:ןכותה
םייתד אלל םייתד ןיב
בור לומ טועימ .15
םיחוכיו .16
החישה לוהינ .17
תואמגוד .18
החישב אצומה תדוקנ .19
לפתת שקיע םע .20
הרבחב תוגהנתה
שגפמ םוקמכ אבצה .21
!ךנהש המ היה .22
תנזואמ השיג .23
תווצמ רמושכ ךתומד
הכלהב קודקד .24
הכלהה תרבסה .26
תישיא המגוד .27
תווצמ תרימש עקר לע תומיע .28
תד יניעב תודוקפל תיגולואידיא הקדצה .29
דסחב אלו - תוכזב .30
הבינג
"דויצ תמלשה" .31
ךרדבש םיעטמ .32
רוזעל הבוח .33
רחא לע לטותש תונרותמ תוטמתשה .34
תידדה תוברע .35
רקש .36
ורבחל םש יוניכ .37
קיצהל רוסיא .38
םישנוע .39
םיתוריש ידבועל סחי .40
הדבא תבשה .41


 

םייתד אלל םייתד ןיב

בור לומ טועימ .15
רבוע טועימב אצמנה םדא .הב םייוצמ םהש תרגסמב טועימ ללכ ךרדב םה םייתדה םילייחה
,לצנתהל ,ריבסהל ,םיבר דגנ דומעל ךירצ התאו ,ךכ םירמוא םלוכ :תוננוגתה תדמעל חרכהב
.ןנוגתהל

הלוע בושו ,תווצמ ירמוש םילייח לש איה הלוכ הדיחיה :ךופה בצמ םייק רדסהה תרגסמב
יד אמש וא ,תפומל תויהל תבייח איה םאה :םילייחה ראש ינפב הדיחיה גצות ךיא :הלאשה
!?הלוכ הרבחב בלתשת וא ,תונוילע ןיגפת םאה !?יוארכ התכאלמ תא תושעל הל

ףיקתהל ;הביס לכ ול ןיא - ןנוגתהל ?םייתד אל ןיב אצמנה ,יתד לייח ומצעל שבגי הדמע וזיא
חוכשל ול רוסאו - תיתרבח הניחבמ ותביבסמ קתונמ ומצע אוצמל דואמ רהמ אוה לולע -
.תוומלו םייחל ,ותדיחימ קלח אוהש

הרבסה ריבסהל ןכומ היהיו ,תיתדה ותרכה תא טרפה בצעי :הז ןווכב אוה יוצרה ןורתפה
.ותביבסל םינבומ םניאש םירבד תיניינע

לע ותטילשלו לארשי םע לש ומולשל םחלנה ,ל"הצ לייחכ ?םדא לש תיתד הרכהמ עבונ המ
טבמ תדוקנמ ץראב וניתולועפ בור תא ריבסהל לק .םייתד תונויער לע אוה םחלנ ,לארשי ץרא
תא סופתל ונל שי תיתרבח תוכז וזיא :תיתרבח טבמ תדוקנמ רשאמ רתוי הבר תולקב ,תיתד
לש המויקל םכש תוטהל ולוכ םלועה ידוהימ עובתל ונתוכז המ ?םיברעה היבשוימ ץראה
?הנידמה תא קזחלו תולעל םלועה ידוהימ ונא םישרוד עודמ ?לארשי תנידמ

לכ ןיבש רשקה .םלועה ארוב י"ע לארשי םעל החטבוה לארשי ץרא :תחא הקדצה הלא לכל
.תובאל ץראה תחטבה תוכזב םייק לארשי ץראל אוה רשאב ידוהי

ומצע לע ליטמ הדימ התואבו ותנומא ללגב תויוכז שרוד אוה :וירבחמ יתדה לייחה הנוש ךכב
,יתד וניאש לייחה .ותוא תוליבגמ ןה םא םג תווצמ םייקמ אוה :ותנומאמ תועבונה תובוח
תא לבא ,וצראל לארשי םע תא תרשוקה תיתדה הקיזהמ תועבונה תויוכז שרוד ,ותמועל
םיבייח םלועה ידוהי :ץראה תא ונל תונפל םיבייח םיברעה :ותלוז לע אוה ליטמ תובוחה
.ותוא תוליבגמ ןה רשאכ תווצמ םייקמ וניא ומצע אוה לבא - ונב ךומתל

.תווצמ רמוש וניאש ורבח לש וזמ ,יתדה לייחה לש ותדמע תא קידצהל לק וז טבמ תדוקנמ

בצמ רצונ םינוש םייתרבח םינבממ האצותכ .םייתד-אל םישנא יניעב םירבדה םיארנ ךכ אל
ירמוש רובצ תא םירקבמ וידרהו תונותיעה ;ןנוגתמ ךכ בקעו - ףקתומ יתדה רובצה וב
רצונ .יאכז אוהש חכוה אל דוע לכ ,בייח אוה יתד םדא יכ ,םיחינמ םיבר יכ דע ,תווצמה
לכ לע םילבוקמה םירבד לע יתדה רובצב תודסומו םישיא דגנ תונעטב םיאב :"לופכ רסומ"
?תאז השוע התא דציכ ,התא לבא .יתד ינניא ינא :איה הנעטהו ,הנידמב ףוג

.םיחכוותמ דציכו םירבדמ דציכ דומלל יאדכ .םיבורמ םיחוכיו תוררוג הלאכ תונעט

םיחוכיו .16
לש ותדמע תא תונשל אוה ענמנה ןמ לבא ,חוכיוב חצנל השק .הלק אל תונמא אוה חוכיו
קזנה המ ,ובש תלעותה היהת המ חוכיו ינפל בטיה לוקשל שי וז הביסמ .חוכיו ללגב תלוזה
.להנתי דציכו ,ונממ תאצל לולעה

אלא ,תלוזה תא ץוקעלו חצנתהל הניא חוכיו לש ותרטמ :תחא הדמע עובקל שי הנושארל
,המיהדמ הדימב תויסיסב תועידי ירסח םה םייתד-אל םילייח .תודמע ריבסהלו תועד ףילחהל
לפרע גיפת תיניינע הרבסה .דבלב םיניוע םינותיעמ הבואש םהלש היצמרופניאה ללכ ךרדבו
.הבורמ וקזנו ,תודמע דודיחל איבי - חוכיו םשל חוכיו .הבורמ התלעותו ,בר

החישה לוהינ .17
חירכמ וניא ,רתוי עיגרמ הז חנומ ."החיש" חנומב "חוכיו" ןושלה עבטמ תא ףילחנ ,הנושארל
.ךרבח ירבד תא תונלבסב עומשל ךל םג חינמו ,ךירבדל דגנתהל תלוזה תא
:הכלהמב םילועו םירזוחה ,םיבלש המכ לולכל הכירצ הבוט החיש

ןתנ ה"בקה יכ ןותנכ לבקמ ינא") .וז החישב ןוידל תודמוע ןניאש אצומה תודוקנ תעיבק .א
תוחתפתה ירפ םה הלא םינידש חינמ התא .תושיא יניד תא הב ללכו ,לארשיל הרות
.("תיתרבח

יכ טלחומ ןפואב חיכוהל לוכי ינניא") :תקולחמ הילע ןיאש תיסיסבה היצמרופניאה תעיבק .ב
;"יניסב הנתינ אל הרות יכ טלחומ ןפואב חיכוהל לוכי ךניא התאו ;יניסב הנתינ הרות םנמא
לבוס השורגב בהאתמה ןהכ :םדא ינבל לבס םורגל םילולע תושיא יניד יכ ךתא םיכסמ ינא"
.("בר לבס

רובצה לכמ עובתל הקדצה יל שי עודמ ךל ריבסא ינא")" :םינד םהב םיאשונה תעיבק .ג
תושיא יניד אלל החפשמה הנבמ עודמ יל ריבסת התא ;תושיא יניד תא ומצע לע לבקל הנידמב
.("רתוי חלצומ היהי

תונוש אצומ תודוקנ לש הרישי האצות םה וניניב תועדה יקוליח") :תונקסמהו ןוידה .ד
וא ידיב התייהש תקיודמ אל היצמרופניאמ םיעבונ וניניב תועדה יקוליח" " 'א תואב וראותש
תלעותה תא םיכירעמ ונאש הנוש הכרעהמ םיעבונ וניניב תועדה יקוליח" ;"'ב תואב ךדיב
.("תושיא ינידמ עובנל םייושעה דיחיל רעצה תאו רובצל

הביחרמ ,תובבל תחתופ תינרטנק הניאו תינלוק הניא רשאכ ,תאז תנוכתמב תלהנתמה החיש
.הבורמ התלעותו ,םיקפוא

תואמגוד .18
תונעטה חותינ דציכ תוארהל ידכ ,תילארשיה הרבחב תוצופנ תונעט יתש לש חותינ ןאכ איבנ
:ןתופירח תא ההקמ הלעמל הראותש ךרדב

תויטילופה תורגסמה תא רזפל שי .םיאקיטילופ הב וקסעיש ידכמ הלענ ןיינע איה תדה" .1
."תויתדה

:וז הדמע ירחאמ תורתתסמה תוחנהה ןהמ
;תילילש תרגסמ איה תיטילופ תרגסמ (א)
ולכוי תדה ינינע .תויטילופ תורגסמ תועצמאב הל עייסל ךרוצ ןיא ,הלענ הנה תדהש ןוויכ (ב)
."םמצעל גואדל"

:תוחנהה תא התע קודבנ
תיטילופ תונגראתה לכל דגנתהל ןעוטה ךירצ ,תילילש תרגסמ איה תיטילופ תרגסמ םנמא םא
תסנכה ידי לע טלשנ ,בושח ךרע אוהש ,לארשי תנידמ ןוחטב :המגודל .תולענ תורטמ ןעמל
.הגלפמ י"ע הנוממ רש תועצמאב ,(יטילופ ףוג) הלשממה ךרד ,(יטילופ ףוג)

קיסהל ךירצ ,"ומצעל גואדל" לוכי אוהו ,תויטילופ תורגסמ ךירצ וניא הלענ ןיינע םנמא םא
.יתרבח קדצ ןעמלו תילאיצוס החוור ןעמל ומחלי תויטילופ תוגלפמש ךרוצ ןיא יכ וז החנהמ

אלו ,יתדה ןיינעה ןמ תגייתסמ הדמע לע תססובמ הנעטה יכ הארה תוחנהה חותינ ,ןכ יכ הנה
.היונב איה הילעש תוחנהה לע

איהו ,תיתד היפכ יהוז .יתד ןויבצ ילעב םיקוח הנידמה בור לע םיפוכ טועימכ םייתדה" .2
."היטרקומדה תא תדגונ

?וז הדמע ירחאמ תורתתסמה תוחנהה ןהמ
.ול םיכסמ רוביצה בור רשאכ יטרקומד אוה קוח (א)
.ילילש השעמ השוע אוה - לכה תא בייחמה קוח ריבעמ טועימ רשאכ (ב)

:תרחא תרגסמב תוחנהה תא קודבנ
הובג ךוניח קינעהל ;םירש לש דרש תורידב ץצקל עיציש םע לאשמ לש תואצות הניהת המ
םניא וללה תונקתהו םיקוחה תאז ללגב םאה ?המודכו הסנכהה סמ ירועש תא תיחפהל ;לכל
תיטרקומד הנידמ .םעה בור ידי לע אלו ,םעה ירחבנ בור י"ע םיעבקנ םיקוחה ?םייטרקומד
הנידמ איה תירטילטוט הנידמ .הבש טועימה תבוטל ,בורה לע םיגייס הליטמה הנידמ איה
,תימלסומה טופישה תכרעמ תא תנמממ לארשי תנידמ .בורה חוכב טועימה תא העינכמה
.וז טופיש תכרעמל קוקז וניא רובצה בורש תורמל

ןוטלשה לש הנבמהמ קלחכ השענ הז רבד ?לכה תא םיבייחמה םיקוח טועימ ריבעמ דציכ
םינוש םיניינעב םכסה ללכל עיגהל תוכירצ ,תונווגמ תודמע תולעב ,תונוש תוגלפמ .לארשיב
קלח לע תרתוומ תוגלפמהמ תחא לכ ?רבדה השענ דציכ .רדגומ ןווכב לעפתש הלשממ רוחבלו
לעו ,םעה ירחבנ בור לע תולבוקמה תונורקע תכרעמ לש לכה ךס רצוויש ידכ ,היתונורקעמ
"הטחס" הגלפמ לכ - תורחא םילימב .הנידמה תא להנלו הלשממ םיקהל היהי רשפא םהיפ
םירחבנה בור :היטרקומד יהוז .רובצה בור לע התעד התפכ הזבו ,תוגלפמה ראשמ רותיו
.הרשפ ךות הנקסמל םיעיגמ

החישב אצומה תדוקנ .19
שי .םיחחושמה ינשל תחא תיתרבח השיג החישה לש אצומה תדוקנ התייה הלא תואמגודב
.םינושארה הידעצב דימ ןוטרש לע החישה תא הלעת ונממ תומלעתה יכ ,הז ןיינעל בל םישל
- ךכו ךכ הווצו הרות ןתנ ה"בקהש ןימאמ ינא :תיתד-תינויע איה אצומה תדוקנ םא
.הנבהל עיגהל רשפא יא ןכ לעו ,וז החנה לבקמ וניא החישב ינשה דצה .דימ החישה תמייתסמ
התא .תווצמו הרות לש םפקותב ןימאמ ינא :וז איה השיגה ,תיתרבח איה אצומה תדוקנ םא
וישכע .,'וכו 'וכו םייטסילטיפק/םייטסילאיצוס/םייטרקומד תונורקע לש םפקותב ןימאמ
תא ,םיפתושמה םהייח תא ונגראי הלאכ תונוש תושיגב םיקיזחמה םישנא דציכ ,הארנ
.םיידדה םירותיו ךות םאבצ תאו םתנידמ

.תיפוסוליפ השיג סיסב לע ןויד ןיבל ,תיתרבח השיג סיסב לע ןויד ןיב המ בטיה ןיבהל שי
.הב הקיזחמ העד לכבש תמאבו ,ןוידב תונושה תועדה לש ןרוקמב םיקסוע תיפוסוליפה השיגב
בשוח רוביצהמ קלח :תודבועב תלכתסמ איה ,הלא םייניינעמ תמלעתמ תיתרבחה השיגה
תא ליעפהל רשפא ךיא איה היעבה .ינויח רחא רבדש בושח רחא קלח .ץוחנ אוה םיוסמ רבדש
תוצוענ דחאה לש ויתועדש הדבועה .ול שורדה תא לבקי רוביצהמ קלח לכש ךכ הנידמה
הרבחה :תועיבתה תוהמ תא תונשמ ןניא יניסב תולגתהב תוצוענ ינשה לשו ,תיתרבח המכסהב
.התלוכי לככ םאלמל הילעו ,תונוש תושירד םיביצמה םיקלחמ היונב

,הזכ הרקמב לבא .תונוש אצומה תודוקנ ירהש - המכסהב רמגית אל החישהש ,ןבומכ ,ןכתי
תוסחייתהה תודבוע וא אצומה תודוקנ דציכ ;המכסה התייה אל עודמ ריהבהל רתויב בושח
.המכסהכ ,טעמכ ,הומכ - וז הרהבה .החותפ הלאשה תא וריאשה

לפתת שקיע םע .20
חילצמש הז אלא ,רתוי ענכשמש הז אל אוה חצנמה :ינרטנק סיסב לע אוה חוכיוה םימעפל
"ינויגה" ןועיטה םא "תורשאמ"ה ןה ויתובוגתו ,"להק" ינפב ךרענ הזכ חוכיו ;גלגללו ץוקעל
.אל םא

שרפתת ךתקיתש רשאכ קרו ךנה ןושל ףירח םנמא םא קר וילא סנכיהל יאדכ הזכ חוכיו
תקתשהב קר ותלעותו ,בויח וב ןיא יכ תעדל ךירצ הזכ חוכיול סנכנה םג ךא - ךתדמע ןולשיככ
.הרגתמ

תא חיכוהל שרדנ התא :ךממ שרוד אוהש תא תלוזל ריבעהל וב חונ :ולשמ םיללכ הזכ חוכיול
תלוזה חיכוי ,בוט ינולפ רבד עודמ תוארהל שרדנ התא ;ותקדצ תא תלוזה חיכוי - ךתקדצ
.ער אוה עודמ

םיפוצל רודיב לכה-ךרדב אוה .תודמע הנשמ וניאו ,תובבל ברקמ וניא הזכ חוכיו ,רומאכ ,לבא
.םירבח ןיב רוכינלו תוניועל םרוג אוהו ,וב

 

הרבחב תוגהנתה

שגפמ םוקמכ אבצה .21
ךרדב םייתד-אל םירענ .וכנחתה הב תרגסמב קרו ךא םסויגל דע ויה ל"הצל םיסייגתמה בור
.המודכו ,ריע ינב םע ויח אל םיצובק ינב ,םייתד םירענ םע בורק יתרבח עגמב ויה אל ללכ

ריעצה לש תומדכ וירבח בלב תעבקנ םיוסמ יתד ריעצ לש תומדהש ,ךכל תמרוג וז השיגפ
.םשה תא ללחל ודיבו ,םשה תא שדקל ודיב :תוירחא ליטמ הז ןיינע .יתדה
שמשמו הנושו ארוק אהיש .ךדי לע בהאתמ םימש םש אהיש - ךיהולא 'ה תא תבהאו"
.תוירבה םע תחנב ונתמו ואשמ אהיו ,םימכח ידימלת
םהל יוא ,הרות ודמלש ובר ירשא ,הרות ודמלש ויבא ירשא ?וילע תורמוא תוירבה המ
םינקותמ המכ ,ויכרד םיאנ המכ ואר ,הרות דמלש ינולפ .הרות ודמל אלש תוירבל
(ופ אמוי) ."וישעמ

.תמלוה הניאש תינתוואר תוגהנתהל םיטעמ םיריעצ רורגל הלולע וז תוירחא

!ךנהש המ היה .22
םדאש השגרה ללגב ,יאבצה םוחתב םיהובג םיגשיהל עיגהל םייתד םילייח םיצמאתמ םיתעל
,דחוימב םהילע דיבכמ רבדהש העשב םג בדנתהל םיטונ םה .לכל תפומ תויהל בייח יתד
.םהירבחמ תושרדנה הלאמ תוהובג תושירד םמצעל םיביצמו

תויהל הצורה לייח ןיבל ,תיתדה ותרכה ללגב תפומל לייח אוהש יתד לייח ןיב ןיחבהל שי
.רתוימ תותיחנ שגר ללגב תפומ

תובוח לכ ךילע הליטמ הניא יתד ךנהש הדבועה :וז תויהל הכירצ תוגהנתהל אצומה תדוקנ
.גיצת לאו ןיגפת לא .ךתלוכיו ךיתושגר יפ לעפ - ךנהש המ היה .יאבצה םוחתב םיפסונ

םסחיב וא הפב םיריהצמו ,םימוחתה תא םיבברעמה הלא יפלכ וז השיג ליעפהל תעדל שי
הלומ דימעהל יוארה ןמ ,תמייק וז השיגש העשב ."ומצע תא חיכוי הז יתד דציכ הארנ" ךילא
תווצמו הרות ךל ןיא ףוס ףוס ,ךמצע תא חיכות התא םגש הווקמ ינאו" :הכופה השיג
."ךכב ךל םיעייסמה

ןיד ומצעל תתל אוה בייח ,הב ןותנ אוהש הרבחה לא וסחיב הביצי הדמע עבק םדאש רחאל
.תנזואמ תוגהנתהל עיגי זא .לייחכ ותוגהנתהל תיתדה ומלוע תפקשה תמרות המ ןובשחו

תנזואמ השיג .23
ןמאתמ אוה .בוט לייח תויהל תווצמ רמוש ידוהיכ ותבוח :וז איה ,יתד לייח לש השיגה
.הב ןותנ תויהל לולע לארשי םעש המחלמב תוליעיב ףתתשהל אוה בייח ידוהיש ןויכ ,תוניצרב

;םיסנ לע ךומסל אלו ,קשנב ונתמדא לעו ונמצע לע ןגהל םיווצמ ונא
,בוראלו רמשיהלו ץלחיהל םימחלנב הווצי לבא ,סנה לע וישעמ לכב ךומסי אל בותכה"
ן"במר) "םיבר תומוקמבו ,םשה יפ לע התייהש ,יעה תמחלמב בותכה אב רשאכ
.(ב גי רבדמבל

וקשנ תא ליעפהל עדוי וניאש לייח .ל"הצב תורשה אוה םויכ וז הווצמ לש ישעמה יוטיבה
שובכל הווצמה םויקב ףתתשהל לגוסמ וניא ,"םכיתושפנל דואמ םתרמשנו" לע רבוע ,הכלהכ
.ובבלכ ויחא בבל סיממ ופוסו ,ץראה תא

,"םיבוט םילייח םה םייתד םג"ש חיכוהל אבה תותיחנ שגר ללגב אל ,בוט לייח אוה ,יתד לייח
ותנומאו וכוניחש ינפמ אלא ,ורבחמ הלענ אוהש תוארהל התרטמש הריהי השיג ינפמ אלו
.ןימאמ ידוהיכ ותבוח תא אלמל ידכ ,הכלהכ םחלהל תעדל ותוא םיבייחמ

 


תווצמ רמושכ ךתומד

הכלהב קודקד .24
םדא ינב תוארל םיליגר םניא םייתד םניאש םישנא .דובכ ךא ררועמ הכלהל ינקדקד סחי
,תווצמב קדקדמה לייח לש ותומד .םיכרע לע הרימש ךותמ תואנה לעו תוחונ לע םירתוומה
תישענ וז תומד - יאבצה רושימב וילע לטומה תא הכלהכ השוע ךכ םושמו ,תאז םע דחיו
.תפומל

םיידי תליטנ לע הדפקה :ויבקעב שד םדאש ,"תונטק"ה תווצמב אטבתמ הכלהב קודקדה
.םהימודו בירעמו החנמ תליפת ;רובצב הליפת ;תוכרבו

!שייבתהל אל .25
עבוכ שבוח לייח :תורכומ תונומתה .תווצמ רמוש אוהש הדבועה תא ריתסהל םדאל ול הלילח
ויתפשו - החורא לש המויסב ןותיע ארוקכ םינפ דימעמ םדא ;הפיכ שובחל אלש ידכ ,הדובע
ידכ ,ויכרע לע רתוומ םדא :תינוציק תוננוגתה תדמע לע םיארמ הלא לכ ;ןוזמה תכרב תובבוד
.ולש לע דמוע והוארי אל םהב םילזלזמה םירחאש

ףתושמה תא ולצני םייתדה םהילייחש םיששוחה ,םייתד םידקפמ תלחנ איה וז השיג םימעפל
םהב םירקמ םיעודי אל ,הדבוע :הדוסימ תכרפומ וז השיג .רתי תויוכז ושקביו ,םהיניב
דקפמ ...רתי תויוכז ושרדי אל םייתד אל םילייחש ידכ ,םייתד ינפ ודימעה םייתד-אל םידקפמ
,תקדצומ אל השקבל ברסלו ,תקדוצ השקבל תונעהל עדי ,וחכ תא ריכמו ותדובע תא עדויה
.יהי רשא שקבמה יהיו

הכלהה תרבסה .26
"הליחתכל"ה רושימ :םירושימ ינשב היונב הכלההש ןיבהל השקתמ תווצמ רמוש וניאש םדא
אלבו החוור יאנתב ,ותיבב אצמנה םדאמ הכלהה תושירד ןיב לדבה שי ."דבעיד"ה רוישמו
לטונ התא דימת" :הז גוסמ דימת ןה תולאשה .אבצב ןמז רסוחמ קנחנה םדא ןיבל ,ןמז ץחל
,עמשמ - תועבצאה תא קר ביטרמ התא םימב רוסחמ וישכע שיש ןויכ .םימ הברהב םיידי
,קיודמב תורנ תקלדה ןמזב דובעל קיספמ התא דימת" וא ."הווצמה תרימש לע רתוומ התא
?"תופסונ תוקד רשע עוסנלו ךישמהל ןכומ התא ,שפוחל עיגהל לכותש ידכ ,וישכע עודמו

.םדאה לש םינתשמ םיבצמב תבשחתמ הניאו ,האופקו החושק הכלהה יכ חינמ הלאשה לאוש
םצמצל הבוח רוסחמ ןמזב .םיבורמ םימב םידי לוטיל ןיא - םימב רוסחמ שי רשאכ :איה אלו
תקלדה תעשב הכאלמ תושעלמ קיספהל שי ללכ ךרדב .תועבצאה ירשק דע קר לוטילו ,םימב
.הליגר תבשב םיפיסומש ןמזה אולמ תבשה לע ףיסוהל ךרוצ ןיא - ץחל יאנתב .רנה

הסיפתל איבמ הז רבד לש הנבה רסוח יכ ,ורבחל הז ןיינע ריבסהל תונמדזה אצמי יתדה לייחה
.םינתשמ םיבצמב הכלהה תושירד לש תפלוסמ

תישיא המגוד .27
תלטומ הבוחה .הריבע רובעלמ ורבחמ עונמל םדא לע תלטומה הבוחה איה החכוה תווצמ
,החכותה לבקמ טעבי החכות ללגב םא .תיבויח תואצותל איבהל היושע םנמא החכותה רשאכ
םדא עונמל םוקמב :ךופה גשיה החכותה הגישה ,טינקהלו סיעכהל והשעמ תא תושעל ךישמיו
,ח"רת פ"ע) .דיזמל גגושה תא הכפה ,רתוי הרומח הריבע רובעל ול המרג - הריבע רובעלמ
.(ו ב"מ

ךרדב "אטח וילע אשית אלו ךתימע תא חיכות חכוה" תווצמ תא אלמל םדא לוכי אבצב
דגנתמה ךוניח וכנוחש םילייח לש םהיתודמע תא תונשל רתויב השק .תישיאה אמגודה
םייתד"ה ,"בלב םייתד"ה ;"תיבב םייתד"ה םילייחה םה םיבר םיבר לבא .תווצמ תרימשל
דימעהל אלבו שייבתהל אלב תווצמ רמושה לייח תאזכ הרבחב אצמנ רשאכ ."האור ןיאשכ
תרמוש הנטק הליהק רצוויהל הליחתמו ,ןינמ ץבקתמ ,םיפסונ םייתד עתפל םילגתמ - םינפ
.תווצמ

תנתינ הניאש המישמ ליטמ ןשקע דקפמ .םירודה רשיל חילצמ וניא בוטה ןוצרה לכו הרוק
חבטמה םהב םיאנת ריתמ ;הליפת תורשפא תוענומה תושירד שרוד ;תבש לוליח אלב עוציבל
.ףקותב דומעל שי הלא לכ דגנ .ףרטנ

שייבתהל ןיאו ,הלא לכב לייח לש ונימיל םידמוע תישארה תיאבצה תונברהו ל"כטמ יקוח
יקוח ףקות ןיא תודוקפה יפל .םילייחה תוליבק ביצנל היינפב וא ,תיאבצה תונברב עייתסהלמ
תורומח ןה הלאכ םידקפמ דגנ טוקנל םייושעש תויצקנסה .הכלהה תא תדגונה הדוקפל
.תאז םיעדוי םידקפמהו ,רתויב

.הריבע רובעי וא תבש ללחי לייחש ךכ לע דמוע ןשקע דקפמו ,תוליעומ ןניא תודוקפה םגו שי
רדגב וניא טלחהב לבא - םיענ וניא רבדה .תבש החוד הניא רהוס תיבב הבישיש ,תעדל ךירצ
."שפנ חוקיפ"

:הלא תודבוע יתש ןובשחב איבהל שי ,תבש ללחל הדוקפ לבקמ לייח רשאכ

תא עצבל ךירצ הליגר הדוקפבש ךכב ,תרחא הדוקפ לכמ תבש ללחל הדוקפ הנוש ,דחא דצמ
רחאל - תבשב .תיקוח יתלב הדוקפ עצבל דקפש דקפמה לע ןנולתהל ךכ רחאו ,הדוקפה
.הלועפה עוצב ינפל ךכ לע עירתהל שי ןכלו ,תודבועה תא הנשת אל הנולתה ,תבשה הללחתנש

אוהו ינויח הלועפה עוצב יכ רמוא םוקמב יארחאה דקפמהו ,שפנ חוקיפ קפס שי םא ,ינש דצמ
תא לבקל שי - םיוסמ רוזאב ל"הצ לש הטילש וא ,םינקתימ וא םדא ייח חיטבהל ידכ שורד
.הלועפה תא עצבלו רבסהה

.הלועפה תא עצבל ברסל שי ,תבש החודה שפנ חוקיפ ללכב הניא הלועפהש לייחל רורב םא
.(62 צ"הפ)

ידוהי לכל תתל בייח אוה הזכש רותבו - לארשי םע לש ואבצ אוה ל"הצ :בושו בוש רוכזל שי
,תווצמ רומשל םיעצמאו ןמז לבקמ לייחה .תיאבצה תרגסמב תווצמ רומשל האלמ תורשפא
אבצ ותויה םצע ללגב ,ול קינעהל בייח ל"הצש תוכזכ אלא ,ןפוד אצויכו ללכה ןמ אצויכ אל
.לארשיל הנגהה

.הרמוחל הכלה ןיב ,גהנמל ןיד ןיב ,לפטו רקיע ןיב ןיחבהל שי .תולובג תעדל שי - תאז םע
הז ןוזיא תאיצמ .תוינויח ןניאש תושקבב זירפהל ןיא םג ךא ,הכלה יניינעב רתוול רוסא
לייח-ידוהי לשו ,ידוהי לכ לש ותלחנ איה תוטלחה תלבק לבא - תובורמ תוערכה תבייחמ
.טרפב

.תירחש תליפתל רקובב העש יצח ךכב הצורה לייח לכל תתל שי ל"כטמ תודוקפ יפל :אמגודל
אלו - ורבחמ תוכזה תלילשל םורגי ,דחא לש רותיוש ןויכ ,וז העש יצח לע רתוול הביס ןיא
יא םיוסמ הרקמבש הלאכ םה םיאנתה םא ,ינש דצמ .ןמזה ץחלב דומעל לכוי ורבח דימת
וצוק לע ודמעי אלו ,יונפה םנמזב ללפתהל ומיכשי - הליפתל בצקומה ןמזה תא לבקל רשפא
.ל"כטמ קוח לש

!ךיתוחרוא רשיי אוהו ,והעד ךיכרד לכב

תד יניעב תודוקפל תיגולואידיא הקדצה .29
םירמוש םניאש םירבחה תא תמיוסמ הדימב תוליבגמ תד יניינעב תודוקפה יכ חוכשל ןיא
תבש תרימש ;רתוי םימיעט םה םימעפלש םילכאמ לוכאל תורשפא ענומ רשכ חבטמ .תווצמ
חבטמה ןוגראב העידי רסוח ,הזמ עורג ,םיתעלו ;תשרדנה תומכב הת תנכה םימעפל תענומ
םייתד לש ןטק רפסמ ללגב תבשב הבער תראשנ הדיחיהו - ףרשנ לכואהש ךכל םרוג תבשל
.רשכ חבטמ םישרודה

הבושתה תא .ןויגה ירבד וינזואב רבדל השק - ףורש לכוא ללגב תבשב בער םדא רשאכ
.ץחול םיוסמ ןיינע ןיאש העש ,שארמ םירבחל בישהל שי הלא תולאשל

הלוכי הרבחש הדיחיה ךרדה .הנוש םייח חרואו תונוש תועד ילעב םישנא תללוכ הרבח
םייח חרוא אבצב םילהנמ תווצמ םירמוש םניאש םילייח .םיידדה םירותיוב איה ,םייקתהל
תולבגה תויוצמ תאז תמועל ;('וכו היזיוולטו וידר ,תבשב ןושיע) םייתד םילייחל עירפמה
םייתדה ויהי - ףרט חבטמה םא :ל"הצ תרגסמב תרשל םייתד םילייח ולכוי אל םהידעלבש
.םייתדל םוצ םוי תבשה היהת - תבשב לעפי חבטמה םא ;לשובמ לוכאל קיספהל םיצלאנ

וניאש לייחש ריחמה והז - תוקוחר םיתעל ףורש לכוא וליפא וא ,תבשב םיעט תחפ לכוא
.לארשי םע לכ לש אבצ היהי ל"הצש תוכזה תרומת םלשמ תווצמ רמוש

דסחב אלו - תוכזב .30
ךכל םייארחאה םיפוגה לע הבוחש תוכז םנה - תד יכרצ לכ קופיסב יתדה לייחה לש ויתויוכז
םשכ ,רשכ חבטמ שרוד אוה רשאכ "תויעב ררועמ" ומצע תא יתד לייח שיגרי לא .ול ןקפסל
וא ,קיפסמ לכואה ןיאש ןנולתמ אוה רשאכ "תויעב ררועמ" ומצע שיגרמ וניא רחא לייחש
רותבו - לארשי םע לש ואבצ אוה לארשיל הנגהה אבצ .תונמוזמ םיתעל עיגמ ם"קשה ןיאש
ליבקמב המואל ויתובוח תא אלמל תויורשפאה אלמ תא יתדה לייחל תתל בייח אוה הזכש
.הכלהב ויתובוח יולימל

ךרדב הדובעה תא ןנכתל דציכ וא ,רשכ חבטמ ןגראל דציכ םיכרד עיבצהל יתדה לייחה לע אל
אלו ,ולשבל חבטמל סנכיהל שרדנ םיעט לכוא שרודה לייחה אלש םשכ ;תבשה ללחתת אלש
ךירצ יתדה לייחהו ,אבצה לע תלטומ וז הגאד .הדובע תינכת עיבצהל שרדנ השפוח שרודה
.דסחב אלו תוכזב - ול עיגמה תא לבקל

.דובכב ול עיגמה תא לבקי ,דובכב ולש לע דמועה לייח

 


הבינג

"דויצ תמלשה" .31
.הליגר הבינגמ רומח תוחפ רבדכ תבשחנ איהו - "דויצ תמלשה" היורק יאבצ דומצ תבינג

שוכרה םא וליפאו ,ךל דבאש יאבצ דויצ תבינג ןיבל ,רבח לש וסיכמ ףסכ תבינג ןיב לדבה ןיא
"ותימעב שיא ורקשת אלו ושחכת אלו ובנגת אל" רמאנ הלא ינש לע .ךתמשאב אלש דבא
יאבצ שוכר תחקל תושר ןיא ןכ ומכו ;ףסונ דויצ לבקל ידכ יאנספאל רקשל ןיא (אי ,טי ארקיו)
.יחרזא שומישל ,לימרתו הדובע ידגב :ומכ

שי .םילורטפ וא םינומיא ןמזב עטמב םירבוע רשאכ םיעטמ תוריפב די חולשל םיגהונ םילייח
לעופל אל םגו ,שיאל תוכמס ןיא - תוריפ ףוטקל תושר ןתנ אל עטמה לעב דוע לכ יכ תעדל
תומורת הנשמ 'א ,טיק ק"ב הוושה) .תוריפה ןמ לוכאלו ףוטקל םירזל תושרהל ,עטמב דבועה
.הדימ התואב םיברע לשו םידוהי לש םיעטמ לע לח רוסיאה .(ד,ג

תבשחנ וז הכרב ןכש ,וילע ךרבל ול רוסא - ותוא לוכאל הצורו ,תושרב אלש ירפ ףטוקה
.(דצ ק"ב) .'ה םש ףודיגל

.רבדל םיארחאה תושרב אלש ןוזמ ונממ תחקל ןיאש ,יאבצה חבטמל ןיד ותוא

רוזעל הבוח .33
דחאו ,ךרפמ עסמב םיאצמנ רשאכ .הקוצמב אצמנ אוה רשאכ ותלוזל רוזעל םדא לע הבוח
.וכמותל וא ויצפח תא תאשל ול רוזעל ךכל םילגוסמה לע הבוח - וב דומעל לוכי וניא םילייחה
.וילע לטומה תא םייסלו קיפסהל חילצמ וניאש הזל רוזעל הבוח ,ןמז לש ץחלב םיאצמנ רשאכ
.(גכ תומש) "ומע בוזעת בוזע" רמאנ הז לעו

,ונמז תא זבזבמ לייח םא .ותלוכי בטימכ אוה םג השעי ול םירזועש הזש ךכב תינתומ וז הרזע
לע םגו ,ומוקמב ויצפח תא ןיכהל םירחא לע הבוח ןיא ,רדסמל ןנוכתהל קיפסמ וניא ףוסבלו
.(בל מ"ב) "ומע בוזעת בוזע" רמאנ הז

רחא לע לטותש תונרותמ תוטמתשה .34
רוסא ,הלוכ הצובקה ידי לע תומלשב עצבתהל הכירצ איהו ,המישמ הצובקה לע תלטומ רשאכ
רורחש :ןבומכ .םירחא לע לטוי וקלח םא ,המישמב תופתתשהמ קמחתהל םילייחה דחאל
.רוסא - םיקדצומ אל םימעטמ רורחש שקבל לבא .רתומ - םיקדצומ םימעטמ

- םשפנל העש התוא םיישפוח םילייחה ראשו ,םילייחה ןמ קלח לע הדובע תלטומ רשאכ
הלטוהש הדובעה יכ ,םיקדצומ אל םימעטמ רורחש שקבל וילע הלטוה הדובעהש לייחל רוסא
ול רתומ ,הדובע עצבל םילייח המכמ שורדל םייושעש עדויה לייח לבא .ורבחל רובעת וילע
אוה םא וליפאו ,הדובעה ןמ רורחש ,םימיוסמ םילייח לע הלטוה הדובעהש ינפל ,שארמ שקבל
הניחבמ לבא ,רוסיא ןיא וז השקבב :םנמא .דבלב םיישיא םירשק י"ע הז רורחש גישמ
.(חי ך"ש גסק מ"וח פ"ע) הבורמ הקזנ תיתרבח

תידדה תוברע .35
רוסא :המגודל .אוטחל ורבח לכוי םהב םיאנת רוציל םדאל רוסאו ,הזל הז םיברע לארשי לכ
טע ליאשהל רוסא ;תואנספאה ןמ בונגל העש התוא לכוי רחאש ידכ יאנספאה תא קיסעהל
.והולכאיש ידכ תווצמ םירמוש םניאש םילייחל ףרט לכוא תתל רוסא ,תבשב הביתכ ךרוצל

םיקחשמה תא דדועמ ,תבשב ךרענה לגרודכ קחשמב הפוצה :הריבע ירבוע דודיעל ןיד ותוא
.הז קחשמ דדועל ןיא ,רוסא תבשב לגרודכ קחשמש ןויכ ."להק" םהל שיש ךכב

(ב,אמ הטוס ;ב,ו ז"ע ;א,אס ןיטיג פ"ע)
.182 ףיעס ,םיפסונ םיטרפ

רקש .36
שי .השעמל עצבל רשאמ רובידב תונשל רתוי לק תובורק םיתעלש ,לודג ךכ לכ אבצב ץחלה
.וב הכורכה תומיענה יא לכ לע ,הזכ הרקמב םג רוסא רקשה יכ רוכזל

,המודמ הקעזא לש הרוצב םישדחה םילייחה "תחיתמ" אוה אבצב םיליגרה םיקחשמה דחא
ללכב םה וללה םירבדה לכ .המודכו ,תוכחוגמ תודוקפ ןתמו םידקפמל םיקיתווה תושפחתה
.םירוסא םהו םירבד תאנוא

ורבחל םש יוניכ .37
שומישה .ורבח םש תא עדוי שיא ןיא םיתעלש ךכ ידכ דע םילייחל םיוניכ םיקבד אבצב
םש הנכמה רבוע - יוניכל ליגר ינשה םא וליפא - בילעהל ידכ םהב ןיא םא קר רתומ םייוניכב
(ה ,ח"כר מ"וח) ."ויחא תא שיא ונות אל" לע

דקפמש יוניכ ןכש ,םילייח לש םייוניכב שומישל דחוימב םישיגר תויהל םידקפמה לע הבוח
.לייחל תוריהמ רתיב דמצנ וב שמתשמ

קיצהל רוסיא .38
ורכזיהב רעטצמ אוהש םירבד וא ,העטש תויועט וא ,לשכנש תונולשיכ םדאל ריכזהל רוסא
.םימדוקה וישעמ ול ריכזהל רוסא - הרושכ אלש םעפ גהנתהש לייח .םהב

ןברדל ידכ םיצוחנה םירובד ןיב לובגה דואמ קד םלצא ,םידקפמ הז רוסיאב ורהזי דחוימב
הלא םירובד לע .הקצהו תוללעתה אלא םניאש םירובד ןיבל ,וילע לטומה תא עצבל לייחה תא
:רמאנ
."םהמ רזעהל חכ וב ןיאו ,והורעציו והוביאכיש םירבד לארשיל רמאנ אלש"
.(אמש ךוניח)

םישנוע .39
תא שינעהל םתוא םיצלאמ םיאנתה םיתעלו ,תובחר םידקפמ ידיב תונתינה תויוכמסה
םיפופכל רזכאתהל ול רוסא יכ רוכזל אוה בייח ,שנוע ליטמ דקפמש העש םג .םהל םיפופכה
:ול
ךלמו וימעב אישנ איבהל - ךרפב וב הדרת אל ויחאב שיא לארשי ינב םכיחאבו"
.(י"שרו ומ הכ ארקיו) ."ךרפב תודרל אלש - ויתרשמב

םיתוריש ידבועל סחי .40
םייעצבמ םידיקפתב םיקסועה דצמ לוזלז לש סחי םיתעל חפוטמ תונוש תויעצבמ תודיחיב
,תואנספאהו חבטמה ידבוע םייוצמ יתרבחה םלוסה תיתחתב .םיתורישב םיקסועה הלאל
.רתוי השק םיתעלו ,םהירבח לש וזמ תוחפ אל הבושח םתדובעש םגה

תנווכמ איהשמ תוחפ אל ,הלא םילייחל תנווכמ תופי םינפ רבסב םדא לכל סחייתהל הבוחה
םנה הלא לכ - תסמונמ הינפו םולש תליאש ,החורא תלבקב הדות תעבה .דמעמב ךל םיוושל
.ורבחל םדא ןיבש תווצממ קלח

לש יתרבחה םדמעמ :יתדה לייחל תדחוימ תובישח לעב ןיינע אוה חבטמה ידבועל דהוא סחי
הדיחיה לכאת םתוכזב .הדבכ םהיפתכ לע תלטומה תוירחאה וליאו ,ךומנ תורשכה יכמסומ
.חבטמה ףרטיי - םתשלוח ללגבו ,רשכ לכוא

וצלאי רשאכ םג םתבוח תא אלמל ןוצרו חוכ םהל ןתיי ,הלא םידבועל קזח יתרבח ףרוע ןתמ
.חבטמה תורשכ לע םהמ םיקזח םע םחלהל

הדבא תבשה .41
םילעבה םש םושר תובורק םיתעל .הילעבל הבישהל תנמ לע הילע זירכהל בייח ,הדבא אצומה
.ול בישהל תנמ לע ושפחלו זירכהל שי - אל םא .ותוהזל לק ,הדבאה לע

(א ,טנר מ"וח) חרוט םרוג רבדה םא םג ,הילע זירכהלו התחקל בייח הדבא האורה

לש םילעבה אוה ל"הצ ,תואנספאל וריזחהל שי ,אצמנש ץפחה לש םילעבה ימ עדוי וניא םא
.םילעב וניאו - "לאוש" אוה ותוא לביקש לייחהו ,יאבצה דויצה