ןכותה
ל"כטמ תודוקפ
(3.0903) ל"הצב לארשי ידעומו תותבש .145
תבשל תונכה
דויצהו ףוגה תנכה .146
בורעה תנכה .147
תבש יאצומל תונכה .148
תבש תלבק
שדוקה לע לוחמ ףיסוהל .149
הנמז ינפל תבש תלבק .150
תושמשה ןיב .151
תבש תורנ
התאיציו תבשה תסינכ ינמז .152
םיקילדמ ןכיהו קילדמ ימ .153
ןתכרבו תורנה .154
הקלדהה ןמז .155
תבש תוליפת
תבש ליל .156
תבשב תירחש .157
תבשב החנמ .158
תבש תליפתב תויועט .159
תבש יאצומב תיברע .160
ןוזמה תכרב .161
םינוש םיניינע .162
שודיק
ברע לש שודיק ןמז .163
שודיקה םוקמ .164
שודיקה ינפל םירוסאה םירבד .165
ברעב םישדקמ המ לע .166
רקובב םישדקמ המ לע .167
שודיקו םידי תליטנ .168
סוכהו ןייה .169
ןייב שומישב תופידע רדס .170
הלדבה
הלדבה תווצמ .171
םילידבמ המ לע .172
הלדבה רדס .173
לידבה אל .174
תבשב תוגהנתה
תבש גנוע .175
הרות דומיל .176
םיקחשמו הרבח ייח .177
תבשב םידגב .178
תבשב םירוגמה תקזחא .179
תבשב םירדסמ .180
םינוש םיניד .181
תבש לוליח
תבש לוליח תמירג .182
תונורקע - תבש לוליחמ האנה .183
תבש לוליחמ האנהל תואמגוד .184
תבשב םמוח וא לשבתנש לכוא .185
תבש וב ללוחש לכוא .186
םוחתל ץוחמ ואבוהש םירבד .187
תבשב םקוהש להוא .188
תבשל לכואה תנכה
תבשל ישיש םויב חבטמה ןוגרא .189
'ו םויב היולג שא לע םשוהש לכוא .190
תבשב שאה לע דמועה ילכב השיחב רוסיא .191
שאה לא ריסה תרזחה .192
תבשב לכוא םומיח .193
תבשב חבטמב תורתומה תודובע .194
לוחל תבשמ הנכה .195
בצומל ץוחמש הדוקנל תבשב לכוא תרבעה .196
בוריעו תבשב תויושר
תבשב תויושר עברא .197
תבשב תויושרל תואמגוד .198
תבשב הרבעהו האצוה .199
תבשב הרבעהה ךרד .200
דיחי תושרל תילמרכ תכיפה .201
שממ רדגב (א) :חטשה רודיג .202
חתפה תורוצב (ב) חטשה רודיג .203
חתפה תורוצ תיינבב םיכרד .204
בוריעב תוצרפ .205
תורצח בוריע .206
לקלקתהש בוריע .207
בוריע אלל תבש
תבשב הרבעה רוסיא .208
תבשב םידגב .209
תבשב םירחא םיצפחו םיטישכת .210
תבשב בוריע אלל קשנ תאישנ .211
בוריע אל תבשל תונגראתה .212
קחדה תעשב תבשב ריבעהל םיכרד .213
תבש םוחת
תבש םוחת תדימ .214
םוחתה תא םידדומ ןיינמ .215
ןימוחת בוריע .216
?בוריע םיחינמ דציכ .217
חילש י"ע בוריע תיישע .218
תבשב להוא
תויושר ינידל .219
תבשב הריתסו להוא ןינב .220
תבשב יארע להוא לע הפסוה .221
תבשב ורתוהש להוא ירתימ תרישק .222
הצקומ
תורדגה .223
תבשב הצקומ יצפחל תואמגוד .225
תבשב ןליאב שומיש .226
שובייל התלתנש הסיבכ לש תבשב הדרוה .227


 

ל"כטמ תודוקפ


(3.0903) ל"הצב לארשי ידעומו תותבש .145
לכל ל"הצל האלמ החונמ ימי םה תסנכה י"ע ועבקיש םיימשר הנידמ יגחו םידעומ תותבש .א
.ויתודסומו וינקתמ ,ויתוגרד
,הנידמה ןוחטיבל רתויב תוינויח תודובעל טרפ ל"הצב תודובעה לכ הנקספית ל"נה םימיב .ב
- ןכו ,וינקתמו אבצה
.ול רישי עויס וא ונממ קלח ,יאבצ עצבמ תווהמה תודובע .1    
ןתיישע יא וא ןתקספה רשא ,הנוחטבו הנידמה תנגהל תופיחדב תושורדה תודובע .2    
םורגל וא ,וינקתמו אבצה לש םיינויחה וידיקפתו הנידמה ןוחטב תא ןכסל תולולע    
.םייאבצ םינקתמל וא אבצל ,יתמחלמה ץמאמל קזנ    
:ןלהלד םיגוס השולשל אבצב תודובעה לכ וניומי ךכל םאתהב .ג
ךשמית ,יוחיד לכ תלבוס הניאש ידכ דע ,יתמחלמה ץמאמל תינויח הכ איהש הדובע .1   
.לארשי ידעומו תותבשב םג ,חרכהה תדימב   
ןפואב תופוחד תויהל תולולע לבא ,העש התואב תויחרכה ןניא רשא תודובע .2    
.תידיימה ןתלעפהל רתויב תיחרכה תונרות ראשית ולא יבגל ,ימואתפ   
.לארשי ידעומבו תבשב וקספוי תודובעה רתי לכ .3    
םאתהב תופוחדה תודובעה לש עוציבה ינפוא ןכו ,םעפ ידימ לוחיש םייונישו םיגוסל ןוימה .ד
.א"כא /ל"כטמ דילש אבצב תבשה תרדסהל הדעו י"ע ועבקי ,ליעל 1-2 הנשמ יפיעס 'ג ףיעסל
ברעב הנלוחת תבשל תונתינה תושפוחהש ןפואב תודיחיב תושפוחה חול תא רידסהל שי .ה
ןיא .המחה תעיקש ירחא תועש 3 ש"צומב הנמייתסתו ,המחה תעיקש ינפל תועש 3 ,תבש
יאנתב ,תבשב קר השפוח ןתמל תורשפאה הרצונ םהב םידחוימ םירקמ לע הלח וז הארוה
.הדיחיה י"ע הרובחת ןתמב הוולמ היהי אל ,הלאכ םירקמב ,השפוחה ןתמש
תא םיאתהל םיבייח ,הרובחת יניינעב תוארוה תתל םיכמסומה ,םהיתוגרדל םידקפמה .ו
1 הנשמ ףיעס ב ףיעסל םאתהב ,וז הארוה לש החור יפל תבשב הרובחת יניינעב םהיתודוקפ
.ליעל 2-3 הנשמ יפיעס ג ףיעסו
תבש לוליח הנענמתש ךכ הנכרעת ל"הצ תודיחיב לארשי ידעומבו תותבשב רודיב תולועפ .ז
.גחו
תאצל דעו ,גחה וא תבש ברעב המחה תעיקשמ ,םשוריפ - "לארשי ידעומו תותבש" .ח
.גחה יאצומב וא תבש יאצומב םיבכוכה

 

תבשל תונכה

דויצהו ףוגה תנכה .146
.תבש יאצומ דע םייקנ םידגב שבלי ,(א ,סר) ,תבש ינפל ומצע םדא ץחריש ,אוה תבשה דובכ
.(ח ב"מ .ב ,בסר)
ןנוכתהל ידכ םוי דועבמ ןמזה תא לצנל שיו ,םינומיאמ ללכ ךרדב יונפ םירהצה רחא ישיש םוי
האר) .תבש ינפל דוע םישבי ויהי םיסבכהש ידכ ,רשפאה לככ םידקהל יאדכ - הסיבכ .תבשל
(227 ףיעס
,ישיש םויב תוננוכה דויצ לכ תא וניכי ,תבשב תוננוכל וסנכיש וא ,תוננוכב תואצמנה תודיחי
םא .ישיש םויב וז תרוקב ךורעל םהמ שורדל שי ,דויצה תרוקב לע םידמוע םידקפמה םאו
,הלא םירדסמ םידקהל שורדל שי - תבש ליל לש הרימש רדסמ וא ,תבש תלבק רדסמ ךרענ
241 , 242 , 180 םיפיעס הארו) .תבשה תסינכ ינפל דויצה תא רדסל קיפסמ ןמז היהיש ידכ
(.תבשב םירדסמ ןיד
,הטימה ןמ םדירוהל :םהב לקתיהל םייושע םהב תומוקמה ןמ הצקומה יצפח תא קלסל שי
הצקומהו יוקינה ילכ תא איצוהל ,(ב"מו ז ,בנר) תבשב ושבליש םידגבה יסיכמ םאיצוהל
.רוגחהמ
.רומש םוקמב וחינהלו ,הבע ןומיש ןמשל שי קשנה תא

בורעה תנכה .147
םא .(203 ףיעס) בורע ןיאש םוקמב בורע ןיכהלו ,בורע שיש תומוקמב בורעה תא קודבל שי
שי ןכו ,לוטלט ידיל אובל אלש ידכ ,םידגבה יסיכמ ץפח לכ איצוהל שי - בוריע תושעל רשפא יא
.לכואה רדחל וא חבטמל לכואה ילכ תאו ,תסנכה תיבל רודיסהו תילטה תא ישיש םויב ריבעהל
197 ףיעס האר .ךרוצה תעשב וכרד לטלטל היהי רשפאש ,"רוטפ םוקמ" ןיכהל םג יאדכ

תבש יאצומל תונכה .148
תא ישיש םויב רבכ וניכי - בראמל וא הרימשל תבש יאצומב תאצל םהילעש םיעדויה םילייח
.תבשב תאז תושעל וחרכוי אלש ידכ ,םדיקפתל םהל שורדה דויצה לכ
.(םירורפגו רנ ,םימשב ,ןיי ,סוכ) ,תסנכה תיבב הלדבהה יכרצ תא ישיש םויב רבכ ןיכהל יאדכ
.תבש יאצומ לש תיברע רחאל רובצה תא בכעל אלש ידכ

 

תבש תלבק

שדוקה לע לוחמ ףיסוהל .149
."תושמשה ןיב" ינפל תבש לבקלו םידקהל שי ךכיפל .שדוקה לע לוחמ ףיסוהל השע תווצמ
.(בכ ב"מ ב ,אסר) .העש יצחכ איה ,תושמשה ןיב םע דחי ,תפסותה רועש .(טי ב"מ .ב ,אסר)
תבש לבקל ךירצש ןאכמ .העיקשה ירחא תוקד 20 - 15 אוה לארשי ץראב תושמשה ןיב ךרוא
.העיקשה ינפל תוקד 15 - 10 -כ

הנמז ינפל תבש תלבק .150
העש אוהש ךליאו החנמה גלפמ הלבקלו םידקהל לוכי ןמזה ינפל תבש לבקל הצורה לייח
,תמדקומ ברע תחורא םילכוא םתדיחיב רשא םילייח ,ןכל (.63 ףיעס) הליל ינפל עברו תינמז
ללפתהל ,החנמה גלפמ תבש םמצע לע לבקל םילוכי ,החוראה ןמז ירחא לוכאל ולכוי אלו
.םיבכוכה תאצ רחאל תיברע לש עמש תאירק תינש אורקל ורכזי לבא .לוכאלו שדקל ,תיברע
.(ל"הצ רודס)
.הכ ב"מ ,אסר) ,הכאלמ לכ תושעל ול רוסא ,ךליאו החנמה גלפמ תבש ומצע לע לביקש לייח
ול רתומו ,הכאלמ וליבשב השעיש ,תבש לבק אלש ורבחל רמול אוה יאשר לבא (א ב"מ ,במש
.(זי ,גסר) .הכאלמ התואמ תונהיל
לוח תליפת ללפתהל רשפא יא ירהש ,החנמ תליפת ןכל םדוק ללפתי הנמז ינפל תבש לבקמה
.(וט ,גסר) .תבש לבקש ירחא
.דיקפתל אצויה לייח תבש לבקי יתמ 232 ףיעסב האר

תושמשה ןיב .151
רוסא ,(העיקש רחאש תוקדה 10 - 15) "תושמשה ןיב" ןמז עיגהו ,תבש ומצע לע לבק אלש לייח
יפל ,ןנברדמ םרוסיאש תוכאלמ תצקמ תושעל ול רתומ לבא ,אתיירואד הכאלמ תושעל ול
ןליאב שמתשהל רתומ ןכל .קחדה תעשב וא הווצמ ךרוצל הלא תוכאלמ ורסא אל םימכחש
.(א ,במש) .המודכו ,הווצמ ךרוצל

 

תבש תורנ

התאיציו תבשה תסינכ ינמז .152
םוקמל םיסחייתמה םינמזה יפל תורנה תא קילדהל שיו ,תוחולב םייוצמ תורנה תקלדה ינמז
.םיהוש וב

םיקילדמ ןכיהו קילדמ ימ .153
ליבשב דחא קילדהל לוכי ,דחא רדחב םילייח המכ םירגשכו ,תבש רנ קילדהל בייח לייח לכ
הנחמב קילדהל םיבייח - םתיבב תוקילדמ םהיתושנש ,םיאושנ םילייח םג .(ח ,גסר) .םלוכ
.(חכ ב"מ .ו ,גסר)
להואב הקלדהב .(ב ב"מ ,גסר) םירוגמה ירדחבו לכואה ירדחב ,תסנכה תיבב תורנ קילדהל שי
לעו ,יוביכמ רנה לע ןגהל ידכ תויחפ ךותב קילדהל רשפא .הפירשל םורגל אלש רהזיהל יכ
קילדהלמ קילדהל אלש בטומ - ןגומ םוקמב תורנה תא דימעהל רשפא יא םא .הפירשמ להואה
.הפירש תנכסל םורגלו

ןתכרבו תורנה .154
רנ קילדהל רשפא .(א ,גסר) "רומש" דגנכ דחאו "רוכז" דגנכ דחא ,תורנ ינש קילדהל וגהנ
.(ו ,ג .א ,דסר) .הפי רעובה ןמש וא ,הוועש
."בוט םוי לש רנ" :בוט םויבו ."תבש לש רנ קילדהל ונווצו ב"קא" םיכרבמ רנה תקלדה לע
וכרבי אל - תורנה לע וניחהש וכרב םאו (ב"מ ה ,גסר פ"ע) ,וניחהש וכרבי אלש בטומ םירבג
.שודיקב וניחהש
הנלכות אל בוש הנכרבת םאש ,הקלדה ירחא תוכרבמ ,רנה תכרבב תבש תולבקמה ,םישנ
,רבג .תורנה רואמ תונהנו תולכתסמ הכרבה ירחאו ,הכרבה ןמזב ןהיניע תוסכמ ןה .קילדהל
ינפל ךרבל לוכיו ,הכרבה ןמזב ויניע תוסכל ךירצ וניא ,רנה תכרבב תבש םילבקמ וניאש
.(ה ,גסר) .הקלדהה
תיבמ ורזחיש דע ורעביש םילודג תורנ קילדהל שי ןכל .םהמ ונהיי םא קר תורנה לע םיכרבמ
,גסר) .תורנה לע ךרבי לא - הלילב רחואמ בושיו ,דיקפתל אצויה לייח .לכואה רדחמ וא תסנכה
.(ל ב"מ .ט

הקלדהה ןמז .155
ינפל תוקד 40 :הווקת חתפבו םילשוריב) .העיקשה ינפל תוקד 22 קילדהל וגהנ לארשי ץראב
ןיב"ל ךומס דע קילדהל יאשר - קילדהל קיפסה אל .ןמזב קילדהלו לדתשהל שי .(העיקש
ב"מ .ב-א ,אסר) .ללכ קילדהל אלש בטומ הז ןמז רחאל .העיקש ינפל תוקד רשעכ ,"תושמשה
.(אכ ח"וא ,ה רמוא עיבי ,ל"הצ רודס ל"הב .בכ
המחה דועב קילדי - תקיודמה העשה תא עדוי וניאש וא ,הקלדהה ןמזל קיודמ חול ול ןיאש ימ
.(ג ,אסר) .תונליאה ישארב
יוצר ,הזכ הרקמב .(63 ףיעס) החנמה גלפמ לחה קילדהל יאשר ,קילדהלו םידקהל הצורה
- הנתה אל .תבשה תסינכ דע הכאלמ תושעל לכויש ידכ ,וז הקלדהב תבש לבקמ וניאש תונתהל
.(במ ב"מ .י ,גסר) .הכאלמ תושעל יאשר

 

תבש תוליפת

תבש ליל .156
,םיבכוכה תאצ ירחא הליחתכל ללפתהל וגהנ םיזנכשא .תיברע תליפתו תבש תלבק םימידקמ
רשפא .תושמשה ןיב הכאלממ ענמיהלו הנמזב תבש לבקל ידכ ללפתהלו םידקהל בטומ ךא
תאצ רחא ש"ק אורקלו רוזחל ורכזי םדקומ םיללפתמה , (63 ףיעס) החנמה גלפמ ללפתהל
.(א ,זסר) .םיבכוכה
ללפתי רחאמה ."תבשה םויל ריש רומזמ" רמול לחה רוביצה םא נ"כהיבב החנמ ליחתהל ןיא
.(וט ,גסר) .ץוחב
ידכ ךות רכזנ - "לארשי ומע רמוש" םייסו העט ."ונילע שורפו" םתוח "ונביכשה" תכרבב
.(ט ב"מ .ג ,זסר) .רזוח וניא - ןכמ רחאל רכזנ ."םולש תכוס שרופה" דימ רמוא ,רובד
ויהיש ידכ ,"ולוכיו" רמול רחא ומע ףרצי דיחי .הדימעב "ולוכיו" םירמוא - שחלבש ע"ש רחאל
ב"מ ז ,חסר) הרותב ארוקכ ,ודבל ארקי - ףרצל ימ ול ןיא .תישארב השעמ לע םידיעמה םינש
.(טי
.םר לוקב "תבשה שדקמ" דעו "םהרבא יקולא"מ רמואו ,עבש ןיעמ הכרב רמוא רוביצ חילש
םוקמב םיללפתמה .לוקב םהירחא רזוח ץ"שו ,"תובא ןגמ" רמוא רוביצה םגש וגהנ םיזנכשא
שידק ץ"שה רמוא "ולוכיו" ירחא דימו ,עבש ןיעמ הכרב םירמוא ןיא ,הליפתל עובק וניאש
.תיערא תונגראתהב ,תסנכה תיבב אלש םיללפתמשכ עבש ןיעמ הכרב רמול ןיא ןכל .םלש
.(דכ-בכ ב"מ .י-ח ,חסר)

תבשב תירחש .157
םא .הליפתו עמש תאירק ןמז רחאל ןיא ךא - לוחה תומיבמ רתוי רחואמ ללפתהל םיליחתמ
.(א ,אפר) .הנמזב ש"ק ארקיו דיחיה םיכשי - ותליפתב רחאתמ רוביצה
.(א ,ופר) .69 ףיעסב טרופמכ ,הנמזב ףסומ תליפת ללפתהלו דיפקהל שי
.רוביצה םע דחי הרשע הנומש תליפת ללפתיש ידכ םיעטק גלדל יאשר ,תסנכה תיבל רחאש ימ
ךורב ,הרותה תוכרב ,המשנ יקולא ,םידי תליטנ תוכרב :םה םהילע גלדל ןיאש םיעטקה
.(א ,בנ) .גלידש תא םילשי הליפתה רחאל .ע"ש דע "תמשנ"מו ירשא ,רמאש

תבשב החנמ .158
הנומש ינפל שידק יצחו הרותה תאירק ,יתליפת ינאו ,שידק יצח ןויצל אבו ,ירשא םירמוא
.ע"ש וללפתיו ,"ןויצל אבו" ירחא שידק יצחו יתליפת ינאו ורמאי - הרות רפס ןיא .הרשע
.(ד ב"מ ,בצר)

.(א ב"מ חסר) רזוח וניא - תבש לילב "ולוכיו" חכש
קיספי - ףסומב .תבש תליפתב ךישמיו ,הב רכזנש הכרבה תא םייסמ ,לוח תליפת ליחתהו העט
.(ה ב"מ ב ,חסר) ."תבש תנכת"ל רובעיו ,רכזנש םוקמב
תבש תליפתל רובעי החנמו תיברעב - רכזנו "התא" רמאו ,לוח תליפת ללפתהל ןווכתה
ב"מ ג ,חסר) ."השמ חמשי"ל רוזחיו ,םותחיו ןנוח התא ךישמי תירחשב ."התא"ב הליחתמה
.(ו
- וילגר רקע .תבש תליפתל רזוח - וילגר רוקעל ןווכתהש ינפל רכזנו ,לוח תליפת ללפתהו העט
יכ ,ללפתיו רוזחי - תבש לש וא לוח לש ללפתה םא קפוסמה .(ה ,חסר) .הליפתה שארל רזוח
.(ט ב"מ חסר) .לוח לש ללפתה יאדובו ,רתוי ויפ לע הרוגש לוח תליפת
,עבש ןיעמ הכרב ץ"שה םע רמול לוכי ,קוחד ונמזו ,תבש ליל תליפת ללפתהלו רוזחל ךירצש ימ
- עבש ןיעמ תכרב ץ"שה םייס .ותבוח ידי ךכב תאצלו ןזחה יפמ תומלשב וז הכרב עומשל וא
.(חכ ב"מ גי ,חסר) .התומלשב הליפתה ללפתי
שדקמ" תכרבב "'ה" רמאש ינפל רכזנ - (ףסומל טרפ) וזב וז תבשה תוליפת ףילחהו םעט
ב"מ ו ,חסר .רזוח וניא - הכרבה םייסש רחאל רכזנ .רמול ךירצ התוא הליפתל רוזחי ,"תבשה
רזוח - וילגר רקע ."תבש תנכת"ל רזוח ,וילגר רקע אל - תרחאב ףסומ תליפת ףילחה .(די
השענו ךתיב ריבדל הדובעה תא בשהו" העצמאב רמאי - "הצר" ינפל רכזנ .הליפתה שארל
.(ל"הב ב"מ ו ,חסר) .הזב אציו "ףסומ ןברקו םויה ידימת ךינפל

.(א ,גצר) .שדוקה לע לוחמ ףיסוהל ידכ ,תיברע תליפת םירחאמ
החנמה גלפמ תיברע ללפתהל יאשר ,תבש יאצומב ףוחד ינוחטב דיקפתל תאצל ךירצה לייח
תאצ לע הכאלמ תושעל ול רוסא ךא .ותליפת רחאל דימ רנ ילב לידבהל לוכיו ,
(63 ףיעס)
.(י ב"מ ג ,גצר) .הנמזב ,תינש ש"ק אורקל רוכזיו .םיבכוכה
.הליפתב ונתננוח התא םיפיסומ
השעיש הלדבה לע ךומסיו ,רזוח וניא - הכרבה םויסבש "'ה" רמא םא ,"ונתננוח התא" חכש
.סוכה לע
- רכזנ םא ,"ונתננוח התא" חכשו - היהת אל רחמ םגש עדויו ,סוכ ול ןיא
."הליפת עמוש"ב רמאי - הכרבה םויסבש "'ה" ירחא -
."ןנוח התא"ל רזוח - וילגר רקעש ינפלו ,"הצר" ליחתהש ירחא -
.(ז-ה ב"מ ב ,דצר) .ללפתמו רזוח - וילגר רקעש ירחא -
התא" ויתוליפתב ריכזי אלו ,םיתש תירחשב םילשי ,תבש יאצומב תיברע ללפתהל חכש
רנ אלב לידבי כ"חאו ,"ונתננוח התא" הינשה ותליפתב ריכזי ,לומתא לידבה אל םא ."ונתננוח
.(ב ב"מ ,דצר) .םימשבו

תכרב ליחתהש ינפל רכזנו - ףיסוה םא קפוסמ וא ,חכש ."ונצילחהו הצר" תבשב םיפיסומ
תואל הבהאב לארשי ומעל החונמל תותבש ןתנ רשא ה"מא ה"אב" רמוא ,"ביטמהו בוטה"
בוטה" ליחתהש רחאל רכזנ ."ביטמהו בוטה" תכרבב ךישמיו ,"תבשה שדקמ ה"אב תירבלו
ח-ה ,חפק) .רזוח וניא - תישילש הדועס לש הכרבב .ןוזמה תכרב תליחתל רזוח - "ביטמהו
.(אל זט ב"מ

םינוש םיניינע .162
,עובשה ךשמב ןינמ ףוסאל השק ןהבש תודיחיב םג ,תבשב הליפתל ןינמ םייקל לדתשהל שי
.רוביצב הליפתל תונפתהל רתוי לק תבשבש ןויכ
רוסיא תמחמ קשנ לטלטל אלש םירהזנה םילייח .ןיינמב ללפתהל ידכ םוחתל ץוחמ תאצל ןיא
הרושק וז הכילה םא תסנכה תיבל וכלי לא ,תושרל תושרמ לוטלט רוסיא תמחמו ,הצקומ
.(אכ ,ופקת פ"ע) .קשנה לוטלטב
- הפ לעב הליפתה תא םיעדוי םניאש םילייח שיו ,רוא וב ןיאש םוקמב תיברע םיללפתמשכ
.םר לוקב הלוכ הליפתה תא רוביצ חילש ללפתי ,רשפא יא .הליפתה תא םידקהל ופידעי

 

שודיק

םוי תא רוכז" רמאנש ,םירבדב תבשה םוי תא שדקל הרותה ןמ השע תווצמ
ותסינכב והרכוזל ךירצו .שודיקו חבש תריכז והרכז :רמולכ ."ושדקל תבשה
(א ,טכ תבש ם"במר) .הלדבהב - ותאיציבו ;םויה שודיקב - ותסינכב ,ותאיציבו

,תיברע רחאל דימ םישדקמ .התסינכב תבשה תא שדקל ידכ רשפאה לככ םדקומ שדקל שי
ולכוי אל ךכ רחאו ,תמדקומ םהלש ברעה תחורא ןמזש םילייח .םדקומ וללפתה םא וליפאו
תאירק וארקיו ,תיברע לש עמש תאירק וארק אל םא םג לוכאלו שדקל םילוכי - לכוא לבקל
אצויה תבש לבקי יתמ
232 ףיעסב הארו .(ו-ה ב"מ זסר א ב"מ .א ,אער) .הנמז עיגהב דימ עמש
.דיקפתל
:ברע לש שודיק רקובב שדקי - ברעב שדיק אלש ימ .רחשה תולעל ךומס - שודיקה ןמז ףוס
.(ח ,אער) .רקובב םפיסוהל גוהנש םיקוספה תא ףיסויו "ולוכיו" תא טימשי

שודיקה םוקמ .164
םילייחו םיניצק .םש םילכוא ןיא םא ,תסנכה תיבב שדקל ןיא ןכל .הדועס םוקמב שדקל שי
.קלחתהל ןכמ רחאלו ,דחי שדקל םילוכי ,ןינב ותואב םיאצמנה םידרפנ לכוא ירדחב םילכואה
- סנוא ללגב ,הדועסל שודיק ןיב ומוקממ אצי .שודיקה רחאל דימ לוכאל ךירצ .(ז ב"מ א ,גער)
ילב שודיקה םוקמב לוכאל דימ רזחו ,הדועסה ךרוצל וא - דיקפתל תופיחדב ארקנש ןוגכ
:ןוגכ ,שודיק ירחא קיספהל שארמ ןנכת לבא .תינש שדקל ךירצ וניא - הדועסהמ ותעד חיסהש
םוקמב לוכאל השק םא .שודיקה םוקמל רזח םא םג שדקיו רוזחי - הרימש רדסמל תאצל
םוקמב תונוזמ וא תפ תיזכ לוכאל רשפא - רזפתהל םיכירצה םילייח :המגודל - שודיקה
דחא לכ ךירצ הזכ הרקמב .ןיי תיעיבר תייתשב לקהל רשפא קחדה תעשבו ;שודיקה
.(ה ,גער) .שודיק תבוח ידי אוה קר אצי - לכא שדקמה קר םאו .הז רועישכ לוכאל םיעמושהמ

שודיקה ינפל םירוסאה םירבד .165
,שדיק אלש רכזנו וידי לטנ .(זל ב"מ .ז .ד ,אער) .שדקי - לכאו רבע .שודיק ינפל םועטל רוסא
תכרב רמאי ,"איצומה" ךרבש רחאל רכזנ .(בס ב"מ א"ער) תפה תא עצוב כ"חאו ןייה לע שדקי
.(דכ ב"מ ,ה ,אער) .הדועסה ךותב רמאי "ולוכיו" תאו ,"ונב הצרו ויתווצמב ונשדק רשא"

םחל םושמ) תומלש תורככ יתש לע שדקי ,ןיי ןיא .("תיעיבר") ןיי ק"מס 86 לע שודיק תווצמ
הזכ הרקמב ."ןפגה ירפ ארוב" םוקמב "איצומה" ךרביו ,שודיקה חסונ ןהילע רמאי ,(הנשמ
ןוכנ רדס לע ורמשיש ידכ "איצומה" תכרבב םג תאצל ונווכיו ,שודיק ינפל םידי םלוכ ולטיי
.(גס ב"מ ,אער) .םויה תכרב ךכ רחאו ,תפ - ןיי :ןינהנה תכרב םדוק :תוכרבה לש
,הסורפ וליפא חקיי ,המלש רככ ול ןיא .תחא רככ חקיי ,הנשמ םחלל תורככ יתש ול ןיא
לכוא רשאכ ,תויאבצ תויצמ שיו ,םחל ןיא .(ב ,ז א"ח) .(ק"מס 29) תיזכ הב היהיש יאנתבו
.איצומה ןהילע ךרביו ,תויצמ יתש לע שדקי ,םיידי לוטי ,םרג 168 ןהש ,תויצמ 10 -כ הדועסב
.(83 צ"הפ)
,ןיתמי ,תפ וא ןיי גישהל רתוי רחואמ לכוי םא ,לשובמ לכאמ וא תוריפ שיו ,תויצמ םג ןיא
וא ןיי גישי רשאכו ,שודיק אלב לכאי - תוצח דע גישהל לכוי אל .תוצח דע רשאמ רתוי אל לבא
.(י ב"מ ,טפר) .םחל תיזכ לכאיו ,םהילע שדקי םחל
,הרותה ןמ שודיק תבוח ידי תאצל רשפא הליפתבש "תבשה שדקמ" דע "תשדק התא" תכרבב
.םחלבו ןייב רוסחמל ששח שי רשאכ וז הכרבב תאצל ןווכל שי ןכלו

רקובב םישדקמ המ לע .167
םיליגרש הקשמ לכ לע שדקל רשפא ,ןיי ןיא ,ברעב ומכ ,ןיי לע איה שודיק תווצמ רקיע
.שודיק אלב לכוא ,םחל ןיא .םחלה לע שדקמ ,הקשמ םג ןיא .המודכו ץימ ,הריב :ותותשל
.(ל"הב י ב"מ .ב ,טפר) .וילע שדקי ,הדועסה עצמאב הקשמ ול ואיבה םאו

שודיקו םידי תליטנ .168
ינפל םידי לוטיל םילוכי ,רצק םנמזש וא ,םידי תליטנ םוקממ קחורמ םתדועס םוקמש םילייח
.הדועסהו שודיקה ןיינעמ וניאש רובידב קיספהל אלש ורהזי לבא ,ליגרכ ושדקיו ,שודיק
.רוביצל בר חרוט תמרוג םידי לוטיל האיציהש םוקמב ךכ גוהנל יאדכו

סוכהו ןייה .169
תומכ םא ,האלמ סוכ ול ןיא .ןיי (תיעיבר) ק"מס 86 תוחפל הליכמה ,האלמ סוכ לע שדקל שי
,אער) .שדקל יאשר וניא ,ןיי תיעיבר ול ןיא .הילע שדקל רשפא - תיעיברל העיגמ סוכבש ןייה
:תיעיבר רועש .(ל"הצ תדגה) 50% ידכ דע םימב ןייה תא לוהמל רשפא - ןיי רסח םא .(במ ב"מ
.לק הקשמ קובקב יצחמ תוחפ וא ,לשא עיבג 1/2
סוכ) ונממ תותשל לחה םדאש ןיי לע שדקל ןיא .םיקדס אללו המלש ,היקנ סוכב שדקל שי
ךכו ,וילע שדקל יאשרו ,םימ וא קובקבה ןמ ןיי וכותל ףיסוי - סוכה ןמ םדא התש .(המוגפ
לע שדקי ,רחא ןיי ול ןיא .רחמל וילע שדקל ידכ ,קובקבל ןייה תיראש ריזחהל םיצור םא וגהני
.(גמ ב"מ ,אער .זכ ב"מ .ו .ג א ,בפק) .המוגפ סוכ
תותשל שי .(ק"מס 44 -כ) תיעיבר בור םהש - "וימגול אולמכ" שודיקה סוכמ תותשל ךירצ
.ותבוח ידי אצי אל תרחא ,(סרפ תליכא ידכ) תוקד 4 -ב רשאמ רתוי אלו ,תחא תבב תאז תומכ
דחיב םיעמושה לכ םא הבוח ידי ואצי דבעידב לבא ,ותותשל שדקמה הליחתכל ךירצ הז ןיי
.(בע דס ב"מ .די-גי ,אער) .תוקד 4 ךשמב תיעיבר בור ותש

ןייב שומישב תופידע רדס .170
.רקוב לש שודיק ;ברע לש שודיק ;הלדבה :הז אוה וב שומישל תופידעה רדס ,ןיי טעמ שי םא
אי ,אער) .ברע לש שודיקל ןייב שמתשי -
(172 ףיעס האר) וילע לידבהל רחא רבד ול שי םאו
.(ונ ב"מ

 

הלדבה

הלדבה תווצמ .171
היה .לוכאל וא הכאלמ תושעל רוסא הלדבה ינפל .סוכה לע לידבהל םדא בייח ,תבש יאצומב
"ונתננוח התא" ףיסוהש ,הליפתב לידבה םא - לידבהל ןמז ול ןיאו ,הכאלמ תושעל ךירצ
ןיב לידבמה ךורב" רמאי ,ללפתה אל ןיידע .וז הלדבה לע ךומסל לוכי - "ןנוח התא" תכרבב
ללפתהל ךירצ - לוכאל ידכ .לידבי הנפתישכו ,הכאלמ תושעל יאשרו ,"לוחה ןיבו שדוקה
.(הל ב"מ .י ,טצר) .סוכה לע לידבהלו
דע הכאלמ תושעל רוסא לבא ,החנמה גלפמ לידבהלו תיברע ללפתהל רשפא קחדה תעשב
."שאה ירואמ ארוב" ךרבי - רוא הלילב קילדישכו רנה לע הלדבהב ךרבי אל ןכלו ,םיבכוכה תאצ
.(ג ,דצר)

טרפ ,ותותשל םיליגרש הקשמ לכ לע לידבהל רשפא - ןיי ןיא .ק"מס 86 תומכב ןיי לע םילידבמ
התא" רמאיו ללפתיש רחאל ,הלדבה אלב לכאי - רחא הקשמ לכ אלו ןיי ול ןיא .םימל
.160 ףיעס האר ,"ונתננוח התא" חכש .(ג-א ,וצר) .תעדה ןנוח תכרבב "ונתננוח

הלדבה רדס .173
םיכרבמש - םימשב תכרב ;(רחא הקשמ וא) ןיי תכרב תללוכ ,רודיסבש החסונכ הלדבהה
לע םיכרבמש - רנה תכרב ;המודכו (םירדה) חיר םינתונ תוריפ ,הפק תקבא ,הת ילע לע התוא
- רנ וא םימשב ןיא םא .דחי םיתצומה םירורפג ינש לש רוא םג תויהל הלוכי וזו - הקובא
תובכעמ םימשבה תכרבו רנה תכרב ןיא .םכרבל רשפא יאש תוכרבה תא םיטימשמו םילידבמ
.(א ,זצר .א ,חצר) .הלדבהה תא
.(בכ ב"מ ,טצר ןייע) .בירעמ ינפל לידבהל רשפא קחדה תעשב

לידבה אל .174
תרחואמ הלדבהב .ישילש םוי ףוס דע לידבהל לוכי ,הלילה ךשמב לידבהל לוכי אל וא ,חכש
.ןייה תכרב ינפלש םיקוספה תאו ,םימשבה תכרב ,רנה תכרב תא םיטימשמ
.(זט ב"מ טצר) .ותרחמל קר םילשהל לוכי ,ט"וי יאצומב לידבהל חכש

 

תבשב תוגהנתה

תבש גנוע .175
הדועס :תודועס שולש תבשב לוכאל הבוח - תבש גנוע ללכב .ודבכלו תבשה תא גנעל םדא בייח
אצי יכ םדקומ לכא :לשמל) תבש לילב לכא אלש לייח .תבשה םויב תודועס יתשו ,תבש לילב
םילכוא תישילשה הדועסה תא .תבשה םויב תודועס שולש לכאי - (תבש לבקש ינפל דיקפתל
שי תונושאר תודועס יתש .םדוק אלו ,(12:30 ירחא) םויה לש תוינמז תועש יצחו שש רחאל
הדועסה תבוח ידי םיאצוי ךא ,תפ הב לוכאל שי הליחתכל - תישילשה הדועסב .תפ ןהב לוכאל
.(ה .ב-א ,אצר) .תוקריו תוריפב וליפאו ,לכאמ לכב

הרות דומיל .176
םוגרת דחאו ארקמ םינש עובשה תשרפ תא דומלל ,תבשה ךשמב הרותב קוסעל לדתשהל שי
םירבדה םירומא דחוימב .(א ,הפר ד ב"מ ,זש) רשפאה תדימב ףסונ דומילו ,י"שר שוריפ םע וא
.הרות דומילל ונמזמ שידקהל ול השק עובשה ךשמבש לייחב

םיקחשמו הרבח ייח .177
תדה למס תועצמאב ,תאזכ תוליעפ ןגראל רזוע אבצה .תבשב תיתרבח תוליעפל גואדל יואר
לע לבקי דחא לכו ,ךכל םילגוסמה םילייחה ןיב תונרות עובקל יואר .ןוזמ יכרצמ הל קפסמה
.עובק דומיל םייקל לק וז ךרדב .תמיוסמ תבשב האצרה וא רועש תתל שארמ ומצע
:הז טוריפ יפל םניד ,תבשב טרופס יקחשמ
.(חנק ב"מ ,חש) .בוט םויבו תבשב קחשל רוסא - לגר-רודכ .1
יאדובש אשד שרגמ וניא שרגמהו ,תבשב בורעה םוחת ךותב ותביבסו שרגמה םא - לס-רודכ .2
ןיא בוט םויב) .רוסא ךורע ןחלושה יפלו ,רתומ א"מרה יפל - הציר ידכ ךות םיבשע ושלתי
.(הכ ב"מ ולש ,ב"מבו המ ח"ש) .(בורע לש יאנתב ךרוצ
ךורע ןחלושה יפל ,רתומ א"מרה יפל ,בורעה ךותב ותביבסו ןחלושה םא - ןחלוש סינט .3
.רוסא
.(א חלש יפ לע) .הרקמ לכב הרוסא - םיטפושה י"ע תיקורשמב הקירש
םויל תבשה תא ךופהל ןיא לבא ,יארקא ךרדב קחשמל םה ,הלעמל וניוצש םירתיהה םג
.(ד ב"מ ,זש פ"ע) .טרופס
וא תולתיהל רתומ לבא .ץעל רושקה לבחב דנדנתהל וא ,ץע לע ןעשיהל וא תולעל רוסא
.(בי-אי ,וט כ"שש) .לזרב וא ץע לש הנבמ לע דנדנתהל
.(טי ,וט כ"שש) םידא הסוכמ השמש לע וא קבאב ,לוחב טטרשל וא בותכל רוסא
- םהינימל םיפלק יקחשמ וא קוד ומכ םידיספמה וא םיכוזה תודוקנ וב םירפוסש קחשמ לכ
.הביתכל אובי אמש ,וב קחשל רוסא
.םירתומ - שב-שש ,תונלבס ןוגכ היבוק יקחשמ
יפל םרדסלו םילכה תא דירפהל אלש רהזיהל שי ךא ,םירתומ - הקמד ,טמ-חש ןוגכ םיקחשמ
.רתומ - דימ םהב קחשל ידכ םרדסלו םדירפהל ,עבצ וא גוס
.תבשב םיב וא הכירבב תוחשל רוסא
.(חכ-אכ ,וט כ"שש) .רוסא למעתהל לבא .םירתומ הציפקו הציר יקחשמ

תבשב םידגב .178
.'א ידגב שובלל שי ,ירשפא רבדה םא .(ב בסר) םיאנ םידגב תבשב שובלל לדתשהל ךירצ
שובלל תורשפא ןיא .חרוטב ךורכ רבדה םא םג ,'א ידגב דויצה םע תחקל יאדכ הרדסל האיציב
.תבש דובכל םידגבה תא תונשל וא ,םייקנ הדובע ידגב שובלל שי ,'א ידגב
- שבי ץוב .דגבה תא ףשפשל רוסא לבא ,ןיכסב וא ןרופיצב ודרגל רתומ ,דגבה לעש חל ץוב
.(ז בש) .תבשב וררופל רוסא
רתומ .החשמ אלל תילטמב םילענ קירבהל רוסא ןכו ,םילענה לע ןמש וא החשמ חורמל רוסא
- חל ןיידע ץובהו ,ץובב םילענה וכלכלתנ .םילענהמ קבאה תא תוכרב ריסהל
הקזוחב ףושפשב םג ץובה תא תוקנל רתומ ,פרק וא ימוג םייושע םיבקעהו תוילוסה םא -
.דח לזרבב
וא ,(הצקומ וניאש) לקמ תרזעב ץובה תא ריסהל רתומ ,רוע תויושע תוילוסהו םיבקעה םא -
.דח לזרב לע תולקב םפשפשל
.(אל-חכ די כ"שש) .וריסהל רוסא - שבייתה ץובהו ,ץובב םילענה וכלכלתנ
לענה עבצמ הנוש עבצב ךורש ליחשי קחדה תעשב .תשמושמ לענב שדח ךורש ליחשהל ןיא
.(ומ-די כ"שש)
.בוריע ןיאש םוקמב שובלל רתומ םידגב וליא 209 ףיעסב האר

תבשב םירוגמה תקזחא .179
תא רשיימ אוטאטה יכ ,ןוטב היונב וא תפצורמ הניא םא להוא וא רדח תפצר אטאטל רוסא
תא גיפהל ידכ וא קבא עונמל ידכ תפצורמ אל וליפא עקרקה לע םימ זיתהל רתומ .ערקה
.(ל"הב ב-א זלש) םוחה
,תיכוכז יסיסר קלסל רתומ ןכלו ,םדא ינבמ קזנ עונמל ידכ םיקיזמ םיצפח קלסל הווצמ
,באכ םורגל הלוכי םתכישנש םייח ילעב ירוביצ םוקמב גורהל רתומ ןכו ,תנכוסמ תשומחת
.(הכ-גכ חי כ"שש) .שפשפ וא שותי גורהל רוסא לבא .תנכוסמ הניא וליפא
יכ ,םמצע םישותיה לע ססרל ןיא .םקיחרהל ידכ ססרל רתומ ,דואמ םיעירפמה םישותי שישכ
קרו ,טלמיהל ולכויש ידכ ןולחה תא חותפל וא ,םישותיה תא שרגל שי ןכל .תבשב גורהל רוסא
.(ל"צז קנרפ ברה תארוה) .םוקמה תא ססרל ןכמ רחאל
תבשבו ,מ"ס 8 תוחפל הסרופ הליכה תא תבש ברעב ריאשי ,םישותי דגנ הליכ סורפל הצורה
.(ב וטש) .הלוכ הטימה לע הסרופל ךישמי

.םיחכונה תא תבשב םושרי אלש רדסמה ךרועמ שקבל שי ,תוחכונ רדסמ תבשב ךרענ רשאכ
ול קיזי בוריס םא ,רדסמב ףתתשהל יתדה לייחה יאשר ,םושרלמ ענמיהל ברסמ אוה םא
.איהש לכ ךרדב
ברסמ דקפמה םא .תבשה תאצ רחאל ךורעל שי תבש יאצומ לש הרימשה תנכה ךרוצל רדסמ
יכ שורדל שי ןכ ומכ ,הז רדסמ ללגב הצקומ לטלטל ןיא לבא ,וב ףתתשהל רשפא ,ותוחדל
,תבשב הרימשה םושיר ךרענ .התאצ ירחא וא ,תבשה תסינכ ינפל ךרעי הרימשה רדס םושיר
.ול קיזהל לולע וב ףתתשהל בוריס םא ,רדסמב ףתתשהל יתדה לייחה יאשר

םינוש םיניד .181
םירבד תבשה רחאל תושעל ןנכתל ןיא ןכל .לוח לש ךרובדכ היהי אל אוה םג תבש לש ךרוביד
ךורעל ןיא .(א ב"מ .א ,זש) .ןנברדמ אוה תבשב םרוסיא וליפאו ,תבשב םתושעל רוסאש
.(א ,וש) רסח דויצ הזיא ררבל ידכ דויצ תרוקיב
ידכ :המגודל ,הווצמ רבדל וא ,םשגה ינפמ ץורל רתומ לבא ,תבשב ןמאתהל וא ץורל ןיא
.(א .ד .ג ,ד תבש תחנמ .א ,אש) .רוביצב הליפתל עיגהל קיפסהל
רוסאה רבד תבש יאצומב םש תושעל ידכ וילא םיכלוה יכ וב רכינש םוקמל תבשב תכלל ןיא
א ,וש) .תבשה תאצ םע דימ עוסנל ידכ ,תבשב םיפמרטה תנחתל תכלל ןיא :המגודל .תבשב
.(גנ ,חי כ"שש .א ב"מ
.שארמ ול שורדה תא הנקי לייח לכש בטומ ,הליחתכל .ךבוסמ תבשב הינקל ם"קשה ןוגרא
.ישיש םויב ורכמיש םיסיטרכ י"ע תאז תושעל שי ,תבשב ם"קשה תא ליעפהל חרכה שי רשאכ
.ףסכ םוכס וב בקני אלו ,ותרומת ןתניש ךרצמה בותכ היהי סיטרכה לע
םדא אולכל רתומ םלוא ,(61 צ"הפ) תבש לוליח ןיא ומצע שנועב םא םג ,תבשב שינעהל רוסא
.(די ב"מ ,טלש) .חרביש ששח שי םא
,תילמרכל דיחיה תושרמ טלאטוט ריינ תבשב ריבעהל וריתה םימכחו ,תוירבה דובכ אוה לודג
לטלטל אלש רהזיהל שי הזכ הרקמב .שארמ ריינה תא ןיכהל ולכי אל איהש לכ הביסמ םא
אוהש רבד - הריקעלו החנהל םורגל אלש ידכ ךרדב רצעיהל אלו ,לטלטל חרכה ןכ םא אלא
פ"ע)
213 ףיעסב ראותמכ וריבעהל שי - וחכשו ריינ ןיכהל ולכי םא .רתוימ הרבעה רוסיא
.(ב"מ א,ביש
םיביטרמ ,םילפקמ :יונישב וערקל שי ,ריינ ןיכהל וחכש םאו ,טלאוט ריינ תבשב עורקל ןיא
.םיערוקו

 

תבש לוליח

ידוהיל תורוהל רוסא :תבש לוליחל םירחא איבהל ול רוסא ךכ ,תבש ללחל םדאל רוסאש םשכ
ךרדב ינשה םא םג לח הז רוסיא .ונוצרמ תבש ללחי םתרזעבש םילכ ול תתל וא ,תבש ללחל
.תבש רמוש וניא ללכ
םדאל רוזעל ןיא ;םהב שמתשיש םדאל רוטסיזנרט וא טע תבשב ליאשהל רוסא :המגודל
.(ב-א ,ח לבויו הטימש ,ם"במר פ"ע) .המודכו ,תבשב ץבשת רותפל
םא ,תבשה תאצ רחאל דימ וא ,תבשל קשנ ירדסמ וא ןויקינ ירדסמ עובקל יאשר וניא דקפמ
,תווצמ ירמוש םילייחה םא לדבה ןיא ,רומאכ .תבשה תא םידוהי םילייח וללחי רדסמה ללגב
.םהלש תבשה לוליח תומכ תא הברי רדסמהו ,תבש םיללחמ ךכ ןיב םהש וא

תונורקע - תבש לוליחמ האנה .183
איה םא) הכאלמה גוס :םימרוג המכב היולת תבשב התשענש הכאלממ תונהיל תושרה
םדא) .םירחא וא ,הנהנ הכאלמה תא השועה םא הכאלמהמ הנהנה ;(ןנברד וא אתיירואד
;(נ ח"וא רפוס בתכ) (התוא השועה ןידכ וניד ונוצרבו ותעידיב וליבשב התשענ הכאלמהש
:םינידה יטרפ הלאו .(דיזמב וא גגושב) הכאלמה תיישעב הנווכה
- הרותה ןמ הרוסיאב הכאלמ השעו רבע .1
.תבש יאצומב תונהיל רתומ םירחאל ,םלועל הנממ תונהיל ול רוסא - דיזמב .א
.תבש יאצומב הכאלמהמ תונהיל םירחאלו ול רתומ - גגושב .ב
- ןנברדמ הרוסיאש הכאלמ השעו רבע .2
.תבש יאצומב הכאלמהמ תונהיל רתומ - דיזמב .א
.דימ הכאלמהמ תונהיל רתומ - גגושב .ב
דיזמב ושענ םאו ,דימ םהמ תונהיל רתומ גגושב ושענ םא ,הרות ירוסיא םגש קספ א"רגה
.(ז ב"מ ,א חיש) .והומכ גוהנלו לקהל רשפא קחד תעשב .תבש יאצומב םירתומ

תבש לוליחמ האנהל תואמגוד .184
רסאנ אל ,רצונש למשחב ררקמ לעפוה .ורואמ תונהיל ןיא ,רוסיאב תבשב לעפוהש רוטרנג
תרואת ךרוצל לעפומ רוטרנגה םא .ומצע ןוזמב התשענ אל הריבעהש ןויכ ,ררקמבש לכואה
ולפיט תבשה ךשמב םא םג ורואל שמתשהל רתומ זאו ,תבשה תסינכ ינפל וקילדהל שי ,ןוחטב
.(31 צ"הפ) .הניקת הלועפ רשפאל ידכ וב
אלו ,קלדוהש רואב שמתשי אל ,תבשב למשח וא וידר וב וקילדהו ,רדחב וא להואב רגה לייח
תאצל לייח וניא לבא .(גפק ח"וא יבצ רה) .רוסיא תכאלממ הנהנכ הארי אלש ידכ ,וידרל ןיזאי
.(די-בי ב"מ א ו"ער) .הז ללגב ורדחמ
.לעופב תבש ללחמ וניא ףתתשמה םא םג ,תבש לוליח הב שיש הביסמב ףתתשהל אלש יואר

םירסאנ םניא תבשב םהב ולשבש םילכ .(א ,חיש) .תבשב ולכואל רוסא ,תבשב לשבתנש לכוא
.(60 צ"הפ ד ב"מ חיש)
לבא ,םח אוהשכ ותוא לוכאל רוסא ,הרוסא ךרדב תבשב םמוחו ,לשובמ היהש שבי לכוא
חל לכוא .םומיחה ינפל םג ותוא לוכאל רשפא היהש ןוויכ ,ררקתהש רחאל ולכואל רתומ
לכואה םמוח םאו .ןכל םדוק לשובמ היה וליפאו ,ררקתהש ירחא םג ולכואל רוסא ,םמוחש
.תבשה תכאלממ ללכ הנהנ וניאש ןוויכ ,ררקתהש רחאל ותוא לוכאל רתומ ,ונוצרל דוגינב
.(חצ-הצ ב"מ .ל"הב ה,גנר פ"ע)

תבש וב ללוחש לכוא .186
אלש בטומ הליחתכל ,םנמא .ךכ לשב רסאנ לכואה ןיא ,לכוא וב וררקו ,בכרב חרק ואיבה
.רוסיא וב ןיא לבא ,הז לכוא לוכאל
.ךכ לשב םירסאנ ובש םימה ןיא ,תבשב זזוהש םימ בקוע
,םימה ואבוה ונממ םוקמל לגרב תבשב עיגהל רשפא םא ,רחא םוקממ הנחמל םימ ואבוה
.(40 צ"הפ) .קחדה תעשב םימה תא תותשל רשפא ,ישוקב וליפאו

:םתאבה תוביסנ יפל עבקנ םוחתל ץוחמ ואבוהש םירבד ןיד
- לגרב וילא עיגהל רשפא יאש םוקממ רוסיאב ואבוהש םירבד .1
וליבשב ואבוה םירבדהש הז) תבש יאצומ דע םירבדה םירוסא ,דיזמב ואבוה .א
.(םלועל םהמ תונהיל רוסא - ונוצרבו
,שפנ חוקיפ ללגב תרתומ ותעיסנש בשח גהנה :המגודל ,גגושב םירבדה ואבוה .ב
.תבש יאצומב שומישב םירבדה םירתומ
.קחדה תעשב שומישב םירתומ ,לגרב וילא עיגהל רשפאש םוקממ רוסיאב ואבוהש םירבד .2
- ינוחטב רויס ומכ ,רתיהב עסנש בכרב םוחתל ץוחמ ואבוהש םירבד .3
.(תומא עבראמ םתוא איצוי אלו) תבשב םהמ תונהיל רתומ ,בכרה לע ויה םא .א
פ"ע) .תבש יאצומ דע םירוסא ,רוחאמ בכרל רושקה בקוע ומכ ,בכרה ידי לע וררגנ .ב
.(ב"מו ח,הכש

- םירתימ תרישק ,המדאב תודתי תעיקת ,הינב :הרותה ןמ םירוסיא לע םירבוע להוא תמקהב
- וקרפל רשפא יא .שדחמ ומיקהלו ,תבש יאצומב וקרפל בטומ .תבשב ונממ תונהיל רוסא ןכלו
.(ז ב"מ חיש פ"ע) .ש"צומב רתומש הארנ - ךכל ומיכסי אל להואה יבשויש הרקמב ןוגכ

.28 ףיעס האר ,תבש ללחל הדוקפ לש הרקמב תוגהנתה
.242 , 180 םיפיעס האר ,תבשב םירדסמ

 

תבשל לכואה תנכה

תבשל ישיש םויב חבטמה ןוגרא .189
רוסא םהב םיבצמ ורצוויי אלש ידכ ,ישיש םויב חבטמה לש המיאתמ הנכה לע דיפקהל שי
קודבל אלא ,םירחא לע ךומסל אלש יאדכ הז ןיינעב םג .תבשב ושגויש םילכאמה ןמ לוכאל
:הלא םיניינע לע דיפקהל שי חבטמה תקידבב .'ו םוי לכב חבטמב בצמה תא
ידכ ץוחנ הז יוסיכ .חפ חולב תוסוכמ תויהל תוכירצ תבשל םתוא םיריאשמש תובהלה לכ .1
.(ב ,גנר) .תבשב שאה ןמ ודירוהש לשובמ לכוא םע םיריס שאל ריזחהל היהי רשפאש
לע רומשל ידכ שאה לע וראשיי םהו ,ישיש םויב רבכ םילשובמ תויהל םיכירצ םילכאמה לכ .2
שאה םא םג םיריסה תא ריזחהל היהי רוסא ןכ אל םאש ,תבשב םלשבל ידכ אלו ,םמוח
.(א"ס ב"מ ג"נר) .הסוכמ
תא ןיכהלו ,תבשב הפק וא הת תנכה ךרוצל םימח םימ לש תקפסמ תומכל גואדל שי .3
.ישיש םויב תיצמתה
.ררקמה ךותמ הרונה תא איצוהל .4
.חבטמב תבשה תויעב בור תא תרתופ הלא םיניינע העברא לע שארמ הדפקה

'ו םויב היולג שא לע םשוהש לכוא .190
:לשובמ וניאש לכאמ ןיבל לשובמ לכאמ ןיב םילידבמ הז לכואב
ריזחהל רוסא לבא .תבשב ולכואל רתומ ,ישיש םויב היולג שא לע םשוהש ,לשובמ לכאמ .1
.הנממ דרוה םא שאה לא ריסה תא
,גנר) .תבשב ותוא לוכאל רוסא - היולג שא לע םשוהו ,ולושיב שילש לשובמ וניאש לכאמ .2
.(חל ב"מ

תבשב שאה לע דמועה ילכב השיחב רוסיא .191
יכ ,הז רוסיאל הביסה .ירמגל לשובמ אוה םא םג ,שאה לע דמועה לכאמ תקצמב שוחבל רוסא
ינפל שאה ןמ ריסה תא דירוהל יוצר ךכ םושמ .(זיק ב"מ ,חיש) .לכאמה תא תרפשמ השיחבה
.םיגניטסמל וא תורעקל לכואה תקולח
רשפא ,ירמגל לשובמ לכואה םא - שאל וריזחהל רוסאש היולג הבהל לע דמוע ריסה היה
ךכו .שחבי אלש רהזי ךא .(בכ ,א כ"שש) ,שאהמ ודירוהל ילב תקצמב לכואה תא ונממ איצוהל
.תורמשמ יתשב םילכוא םא וגהני

שאה לא ריסה תרזחה .192
:םיאבה םיאנתה וב ואלמתנ םא הילא וריזחהל רתומ ,שאה ןמ דרוהש ריס
;ירמגל לשובמ לכאמה .1
;הסוכמ הבהלה .2
;(הז יאנת לע רתוול רשפא קחדה תעשב) וריזחהל תנמ לע שאהמ ריסה תא ודירוה .3
םימרומ םקיזחהל רשפא יאש םילודג םיריס .דיב והוקיזחה אלא ,ריסה תא וחינה אל .4
;אסכ וא ןחלוש לע םחינהל רשפא - ריוואב
תולעמ 48 םח לכואה :םידרפס גהנמל) .(ב ,גנר) .שאה לא ותרזחה תעשב םח לישבתה .5
.(סויצלס

תבשב לכוא םומיח .193
:הלא םיאנתב תבשב לכוא םמחל רתומ
48) תדלוס די לש םוחל םש עיגהל לוכי אלש םוקמב ,םייריכה דצב לכאמ לכ םמחל רתומ .1
.(זט ,חיש) (סויסלצ תולעמ
.(ד ,חיש) שאה לע וניאש ןושאר ילכב םימח םימב וכרצ לכ לשובמה שבי לכאמ םמחל רתומ .2
ךותמ וכותל וכפשש ילכ = ינש ילכ .ינש ילכב םימ ךותל ,רק אוה וליפאו ,לזונ םישל רתומ .3
.(ט"הב ה ,חיש) םימח םימ ךותל הרק הת תיצמת :המגודל .שאה לע דמעש ילכ
םילכאמ קר םיליכמה םירומיש וא ,ץיצק רשב תואספוק םמחל רתומש הרוה ןרוג ברה
.(ל"הבו גי ח ז ,חיש 51 צ"הפ) .הסוכמ שא לע םידמועה םימ ךותב םתוא םימשש י"ע ,םישבי
לע דמוע וניאש ילכב ןממחל רתומ ,תיעועשו הנופא ומכ ,םילזונ תוליכמה םירומיש תואספוק
.תולעמ 48 -ל ועיגי אלש יאנתבו ,שאה
ףיסוהל קחדה תעשב רתומ ,ףרשייש ששח שיו ,ידמ הלודג הבהלהו ,שאה לע דמועה לכוא
.(ד ,גנר) שאה לע דמועה ילכ ךותמ םימח םימ וכותל

תבשב חבטמב תורתומה תודובע .194
םישורדה םילכ ץוחרל רתומ .המודכו השגהב תורושקה תודובעה לכב חבטמב דובעל רתומ
ול דחוימה םוקמב ילכ לכ דימ חיני אלא ,םהיגוסל םילכה ןיימל רוסא לבא .תבשב שומישל
.(די ,ט כ"שש)
ןוליינ תשרב שמתשהל בטומו .גופסו הפילב וא תילטמב שמתשהל ןיא םילכה תציחרב
.סמומ ןובסב וא ,ילזונ ןובסב שמתשהל שיו ,ןובסב שמתשהל רוסא .(ח-ז ,ט כ"שש) .הציחרל
כ"שש) .שאה לע םידמועה םימב אל ךא ,םימח םימב וליפאו ,תבשב קצומ ןובס סימהל רתומ
.(ד ,ט
לכ םיכלכולמ םילכה תראשהב יתאורבת עגפמ שי םא ,תבש יאצומ ךרוצל םילכ ץוחרל רתומ
םיאצמנל עירפמ ךולכלהו ,םדא ינב םיאצמנ וב רדחב םנסכאל םיחרכומ םא ןכו ,תבשה
.רדחב
.(גי ,ב כ"שש) .יוטיח רמוחב תוריפ אטחל רתומ
לקלקתהל לולע לכואה רשאכ ,הדש יאנתב דחוימבו ,תבשב םירומיש תואספוק חותפל רתומ
.ישיש םויב תואספוקה תא וחתפי םא
היואר היהת אלו ,התוא לקלקתש הרוצב החתופל דיפקהל שי הספוקה תחיתפ תעשב
תחיתפ כ"חאו ,דחא דצמ תצקמב התחיתפ י"ע השענ הספוקה לוקלק .(50 צ"הפ) .שומישל
.(ב-א ,ו כ"שש) .ינשה דצבש הסכמה לכ

לוחל תבשמ הנכה .195
ןיכהל התילכת םא ,תבשב תרתומה הדובע דובעל וא ,תבש יאצומ ךרוצל לכוא ןיכהל רוסא
לש הנורחאה החוראה דעומ תא םידקהל בטומ .(ה ב"מ ,זסרת) תבש יאצומ תחורא תא
.לוח םוי ךרוצל תבשב הנכה תודובע עונמל וז ךרדבו ,תבשה תאצ ינפל הליחתהלו ,תבשה

בצומל ץוחמש הדוקנל תבשב לכוא תרבעה .196
:הז תויופידע רדס יפל גוהנל שי - ןוזמ הילא ריבעהל שיו ,בצומל ץוחמש הדמע
.ברק תונמ ישיש םוימ וניכי - רשפא םא .1
.םש לוכאל בצומל הדמעה ישנא ואובי - רשפא יא .2
ראותמכ ועצבי תושרל תושרמ הרבעהה תא .הדמעל לגרב לכואה תא וכילוי - רשפא יא .3
.206 ףיעסב
םיכרצל עסונה בכר ולצני - חטשב לגרב עונל רוסא תוחיטב תוביסמש ןוגכ - רשפא יא .4
.ןוזמה תא וב ריבעהל םיינוחטיב
.326 - 323 ףיעס האר ,חבטמב ותדובעו תבש לש יוג
.187 - 185 ףיעס האר ,תבש וב ללוחש לכוא
.187 ףיעס האר ,לגרב וא בכרב ,םוחתל ץוחמ אבוהש לכוא

 

בוריעו תבשב תויושר

:ול םידחוימה םינידה גוס לכלו ,םיגוס העבראל תבש ןיינעל םיקלחנ םיחטשה
.םיבר רבעמל דעוימ אוהו ,רתוי וא (תומא 16) םירטמ 8 -כ ובחורש םוקמ - םיברה תושר
.םויב שפנ 600,000 הב םירבוע :ףסונ יאנת םיברה תושרל הכירצ םיקסופה בור תעדל
הציחמב ףקומ אוהו ,רתוי וא (םיחפט 4 x 4) מ"ס 32 x 32 -כ ולדוגש חטש - דיחיה תושר
תויהל ךירצ דיחיה תושר לש רצה דצה יכ בל םישל שי .(םיחפט 10) מ"ס 80 תוחפל ההבוגש
.דיחיה תושר וניא - מ"ס 32 -מ רצו דואמ ךורא חטש יכו ,מ"ס 32 תוחפל
.(דחא םדאל תכייש היהת דיחיה תושרש ךרוצ ןיא)
32 x 32 וחטשו ,םיברה תושר לש תונוכת אלו דיחיה תושר לש תונוכת וב ןיאש םוקמ - תילמרכ
.רתוי וא מ"ס
אצמנ אוהו ;(לבגומ וניא וכרוא) ,(םיחפט 4) מ"ס 32 -מ תוחפ ובחורש חטש - רוטפ םוקמ
.תילמרכב וא םיברה תושרב
.רתוי וא מ"ס 24 הובג תויהל ךירצ ,םיברה תושרב אצמנה רוטפ םוקמ
לקהל רשפא :קחד תעשב .רתוי וא מ"ס 80 הובג תויהל ךירצ ,תילמרכב אצמנה רוטפ םוקמ
.(ל"הבו א"מר טי ,המש) .מ"ס 24 לש הבוגב קפתסהלו תילמרכב םג
.(טי ,המש) דיחיה תושרכ וניד - דיחיה תושרבש רוטפ םוקמ

תבשב תויושרל תואמגוד .198
םיאנתה ינש וב שיש םוקמ ןיא יכ ,םיברה תושר העש יפל ןיא לארשי ץראב - םיברה תושר
.םויב םוקמב םירבועה שפנ 600,000 -ו םירטמ 8 בחור :דחי םג
ןיאו הפופצ ולש רדגהש בצומ ,ןפודמ לודג להוא ,רקנוב ,רדח :הצופנ וז תושר - דיחיה תושר
וא רקדנמוק ,הרוגס תיאשמ) רתוי וא מ"ס 80 ויתונפוד הבוגש בכר ילכ ;מ"ס 24 םיטוחה ןיב
.(המודכו םירוגס פי'ג
דיחיה תושרל ובשחי ןכלו ריק קר אלו ,הריפח םג תויהל הלוכי דיחיה תושר ביבסש הציחמה
תודמע וא רשק תולעת ;רתויו מ"ס 80 לש קמועב תויפקיה תולעת םביבס שיש תומוקמ םג
80 לש הילע) תולעמ 25 ולש עופישהש קוצמ לע אצמנה בצומ ;(הפוחמ הנניא הדמעה וליפא)
.('מ 1.92 לכב מ"ס
רדגהש תונחמ ;םיחותפ תודשבש םינומיאה יחטש לכ :רתויב הצופנה איה וז תושר - תילמרכ
םהבש רדגהש תונחמ ;מ"ס 24 םיטוחה ןיב שיו הפופצ הניא וא מ"ס 80 ההובג הניא םהלש
,וב ריבעהל רוסא רודג אוה םא םג ,(םיתאס תיב =) ר"מ 1150 -מ רתוי תובחרה תוצרפ הצורפ
.(א ,חנש) .תילמרכב ומכ וב הרוסא הרבעהה הרידל ףקוה אלש חטשש ורזג םימכח יכ
.תילמרכל דיחי תושרמ םיצפח ריבעהל ךרוצ שיש הרקמב בר השומיש וז תושר - רוטפ םוקמ
.המודכו דומע שאר ;םירייס להוא דוקדק :בשחנ רוטפ םוקמ
-מ רתוי ובחורו ויתחתמ וא וילעמ מ"ס 80 תוהובג תוציחמ ול ןיאו ,מ"ס 80 -מ הובגה םוקמ
:המגודל .רוטפ םוקמל א"רגה תעדלו ,תילמרכל בשחנ אוה ךורע ןחלושה תעדל - מ"ס 32
זט ,המש) .(
236 ףיעסב ואבוהש םיאנתה יפל) החותפ תיאשמ ;מ"ס 80 הובגה יאבצ ןחלוש
.(וס ב"מ
.דיחיה תושר דימת םה ,דיחיה תושרב םידמועה םילכ
,םיחפט 4 x 4 םחטשו ,םיחפט 10 לש הבוגב תונפד םהל שי םא ,תויושר ראשב םידמועה םילכ
םה םא ,םיחפט 10 תוהובג תונפד םהל ןיאו םיחפט 4 x 4 לש חטש םהל שי ,דיחיה תושר םה
.תילמרככ םניד ,רוטפ םוקמב וא ,תילמרכב םה םאו ,םיברה תושר םה םיברה תושרב
םוקמל םיבשחנ ,םיחפט 10 תוהובג תונפד םהל ןיא וליפאו םיחפט 4 x 4 -מ תוחפ םחטשש םילכ
.רוטפ
.הב םיאצמנ םהש תושרכ םניד ,םייח ילעבו םדא
.הב אצמנ אוהש תושרל לטב - םיחפט השולשמ תוחפ קומע וא הובג אוהש רבד לכ

תבשב הרבעהו האצוה .199
:םיאבה םירוסיאב תאטבתמ תבש ינידל תונושה תויושרה ןיב הנחבהה
.ךפהלו םיברה תושרל דיחיה תושרמ ץפח איצוהל הרותה ןמ רוסא .1
םיברה תושרמו ,(א ,ומש) ךפהלו תילמרכל דיחיה תושרמ ץפח איצוהל ןנברדמ רוסא .2
.ךפהלו תילמרכל
.םיברה תושרב תומא 4 ץפח ריבעהל הרותהמ רוסא .3
.(ב ,ומש) .תילמרכב תומא 4 ץפח ריבעהל ןנברדמ רוסא .4
תויושרה םא ,הל הכומסה תרחא דיחי תושרל תחא דיחי תושרמ ץפח ריבעהל ןנברדמ רוסא .5
תכיישה תרחא דיחי תושרל תחא דיחי תושרמ ריבעהל רוסא ןכו ;םינוש םישנא ינשל תוכייש
תרזעב וריתהל רשפא הז רוסיא .(ב"מבו א ,וסש) .תוגרדמ רדחל רדחמ ומכ ,םיבר םישנאל
.206 ףיעסב ורבסויש ,תורצח יבוריע

:תואבה תולועפה תורתומ תאז תמועל
.ךפהלו רוטפ םוקמל דיחי תושרמ וא תילמרכמ וא םיבר תושרמ איצוהל רתומ .1
,רוטפ םוקמל תילמרכמ :רוטפ םוקמ ךרד תילמרכב תומא 4 -מ רתוי ריבעהל רתומ .2
.תילמרכל האלה רוטפה םוקממו
תעשב .ךפהלו דיחי תושרל רוטפה םוקממו ,רוטפ םוקמל תילמרכמ איצוהל ,רוסא הליחתכל
,רוטפ םוקמ ךרד דיחיה תושרל תילמרכמ ץפח ריבעהל רתומ זאו ,תאזכ הרבעה תרתומ קחד
;רוטפ םוקמ לע ותוא םיחינמ ,תילמרכבש ץפחה תא םימירמ :ךכ תעצבתמ הרבעהה .ךפהלו
חנוי ץפחהש יאנתב אוה הז רתה .דיחיה תושרב ותוא םיחינמו ,רוטפה םוקממ ותוא םימירמ
.(ח צ"העש ח ב"מ ומש) .רוטפה םוקמ לע שממ

תבשב הרבעהה ךרד .200
סחייתמ ,םיברה תושרב וא תילמרכב תומא 4 תרבעה וא ,תושרל תושרמ האצוה רוסיא
תושרמ ץפח תקירז ,רוגחב וא םיסיכב םיצפח תאישנ םג אלא ,דיב קר אל םיצפח תרבעהל
.(א ,ומש) .תרחא תושרב אצמנה םדאל ץפחה תטשוה וא ,הינשל תחא
:הלא תודוסי השולש הליכמ איה רשאכ רוסא הרבעהה
.ופוג לע וא דיב וא ,סיכב אצמנ ץפחה רשאכ ,הכילהה תלחתה וא ,ומוקממ ץפחה תריקע (א)
תחא תושרמ ותרבעה וא ,תילמרכב וא םיברה תושרב תומא עברא ץפחה לש הרבעה (ב)
.הינשל
.ץפחה םע הדימע וא ,שדחה ומוקמב ץפחה תחנה (ג)
הרבעהה ןיא זאו ,הרבעהב םיבלשהמ דחא לע םיגלדמ וב בצמ רוציל רשפא קחדה תעשב
.213 ףיעסב רבסות הלאכ הרבעה יכרדל המגדה .טלחומ רוסיאב הרוסא

אוהש ,הנחמה תא ךופהל ךירצ ,םוקמל םוקממ םיצפח הנחמב ריבעהל היהי רשפאש ידכ
יאנתב ,(הצקומ םניאש) םיצפח תרבעהב הלבגה ןיא דיחיה תושרב .דיחיה תושרל ,תילמרכ
.םתדועסב םיפתושמה םישנאל וא ,דחא םדאל תכייש תושרהש
:םיבלש ינשב תישענ םיצפח הב ריבעהל רתומש דיחיה תושרל תילמרכה תכיפה
רדגב - חטשה רודיגב השענ הז רבד .(םיבר םישנאל תכיישה) דיחי תושרל תילמרכה תכיפה .1
.203 - 202 ףיעסב רבסות רודיגה ךרד טוריפ .חתפה תורוצב וא
יכ ,"תורצח בוריע" יורק הז ףותיש .םלוכל תכייש היהתש תפב חטשב םיאצמנה לכ ףותיש .2
ךרד .תחא הדיחי םהמ השועו (םירדח ,םינתיב ,םילהא =) "תורצח"ה לכ תא ברעמ אוה
.206 ףיעסב רבסות "תורצח בוריע" תיישע

ןיאש לית רדג ,הפופצ םירבצ רדג ,ןבא רדג :שממ רדגב ויתוחור עבראמ ףקומ חטשה רשאכ
ידכו ,דיחיה תושר אוה חטשה - רתוי וא מ"ס 80 רדגה הבוגו ,מ"ס 24 לש חוור םיטוחה ןיב
.206 ףיעסב רבסויש תפב "תורצח בוריע" קר ךירצ הרבעה וב ריתהל
המלש רדג תונבל ףא וא ,רדגבש תוצרפה תא םילשהל רשפא - חותפ חטשה ןמ קלח רשאכ
ןיעמ תונבל רשפא :שממ רדג היהתש חרכה ןיא וז רדג .דיחיה תושרל תילמרכה תא ךופהתש
."חתפ תורוצ"ב הנחמה תא ףיקהלו ,הנחמה ביבס רדג לש םיחתפ

,רתוי וא מ"ס 80 הבוגב םירשי תוטומ ינש :וז ךרדב תינבנ "חתפה תרוצ" לש תידוסיה הרוצה
םתרוצ ,םהילעש טוחהו ,הלא תוטומ ינש .הלעמלמ תוטומה לע רבועה טוח חותמ םהיניבשכ
ףיקהל רשפא ןידה יפל .הנחמה תא בבוסה רדגב חתפ ןיעמ םהו ,ףוקשמו תוזוזמ יתש תרוצכ
.דיחיה תושרל תילמרכמ הנחמה תא םיכפוה םהו ,הלאכ םיחתפב ולוכ הנחמה תא
דומעה דצל רושקה טוח .וילעמ רובעי טוחהשו ,רשי היהי דומעהש דיפקהל שי חתפה תיישעב
.חתפ תרוצ רצוי וניא - ודצמ ץע עזגל וא

חתפ תרוצ

תכתמה דוח .(םהילע יונב להואה ןיאשכ) םילהוא תוטומ םה חתפ תורוצ תריציל םיחונ תוטומ
םא םירשי םיצעב שמתשהל רשפא ןכ ומכ .טוחה תרישקל חונ םוקמ שמשמ להואה טומ לש
,תיווז ילזרבב שמתשהל רשפא ןכ ומכ ,וכותב רובעי טוחהש ךכ ,ץעה דצב ץירח םיצרוח
.(ט ,אע א"וזח ;גל ,בסש ש"הע) .לזרבה לש ןוילעה רוחה ךותב טוחה תא ריבעהלו
- ותוא זיזת הליגר חורש טומ .םתוא עינת אל היוצמ חורש ידכ ,קזח תוטומה תא ץוענל שי
העינמ חורה םא .ותוא ליפת אל חורש הרוצב תוטומל רושק תויהל ךירצ טוחה .ליעומ וניא
.(אי צ"העש כ ב"מ גסש .וס ב"מ בסש) .רשכ - ותוא
םוקמב םג עקרקה ינפ לעמ מ"ס 80 הובג היהי טוחהש דיפקהל שי ,םיכומנ תוטומה םא
,םיעקושו לטה ללגב םיחתמנ םיטוחה יכ רוכזל שי .(ונ צ"העש בסש) .תוטומ ינש ןיבש ךומנה
.בוריעל םידומעה תריחב תעשב וז הדבוע ןובשחב איבהל שיו
חותמ תויהל ךירצ טוחה .וילע יונב להואש טומ לעמ בוריעה טוח תא רושקל אלש דיפקהל שי
,טוחל תחתמ דיחי תושר שי תאז לכב םא .ויתחתמ דיחי תושר היהתש אלב ,חותפ חטשל לעמ
רזנ ינבא .גיק ב"מ גסש) .מ"ס 80 תוחפל היהי דיחיה תושר תציחמ ףוסמ טוחה הבוגש ךירצ
.(אצק ח"וא

חתפה תורוצ תיינבב םיכרד .204
יכ ,תוטומל לעמ קוידב רבוע טוחהש ךכב יד .תוטומב עגיי טוחהש תבייחמ הניא חתפה תרוצ
םירבועה למשח יווק לצנל רשפא וז הביסמ .(גס ב"מ אי בסש) .חתפה תרוצ תא תלסופ הייטס
םא .רדג לש דחא דצ הווהמ למשחה וק לכ ,דומעל לעמ קוידב רבוע םיטוחה דחא םא :חטשב
,םיטוחל תחתמ ,למשחה דומע דצב טומ ץוענל רשפא ,דומעל לעמ קוידב םירבוע םניא םיטוחה
.חתפ תרוצל ובשחיי םהילעש טוחהו תוטומ ינש לכ זאו

בורע תנכה

םירבוע למשחה יטוח .הילא רושק אוהש יחלה םע חתפ תרוצ םילשמ לאמש דצב עיגמה טוחה
לש חתפ תרוצ שי וז ךרדב ,רבצה יחיש דיל בצומה יחלל לעמו ,דומעה דיל בצומה יחלל לעמ
וז ךרדב .ןימי דצמ רדגה תא המילשמ רבצה רדג .םהילעמש למשחה יטוחו ,םייחלה יתש
.חטשה לש םידדצ השולש םיפקומ

תוצרפה תא םילשהלו ,חטשב םיאצמנה םירבדה לכ תא לצנל יוצר בוריעה ףקיה תיינבב
דומע לכ לש וידדצ ינשמ תונבל רשפא ,הנחמה דצב רבוע למשח וק םא .חתפ תורוצ תיינבב
לצנל יוצר ןכ ומכ .רדגל למשחה וק תא ךופהל וז ךרדבו ,תוטומ ינש למשחה טוחב תיווז רצויה
תוצרפ .חתפ תורוצ לש הינבב אלמל שי תוצרפה תא .המודכו ,רשק תולעת ,רבצ וא ןבא תורדג
.205 ףיעסב םניד הארו ,בוריעה תא תולטבמ ןניא רטמ 4.80 -מ תונטקה
:הלא ןה בוריעה ףקיה ךרוצל ןלצנל רשפאש תונוש חטש תורוצ
- תולעמ 25 לש לולת עופיש .רדגל םיבשחנ םה ,מ"ס 80 םיקומע וא םיהובג םה םא ,םיקוצמ
.(ב המש) .רדגל אוה םג בשחנ - מ"ס 80 ןורדמה דרוי מ"ס 192 לכב רשאכ
םיבשחנ - מ"ס 32 ןבחורו ,מ"ס 80 םקמוע םא ,לחנ ןכו ,תויפקיה תולעתו רשק תולעת
.הציחמל

ןהמ תחא לכש ,תובר תוצרפ .בוריעה תא תלסופ - רטמ 4.80 הבחורש ,בוריעה ףקיהב הצרפ
חור לש הבור .הכלהכ רדוגמ ןפודה בורש יאנתב ,בוריעה תא תולסופ ןניא רטמ 4.80 -מ התוחפ
.(המ ב"מ ח ,בסש) .לוספ בוריעה - ץורפ תחא
,הצרפל בשחנ הפחמה ,שאר הפחמ תולעתהמ קלחל שי םא ,תויפקיה תולעתמ יונבה בוריע
.ולטבמ וניא - הזמ תוחפ .בוריעה תא לטבמ אוה זא - 'מ 4.80 -מ בחר אוה םאו

תילמרכה תא ךפוהה ,חטשה רודיג :םיבלש ינש דיחיה תושרל תילמרכ תכיפהבש רכזוה רבכ
ךפוהו םיברה םישנאה תא ףתשמה ,תפב "תורצח בורע"ו ;םיבר םישנאל תכיישה דיחי תושרל
.(
201 ףיעס) .הלודג החפשמ ןיעמ םתוא
הרבעהש ששחמ ,ןנברדמ רוסיא אוה םיבר םישנאל תכיישה דיחי תושרב ריבעהל רוסיאה
דיחי תושרמ וריבעיש ךכל םורגת וזל וז תוכומס ןהשכ תרחא דיחי תושרל תחא דיחי תושרמ
,םימכח ועבק הז רוסיאל ליבקמב .םיברה תושר שי ןהיניב רשאכ תרחא דיחי תושרל תחא
.םהיניב ריבעהל רתומ היהיו ,דחא ףוגל ובשחיי - לכואב דחי םיפתושמ םידיחיה לכ םאש
.םהלש בוריעה אוה אוהו םפתשמ ןסחמה - דחא ןוזמ ןסחממ תונוזינה ,תודיחי הנחמב שי םא
תא ףתשל ךירצ - תוחפשמ הנחמב שיש וא דרפנב הקפסא תולבקמה תודיחי הנחמב שי םא
.(37 צ"הפ) ."תורצח בורע"ב ןלוכ
המלש הלח וא תוצמ) תודועס יתש ןוזמ תסנכה תיבב םיחינמ :וז איה ףותישה תיישע ךרד
ךרבמ ,הנחמה יבשוי לכ ליבשב ךכב ותוא הנוק ,ןוזמה תא היבגמ דחא ,(םרג 300 לקשמב
ילויעלו יקופאל ןל ארש אהי אבוריע ןידהב" :רמואו ,"בוריע תווצמ לע ו"בקא ה"מא י"אב"
םירדה לארשי לכלו ונל רצחבש םיתבה לכל תיבל תיבו ,םיתבל רצחה ןמו רצחל םיתבה ןמ
ןמו רצחל םיתבה ןמ סינכהלו איצוהל ונל רתומ אהי בוריעה הזב" :תירבעבו ."הזה הנחמב
.(וסש) ."הזה הנחמב םירדה לארשי לכלו ונל רצחבש םיתבה לכל תיבל תיבמו ,םיתבל רצחה

לקלקתהש בוריע .207
רתומו בוריעה רשכ - גגושב תבשב טוחה ןקות .תבשב ונקתל רוסא בוריעה ףקיה לקלקתה םא
ןקתיש תבשב יוגל רמול רתומ ,בוריע אלב ריבעהלמ םישנא עונמל ידכ .(ג ,בסש) .וב שמתשהל
.(הכ ב"מ וער) .לוקלקה תא
.אבה קרפב ראותיש יפכ גוהנל שי ןקות אלו בוריעה טוח ערקנ

 

בוריע אלל תבש

תבשב הרבעה רוסיא .208
.בוריע אלל ,תילמרכב ('מ 1.92) תומא 'ד וא תילמרכל דיחי תושרמ םיצפח ריבעהל רוסא
.(197 ףיעס האר ,תויושרה תרדגה)
איצוהל רתומ ןכלו ,תילמרכל םיבשחנ ,םידדצב תוציחמ םהל ןיאש לודג להוא וא םירייס להוא
וא 'מ 1.92 לש קחרמ תחא תופיצרב םיצפחה תא וריבעי אלש דבלבו ,םיצפח םהמ איצוהל
.דיחי תושרכ וניד - דיחי תושרב להואה דמוע .רתוי

ריבעהל רוסא לבא .הליגרה םתדינע ךרדכ םיטישכתו םתשיבל ךרדכ םידגב ריבעהל רתומ
.רוגחב וא דגבה סיכב םיצפח
ליעמ שובלל רתומ .תסנכה תיבל תכללו תילטב ףטעתהל וא רוקה ינפמ תופפכ שובלל רתומ
.(ל"הב .גכ ,אש) .עבוכה תא שבול וניא םא םג ,וילא רבוחמ עבוכש חור
.(גלק ב"מ .זל אש) .העיזה ינפמ ןוראווצה לע אל ףאו ,סיכב הטחממ איצוהל ןיא

תבשב םירחא םיצפחו םיטישכת .210
יפנכ ,תוגרד ,תובצוע יגת ,יעוצקמ גת ,םימיה תשש תוא ,תולייחה ילמס) םייאבצ תותוא
וא ,םיגרבב ,ןוחטב תכיסב דגבל םירבוחמ םה םא קר םלטלטל רתומ ,(םהימודו החינצ
,לופיל םילולע םה יכ ,םהב תאצל רוסא ,הליגר הכיסב דגבל םירבוחמ םה םא .הריפתב
.(41 צ"הפ) .םסינכהל אוביו
שמש יפקשמ ,תועיבקב םתוא םיביכרמש םיפקשמ .וב תאצל רתומו טישכתל בשחנ רקי ןועש
לע םיבכרומה שמש יפקשמ .(דכ זט כ"שש) .הליגרה םתשיבל ךרדכ םירתומ ,םייטפוא
םיליגר שמש יפקשמ ןכו .תומא 'ד ודיב םריבעיו לצב םדירוי אמש םירוסא ,תויטפוא םיפקשמ
.בוריע ןיאשכ םביכרהל רוסא
רוחב לבח ריבעהל רשפא ,רדחב וריאשהל תורשפא ןיא םא .גבטיק וא ןורא חתפמ איצוהל ןיא
תאזכ הרוגח .חתפמה ינישל ינשה והצק תא רשוק אוהשכ ,הז לבחב ומצע רוגחיו ,חתפמה
.(ומ זט כ"שש) .הליגרה הרוגחה םוקמב אובת
ללגב הוריתה ,וז הרבעה ורסאש םימכח יכ ,דיחי תושרל תילמרכמ טלאוט ריינ ריבעהל רתומ
.(א ,ביש) .תוירבה דובכ
.(הכ זט כ"שש) .ריבעהל רתומ - ןזואבש ןפג רמצ ,הרושק תשובחת ,ףוגל קובדה רטסלפ

תבשב בוריע אלל קשנ תאישנ .211
וב וטטושיש יוצר דקפמה תעדלש םוקמב אצמנה לייח .ינוחטב ךרוצל אלא ,קשנ תאשל ןיא
ינוחטב ךרוצ ןיא םא .בוריעל ץוחמ םג ושבול אוהשכ קשנ תאשל יאשר ,קשנ יאשונ םילייח
.(הכ ב"מ ז ,אש פ"ע) .קשנה תא שבול םא וליפאו ,בוריעה ךותב וליפאו קשנ תאשל ןיא ,הזכ
תא ןעטיו ,הצוחה ותאצ ינפל קשנה תא שבלי ,בוריע וב ןיאש םוקמב הרימשל אצויה
רבד לכ רוגחה ןמ איצוהל שי .(תוחיטבה תוארוה תא דגונ רבדה ןיא םא) ורדחב תוינסחמה
שי םא .הצקומ םהש ,יוקינה ילכ תא דחוימבו ,תישיא תשובחת ,הימימ :הרימשל ינויח וניאש
.םריאשהל יאשר ,הרימשה ןמזב הלאמ דחאל קקדזיש יוכיס

בוריע אל תבשל תונגראתה .212
תא תוחפל בוריעב ףיקהל יואר ,בוריעב ולוכ הנחמה תא ףיקהל תורשפא ןיאש הרקמב
םויב ,לכואה רדחב וא חבטמב לכואה ילכ תא ריאשהל יוצר הז הרקמב .לכואה רדחו חבטמה
תילטהו שמוחה ,רודיסה תא שארמ ןיכהל שי .תבשב םריבעהל ךרוצ היהי אלש ידכ ,ישיש
םיכלוהו ,הב םיפטעתמ םא תסנכה תיבל להואה ןמ ריבעהל רשפא תילט) תסנכה תיבב
.(תסנכה תיבל םיפוטע
וא ורדחמ אצוי אוה רשאכ ורוגחו וידגב תא קודבל בייח ,בוריע וב ןיאש םוקמב אצמנה
,רבד ומע חקלש רכזנו אצי .(ב"מ ז ,בנר) .הרבעהב םירוסאה םירבד ריבעי אלש ידכ ,ולהואמ
ראותמכ גהני - דספהל איבהל הלוכי ץפחה תקירז םא .(בי-אי ,וסר) .יונישבו ,דימ ונקרזי
.אבה ףיעסב

,םימוד םירקמב וא ,חבטמב םיגניטסמה תא ריאשהל תורשפא התייה אל רשאכ ,קחד תעשב
יונב ריבעהל רתיהה .תומיוסמ םיכרדב ,ךפהלו דיחיה תושרל תילמרכמ ריבעהל תורשפא שי
.םיאבה תונורקעה לע
:הלא םיאנת השולש הרבעהב רשאכ אוה ,ותומלשב הרבעה רוסיא
:תואבה תולועפה שולש תא השוע דחא םדא .1
;ץפחה תא םירמ .א
;תילמרכב תומא 4 וריבעמ וא .תושרל תושרמ וריבעמ .ב
.ץפחה תא חינמ .ג
.האלמ הרבעה עצבמ םהמ דחא ןיא - םישנא ינש ןיב תוקלחתמ תולועפה םא
הרבעה הניא ,יונישב הרבעה .הליגרה ךרדב תושרל תושרמ ץפחה תא ריבעמ םדא .2
.המלש
,רוטפ םוקמל תילמרכמ הרבעה .ךפהלו דיחי תושרל תילמרכמ איה הרבעהה .3
תילמרכמ וא תילמרכל ונממו רוטפ םוקמל דיחי תושרמ וא ,דיחי תושרל ונממו
.(ו ,בעש א ,ומש) .הרבעה הניא - רוטפ םוקמ ךרד תילמרכל
-מ רתוי וא ,ךפהלו תילמרכל דיחי תושרמ קחדה תעשב ריבעהל רשפא הלא תונורקע דוסי לע
:(דחי ןהמ המכ ףרצל שי ,רשפא םא) .ןלהל תוטרופמה םיכרדב ,תילמרכב תומא 4
,רוטפ םוקמ לע הכילה ידכ ךות (!שממ וחינמ) וחינמו ץפחה תא איצומ דחא םדא .1
.תילמרכב וריבעמו רוטפה םוקממ ותוא דירומ ךכ רחאו
ץפחה תא ודימ לטונ רחאו ,דיחיה תושרמ ומע אצויו ץפחה תא םירמ דחא םדא .2
דיב חינה איצומה םא .איצומה דימ חקיי ינשהש ךכ לע דיפקהל שי .תילמרכב וחינמו
.(א ,זמש) .תבשב המלש הכאלמ השע - ינשה
.המודכו הרירג ,הטיעב י"ע :יונישב ץפחה תא ריבעמ דחא םדא .3
דחא לוכי ,וידממ וא ותרוצ ,ולקשמ יפלש הרוצב ץפחה תא דחי םיאשונ םישנא ינש .4
.א תבש הרות הנשמ) .גניטסמ דחי םיאשונ םישנא ינש :המגוד) .החונ ךרדב ואיצוהל
.(זט-וט

(םיינוניב םידעצ השולשכ) מ"ס 192 -מ תוחפה עטק לכב רשאכ ,םיכשמהב ריבעהל .1
ןיא וז ךרדב .(חי ב"מ ,וסר) .ץפחה תא חינהל וא ,שממ דומעל שי ךא .עגרל םירצענ
.תומא 4 אוהש ,אלמ הרבעה רועש תחא תבב ריבעמ םדא
אלב ךלוה ינשהו ,הכילה בצמב ינשהשכ ,רחא דיב וחינמ ,ץפחה תא םירמ דחא .2
יצח השע םינשהמ דחא לכ הזכ הרקמב .ץפחב שמתשהל םיצור וב םוקמל דע רצעיהל
.חינהו ךילוה קר וא ,םירה קר :הלועפ
םוקמל ךישממו םשמ ותוא חקול ,רוטפ םוקמב וחינמ ,ץפחה תא םירמ דחא .3
.ךירצש
.('וכו עבוכב לענב) יונישב ץפחה תא םיריבעמ .4
.ךרד ותואב וריבעהל לוכי היה דחאש ,ץפח דחי םיריבעמ םישנא ינש .5
.236 ףיעס האר ,תבשב בכרמ הנעטהו הקירפ יניד

 

תבש םוחת

:תבש םוחת לש ותדימל סחיב םיקסופה ןיב שי תועד יתש
- אוה דומילהו .(זט תומש) "יעיבשה םויב ומוקממ שיא אצי לא" קוספהמ עבונ ןימוחת ןיד .1
.(מ"ק 12 -כ) תואסרפ 3 ,לארשי הנחמ תדימכ אוה תבש םוחת הרות ןידמ .א
.(רטמ 960) .דחא רטמוליקכ - המא 2000 אוה תבש םוחת ןנברדמ .ב
.רטמוליקכ - המא 2000 אוה םוחתה תדימו ,ןנברדמ אוה ולוכ ןימוחת ןיד .2

םירבוסה םיקסופ שי :דחא ןיינעל הצוחנ ןנברדמ וא הרותה ןמ תבש םוחת תדימ ןיב הנחבהה)
אצמנה לייחל רתומ וז העד יפל .ןימוחת יבוריעמ (וקב תורש) המחלמל אצויה תא ורטפש
ךרוצל תאצל (ל"הב ב ,וסש פ"ע) תיברק הלועפמ רזוחה וא ,תיברק הלועפל ךורעה הנחמב
הווצמ ךרוצל קר וז הכילה תרתומש הרוה ןרוג ברה .מ"ק 12 לש םוחתל דע ,ומוחתמ הווצמ
.(46 צ"הפ) .רוביצב הליפתל אל ךא ,הנשה שארב רפוש תעיקתל ומכ ,הרותה ןמ
('דכו רוביצב הליפת) הווצמ ךרוצל וא קחדה תעשב רשפא ,עוברב דדמנ תבש םוחתש ןויכ
.תומא 2000 x 2000 לש ,עובר ןוסכלא םהש - רטמ 1344 -כ אלא ,דחא רטמוליק קר אל תכלל
.(א ,חנ מ"תז .ב ,וע א"ח)

םוחתה תא םידדומ ןיינמ .215
:ותרוצב יולת תבשה םוחת תדידמ תא םיליחתמ ונממ םוקמה

- םיעובק םינבמ וב שיו דדובמ םוקמב וא ריעב אצמנה הנחמ .1
טוח ירחא רטמ 33 קחרמב דודמל םיליחתמ - בוריע הנחמל וא ריעל שי םא .א
.בוריעה
תיבה .ןורחאה תיבה ןמ רטמ 33 לש קחרמב םיליחתמ - בוריע הנחמל וא ריעל ןיא .ב
33 לש קחרמ ןיאו ,וינפלש םיתבה ןיבל וניב םיפוצר םינבמ שיש תיבה אוה ןורחאה
.תיבל תיב ןיב רטמ

- םיעובק םינבמ וב ןיאו ,ריעל ץוחמ אצמנה הנחמ .2
.ךליאו בוריעה טוחמ םידדומ - בוריע ול שי .א
.אנ-טמ ב"מ .י ,חצש) .להואה חתפמ - להואו להוא לכל םידדומ - בוריע ול ןיא .ב
.(זכ צ"העש
-מ רתוי וב תכלל םדאל רוסא ,בוריע אל םגו םיעובק םינבמ וב ןיאש ,לודג םילהוא הנחמ :ןכל
.רתוי לודג ולוכ להאמה םא םג ,ולהואמ רטמ 960
.תבשב ומכ בוט םויב גהונ ןימוחת ןיד

ןימוחת בוריע .216
לוכי - (םדוקה ףיעסב ראותמכ) ומוקממ 'מ 960 -מ קוחר אוהש םוקמל תבשב תכלל הצורה
.ןימוחת בוריע תושעל

.ןולי וב םוקמהמ רחא םוקמב "ותיב" תא עובקל לוכי םדא :הז אוה ןימוחת בוריע לש ונינע
תכלל הצורה םדא .שדחה "ותיב" םוקממ דצ לכל 'מ 960 היהי ולש תבש םוחת הזכ הרקמב
.ןל אוה וב םוקמל חרזממ רטמ 940 לש קחרמב "ותיב" תא עבקי ,חרזמ דצל רטמ 1900
והז יכ ,רטמ 1900 חרזממ דצלו ,דבלב רטמ 20 - ברעמ דצל תכלל רתומ היהי הזמ האצותכ
וא ,םינוויכ ינשל בוריע חינהל ןיאש ,רורב .שדחה ותיב לש דצ לכל 'מ 960 ףיקמה םוחתה
בוריעה ןיא הלא םירקמב .ברעמה לש אצומה םוקממ 'מ 960 לע הלועה קחרמב בוריע חינהל
.לח

ןימוחת בוריע תמגדהל םישרת

אצמנה ,'ג םוקמל תכלל ונוצר םא .יעצמאה עוברה אוה 'י םוקמב רגה ידוהי לש תבש םוחת
ללוכה ,ינמיה עוברה אוה ולש תבש םוחת וישכעמ .'א םוקמב בוריע חינמ אוה ,ומוחתל ץוחמ
רוסא היהי ,בוריע חינה אלמלא ול רתומ היהש רבד ,'נ םוקמל תכלל .'ג תא םגו 'י תא םג
קר ושגפל לכוי ,ילאמשה עוברה אוה ולש תבשה םוחתש ,'נ םוקמב רגה םדא .וז תבשב
.'נ לש םוחתלו 'א לש םוחתל תפתושמה ,'י הדוקנב

?בוריע םיחינמ דציכ .217
:תבש םוחת ןיינעל םדא לש ותיב םוקמ תא עובקל שי םיכרד יתש
הצור אוה ונממ םוקמל אצוי ברעמהש ךכ ידי לע השענ הז בוריע .וילגרב בוריע .1
הנוק אוה וז ךרדב .תושמשה ןיב תעשב הז םוקמב דמועו ,המאה םייפלא תא דודמל
.דצ לכל 'מ 960 הז םוקממ תכלל רתומו ,אצמנ אוה וב םוקמב התיבש
יתש ןוזמ ישיש םויב םש - וחילש וא - ברעמהש ךכ השענ הז בוריע .ןוזמב בוריע .2
- םחל אוהשכ הז ןוזמ .תבשה םוחת תא דודמל הצור אוה ונממ םוקמב ,תודועס
םירבדב םג בוריעה תא תושעל רשפא לבא .םרג (350 קחדה תעשבו) 460 ורועיש
- הביר אוה הז ןיינעל רתויב חונה רבדה .תודועס יתשב ,םחל םע םתוא םילכואש
תוקיפסמ ,אבצב שומישבש הבירה תורפופש .םחל םרג 460 םע תלכאנה תומכב
הלוכי איה הביר לש תורפופש םימש םא ןכלו ,תוחורא יתשל םילייח 5 -ל הליכאל
.םישנא השימחל בוריע שמשל

:ךרבמ ןימוחת בוריע חינמ םדא רשאכ
"בוריע תווצמ לע ..."
:רמואו
."חור לכל המא םייפלא ינולפ םוקממ תכלל (ינולפל וא) יל רתומ אהי בוריעה הזב"
.תבשה ךשמב בוריעה תא לוכאל חרכה ןיא .רמתשמה םוקמב בוריעה תא חינהל שי

חילש י"ע בוריע תיישע .218
.בוריעב הדומה תעד ןב היהי חילשהש דבלבו ,בוריעה תא םישיש ידכ חילש חולשל רשפא
.(ח ,טת) .ןימוחת בוריע חינהל חילש תויהל תבש רמוש וניאש םדא תונמל רשפא יאש ןאכמ
דבלבו ,הלעמל טרופמכ ,דחא לכל תודועס 2 ןוזמ םישיו ,םירחא םיבר ךרוצל ברעל לוכי םדא
לוכי ,וליבשב וברעש תבש ינפל ול ועידוהש ימ לכ .םליבשב ברעש תבש ינפל םהל עידויש
.בוריעה ןמ ךופהה ןוויכב תבשב ךלה אלש יאנתב ,בוריעה לע ךומסל המצע תבשב טילחהל
.(גית)

 

תבשב להוא
תויושר ינידל .219
בשחנש להוא יכ - להוא לש וניד המ תעדל בושח .תילמרכ וא ,דיחי תושר תויהל יושע להא
הצוחה להואה ךותמ איצוהל רתומ לבא .('מ 1.92) תומא 4 -מ רתוי וב לטלטל רוסא תילמרכ
,דצל דצמ םיצפח וכותב ריבעהל רתומ ,דיחי תושר אוהש להואו .רטמ 1.92 -מ תוחפ קחרמל
.תילמרכל ונממ איצוהל רוסא לבא
ול שי םא דיחי תושר בשחנ לודג להוא .תילמרכב בצומ אוה םא תילמרככ בשחנ םירייס להוא
וניד - תונפד ול ןיאו ,המחה ינפמ ךכסמ קר אוהש להוא .(24 צ"הפ) .תודמוע דצ תועירי
.(ב ,אסש פ"ע) .תילמרכב בצומ אוה םא ,תילמרככ

תבשב הריתסו להוא ןינב .220
םימכח .עבק לש תפסות םהילע ףיסוהל וא ,עובק להוא תושעל וא ןינב תונבל רוסא הרותהמ
.(זכ ,בכ תבש ם"במר) .יערא להוא לש םג הריתסו ןינב ורסא
לכ ןיד הנשמ הציחמה ובש הרקמל טרפ ,רשק רושקל ילב ,תבשב תיערא הציחמ דימעהל רתומ
להוא לש תוציחמ וא ;דיחי תושרל התוא תכפוהו תילמרכ הפיקמה הציחמ :לשמל .אוהש
ותנווכ ןיא םאו ,תבשב ןדימעהל רוסא - דיחי תושרל להואה תא תכפוה ןתדמעהש ,ידוה
.שמשה ןמ הנגהל להואה תוציחמ דימעהל רתומ ןכלו .רתומ ,דיחי תושרכ להואב שמתשהל
:ותרטמב יולת ןידה ,יערא גג אוהשכ - הלעמלמ יוסיכ סורפל
.(ב ב"מ א ,וטש) .הרקמ לכב ודימעהל רוסא - םהימודו םשגו שמשמ ןגהל אבה גג .1
םיאבה םיעגפמ ןגהל ותרטמ ןיא לבא ,ויתחתמש ריוואב םישמתשמש יוסיכ .2
םא לבא .םילגר ראשהו ,תחא הציחמ השוע אוה םא וליפא שורפל רתומ ,הלעמלמ
ב"מ וטש) .תוציחמה תא ךכ רחאו יוסיכה תא הליחת ביצהל שי ,תוציחמ יתש השוע
.(בכ
ומכ ,ויתחתש חטשב םישמתשמ ןיאו ,וילעש בחרמב שומיש ותילכתש יוסיכ .3
עברא ויתחתמ השוע ןיאש ןמז לכ תבשב ותושעל רתומ ,ויתונפד לע םיביצמש ןחלוש
תא ךכ רחאו ,יוסיכה תא הליחת ביצהל שי ,תוציחמ עברא ול שי םאו .תוציחמ
.(בכ ב"מ וטש) .(םישנא ינש י"ע השענ הז רבד ,תישעמ) .תונפדה
אמש הרזג ,רוסא גגה תא קדהל ךירצ םא .ותוא אשונה הנבמל קדהתמ גגה ןיאשכ הז לכ
.(ל"הבו ו ,גיש פ"ע) .וקזחל הכאלמ השעי
.תבשב וחתפל רתומ - ורגסלו וחתפל רשפאש ךרדב ,עובק רוביחב הנבמל רבוחמה ןוגג
.(זכ ב"מ ה ,וטש) .הטימל הרושקה הליכ ;עקרקב הצוענה הניג תישמש :אמגודל

שי םא :ןכל .םייק להואל תיערא הפסוה ףיסוהל רתומ לבא ,תבשב יערא להוא תונבל רוסא
םוש רושקל ילב) גגה תא ךישמהלו ,וילע ףיסוהל רתומ (מ"ס 8 = חפט בחורב) גג לש הלחתה
,ולוכ לגלוגמ יוסיכה םא לבא ;סורפ גגהמ קלח םא אקווד אוה הז ןיינעל גג לש הלחתה .(רשק
םירושקה םילבח ינש בשחיהל םילוכי גג לש הלחתהל .וחתפל רוסא - חותפ ונממ חפט ןיאו
םיבשחנ הלא םילבח .(מ"ס 24 - 8) םיחפט 3 - 1 אוה םהיניב קחרמה רשאכ ,תונפדה ךרואל
.(ד ,וטש פ"ע) .("דובל") רוגסל בשחנ םיחפט 3 -מ תוחפה חוור יכ ,ףוצר גגכ
חטש תשרל תחתמ תרצויה הרוצב - 'וכו םיחתות לע האווסה תשר שורפל ךרוצ שי רשאכ
תלחתה 'ו םויב רוציל וא ,חפט בחורב 'ו םויב תשרה תא שורפל ליחתהל שי - להוא אוהש
לכב דימ הסרופל שי ,תוחיטב ימעטמ הצוחנ תשרה תסירפ םא) .םירושק םילבח י"ע להוא
.(תירשפא ךרד

תבשב ורתוהש להוא ירתימ תרישק .222
תפוס ינפמ ןגהל ץוחנ םקוזיחו ,םללגב לופיל דמוע וניא להואהו ,םירתימ טעמ ורתוה רשאכ .1
:םימשג וא לוח
לכל יושעש רתימ רושקל ןיא ,שדוחמ רתוי םוקמב דומעל דיתע להואה םא .א
.תאזה הפוקתה
- שדוחמ תוחפ דומעל דיתע להואה םא .ב
.ותוא רושקי לא - רתימה תא רושקל אלש לוכי םא .1
רתומ - רוקמ וא ,לוח תופוסמ לובסיו ,קתינש רתימה ללגב רעטצי םא .2
.רושקיו רוזחיו ,לכוישכ דימ תבש ירחא וריתיו ,יונישב רתימה תא רושקל

:לופיל לולע להואהו ,םיבר םירתימ ורתוה רשאכ .2
.הלא םירתימ רושקל ןיא - ללכ ךרדב .א
םירתימה תא רושקל רתומ - הלחמ םורגל הלולעה תיניצר תוננטצהל ששח שי .ב
לכ לעו .(74 צ"הפ) .םיקזח םירשק אלו הבינע רשק רושקיו ;לאמש דיב ןוגכ ,יונישב
.רושקיו רוזחיו תבש ירחא ריתי םינפ
ץוחנ רבדה םא אלא ,ופפורתנש תודתי קזחלו המדאה ךותל תודתי עוקתל רוסא הרקמ לכב
.שפנ חוקיפ תמחמ
.188 ףיעס האר - תבשב םקוהש להוא

 

הצקומ

תורדגה .223
תולועפל םידעוימה םיצפח :תואמגוד .תבשב שומישל דעוימ וניאש ץפח לכ אוה הצקומ
םינבא ןכו .יוקינ ילכ ,הביתכ קולב ,המלצמ ,רוטסיזנרט ,הריפח תא ,טע ,תבשב תורוסאה
.םינבלו
:םיאבה םיאנתה וב ומייקתנ םא הצקומל ךפהנ ,תבשב לטלטל רתומש ץפח
;הצקומ וילע חינה וילעב .א
;תבשה תסינכ ינפל .ב
.תבשה לכ ךשמב וילע ראשייש ידכ .ג
רבדל סיסב" םיארוק הזכ הצקומל .וילע חנומה הצקומה ןידכ ץפחה ןיד הזכ הרקמב
.(ב"מב ד ,טש) ."רוסאה

הצקומ יצפחב רתומו רוסא .224
לבא ,םיצפח םיזיזמ הב הליגרה ךרדב ומוקממ ותוא זיזהל רוסא :הז אוה הצקומ לש ורוסיא
;הפישנ י"ע ;ופוגב הפיחד וא הטיעב י"ע :ליגרהמ הנוש ךרדב הצקומ זיזהל הליחתכל רתומ
.(ח ,איש ;ג ,חש) .וזיזהל אלש רהזי ךא ,הצקומב תעגל רתומ ןכ ומכ .וילע הבישי י"ע

:םוי לכב םתזזה ךרדב םזיזהל רתומ םיטעמ הצקומ יצפח

םימעפל םהב םישמתשמ לבא ,תבשב םירוסאה םידיקפתל םשומיש בורש הצקומ יצפח .1
תרתומה הלועפה ךרוצל םהב שמתשהלו םזיזהל רתומ ,תבשב תורתומה תולועפ עוציבל
,הצקומ אוה קשנ :המגודל .םיחנומ םה וב םוקמב שמתשהל ידכ םזיזהל רתומ ןכ ומכ .תבשב
לש תלפקתמ תקב שמתשהל םיליגר םילייח .היירי :תבשב הרוסאה תילכתל ושומישש ןויכ
תא זיזהל רתומ ,תבשב תרתומה הכאלמ הנה םיקובקב תחיתפש ןויכ .םיקובקב תחיתפל יזוע
לע יזועה חנומ םא - ךכש ןויכ .קובקב תחיתפל תקב שמתשהל ידכ ,הליגרה ךרדב קשנה
.(ג ,חש) .הליגר ךרדב הטימה ןמ יזועה תא דירוהל רתומ ,הילע בכשל םיצורו ,הטימה

.(!בוריע שי םא) הצוחה םקלסל רתומ - להואב וא רדחב תוהשל םיעירפמה הצקומ יצפח .2
.(דל ,חש) .חירסמ המ רבד ,רדחבש ךולכל :תואמגוד

תבשב הצקומ יצפחל תואמגוד .225
ירישכמ ,הביתכ ירישכמ ;המיחל דויצ :םיבורמ הצקומ יצפח םיאצמנ לייח לש ישיאה ודויצב
.המודכו ףסכ ,חוליג
חכשנ תאז לכב םא .תבשב םזיזהל ךרוצ היהי אלש תבש ברעב הצקומה יצפח תא רדסל שי
אל הזזה ךרדב הצקומה תא קלסל רתומ ,תבשב וב שמתשהל םיצורש ילכ ךותב הצקומ ץפח
.(ד ,טש) .ליגרכ שומישב רתומ - וילע היה הצקומהש ילכהו ,הליגר
םא אלא ,תחקל ןיא יוקינה ילכ תא .םירודכ םג חקיי - קשנ ותא תאשל ךירצו ,הרימשל אצויה
.םהל וקקדזיש יוכיס שי ןכ
לעבל רתומ ,הטימ לע קשנ וחינה :המגודל ,רתומ ץפח לע הצקומ ץפח רחא והשימ חינה םא
.רוסאה רבדל סיסב תויהל תכפוה הניא הטימהו ,יונישב קשנה תא קלסל הטימה

תבשב ןליאב שומיש .226
,תבשב םירבוחמ םיצעב שומיש לכ ורסא ל"זחש רוכזל שי ,שרוח ךותב הרדסב םיאצמנ רשאכ
רתומ .םהילע ןעשיהל וא םיצע לע ספטל וא םיצפח תולתל רוסא ןכל .םהמ שולתי אמש הרזג
.םעינהל רוסא לבא ,םיצעב תעגל
םיצפח ץע לע תבש ברעב תולתל ןיאו .םתוא דירוהל רוסא - תבשב ץע לע םייולת ויהש םיצפח
.(בי ב"מ ולש) .תבשב םדירוי אמש ,תבשב שומישל םידעוימה

תבשה תסינכ תעשב םא קר תבשב שומישל םירתומ ,שובייל ולתנו ,ישיש םויב וסבוכש םיסבכ
םא :וז איה תבשה לכל הצקומ דגבה תא תכפוהה תוחלה תדימ .הבר הדימב םיבוטר ויה אל
רחא םג הצקומ דגבה - רחא ץפח ודיב ביטרהל לוכי אוהו ,ודי תא ביטרמ דגבב עגונה
.ושבייתיש רחאל םידגבה תא לטלטל ךרוצה תעשב לקהל רשפא המחה תומיב .שבייתהש
.(דצ הרעה זי כ"שש)

יאדכ - להואל םסינכהל רשפא יאו הצקומ םהו ץוחב םייולת םידגב וב בצממ ענמיהל ידכ
תומכל םימה תא תקלסמ תאזכ הטיחס ללכ ךרדב ,סוביכה רחאל בטיה םתוא טוחסל
.הראותש תומכהמ התוחפה