"אנ ברעהו"
ונרודב הידמול לע הרותה לש הבוביחל

לאירא בקעי ברה

ס"שת ,140 'סמ ,ז"ל הנש ,ןיתעמש

:רמאמה ןכות
?ןיבבחמ דציכ
?דציכ ילאוטקלטניא יוריג
?תאז םישוע דציכ
םוכיסל


םימתוחו ."וניפב ךתרות ירבד תא אנ ברעהו" :השקבב םויה תא םיחתופ ונא הרותה תכרבב
."ךתרות ירבדב [זולענו] חמשנו" :םוי לש וברעב

תונקיהל הילע .ץק ןיא למע ךותמ ,המשל דמליהל הכירצ הרות .םגפל םעט ןאכ שי ,הרואכל
,הרוהטה הנווכב ,הרואכל ,םוגפל תולולע ,האנהה ,החמשה ,תוברעה .שפנו ףוג ירוסיי ,םירוסייב
.המשל יתימאה דומילל הצוחנ איה אלא ,תרתומש קר אל האנהה !איה אלו ?"המשל" דומילב
ךכ .(א"ע ,גכ ריזנ ןייע) חספב לשמל הב אצוי םדא ןיאו ,הליכא הניא האנה אלל הליכאש םשכ
איה םלוא ,הרטמה הניא האנהה .יתימא דומילכ ךרענ וניאש ,תוקיתמ אלל הרות דומיל םג
.הרותה דומיל לש יתוהמ קלח אופא איה האנהה .תוקבדל ,הנבהל ,תוהדזהל הקודב היצקידניא
.(וז איגוס לש הרוריבב ךיראהש "לט ילגא" תמדקהב ןייע)

תא ןייפאמה .ונרודב הרותה דומילל תוולתהל הכירצ תלפוכמו הלופכ האנה המכו המכ תחא לע
.הרבחה תורדש לכ לע הבחרתה םנמא הלכשהה .תויגשיההו תויתלעותה ,תויתילכתה אוה ונרוד
אל םדא .ףרה ילב תמלתשמו תדמולה הרבח וז .תינרדומה הרבחב םויק ול ןיא הלכשה אלל םדא
,תעדה תבחרה אל .ומצעל הרטמ וניא דומילה םלוא .וייח ךלהמ לכ ךשמב וידומיל קוח תא םייסמ
םתמגמ םידומילה בור םלוא .םשו הפ םימייק ןיידע ולא םג יכ םא ,תילאוטקלטניאה תונרקסה אל
דומילל אל טרפב ."המשל" דומילל הכרעה ןיא הזכ םלועב .תידמעמו תיעוצקמ ,תיגשיה ,תיתילכת
.רחא הכרעה םלוס םושב אלו ירטמוכיספב אל "דוקינ" םושב ,הכוז וניאש ,הרות

םינינועמה םידימלת טעמכ ןיא ךא ,ך"נת ידומיל לש תילמינימ הבוח שי יללכה ךוניחה תכרעמב
.תישיאה הריירקל םיצוחנ םניאש תועוצקמה רתי לכ םג ךכ אלא ,ך"נת קר אל ךא .בחר סרוקב
םניאש םיעדמ .הובג ילכלכ דמעמ תוחיטבמה ולא ןה תויתרקויה תוקלחמה ,תואטיסרבינואב ןכו
דומיל ,דימלת לכ הוולמו תיב לכל תרדוחה וזכ הריוואב .לפשב םיאצמנ הזכ דמעמ םיחיטבמ
,רידא ילאוטקלטניא ץמאמ שרוד אוהש םג המ .הריתי הכרעהל עבטה ךרדב הכוז וניא דומלת
םיקוחר הרואכל םיארנה םיעוריא לשו ,הפש לש ,םיגשומ לש םלועל רבחתהל לודג ישפנ ץמאמ
דומילמ האנה לש תנקתמ הפדעה י"ע תילילשה היטנה תא ןזאל ךרוצ שי ןכל .יוושכעה ונמלועמ
."הלולג"כ ינוניבה דימלתה ןיעב בשחנש המ תא ןתינש לככ קיתמהל הבוח שי .הרותה

?ןיבבחמ דציכ
לא ועלקי םהמ קלח תוחפלש ידכ םהב תוברהל שיו תונורתפ הברה שי .דיחיו דחא ןורתפ ןיא
.הרטמה

ללכ ךרדב אוהש ,מ"רה לש קומע ישפנ רשקב ,תישיא הבהאב תוברהל ךרוצ שי לכ תישאר
ומלוע םע םג ההדזי דימלתהש רתוי םיבוט םייוכיסה קזח רשק שישכ .דימלתה ןיבל ,ךנחמה םג
.וירועישל ןזוא רתוי הטיו מ"רה לש ינחורה

שפנ תוחישב ,תדסוממה םירועישה תכרעמל ץוחמ ,תוילמרופ אל םיכרדב אקווד רצונ הזכ רשק
תודסוממ אל תויוליעפבו מ"רה תיבב םייתייווח םיעוריאב ,רצק לויטב ,תויתרבח תוביסמב ,תוישיא
ישיא רשק תריציל תויונמדזהה .הריתי הלעמ םיתיימינפה תודסומל שי וז הניחבמ .תורחא
תויונמדזה אוצמל םילוכי םייתיימינפ אל תודסומ םג ךא .תילמיסקמ ךרדב ןלצנל שיו רתוי תובורמ
תינרות תוישיא לצא וא הבישיב רוקיב ,לויט ,דומיל ליל ,תופתושמ תותבש םעפ ידמ ןגראל .ולאכ
.דועו דועו

רתוי ההובג היצביטומ ךותמ דמלנ ,בייחמ וניאו דסוממ וניאש דומיל לכ .ירטנולוו דומילב
רוריבל וא ,הבשחמ ,רסומ רפס ,ך"נתב ימוי קרפ ,תפסונ תכסמ דומילל םיגוח .רתוי בר קשחבו
ילוא ףיקת איה .הבר הדהאל דימת וכזי ,םידימלתה תא תוניינעמה תויתכלהו תוינומא תולאש
ךא ,םעפ לכב ילוא העש עבר ,בר תויהל לוכי אל ךכל שדקומה ןמזה .םידימלתהמ קלח קר
תועשמ רתוי הלוקשו המוצע התלעות ,ץפח וביל ובש דומילב דימלת לש תירטנולוו תופתתשה
.ס"שב םיבר םיפד לש יופכ דומיל לש תובר

יעטק לצנל ןתינ יתיימינפ אל דסומב םג ,ינויסנמ ךא .םייוסמ ןורתי יתיימינפה דסומל שי ןאכ םג
.םיירטנולוו םיגוחל םשו הפ ןמז

תויהל לוכי יוריגה .דמלנה ףדב דימלתה לש ותוניינעתה תא תורגל שי .יטנוולרו ןיינעמ תויהל
.דחי םג םהינש וא ילאוטקא וא ילאוטקלטניא

?דציכ ילאוטקלטניא יוריג
וא דומלתה תיישוק תא אל ,ותעד תא בשיימ ץוריתהו ,ול השק איה הישוקהש שוחל ךירצ דימלתה
תישיאה תישפנה ותחונמ תא תיבשמו ול עירפמ ןכא ישוקה אלא ,דמול אוה תופסותה תיישוק תא
.ישיאה ישפנה ולקשמ יוויש תא ול הריזחמ אליממ הבושתהו

?תאז םישוע דציכ
רוגסל .טסקטה ךותמ דבלב הנשמה דומיל רחאל רתויה לכלו .רוגס רפס ךותמ דומילה תא חותפל
םוקממ הריתסה תא םהינפב גיצהל .ןבשיילו ,תולאש לואשל םידימלתה תא ררועלו רפסה תא
ררועל .הריתסה תא םמצעב בשייל (פ"עב) םהמ שורדלו (רפסה ךותמ תושעל ןתינ הז רבד) רחא
תועדה תיצמת תא םושרלו והער תחנה תא שיא רותסל ,אטבתהל דחא לכל תתל ,התיכב ןויד
ךותב םהלש ןוידה תובקע תא תולגל םידימלתה לע ליטהל זא קרו .ומש לע דחא לכ ועמשוהש
דומלתב ואבוה אל םהיצורית םאו .רחא ארומא ומכ ימו דחא ארומא ומכ ץרית םהמ ימ .רפסה
.םהירבדב שיש אכריפה המ ,עודמ ררבל ךרוצ שי

.םינורחאהו םינושארה םישרפמב וא דומלתב אתכמסא הרשי הרבס לכל אצמית דימת ללכ ךרדב
םא .אוה וירבדל אתכמסאה תא ומצעב אוצמל דימלת לכ חולשלו רועישה תא בוט ןיכהל מ"רה לע
תכרדהב ,ומצעב תאז תולגל וילע ,לשמל ,"עשוהי ינפ"ה וא א"בשרה תרבסל ןווכל הכז דימלת
.ולוכ רשקהב ךבתסי אלש ידכ ,דבלב יטנוולרה עטקה תא ול רתאיש ירחא ,מ"רה

דצמ שוטיל רחאל םימעפ) רמאהל םייואר םהו רוקמ םהל אצמנ אלש םיצורית וא תוישוק
ותלאשש דימלת .עובש לכ ספדויש ףדב וא ,דחוימ חולב םרמוא םשב םמסרפל יוארה ןמ (מ"רה
.ולש תידומילה היצביטומל םרות רבדהו ךכב קופיס שח ומשב ומסרופ ותבושת וא

"ךוניח תחנמ" ,"תוצק"ה רפס ןוגכ ,טקלטניאה תא דחוימב םירגמה םיעודי םירפס שי
אשונב "תוצק"ה רמואש המ לכ תא ןבומכ ,דמלל רשפא יא .המכח הרוצב םבלשל שי .םהימודו
תיצמת תא םהינפב איבהלו הובשייש םידימלתה תא דדועלו ותיישוק תא איבהל שי ךא .ןודינה
.וצורית

םלוא .ירטנולוו גוחל רתוי םיאתמ אוהו ,המלש התיכל םיאתמ וניא "תוצק"מ עטק דומילש ןכתיי
תא תררועמ תניינעמו הרגמ ,תיתדוקנ הרוצב הלאשה תגצה תינוניב התיכב םגש הארמ ןויסינה
אל ,תבכרומ אל ,תיתדוקנ איה ףא תויהל הכירצ הבושתה .םידימלתהמ םיבר לש םביל תמושת
מ"רה לע .םינהמו ,םיניינעמ םירבד רקיעב םידימלתה ינפב איבהל שי !הנהמ :רקיעהו .תכבוסמ
.ותתיכל םימיאתמה םיעטק וא תוישוק קר רוחבלו ןררב תויהל

מ"רה לע .הטושיפ םג בייחמ ונעצהש יפכ ,הנהמ ךרדב ,תופסותה וא ,המצע היגוסה דומיל
דומעל .הנשמ יטרפל ןושאר בלשב סנכיהל ילבמ היגוסה לש תיזכרמה תרגסמה תא הליחת דמלל
תולוכי תולאשל תוחכוההו ,תוכריפה .תוירקיעה תובושתה וא הבושתה לעו תירקיעה הלאשה לע
,תוחכוהה בלש לע הליחתכלמ רתוול רשפא תופסות דומילב .דומילה לש ינשה בלשל תוחדיהל
וא הבושתהו ,תיזכרמה הלאשה .תירקיעה תרגסמה תא קר דומללו ,תוכריפהו תונימא הוהה
.תופסותה לכ תא דומלל הבוח ןיא .התיכה תמר יפל לכה .תויפוסה תובושתה

שארב דומעל ךירצ האנהה םרוג .האנהה תא קיחרמ אליממו ,הנבהה לע השקמ רתי ךוביס
המכ ךשמנ הדומילש ידמ הכורא היגוס .עטק לע גוליד בייחמ רבדה םא םג מ"רה לש וינייעמ
.םמעתשהל אליממו ,רבשיהל ,שאייתהל ,םקלחל תוחפל וא ,םידימלתל םורגל הלולע םימי
האנהה .האנה אלל דומלל רשאמ ,האנה ךותמ ,תופסותה וא ,איגוסהמ עטק קר דומלל בטומ
.תוכבוסמו תושק תויגוס םע דדומתהל תלוכיל םג דימלתה תא איבתש איה

.האנהל איבי אל רותיו .דימלתה דצמ ילאוטקלטניא ץמאמ לע רתוולו לקהל הנווכה ןיא תאז םע
.הנוכנה עצמאה ךרד תא אוצמל שי

תואיצמה ,הפשה .רכונמו רז דימלתה יניעב הארנ ונימכח לש םמלועש ךכ לע ונדמע רבכ
אליממו ילאוטקא אל ,יטנוולר אל טעמכ לכה ,םייחה תוחרוא ,תולקשמהו ןוממה יכרע ,תילאירה
הז םילקתנה ןירדקבו הרפה תא חגנש רושב םויכ ונא םילקתנ ןכיה .ןיינעמ אל - תויהל לולע םג
?הזב

םג בלשל םוקמ שי ,רפסה ךותמ דומילל פ"עב דומילה תא םידקהל ,ליעל ונעצהש ךרדב
.םידימלתה לש תוסחייתה תא שורדלו ,ונא ונייחמ תניינעמ הלאשב ,לשמל ,חותפל .הילאוטקא
ימ ,הנושארב השגנתה הירחאמ העסנש תינוכמהו עתפ תריצע הרצע תינוכמ :הטושפ אמגוד
?םשא

,תותיא תבוח ,קחרמ תרימש .תונוש תויורשפא םהלש יעבטה קדצה שוחב ולעי םידימלתה
ק"בב) םירדקה תייגוס תא םהינפב חותפל רשפא כ"חא קר .'וכו תינוצר וא תצלואמ תריצע
.איגוסה ךותב םהיתועצה לכ תא שפחל םהמ שקבלו (אל ףד

ותשא תא שטנש לעב ןוגכ ,השעמה ייחמו ,ס"היבב רצחה ייחמ תוישעמ תואמגוד איבהל רשפא
רסמיי דציכ ,הצרא אובל ןכומ אל ךא ותשאל טג תתל ןכומ אוה ,ל"וחב הלגתהו ץראה ןמ חרבו
?ןופלטב חילש הנומי םאה ,ראודב חלשי וא ,שיאה לש חילש וא השיאה לש חילש י"ע םאה ?טגה
תייעב וא .ןיטיג 'סמב תושרופמ תויגוסל עגונ לכהו .ןאכ שי תוחילש יאשונב תולודג תוכלה המכ
הדבועה םאה .ארמגב תושרופמ תויגוס בושו - תיעיבשו תורשעמ ןיינעל םיציצעו תוממח
תייעב .ןיטיג 'סמב אשונ בוש ?יתכלהה בצמה תא םינשמ ףיטק שוגב םילדג ל"נה םילודיגהש
הוצמ רבל הנתמ יוכיז (םש ,ןתשולש דמעמ) םיק'צ (גי ד ,םש) םיתוכל םתאוושהב םימרופרה
.ולאב אצויכ תובר תואמגוד דועו ,(םש ,ןטקל היכז ,וינפב אלש םדאל ןיכז) תבש ברעמ

תורוקמ י"פע םהילא סחייתהל ןתינש םילאוטקאו םינווגמ םיאשונ ונל קפסל םילוכי םינותיעה םג
היגוס וחקי םהמ םיינש לכו ,םהיניב ונגראתי םי"מרהש תויונמדזה המכב יתעצה רבכו .דומלתה
םיאשונ תגצה י"ע םהירבחל התוא וניכי לודגה שפוחבו האבה הנשב תדמלנה היגוסהמ
וברקלו אשונה תא בבחל ולכויש ,םירחא םייטקדיד םיעצמאו ,היגוסל םימיאתמה םיילאוטקא
.דימלתה םלועל

םוכיסל
הריוואה .תינחור תולעתהו היווח תעש תויהל ךירצ (לארשי תבשחמו ך"נתב ןכו) דומלתב רועישה
אצמי םש .הז רועישל עגעגתיו הפצי דימלתהש .םיליגרה םירועישה רשאמ הנוש תויהל הכירצ וב
ןתינ םיכרד וליאב תורמסמ עובקל יתאב אל .האנהו ישיא סחי לש תדחוימ הריוואו תומימח
ףיסוהל לוכי ונויסינו וירושיכ י"פע מ"ר לכו ,תואמגוד קר יתאבה .דימלתה לע דומילה תא ביהאהל
םא) ךרע תויהל ךירצ קפסהה אל .דומילה תא ביהאהל תויהל הכירצ הרטמה .הנהכו הנהכ ןהילע
ילגרהל דימלתה ךוניחב קר אל ,(קפסההמ דימלתל שיש קופיסה ללגב הביח ףיסומ אוה םג יכ
הרטמה וז .דומילה תבהא אלא ,היצביטומו הבהא ךותמ דבל תאז הנקי אוה ,דומלתה לש הדימל
.וילאמ אובי ראשה ,תירקיעה

.המשל הידמולו הרות יבהוא וניאצאצ יאצאצו וניאצאצ אנ ויהיו