיפתושה וידימלת תא םג עדיילו ,שארמ
ןוכנ רבדה .רועש לכ תחיתפבו יעובשה ףקיהב ,יתנשה ףקיהב ,תויונמוימה תמרבו עדיה תמרב
ףתתשי םאש תעדל ךירצ הליהקב רוביצה .םירגובמל רועישבו נ"כיבב םג לבא ,רפסה תיבב
םג ,הרות דומיל תוצמו הכילה רכש דבלמ ,גישי תודחא םינש ךשמב עובש ידמ םידומילב
.ידומלתה תעדה םוחתב הרודס תומדקתה

היווח
היוח איה שרדמה תיב לש היווחה .ודוסי םש יכ ףא ילאוטקלטניא ןיינע קר ונניא דומילה
יפכו ,םירחא םיברו רצלמו קילאיב לש םתרישב רבדה ראותש יפכ .טקלטניאל רבעמש
תורמל .םמצע ןייטשנטכיל א"רגה א"לביו קי'צייבולוס ד"ירגה הבר המצעב תאז םיראתמש
קרפהש ירה ,תילאוטקלטניא היווחכ ןדמלה לש היווחה תא יטרואית ןפואב רייצמ ד"ירהש
רדחב דמלמ ויבא הבש תיתודליה היווחה אקווד אוה ,ולש יתיווחה רואיתה לש רתויב זעה
ךכב ותוא תמחנמה אמא לש התטימל ץר אוהו ,םידמולה ידי לע השק ףקתומ ם"במרה ,ינשה
ירחאמ ם"במרהו י"שר לש טעמכ תיזיפה תוחכונה לש היווחה וא .ם"במרה תא ליצי אבאש
יאטילה םלועל ובנגתה הלאה תויווחהש ,ששח יל שי .דמולו בשוי אוה רשאכ ופתכ
.רחא םוקמב ברה רפסמ הילעש ת"ידבחה העפשההמ יטסיציגולה

ונרודב רענ לש הריעסמה היווחהש ןכתי .בשחמב ףלחומ רדנטסהש םשכ ,ןונער הכירצ היווחה
לבא .היגוסה לע טניופ-רוואפ תגצמ תיינב וא ,םישדקב היגוס לע טנרטניאב טא'צ תצובק איה
תבשב לושיבו למשח לש היגוס ןיכהל :תמדוקה האמה ןמ ,תונשיה תויוחל םג רוזחל רשפא
לזלזל םוקמב .לגורקימב תונורתפהו תויעבה לע ןוידל יגולונכטה ןוכמהמ והשימ םע שגפהלו
ןפואב םידמלמה תא דמלל ךירצ ,הפורצה תוילאוטקלטניאה תא שדקלו היווחה לש ךרעב
.הרות לש היווח םיללוחמ דציכ ,רישי

ןוויג
הארוהה תא ןיכהלו ךכל עדומ תויהל ךירצ דמלמה .ןווגמ אוה הבישיל ץוחמש םידמולה להק
רשייתהל וידימלת לכמ עבות ונניא ,ןוגה דמלמ .םידמולה לש םינושה םיגוסל יוטיב ןתניש ךכ
יפ לע היגוסב ןיינעו םעט אצמי דימלת לכש ךכ רועישה תא ךרוע אלא ,ולש הבשחמה וק יפל
דויצה ןמ קלח ןניא ללכ ךרדב ןהו ,תוינגורטה תוצובקב הארוה לש תונוש תוקינכט שי .וכרד
םג יכ ,ןוויגה לע ןויד לש וז תונמדזהב ריכזהל יואר ,בגא .הבישיה ןמ דמלמה אצוי ותאש
ורבע .תיגולויצוס הדבוע אלא יטסינימפ שודיח ונניא הז .םויכ דומילה םלועמ קלח ןה םישנה
הנייע וא תואקמזופ הגרסו תיבב הבשי השאהו ארמג ףד דומלל ךלה לעבה םהבש םימיה
ירבדל ןתרות תואיצומ ןניא ןהו ,דוע הלק הניא םישנ לש ןתעד .הניארו הנאצב צ"החא תבשב
ךירצ ארמג דומיל םגו ,דחיב םישוע לכה .הכלה תוצעויו תוינבר תונעוטכ תושמשמ ןה .יאבה
הארוהה תורשמב םגש םויה קחרי לש רבתסמו ,םישנו םירבגל הווש ןפואב עצומ תויהל
.ןקלח ערגי אל דומלתב

:םוכיסל
ףד םידמול ונא רשאכ .ארמגה דומיל חותיפל ותמורת תא רוד לכ םרת םינשב תואמ ךשמב
ותמורת תא םורתל ךירצ ונרוד .םינשרפו םידמול תורוד לש הכורא תלשלש םיאור ונא ,ארמג
תעמשהבו ידוחייה עגמה תריציב םג אלא ,אבה רודל תרוסמה תרבעהב קר אל ,ליעפ ףתושכ
םיכרד תריציב קלח לוטיל תרשפאמה דומיל תלוכיל עיגהל ונילע ,ןכל .הז רודל ינייפואה לוקה
.הלוכ תילארשיהו תידוהיה תוברתב - אליממו ,הרות לש המלועב תושדח

הרות ישנא ןינבל ירקיעה ילכה איה ארמגהו ,תיזכרמה הביבסה הווהו היה שרדמה תיב
אל ולש היעבה ,רבשמב אצמנ ןכא יתדה ךוניחה םא .תווצמו הרות ייחלו הנומאל ךוניחלו
םימשמ דומילל אל .לודגבו ,ארמגה לא הרזח ידי לע אלא ,ארמגה דומיל םוצמצ ידי לע רתפת
,"ןיסנא"ב תונמוימ תניחב דועו ףד םיעברא לע תורגב תניחב תארקל םיפד דועו דוע לש ינכטו
.הפ לעבש הרותה לש היבחרמ לכב ,ןווגמו יתרוקב ,ימוחת בר ,יניצר ,חותפ ןויעל אלא