תוינוכית תובישיב ארמגו הנשמ

ןייטשנטכיל ןורהא ברה

א"סשת בא ד"י הפוצה

:םה םירמאמה .הרדסב םירמאמ השולש ךותמ דחא אוה הז רמאמ


ןכותה
הליספו תופידע ןיב
יתימא רבשמ ינפמ תיתימא הדרח
תוגייתסה ידכ ךות תוהדזה
"עמשנו השענ" תנומא רואל


םינש שמח ינפל ."לכיהבש הרות רפס וליפאו" ,חוורה םגתפה עבוק ,"לזמב יולת לכה" .1
תיישרדמל הנש םישימח תאלמ לגרל רוא הארש ךרכ) "לבויה ךושמב" תפוסאב ,יתמסרפ
יבל ירוהרה יתאטיב וב ,"תוינוכיתה תובישיב ארמגה תארוה" תרתוכה תחת רמאמ ("םענ"
הנש"ב שדחמ ספדנ אוה ,הטימש יצח רובעכ .הצייצ אל רופיצ ,ויתויעבו .הז ידומיל םוחת יבגל
,"הפוצה"ב הנורחאל םסרפתה רמאמה ,םשמ ,הקד הממד לוק עמשנ ישוקבו ,(ס"שת) "הנשב
ולאל .תונווגמו תובר ,הפ-לעבו בתכב תובוגתל הדיצבו ,המישרמ הצופתל הכז ךכ ךותמו
הדוהי ברה לש םיבחרנה וירמאמב ןוידב קפתסא יכ ףאו ;הזב תשגומה ,תוסחייתה תשקבתמ
אשונב ןוידל םורתל ףאו ,ןודינב יתדמע ריהבהל חילצא יכ הווקא - יקלח יד ,הז ףאו - סדנרב
.ומצעלשכ

ןמ שולת ,ותעדל ,הארנכ יתויהב ,אשונב ןודל (יתוכזב ףא ילואו) יתלוכיב קפקפמ סדנרב ברה
םיעגנ לצא ךיתורבדמ ךלכ' ?םינוכית ידימלת 'לצא ךל המ'" .ינרות ןש לכיהב עוקשו תואיצמה
,ףסונב ,יתוא םישאמ אוה ."הבישיב םימכח ידימלת תרשכהב ךתרמשמ לע דומעו 'תולהאו
םיפרמה" םע הנמנ יתויהב ,םירוסמ הרות יציברמ לש םהיצמאמלו םדמעמל תחתמ הריתחב
ידגנכ סירתמ ףא אוהו ;"העיגה ךתרות ורפה תע ,ארמגל וחינה :םהל םירמואו םהידי תא
העוגנה ,"ןויצע-רהו ןוטסוב דע זלטו קסירבמ" תערתשמה ,תיאטיל הטילא גציימ יננהש
תא ,קדצבו .שידקמ אוה ,ףוסבל ."הבישיה לש תימשרה ךרדה ןניאש דומיל יכרדב לוזלז"ב
ןוכיתה ליגב ארמגה דומיל ףקיה אשונ םצע יבגל תיכוניחה ותנשמ תגצהל ורמאמ רקיע
.התארוה יכרדו ימואל-יתדה רוביצב

ןיא ,הרקמ לכב ,ךא ;לפטל וא ןחבאלמ עונמ ינא םאה יל רורב אל ,ןושארה ןועיטל רשא .2
ןהל רשא הברה תואורו ואר יניעו - תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיא ;סמלפתהל ינוצרב
םע ףטוש עגמ יל ןיאש שובא אלו הדואו ,ןודינב תקהבומ תויחמומל רמייתמ ינניא .םינינצל
םידימלתה יפלא אקווד יכ ןכתיי יכ םאו :בשוי יכנא ,ימע ךותב ךא .רוביצכ םינוכית ידימלת
,רדסה תבישיל םינופה ןמ םה ירהש ,םיפקשמ םניא יתנייארו יתנחב םינשה תצורמב רשא
יצחב ןיחבהל ידכ תקפסמ יד ,הידמלמו הידמול לע ,יתוא תפפואה הביבסל הקיזה יכ ינמוד
בצמה אלא ,ןוידל תדמוע יתונמוימ אל ,ןפוא לכב .הייולימ לע הבישחל ןברדלו הקירה סוכה
קלחב קר ,שיגדמ ינאו - קלחב יכ קפס ןיאו ,םיקסוע ונא הב הייסולכואה לש ידומילהו ינחורה
.ורפשל םיכרדב ןנובתהל ןיסירת ילעב לעו ;םוגע ,תוצופתבכ ץראב ,הז בצמ -

לע דודיעו הכרעה לכל םייוארה ,םיכנחמ ויהי םשו הפ יכ רעשמ םנמא ינא ,ינשה ןועיטל רשא
ארמגה תבהא רשא הבישי שאר יכ העידיה ידי לע םהידי הניפרתת רשא ,םתעקשהו םלעפ
;ןויערהמ אכודמ ימצעלשכ ינא ,התארוהמ ,תיקלח ,תגסל עיצמ ובל חול לע הטורח
וז םאה ,םינוכנ עצומה ןוויכהו יתנחבא םא ךא ,עמדבו םדב םיבותכ םירבדהש יתאטבתהו
תסנכ יפלכ ,םידימלתה יפלכ ונתוירחא םאה ?ןויערה תא שוטנל תקדצומ הליע תויהל הלוכי
ונל הריתמ - ןידה תא תתל םירומא ונא הלא לכ לעו - הנתונ יפלכו הרותה יפלכ ,לארשי
וזנגל ךירצ ,ןוכנ ונניא ןוויכה םאו ?ונכיחל ברע וניאש ינפמ וניכינחל אפרמו רוזממ םלעתהל
חילשה תא קיתשהל ,ינוויה גהונל ,םיכנחמ לע ותעפשה ןיגב אלו ,קיזמו יוגש ותויה תאפמ
יארב לכתסהל ףידע ,םהיניב הניא תמאב תוקבדה ךא ;םירורב תונורתי שי ,הרמ ותרושבשכ
.וצפנל רשאמ

ףתתשה יבס ;קסירב תלשושמ יתובר :ןכ םנמא ,תצקמב הדומ ינירה ,ישילשה ןועיטל רשא
םינש הז לדתשמ ינאו ,ןוטסובב קהבומה יבר יפמ יתגפס הרות הברה ;זלט תבישי לוהינב
ברהש םזיטילאל םירבחתמ הלאה םירשקה דציכ ןיבהל יל השק ךא ,ןויצע שוגב הציברהל
- םישלח תקוצמ םע דדומתהל הניה רמאמה תמגמ לכ .ירבד יסיר ןיבמ תוארל ףאוש סדנרב
לכ !ינפב םוסחמ ביצמ וניא אוה .םבצמל םיעדומ םניה רימת אלש ,הקיעמה הדבועה םע ,ללוכ
תלאשמ תא יח ילוכ לכ ינא .תאשנתמ תרחבנ ירחאמ רעש לעונ וניאו םשה תא לוטיל הצור
ןוזח תמשגה ברקל לדתשמו ,םהילע וחור תא 'ה ןתי יכ םיאיבנ 'ה םע לכ ןתי ימו" וניבר השמ
תא דדובל ,יגולואידיא אלו ישעמ אל ןיינע םוש יל ןיא ."ךינב םולש ברו 'ה ידומל ךינב לכו"
וחט אלו ושארב ויניעש ימ לכו ;"הלוגס ידיחי" תזוחאכ ,התרתוכ תלוגכ ארמג דומילו ,הרותה
וניה ,חפטל יתעצה ודומיל תא רשא ,ם"במרה .רמאמה ךותמ ךכב ןיחבהל היה לוכי ,תוארמ
- ל"זח תומי ינמ רתויב לודגה ,רהצומהו קהבומה ,ירטוסכאה לעפמה ,"הרות הנשמ" לש הז
,םרב .("די"ב תומייוסמ תוכלהב ףא םיקרפל םיעמשנ םנמא וידה רשא) "הרומה" לש הז אלו
תואיצמה ינפ תא ריכהלמ ונתוא ורוונסי הליפתו הווקתש רוסא ,ןוזחו הפונת תובישח לכ םע
.ירבד ונווכ הלא תורטמלו ;היישק םע דדומתהלמו

הליספו תופידע ןיב
,תרחא המרב ןודיל הכירצ "הבישיה לש תימשרה ךרדה ןניאש דומיל יכרדב לוזלז"ה תמשאה
- ינא תומייוסמ תושיגל ,תלצופמ יתבוגת ,ונשפנ רופיצב םניהש םיאשונב תעגונ איהש ינפמ
,ןה םא ףא יכ ריהצהל ןכומ םג ינא ,ןהמ קלח יבגלו ;תינורקע ,דגנתמ םנמא - ינא קר אלו
ןנשי ,הפלסל רשאמ ארמגה תא רוגסל ףידע םיתעל ,תוחלצה תורצוק ,סדנרב ברה תנעטכ
שדוקה תדרח תא תומעמעמה ןנשי .םתוכמסו םהיעינמ לע ,ל"זח לעפמ לע תורערעמה תושיג
,הכלה וז - 'ה רבדבש תונטקל זוב תומלגמה ןנשיו ,ונייפאלו הרותה דומיל תא תוולל הרומאה
הבושח"כ ספתנ םוקמ לש תורופטמבש המ ירחא רוזיחב הרות דומלת ךרע יכ רסמ תורדשמו
יתייווחה ןפה ביטמ דחוימבו - הלאכ תוסיפתמ ."רתוי ימינפ" וא ."רתוי קומע" ,"רתוי
.גייתסמ תמאב ינא ,ןהילא הוולתמה

הסיפת' יכ עבוקה ,סדנרב ברה לפטנ וילא טוטיצב תצמותמה דוסיב תופיקתב קבד םנמא ינא
רבודמ אל ."ןיטולחל הלוספ - דמליהל םייואר םיימויקו םיישעמ םימוחת קר יכ תסרוגה
םימוחתב ףא קוסעל דימלת ליגרהל הפיאשב הצוענה ,אדירג תידותימו תיכוניח הלאשב
לכש יוארה ןמ יכ טוילא .ס.ט לש ותעיבק תמגוד ,"ידיימה קופיסה" תא םינקמ םניאש םישבי
.תועדו תונומאב רבודמ .וילע דוהא וניאש דחא עוצקמ תוחפל וירועיש ךרעמב לולכי דימלת
םהש ינפמ דמליהל םייואר םניא תולהאו םיעגנ יכ העיבק רשפ המ .תועיטנב ץוציקב רבודמ
העיבקב רמאנ המ ?דמולה לש ויתונוצרל ,תיפוסוליפו תישעמ ,םייטנוולר םניאו ,'ה רבד "קר"
השירדה תא ,ןיבמ וליפא וא ,םישגמ אוה המכ דע ?הדמולה תודוא המו ,הרות תודוא וז
?ירטנצואית וא ירטנצוגא ומלוע הדימ וזיאב ?ונוצר ינפמ ךנוצר לטבל ,תיסיסבה תיתדה
;ןיליקתו ןיבטב תרכמנ םסרופמ רמוח יתב ןכוש לש ריינ תסיפ לכ ס'יטסירקב וא ס'יבתוסב
תרות"כ םיספתנ םניאש ינפמ הילכ רזגית םיכלמה יכלמ ךלמ תוגה לש םימלש םימוחת לעו
תישיאה העיריה הרצק .תויופידע רדס ,ןבומכ ,עבוק דסומ לכו דיחי לכ ,לעופב ?המודמ "םייח
טלחהב תויטנוולר רשא ,המידקל הדימ תומא ביצהל םיחרכומו ,לכה תא ףיקהלמ תידסומהו
דימלתה ןיאש הרות יפוג לש תטלחומ הקיחממ תילטוט הנוש הז ךא .ןהב ללכיהל הלוכי
:אנינח רב אחא 'ר רמא" ;(.דס ןיבוריע) תוצרחנ ועבק ל"זחשכ .ינרותה ומלועמ םהמע רבחתמ
לש הנוה דבאמ ,האנ הניא וזו האנ וז העומש רמואה לכ ?'ןוה דבאי תונוז העורו' ביתכד יאמ
המצע הנשמה ירה ,יזח קופו ,תופידעו הריחב לש תורשפא לכ לולשל ונווכתה אל םה ,"הרות
לודג הרותב עוצקמ ךל ןיאש ,תונוממ ינידב קוסעי םיכחיש הצורה" :(:העק ארתב אבב) העבק
רמשל ידכ ,ימעטל ,יתבתכש יפכ .דוחל הליספו דוחל תופידע ,םרב ."עבונה ןייעמכ ןהו ,ןהמ
םילוקישמש ימ םג ךא ,יטנוולר וניאש רמוח םג ללכיי ידומיל ךרעמבש יוארה ןמ ,ןורקעה תא
תימויקה הקיזה ןנקל ךישמת וכותבש ךכל גואדל ךירצ תרחא בשוח םיישעמו םייכוניח
עבטות ףא תאזה תועדומהש ,וזמ הריתיו ;וירבד לכל סחיב "םלועל םוקי וניקלא רבדו"ל
הארת דגנמ יכ" תמשגהב קפתסהל ץלאיי ,תישיא ,יכ עדיי אוה םא ףא ,דימלתה לש ותוישיאב
."ץראה תא

,הנממ רשאו ,יל סחיימ סדנרב ברהש הדמעה ןיבל ליעל תראותמה תוגייתסהה ןיב ,םלוא
אל ,תרחא דומל ךרד לכל היצמיטיגל ןיא םאש ,ןבומ אליממ" - ירמאמ תעצה תרזגנ ,ותנבהל
אלא ותעדל תירשפאה הדיחיה דומילה ךרדל לגוסמ וניאש ימל עיצהל ןייטשנטכיל ברל ראשנ
תטיש לכ לש תפרוג הליספ לש ץמש ירמאמב ןיא .רידא רעפ םייק - "ם"במרו תוינשמ דומיל
,תאז חיכות ,תומודק תועד אלל ,תדחושמ יתלב ארקנה תנבהו :תיאקסירב הניאש דומיל
תא תומלובה תוכושמ םניא ,יתנייצש םרשקהב תורוקמהו ,יתינמש ארמגה דומילב םיישקה
תויווהב םיקסועה ללכ תלחנ םה ,יתילד םהמ תורוקמה תודעכ ,אדירג םייח 'ר תובקעב דעוצה
.אברו ייבאד

בורב גוהנכ ,םנמא ,יכותב הניאש ינפמ רמאמב הניא וזכ הליספש שיגדהל ינוצרב ,םרב
םימכח ועבטש עבטמב ,ןויעב ארמג דומיל לע אוה ןויצע-רה תבישיב שגדה ,םויה תובישיה
איהו - ",..ליכשהלו ןיבהל ונבלב ןתו" ,תחתופ תידומילו תינחור תומדקתה לע השקבה ,הכרבב
דומיל תליספ ותעד לע הלעמ והשימ םאה ךא .רתוי רגוב רוביצ יבגל דחוימב ,ונילגרל רנ
םנמאה ,ומצע ןויעל רשאו ?וילע תתתשומה הבישי תעקוה וא ,תואיקבב החמתמה
ידכ דע ,"םהלשמ תרחא ךרדב ארמג דומילל הכרעה" ילוטנ ךכ-לכ "םיאטילהו םיאקסירבה"
,ןושארהמ הברהב לודג ינשה ףקיהו ,םירפס ןוראו תורואמ ץבוק ,ןבומכ ,יל שי ?וכרע תלילש
ךרד לש היצמיטיגלב קפקפאש דחי םג םינפ זעו שפיט ךכ-לכ ינאש סדנרב ברה בשוח םאה ךא
וא תוינוכית ,תובישי םויק לע רערעמ םדא ינעמש םולכו ?"הדמח ילכ"הו "רזנ ינבא"ה
םוחתב" תוקסועה וא "ישגר-יתייווחה ןפה תלדגה ידי לע היצביטומ ורצי" רשא ,תוהובג
?יחורל םירז ויה הלא םיכרע וליאכ ,"תרדוסמו תדפקומ הארוה לש ,תידותימה הדובעה


יתימא רבשמ ינפמ תיתימא הדרח
ריהצהלו שיגרהל יתלוכיש יאוולה .יתילעהש העצהה ירחאמ דמע הזה לילחדה קרו יאוולה
ךשמה ןיבל ם"במרו הנשמ דומילל יקלח רבעמ ןיב הניא תינודינה היסולכואה יבגל הרירבהש
חונעיפב וא איצוהל וגימ חוציפב היצילגו ןמית ,קסירב יכרד ןיב אלא ,דקתשאדכ ןיריטפמ
יתוא ץירממש המ .ונלרוג ונילע רפש אל ,תבש ןיינעל ןפוד איוה הכוס ןיינעל ןפוד איוהד וגימ
תושקעתה ללגב םייוסמ רוביצ עלקנ וילא םותס יובמ ןיגב רצונש יתוכאלמ רבשמ וניא
רבשמ ינפמ תיתימא הדרח הניה יתוא ץירממש המ .לופונומ לע רומשל םיאטילו םיאקסירב
ןועט ,ירעצלו יתעדל ,רשאו ,תוינוכיתה תובישיה ידימלתמ לטובמ אל חתנ דקופה יתימא
תועד יקוליח המכו תונבהה-יאל רבעמ ,ינששוח ,ןאכו ,יופיצו המיתס קר אלו שרוש לופיט
.םשארב סדנרב ברהו ,ירקבממ המכ ןיבל יניבש תקולחמה דוסי ,תוינורקע תודוקנ רפסמב

ללכ ךרדב התואש הלאשה וז" יכ לבוק אוהש ירחאו ,סדנרב ברה קעוז ,"?ארמג ללכב המל"
ינפמ הניה הקיתשל הביסה יכ ,תובישי ישאר המכ םשב עמשש המ רואל ,עבוקו ,"לואשל ודחפ
םימרוג השימח הבושתכ גיצמ אוה - "םשה תדובעב ונכרד וזו הוצמה יהוז" :רורב קומינהש
ךא ,הלאשנ אל ללכ ךרד הלאשהש ןכתייש םיכסמ ינא ,ארמגה דומיל תא אקווד םינייפאמה
דומילש תויה ,ףסונב יכ ,ינבשוח ,ירקיעה וליפא וא ,ידיחיה וניה עצומה םעטהש חוטב ינניא
המל" הלאשל בורק יד היה "?ארמג המל" לואשל ,הרות דומלה לש הרדשה טוח הוויה ארמגה
לע רוערע ךכב וארש ויה .תוביס יתשמ ןנברו ןנרמ , ודלס וזה הלאשה ןמו "?הרות דומלת
,םימתבו תמאבש ימ ."םיטפשמו םיקוח תווצמו הרות" לש "ונימי ךרואו ונייח םה יכ" דמעמ
.דומלל וילע המל לואשל זרדזי אל ,תאזה הרדגהה תא הווח ,תיטמגוד קר :אלו תימויק
םניא םיילמרונ םישנא ךא ,דבאתהל אל המל ריבסהל םלש רפס שידקה ימאק רבלא ,םנמא
אלא רבסהל הפיאשכ קר אל שרפתי "המל"הש הדימב ,תינש .וזה היצפואה תא םינחוב
ךכבו ,ול רבעמש הרטמל הרות דומלת דבעשת הבושת לכש ששח ןנקמ ,הקדצהל העיבתכ
."המשל הרות"ב תוקבדל תחתמ רותחת

הנושארל ,ימצעלשכ ,ינא .שרדנ הנעמו ;תלאשנ הלאשה ,םיבר םיגוחב ,םויכש ,איה הדבוע ךא
תיב ידימלת ינפב ויתודוא תוצרהל רושעכ ינפל יתשקבתנשכ אשונב רדוסמ ןוידל יתקקזנ
בתכה לע םירבדה תא יתילעה ,ךשמהבו :ושארב סדנרב ברה דמוע םויכ רשא שרדמה
םיכסמ ינאש תויה ,בורקב רוא תוארל רומא רשא רפסב "Why Learn Gemra?" קרפב ,תילגנאב
םיכסמ םג ינא ,הווצמה םויקל רבעמ תויכרעו תוידומיל תורטמ ןייצל שיש סדנרב ברה םע
םימייוסמ םימוחתב דקמתהלו ,שדוקל שדוק ןיב לידבהל שי תדמלנה הרותה תעיבקבש
- "תונוממ ינידב קוסעי םיכחיש הצורה" ,הנשמה תצע יפ לע ,קוידב .תורטמל םאתהב
תריחב ,הרואכל ,החותפ הריאשמה) תרדגומ הרטמל םיאתמה דומילה רמוח לע הצילממה
תובישיה וגהנש יפכ קוידבו :(ןודינב ןיטולחל תילרטיינ הניא איהש חינהל שי יכ םא ,הרטמה
,ךכ ךותמו ,ןהידימלת תא םיכחהל ופאש רשא ,םיאקסירבה אלו ןי'זולוו אל יכ םא ,תויאטילה
תכסמ וא רדס תריחבב ,ךכ .ןיקיזנו םישנ ירדס ךותמ תותכסמ בבס ,הכורא הפוקת ,ועבק
טירפתב ארמגו הנשמ ןונימ תודוא הטלחהב ,המכו המכ תחא לע ,ךכו ;תכסמ יקלח וליפאו
תושרל דמועה ןמזה רשאכ ,הנותנה תיתוברתהו תיתרבחה תואיצמב דחוימב - דימלתה
.רתוי םיבורמ םיינחורה םיכרצהו ,לבגומ רתוי תיסחי דמולהו דימלתה

;ארמגה דומיל חבשב םילעומה םיקומינה תמישרל ףתוש ,הבר הדימב ,םג ינא ,וזמ הריתי
ברה ידי לע וגצוהש ולא ןיבל ל"נה ירמאמב יתנייצש תודוקנה ןיב תלטובמ אל הפיפח תמייקו
ארמגה דומיל תמורת תודוא קיפסמ ןאכ רמאנ אל ,ימעטל ,תיקלח םנמא תופתושה סדנרב
תססותו תקקוש תואיצמב יביטמרונה ןפה תמנפה לע אל ףאו ,םתרותו ל"זח םע תורשקתהל
,הרות לש התמחלמ התיעצמאו ,תיפיצפס הכלה תורומ תלבק הפוס ,עמשנו השענ התליחתש
ארמגה לש ילרבילה ןפה תודוא רמאנה ,ךדיאמ .דחאכ רבד לעבו דע אוה דימלתה התצורמב
אשמב תופתתשהה לש יטרקומדה היפוא יבגל העיבקה .דתאכ רתיבו רסחב הקול הדומילו
תמלעתמ איהש ינפמ תועטהל הלולע איה ךא - הנוכנ ךשמתמה שרדמה תיבב יתכלהה ןתמו
קלח לוטיל יאשר שרדמה תיבב רבח לכ" ,םנמא ,הנותחתה הרושב העירכמה תוכמסה ןפמ
לבקל הבוחה ידי לע ,לעופב ,תנזאתמ ,ףתתשהל אמוי דחד בר יב רב לש ותוכז ךא ,"ןוידב
.תויתוכמס תונקסמ

תוגייתסה ידכ ךות תוהדזה
יאש רבד דומלתב ןיא" ,חיתפה ,העטומ טושפ "הבשחמ שפוח" תרתוכה תחת לולכה ,הדיצל
תליחתב הנשמה תא דגונ קר אל ,"םשה תואיצמ ,ילוא ,דבלמ ,קפס וב ליטהל וא ורמאל רשפא
תא ןהו ,תומייוסמ תותימא תלבק םיבייחמה םייפיצפס תורוקמ ןה רתוס םג אוה קלח קרפ
תרימא רשפאמ ילואש ,ב"ויכו םיאנת ירבד ,םיקוספמ ויתוישוק לע ,חוורה ןתמו-אשמה חור
ונא ,הדיקפל הדיקפמ םנמא .תיחדנה הנשמ רבדב תועטכ םתרדגה יווילב ךא ,םירבד הברה
תועדו תונומא םוחתב ,םילוכי ונייה ,ונלישבת תא ונל חידקהש ,ם"במרה אלמלא יכ םיעמוש
םחנמ לש ורפס ךכ לע דיעי ,הנחמב הלאכ םידה םיעמשנ ןורחאה ןמזבו :העוצר לכ ריתהל
ותרוקיב ךא .ותרתוכ ךותב תילילשה הבושתה תא םלגמה a Jew Believe Anything Must? רנלק
ןאכ ןיאו ;יגולואיתהו ירוטסיהה םקויד לע םירבדה תא הדימעה (Tradition) רגרב דוד לש
יקודקדב רתי טוטיחב םויכ יובש יסקודותרואה םלועהש בשותש ימ םג ,תוילשאל םוקמ
!!!ילוא ."םשה תואיצמ ,ילוא ,דבלמ" ,קפסב לטומ ל"זחב לכה יכ הנקסמל עיגי אל ,המגפוד
,ןיינע ונל ןיאו ,ונייה רבכ ,ןוסלדנמ יבתכב ,הזה טרסב .הלאש ןמיסב וז הנומא תבוח םג
.שדחמ וב תופצל ,יכוניח וא יתוהמ

,הקלחב - תוגייתסה ידכ ךות ,ךכ םא ,ההדזמ ,לודגב ,ינא ארמג דומיל ךרע תודוא רמאנה םע
ךירצ אל יתוא .ונחתפל תחנומה הלאשה תאז אל ךא .תומייוסמ תודוקנמ - ידמל הפירח
.ןהב הלולכ הניא התצפהו ארמגל תושידא ךא ,תומשאה ןווגמ יב חיטהל רשפא .ןודנב ענכשל
הדוקנ יכ םא - ותחיתפב סדנרב ברה זמרש יפכ .תפקתשמ ףא .הילא יתבהאש אלא ,דוע אלו
םילגוסמה ,םירחא דדועמ יניאו ,יתרמשמ תא שטונ יניא - ורמאמ ךשמהב תשטשטימ וז
הלילח ,ןאכ רבודמ אל" :תודחב ירמאמב הרהבוה וז הדוקנש ינמוד ,השטנל ,הילא ףרטצהל
לע ךסמה דירוהל ונל סח ,תוינוכיתה תובישיב יביסנטניא ארמג דומיל לע ללוגה תמיתסב
לכמ רומשנ ,'ה רבדל אמצה רעונ ינפב דחא הניב רעש ולו לוענל ונל לאו ,ינרותה םיאלפה םלוע
לש הרדהו הכרעל תועדומ רידחהל ץמאתנו ,החוורל םתחיתפל גאדנ .שרדמה יתב לע רמשמ
."טלקיי רסמהש הווקנו - תונדמלל הפיאשלו ,תונדמלל ךנחנ ,התמצעו הפקיה אולמב הרות

קלח לצא ,תוחפל - טלקיי אל אוה םיצמאמה ףרח ,םא המו" :ויבא תא לאוש ןבה ןאכש אלא
רתכוהש םלחש ותביבסב רפיסש תודיסח חרפ ותואב רכזנ ינא ."?םידימלתה ןמ לטובמ אל
,םלוח אוהש ךכב יד אל יכ ול רעוהש דע ;תויברד אלטצא ומצעל רפת רבכ ונוימדב ."יבר"כ
"?הילע אהת המ - הרות" ,סדנרב ברה רמאמ תרתוכ דצל ,יזא .ומלחי םידיסחהש םג ךירצ
.וניכרד ודרפנ הזבש ,ןיבמ ינא ."?םהילע אהי המ - םידימלתה" :הליבקמ תרתוכ ביצהל ץלאינ
,ידומיל ץורע ,תמייוסמ הייסולכוא ,רובע ,םוזיל ונילע באוד בלבו הרירב תילדב יכ עיצמ ינא
םאו טסקטה םא ,בוש - הנשמה ביכרמ תבוטל םצמוצי ,הדותימהו טסקטה ,ארמגה ביכרמ וב
,ודיצמ ,סדנרב ברה .םימש תארילו הרותל תובייוחמל וז הייסולכוא ,ברקל תנמ לע ,הדותימה
םא וליפא .ךלמה קזנב הווש רצה ןיא ,ותניחבמש ינפמ ,םשרתמ ינא קלחב .וז המזוי החוד
לש חלפ ליצהל ידכ יתכרעמה ריחמה תא םלשל ןכומ אוה ןיא ,ןוכנ תואיצמה יבגל ינוחבא
,הרירב ,ודידל ,ןאכ שי .יוגש ןוחבאהש רובס אוה יכ רעשמ ינא ,רקיעב ,ךא .תושפנה רוביצ
תוצע רורצ ותחתמאב .הרותה חבזמ לע םידימלת רפסמ תברקה אלל םהינש םייקל רשפאו
,תויעבה לש יראה קלח רתפיי ,ןמשיילו ןצמאל וליכשי קר הארוהה יתווצ םא רשא תוקינכטו
.הרות לש הדמעמב העיגפ אלל

"עמשנו השענ" תנומא רואל
רצקת ,ינשה ורמאמ תא סדנרב ברה שידקמ ורואיתלו תוקינכטהו תוצעה רורצ תגצהל
ףסואב רבודמש דגיהב קפתסא .ןהיבגל הדמע עיבהלמ וליפא וא ,ןלוכ תא חתנלמ העיריה
תיתוהמה המרב םא - ילע םילבוקמ ,היצפואכ ולו ,םבור רשא םייטקדיד תועצהו םינוויכ
וליפאש וא קפס ןהב ליטמ ינאש תויואטבתה ןנשי םשו הפ םאו :הרשעהכ םאו ,תיסיסבה
ןמ רקיעכ - םירבדה חורמ להבנ ינאש הדוא ךא .וננוידל יתועמשמ הז ןיא ,יתוא תוממוקמ
םיששגמכ ויכינחו תובישיה םלוע םיראותמ הב הנומת תגצהמ :ףרוגה ימצעה ןוחטיבה
קרו ,םהידימלת שפנ תנבה אלל ,ןוויגו ןוחבא רשוכ אלל ,םילכ אלל ,תוינכת אלל ,הליפאב
תעפעפמה תואדווהמ ;רוא ןכשי ךרדה הז-יאו ועדיב ,דומלתה יליבש ןיריהבו ןיריהנ בתוכל
ינא ,הקוצמ לכ רותפל םיעצומה םינוקיתה חוכבש רמהל תונוכנהמ :ןיטישה ןיבו הרוש לכב
הארוהה יכרד רופיש םנמאש הווקמו רעשמ ינא :רמואו ףיסוא ,קדציש יאוולה :שיגדמו רזוח
ידכ תומימת לש הלודג הנמב ךרוצ שי ךא ,תוריפ ביני ,ךפיהלו ,תובבלה לא דומילה בוריקו
,ןהימודכו הדגאב קוסיעה תקמעה וליפאו ,טג תשחמה וא היגולוליפ תפסות יכ קיסהל
.ףטוש ארמג דומילב תויטננמיאה תוכושמה תחילצ ,םויכ השקתמה רוביצה רובע ,ורשפאי

ןיגב ,רשא רוביצ ,ונבל הניגמל ,ראשיי ,תוגצומה תוצלמהה םושיי ירחא םג יכ ,ינששוח
תלעות קיפה ם"במרבו הנשמב תוזכרתה ורובע רשאו ,ףקיהב ארמגל ספתנ וניא ,םיישקה
ןירוח ינב ונא ןיאו ;יוצמה לש ןפ הז לבא ,יוצרה ןמ דואמ קוחר הז ,רתוי הבר תינחור
לאוש ,"?םיעמשוממו םיינתייצ הכלה ימייקמ םישקבמ ונא םאה" .ויפלכ תוירחאמ ררחתשהל
- "עמשנו השענ" תנומא רואל םידעוצ ונא יכ איה יתבושת .הרורב ותבושתו ,סדנרב ברה
בטימכ םיפאוש ,ךדיאמ ךא ,םיניבמ ונניאשכ םג ארובה ןוצר םויקל ,דחא דצמ ,םיכנחמ
לוע קרופ ינפ לע רוב ןתייצ ףידעש םיכסי סדנרב ברה יכ הווקמ ינא .ליכשהלו ןיבהל ונתלוכי
ותוחדל ןיא ,ולש "עמשנ"ב העיגפ ידי לע הנקנ ולש "השענ"ה רשא רוביצ ונשי םאו ;ןדמל
.ןיינבה תמאב

לע רכש לטונ ינירהו ,ויבגל ליעות אל יתעצה ףאש וא ,םייק וניא הזכ רוביצש ינוענכשת םא
.םתבהאהו םתארוה ,םדומיל - תולהאו םיעגנב קוסיע לש יתבצחמ רוכל דימ רזוחו השירפה
לש ותרמא תא ,ימצעל ןנשמ ינאש יפכ ,ירקבמל עיצמ ינא ,ןניקסע תושפנ ינידבש תויה ,םרב
."םיגוש םתא אמש ורהרה ,םכמ אתוטמב" :לוומורק רבילוא

תוכורכה תולאש המכ יתרתוה ,רהצומבו עדומב .ידמל תירסוב ,קפס אלל ,הניה יתעצה
עיקשהל ונתבוחמו ,המע םיצוק המכו הלודג הילא ונינפל ,בוטה הרקמב .תוחותפ ,המושייב
םא םג יכ קפס ןיאו ,תלבגומ התוליעי .םצקוע תא תוהקהל תנמ לע תינרותו תיכוניח הבשחמ
רתוי ףיקמ ןוקית .הפ-לעבש הרות דומילל השידא ראשית רשא הייסולכוא רתווית ,םשוית
םיכינחה תא תפפואה תיתוברתהו תיתרבחה הביבסב 'ה רבד ןובילל סחיב ךפהמל קוקז
ריחמהו .קפואב הארנ אל הזכ ךפהמו :תרושקתבו תורפסב ,תובוחרבו םיקוושב ,םיתבב
.באוכ

דומיל ,ילבבב תויגוס המכב קמועל םיחודיק לולכל לכוי עצומה טירפתהש ררבתי םא םג
הנשמ" ןונישו ,יתהק סחנפ 'ר לש האלפומה הירלקפסאב הנשמ תארוה ,תואיקבב ארמג
חותיפל םשרמ ןאכ ןיא ,תוינדמל תורבס חותינ םע ל"וחב עקרה םוכיס וכותב לפקמה "הרות
הקידבל היואר העצהה ,םיתעה תקוצמב ,יכ רובסל ךישממ ינא ,תאז םע .םימכח ידימלת
תובייוחמ ךותמו ,הרידאהלו הרות לידגהל ,ןיפנא ריעזב ולו ,הפיאש ךותמ אקווד - תיניצר
.וניקלא 'ה תיב תבוטלו יערו יחא םולשל הלופכ