:ןכותה
ל"כטמ תודוקפ
(34.0302) תוליפת .49
רקובה תמכשה
רחשה תוכרבו םידי תליטנ ,תועינצ .50
תיציצ
תיציצה לדוג .51
תיציצה תלספנ יתמ .52
תיציצ תקידב .53
תיציצה תכרב .54
התגהנהו הווצמה ךרע .55
ןיליפת
ןיליפת ןמז .56
ןיליפתה תוכרב .57
תחא הליפת .58
ןיליפת תחנה םוקמ .59
םילוספו םירשכ ןיליפת .60
תועוצרה .61
ןיליפתה ןוסכא ;ןיליפתה דובכ .62
תוליפתה ינמז
הליפת ינמזל עובק חול .63
עמש תאירקו ןיליפת ,תיציצ ןמז .64
הרשע הנומש ןמז .65
תירחש עמש תאירק ןמז ףוס .66
החנמ תליפת ןמז .67
תיברע תליפת ןמז .68
ףסומ תליפת ןמז .69
הליפתל תונכה
ןויקינו שובל .70
הליפתב םויה תא ליחתהל .71
הליפתב תוזכרתה .72
רוביצב הליפת
רוביצב הליפת לש התובישח .73
ןינמ םיווהמה םיללפתמה םוקמ .74
הליפתה עצמאב רזפתהש ןינמ .75
הליפתל רחאמה .76
עמש תאירק
עמש תאירק תבוח .77
האירקב הנווכ .78
עמש תאירקב תויועט .79
הרשע הנומש
הווצמה .80
הרשע הנומשב ףוגה תחונת .81
ןונחת
ןונחת םירמוא יתמ .82
הרותה תאירק
האירקה רדס .83
הרותה תוכרב .84
האירקה ךרד .85
האירקה ןמז .86
הרותה תאירקב תויועט .87
הרות רפס תולסופה תויועט .88
לוספ אצמנש רפס .89
החנמ תליפת
הליפתה רדס .90
תיברע תליפת
הליפתל רחאמה .91
לוח תוליפתב תויועט
הכרב ןתו / לטה דירומ .92
רטמו לט ןתו / חורה בישמ .93
שדוח שארב אוביו הלעי .94
יללכ .95
הליפת תמלשה
הליפת םימילשמ יתמ .96
הליפת תמלשה ךרד .97
קחדה תעשב הליפת
הרשע הנומש תליפת רוציק .98
תירחש תליפת .99
ונניבה תליפת .100
תיברע .101
תסנכה תיב
תסנכה תיב דובכ .102
תסנכה תיבב תורנ .103
תסנכה תיבב קשנ .104


 

ל"כטמ תודוקפ

(34.0302) תוליפת .49
,תירחש תוליפת ללפתהל תורשפא ןתנית ,ךכב הצורה לייח לכלש וחיטבי תודיחי ידקפמ .א
.תיברעו החנמ

:םה תוליפתל ועבקיש םינמזה .ב
תחורא ינפלו ,9 העשו החירזה תעש ןיב ,הדיחיה תמכשה תעש ירחא - תירחש .1    
.העש 1.45 תבשב ,תוקד 50 שדוח שארב ;תוקד 30 :לוחב :הליפתה ךשמ .רקובה    
,תוקד 15 לוחב :הליפתה ךשמ .המחה תעיקש ןיבו 16 העש ןיב - החנמ תליפת .2    
.תוקד 30 דע תבשב    
.החנמ ומכ - הליפתה ךשמ . 23.30 -ל העיקש ןיב - בירעמ .3    

םיפתתשמ םניאש םילייח .הדיחיה לש הרגש תודוקפב ומסרפתי המוקמו הליפתה ןמז .ג
.םיישיא םירודיס וא תולמעתה ,םינומיאל טרפ ,הקוסעת לכב הזה ןמזב וקסעוי ,הליפתב
(.תוטימו םיצפח רודיס ,חוליג ,הצחר ןוגכ)

תיבל עיגהל השרוי ,רוביצב הליפת תכרענ ןיא םהב תומוקמב תרשמה ,םירוה רדענ לייח .ד
.וירוהמ דחאל ןורכיזה םויב שידק תרימאלו ,רוביצב הליפתל בורקה תסנכה

 

רקובה תמכשה

רחשה תוכרבו םידי תליטנ ,תועינצ .50
וילע דמוע ,ודובכ ץראה לכ אלמ רשא ,ה"בקה לודגה ךלמהש ובל לא םדאה םישישכ"
אלו .דימת ונממ ותשובו ת"ישה דחפב הענכההו האריה וילא עיגת דימ - וישעמב האורו
לע ובכשבו תכל ענצהב םג .ת"ישה תדובעב וילע םיגיעלמה םדא ינב ינפמ שייבתי
.(א ,א א"מר) ."בכוש אוה ימ ינפל עדי ובכשמ

םוקל םיכשמה וא ןושיל בכושה .ותלוכי לכב תועינצ גוהנל םדא בייח המיקו הביכש תעשב
.םירחאה תחונמ תא עירפת אלש ךרדב תאז תושעל בייח - וירבחמ הנוש העשב

חכש ."םידי תליטנ לע" תכרב - הליטנה רחאל .תירחש םידי תליטנ - המכשהה רחאל דימ
.(א ב"מ ד) הליפתה ינפל רכזנ םא קר ךרבי ,ךרבל
םיידיה תא ליבטהל רשפא - םימ ןיא .די לכ לע םימעפ שולש םימ תכיפשב איה הליטנה ךרד
סינכהל רשפא ןכ ומכ .הכרב אלב לוטיו רוזחי םימ גישישכו ;ךרבלו ,םימעפ שולש תילולשב
.ילכ אלבו ,םימ לכב הרשכ תירחש םידי תליטנ .םרוז לחנל וא גלשל םימעפ שולש םיידיה תא
.(ז-ו .ב-א ,ד) (109 ףיעס) הליכאל םילטונש ךרדכ תירחש לוטיל בטומ הליחתכל

תויקנ לע" ךרביו ,הקנמ רבדב וא ,תבגמב וא דגבב וידי ףשפשי ,םימב רומח רוסחמ שי םא
השע .ךרבי אלו וידי לוטי ,הלילה לכ רע היהו דיקפתב וא בראמב היהש לייח .(בכ ,ד) "םידי
וליפאו ,ותטימב עבק תנש ןשי ."רצי רשא"ו "םיידי תליטנ לע" הליטנ רחאל ךרבי - ויכרצ
.(זל-זכ ב"מ .גי ,ד) ןשי אל וליאכ ,דבלב םנמנתה .ךרביו לוטי ,וידגב טשפש ןוויכ ,הרצק הניש
םויב ןשי .רחשה תולע רחאל הכרב אלב תינש וידי לוטי ,וידי לטנו רחשה תולע ינפל םיכשה
.(וט-די ,ד) הכרב אלב וידי לוטי - (המודכו ,בראממ רזח) עבק תנש

הבוח איהש םיקסופ שי יכ וז הכרב ךרבל דיפקהל שי .הרותה תוכרב ךרבי םידי תליטנ רחאל
.(א ,זמ) הרותהמ
,ןכ ינפלש םויב ןשי וא ,הביכשב עבק תנש ןשי .הרותה תוכרב ךרבי אל ,הלילה לכ רע היהש ימ
.(ב"מ בי זמ) הרותה תוכרבב בייח
רחא ןושיל בכש םא םגו ,רחשה תוכרבו הרותה תוכרב ומוקב ךרבי ,רחשה תולע ינפל םיכשמה
.(ב"מ גי זמ) רקובב ךרבלו רוזחל בייח וניא - ךכ

 

תיציצ

תיציצה לדוג .51
םומינימ לדוג .וילע ךרבל היהי רשפאש ידכ ("םכידגב יפנכ לע") "דגב" תויהל ךירצ ןטק תילט
הליחתכל .(רועישה תא םילשהל דדמנ וניא ראווצה תיב בקנ) מ"ס 36 x 72 אוה דגבל בשחנה
.(ד ב"מ זט) מ"ס 48 x 96 לדוגב תיציצ שובלל יואר
גוהנהו ,מ"ס 6 - 3.5 תיציצה תפשמ קחורמ היהי תיציצה יטוח תא םיליחשמ וכותלש בקנה
.םלש רורפג לש וכרוא יפל קחרמה תא דודמל חונ .(ט ,אי) מ"ס 4 אוה
הווצמו .מ"ס 16 םיטוחה ;מ"ס 8 לידגה ;מ"ס 24 ךליאו ןושארה רשקהמ ,תיציצה יטוח ךרוא
ןרצקלו תויציצה תא ץצקל יאשר - ול עירפמ תויציצה ךרואש לייח .מ"ס 30 :רחבומה ןמ
תרצקתמ תיציצהש ןובשחב איבהל שי הזכ הרקמב .(די ,אי .כ ב"מ ד ,אי) .מ"ס 24 לש ךרואל
.הסיבכב

תיציצה תלספנ יתמ .52
דחא לכ ,םיטוח ינש וכתחנ .הלוספ - ("הבינע ידכ") מ"ס 4 םהב ראשנ אלו ,םיטוחה וכתחנ
העבראהמ דחא טוחש םיששוח ,הלוספ - מ"ס 4 םהב ראשנ אלו - תיציצה רשק לש רחא דצב
תווצק ינש םהב ןיאש רורבו ,רשקה לש דחא דצמ םיטוחה וכתחנ םא .וידדצ ינשב קתינש אוה
.הלוספ - דגבב לחשומ אוה וב םוקמב דחא טוח קתנ .הרשכ - תיציצה יטוח תעבראמ דחא לש
.(זט ב"מ ג ,אי .ז ב"מ ,בי) ךתחנ וליאכ דרפנה קלחל םיסחייתמ ,םתריזשמ תיציצה יטוח ודרפנ
.(א ,וט) .ינשל םריבעהלו דחא דגבמ תיציצ יטוח ריתהל רתומ ,םיטוח ול ןיאו ,תיציצ הלספנ םא
ב"י) שדחמ תויציצה תא רושקלו ,וריתהל שי .םייקה לידגל םיטוח תרישק י"ע תיציצ ןקתל ןיא
.(ז ב"מ

תיציצ תקידב .53
חיכש םש ,הדשב תואצמנה תודיחיב דחוימבו ,הלספנ אמש ,םוי לכב תיציצה תא קודבל ךירצ
וב שיש דגב שובלל רוסא ןכש ,דימ דגבה תא טושפל שי ,תיציצה הלספנ .תוערקנ תויציצהש
םהב תאצל ןיא ןכו ,םילוספ תילט וא תיציצ לע ךרבל ןיא .(גי ב"מ בי) תיציצ וב ןיאו תופנכ עברא
.(ג-ב ב"מ .א ,גי) בורעל ץוחמ תבשב

תיציצה תכרב .54
וגהנ תעכ .(ו ,ח) "תיציצ תווצמ לע" הנטק לעו ,"תיציצב ףטעתהל" םיכרבמ הלודג תילט לע
ב"מ ,ח יפל) שבול אוהש ןטק תילטה תא םג התכרבב רוטפל ןווכמ הלודג תילטב ףטעתמהש
.(זי ב"מ ,ח) רזוח וניא - תוכרבה תא ףילחה .(ל
.(הילע ךרבי - הלודג תילטב ףטעתמ םא) .ןטק תילט לע רקובב ךרבמ וניא ,וידגבב ןשיה
ךרביו ,םהב ששמי - תיציצ ןמז עיגי רשאכ ,(63 ףיעס האר) הנמז ינפל תיציצ שבולו םיכשמה
.(זט ,ח)
הלוכ ותילט הלפנ .ךרבמו רזוח - ךורא ןמזל .ךרבמ וניא - השבולו רצק ןמזל ותילט טשפ
.(ב"מ .וט-די ,ח) הילע ךרבמו רזוח - שיגרהש ילבמ

התגהנהו הווצמה ךרע .55
ןיא ,הזכ דגב שבול וניאש םדא .תופנכ עברא וב שיש דגב שבולה לע קר תלטומ תיציצ תבוח
,תיציצ תווצמב רהזיהל יואר ןכ יפ לע ףא .תיציצ תבוח וילע
לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו :רמאנש ןלוכ תווצמה לכ הב הלתו הלקש בותכה ןכש"
.(בי ,ג תיציצ ם"במר .א ,דכ) ."'ה תווצמ

םא בטיה לוקשי ,וילעמ לקהל ידכ תיציצה תא טושפל הצור אוהו ,וילע קיעמ םוחהש לייח
ףוג יצח תודובעב וא תוצירב ?תיציצב ראשיו - הייפוגה לע רתווי ילואו .יחרכה רבדה םנמא
.(זל ב"מ ,ח) ךרבי - הנשבליו רוזחישכו ,תיציצה תא טושפל רשפא ,םורע
הרשע הנומשו עמש תאירקב תיציצ שובלל ותלוכי לכב דיפקי ,תיציצה תא םיתיעל ריסמה םג
.(ג ב"מ .א ,דכ)

 

ןיליפת

.63-64 םיפיעס האר - ןיליפת תחנה ןמז
תליפתב ןיליפתו תיציצ שובלל קיפסה אלש ימ .ולוכ םויה לכ ךשמב - ןיליפתו תיציצ תווצמ ןמז
דעו המחה תעיקשמ .המחה תעיקש דע ,הנפתיש העשב םהילע ךרביו םשבלי - תירחש
.(זי ב"מ .ה ,ל) .בירעמ ללפתה וליפאו ,הכרב אלב םשבלי - םיבכוכה תאצ
.(ונ ב"מ .גי ,הכ) ."ןויצל אבו" ירחאש שידק דע הליפתה לכ ןיליפתב רוטע היהי הליחתכל
בטומ .(די ב"מ ד ,הכ) הרשע הנומשו עמש תאירק ןמזב תוחפל ןיליפתו תיציצ שבלי רהממה
הליפת ןמזב ללפתהל בטומ .(מ ב"מ ,וס) ןהידעלב רוביצב רשאמ ,ןיליפתב תודיחיב ללפתהל
.(די ב"מ ,הכ) ןמזה ירחא ללפתהלו םהל תוכחל רשאמ ,ןיליפתו תיציצ אלב

ןיליפתה תוכרב .57
קיספה םא .שאר לש הירחאו די לש םיחינמו "ןיליפת חינהל" :תחא הכרב םיכרבמ םידרפס
."ןיליפת תווצמ לע" שאר לש לע ךרבמ - די לש תחנה רחאל רבידו
החנה רחאל רבידו קיספה ."תווצמ לע" שאר לש לעו "חינהל" די לש לע םיכרבמ םיזנכשא
.(אל ב"מ .ט ,הכ) ."תווצמ לע"ו "חינהל" שאר לש לע ךרבמ - די לש
.הכרב ףיסומ וניא - זמרו קיספה .שאר לשל די לש ןיליפת ןיב זמרב וא רובדב קיספהל ןיא
ב"מ .י ,הכ) ראבתנש יפכ ךרבמו רזוח - השודק ומכ - הווצמ לש רוביד וליפאו ,רובידב קיספה
.(הל .ל-חכ
םידרפס - דימ ןריזחהל ותעדבו ןזיזה וא ןיליפתה תא ריסה םא ןכו ןמוקממ ןיליפתה וטמשנ
,ההתשנו דיקפתל ארקנש לייח וא ,תונפהל ידכ םריסה .אל םיזנכשאו ,םיכרבמו םירזוח
.(ז"מ ד"מ ב"מ .בי ,הכ) .ךרביו רוזחי - ןיליפתהמ ותעד חיסהו

תחא הליפת .58
.תווצמ יתש ןה ןיליפתה יתש ןכש ,החיני - די וא שאר - דבלב תחא הליפת ול שיש ימ
:םיזנכשא - שאר לש לע ."ןיליפת חינהל" - די לש לע :וז איה תחא הליפת לע הכרבה
.(ג ב"מ .ב-א ,וכ) "תווצמ לע" :םידרפס ."תווצמ לע"ו "חינהל"

ןיליפת תחנה םוקמ .59
זל) ןחינה אל וליאכ ,ןמוקמב אלש ןיליפת חינמה ןכש ,ןמוקמב ןיליפת חינהל דיפקהל ךירצ
.(ג ב"מ

דיפקהל שי .םצעבש חופתה רשבב (ןימי :רטיאל) לאמש עורזב :די לש ןיליפת תחנה םוקמ
םמוקמב ויהי ןיליפתהש ךכ םלישפהל - חור ליעמ וא רדווס םילישפמש העש ,ףרוחב דחוימב
לע ליעמה תא שובללו רוזחלו ,ןיליפתה תא חינהל ,ליעמה תא טושפל בטומ .(ו .א ,זכ)
.(ד"כ ב"מ ז"כ) הבוח ידי אצי אל לאמש דיב חינהש רטיא .ןיליפתה
לש וחומש םוקמה ףוס דעו ,חומצל תוליחתמ תורעשש םוקממ ,םייניעה ןיב :שאר לש ןיליפת
תא םיאתהל ךירצ .(הל ב"מ .י-ט ,זכ) אמוגה לעמ היהיש יוצר ,ףרועה לע רשקה .ספור קונית
תויושע תועוצרה םש ,הדשה תודיחי ילייח הזב ודיפקי דחוימבו ,שארה לדוגל תועוצרה
.תוחל וא רוק ,םוח ללגב ץווכתהל וא חתמיהל

.(ד ,זכ) דיפקהל ןיא - ןועשה תעוצר םוקמב .ןיליפתה ןיבל ףוגה ןיב הציצח היהתש רוסא
הרישקה תועוצר םוקמב וא ,שאר לשו די לש ןיליפת תחנה םוקמב סבג וא תשובחת ול שיש ימ
ןיליפתה תא חיני ,ןריסהל תורשפא ול ןיאו ,שארה תא תופיקמה תועוצרה םוקמב וא ,די לש
די לש הליפת) .הליפת התוא לע ךרבי אל ,הציצחה םוקמב תחנומ המצע הליפתה םאו .ןהילע
.(תוסכל בייח - תשובחת לע תוחנומ הלש תועוצרהש
.(חי-זט ב"מ ה ,זכ) שאר לש ןיליפתה תועוצר יבג לע ןביכרי ,תוינזוא ביכרמה רשק

םילוספו םירשכ ןיליפת .60
וא ,דבכ אשמ תחת ןיליפתה וכעמנ וא ,תוניפה וקחשנ .תועבורמ תויהל תוכירצ ןיליפתה
.ונקותיש דע ןחינהל ןיא - ןיליפתבש 'ש תואה הלקלקתנ וא ,ןעוביר לקלקתנו החינצב וטבחנ
דע הכרב אלב ןחיני - תורחא ןיליפת ול ןיא .ןהילע ךרביו ,תורחא ןיליפת חיניו רוזחי - ןחינה
.(במ טל ,בל) ןנקתל ךרד אצמיש
.(ב"מ מ ,בל) רוחש תויהל ךירצ ןיליפתה רוע
ןחיני - תורחא ןיליפת ול ןיא .הקידב אלב ןחינהל ןיא ,םיתבה דחא לש ינוציחה יופיחה ערקנ
.(וכ ב"מ ,טל) חל םוקמב והשש וא ,םימל ולפנ םא ןכו .הכרב אלב
.ןוקיתל ןיליפתה תא וכרד רוסמיו ,תורחא ןיליפת תדה למסמ שקבי - ולספנ ויליפתש לייח

הרפתל שי - העוצר הערקנ .ץוח יפלכ רוחשה .("הרועשכ") מ"מ 9 תוחפלו 10 - תועוצרה בחור
.(וכ - ב"מ .ה ,גל) םיליגר םיטוחב אלו םידיגב
,וגהנממ הנוש תועוצרה ןווכו ,ןיליפת חינהל ךירצש ימ .די לש תועוצרה ןווכב שי םיגהנמ ינש
ךא ,ול םיאתי ןווכהו - ךופה ןווכב ,הסינכהלו תרובעמה ךותמ העוצרה תא איצוהל לוכי
תא ךופהי ורבח לש ןיליפת חינמש רטיא ןכו .(ב ,זכ) ובלל ךומסה דצב היהי ד"ויהש דיפקי
רואיב) ובלל ךומס היהת ד"ויהש ידכ ,עורזה לש ןוילעה דצל העוצרה תרבוע הבש תרובעמה
.(הכלה

ןיליפתה ןוסכא ;ןיליפתה דובכ .62
רשאכ ,תופיטע יתשב ןפטעל שי ןכל .הנוגמ שימשת ןדגנכ תושעל ןיאו ,ןיליפתב דובכ גוהנל שי
.(ב ,מ) ןיליפתל תדחוימ הניא הינשה
,(ז ב"מ ,מ פ"ע) המוטא קיטסלפ תפיטעב םג םהלש קיתל ףסונב ןיליפתה תא ףוטעל יואר
,הלופכ הפיטעב תופוטע ןיליפתה רשאכ םג .תוחלמ ןיליפתה לע רומשתו ,הינש הפיטע היהתש
תעשב .םיצפח ןהילע חינהל ןיאו ,(ג ,מ) ושאר תחת וא ויתולגרמל ןחינהל וא ,ןהילע תבשל ןיא
תא זוראל יוצר .לימרתה לע תבשלמ ענמיהלו ,הלעמל ןיליפתה תא חינהל שי םיצפח תזירא
.ךרדב ולקלקתי אלש ידכ (םיגניטסמ) תוכנפה ךותב ןיליפתה
ךותב בטומו ,ןיליפתה תא הב ומישיו ,תפסונ (שטואפ) הפשא לע ומתחי ר"יח ילייחש יאדכ
.די גשיהב דימת ויהיש ידכ ,ל"קפב ןיליפתה תא זוראל שי תוענוממ תודיחיב .קיטסלפ תפיטע
ולא :רמוא לודגה רזעילא יבר - "ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו"
.(ו תוכרב) "שארבש ןיליפת

 

תוליפתה ינמז

- רחא ךיראתבש ןמז תעדל ידכ .שדוח לכב םיכיראת השולש םיאבומ האבה הלבטב
.ול םיכומסה םיכיראתה יפל ותוא בשחל שי
יניסב טרפבו ,ץראב םירחא תומוקמב ןמז ישרפה שי .ביבא-לת קפוא יפל אוה הז םינמז חול
ץראבש םינושה תומוקמל םינמז חול .ךרעב תוקד 15 -ב החירזה םימעפל תרחאתמ םש
הנושארה הדוקנה) החירזה עגר תא קודבי קחורמ םוקמב אצמנה ןכלו ,םסרפתנ םרט לארשי
המח לוגיע לש הנורחאה הדוקנה) ,העיקשה עגר תא וא (קפואה לומ הלועה המחה לוגע לש
יפל בשחל רשפא העיקשה תא .חולה ןיבל ומוקמ ןיב םישרפהה תא עבקיו (קפואב תעקושה
. 152 ףיעס
40 - םילשוריב .תבש לילב רנה תקלדה ןמז ירחא תוקד 22 -כ איה ץראה לכב המחה תעיקש
.הקלדהה ןמז ירחא תוקד
.החירזה ינפל תוקד 55 יפל בשוחמ ןיליפתו תיציצ ןמז
א"רגה יפל .םיבכוכה תאצ דעו רחשה תולעמ בשוחמ םויהש איה םיקסופ דועו א"גמה תטיש
.העיקש דעו החירזמ םויה -

עמש תאירקו ןיליפת ,תיציצ ןמז .64
םיקדקדמה .(ד ,א י"א רפס) המחה ץנה ינפל העשכ - עמש תאירקו ןיליפת ,תיציצ ןמז
.63 ףיעס האר ולא תווצמל עובק חול .המחה ץנל תוקד 55 םימידקמ
.63 -ו 56 םיפיעס האר ,ןיליפתו תיציצ ןמז ףוס
,(שטואפ) הפשאב וא רוגחב ןיליפתה תא ותא חקיי ,םויה ריאהש ינפל תיעצבמ תוליעפל אצויה
.לכויש העשב םחיניו

ימ . (63 ףיעס האר) ןיליפת ןמז רחא תוקד 55 אוהש ,המחה ץנה ,הרשע הנומש ןמז תליחת
רחשה תולעמ הרשע הנומש ללפתהל יאשר ,םינומיאל וא תינוחטיב תוליעפל םיכשהל ךירצש
םיבכוכ םיארנ וליפאו ,חרזמה לכ ינפ ריאהש רחאל ללפתהל לוכי - חול ול ןיא . (63 ףיעס)
.(ג ב"מ ח א ,טפ) .עיקרב
ןויכ ,היתוכרבב עמש ארקי אלו ןיליפת חיני אלו תילטב ףטעתי אל ,רחשה תולעב ללפתמה
הרקמב תוחדל םיגהונה שי .םנמז עיגהב הלא תא םילשי ןכל ,רתוי רחואמ ולא לש םנמזש
.(במ-מ ד ב"מ ח טפ) הליפתל הלואג ךימסהל ידכ ,הרשע הנומש תא םג הזכ
תא ללפתהל יאשר - עמש תאירק ןמז דע הליפתה תא החדי םא ללפתהל לכוי אלש ששוחה
ןיליפת חיני אל הזכ הרקמב םג ךא .רחשה תולעמ היתוכרבו עמש תאירק םע ,הלוכ הליפתה
.(אמ ב"מ טפ) .םויה ךשמב וא ,םנמז עיגהב קר השעי הלא תאו ,תיציצב ףטעתי אלו
םג בייח זא דע . 63 ףיעסב טרופמה יפכ ,םויה שילשב ,(הליפת=) תירחש הרשע הנומש ןמז ףוס
םויה תוצח דע תירחש הרשע הנומש ללפתהל רשפא - דבעידב .ותליפת םייסל רוביצה חילש
.(ז ב"מ דכק .ז-ה ב"מ א טפ)

תירחש עמש תאירק ןמז ףוס .66
יוצר . 63 ףיעס האר ש"ק ןמז ףוסל עובק חול .(ב"מ א חנ) םויה עברב ,תירחש ש"ק ןמז ףוס
ולכוי אלו דיקפתל ארקיהל םילולעה םילייח ךכב ודיפקי דחוימבו ,האירקה תא תוחדל אלש
עמש תאירק לע דיפקהל שי ,ללפתהל םירחאמ םהב ,םידעומבו תותבשב םג .ןמזב ללפתהל
.(א ב"מ אפר) הנמזב
אלב םויה ךשמב ארקי ,זא םג ארק אל .הליפת ןמז ףוס דע עמש ארקי ,הנמזב עמש ארק אל
םויה תוצח דע אורקל יאשר - אורקל לוכי אלו סנאנ םאו .םימש תוכלמ לוע לבקל ידכ תוכרב
.(ל"הב זכ-וכ ב"מ ו חנ) תוכרב םע

הב ללפתהל רתומ הנשה תונוע לכבש העש איה 12:25 העש . 63 ףיעסב - החנמ ןמזל עובק חול
.החנמ
דע ללפתהל יאשר ,קיפסה אל .הליפתה תא םייסל שי זא דעו ,המחה תעיקש - החנמ ןמז ףוס
העיקש ינפל החנמ ללפתהל בטומ .(אכ צ"העש גלר) (63 ףיעס האר) העיקש ירחא תוקד 13
.(די ב"מ גלר) העיקש ירחא רוביצב ללפתהל רשאמ ,תודיחיב

םינמזל עובק חול .העיקשה ירחא תוקד 20 -כ ,םיבכוכה תאצ - תיברע תליפת ןמז תליחת
.העיקש ירחא תוקד 15 -כ ללפתהל םיגהונ םיבר .(א ,הלר) .
63 ףיעס האר ,הלא
םוי ותוא וללפתה םא , (63 ףיעס האר) "החנמה גלפ"מ תיברע ללפתהל רשפא ,קחדה תעשב
ללפתהל לכוי אלש ששוחו ,הלילה לכ קוסע היהיש לייח לש וניד ךכו .החנמה גלפ ינפל החנמ
ללפתהל םיאשר ,תיברעל תינש םזכרל היהי השקו ,רוביצב החנמ םיללפתמה םילייח .תיברע
.(אי ב"מ א גלר) ךליאו החנמה גלפמ ,החנמ רחאל דימ תיברע
.(א הלר) הנמזב הלילב עמש תאירק אורקלו רוזחל שי הנמז ינפל הליפת לש הרקמ לכב
היהש לייח .רחשה תולע דע ללפתי - קיפסה אל .הלילה תוצח - תיברע תליפת ןמז ףוס
אל וז הליפתבו ,המחה ץנה דע ללפתהל לוכי ,רחשה תולע דע ללפתה אלו ,תינוחטיב הקוסעתב
יכ ,הרשע הנומש תליפת ללפתי אל םגו ,הביכש ןמז הז ןיא ירהש ,"ונביכשה" תכרב רמאי
ינב שיש ןויכ ,אורקל רשפא עמש תאירק .םוי - רחשה תולעמו ,הלילל הנקתנ תיברע תליפת
.(דל-טכ ב"מ ד-ג הלר) הז ןמזב םיבכוש םדא
תא תוחדל אלו ,הליפתה ןמז םע דימ ללפתהל יאדכ - היוצמ תיברע תליפת תחכשש ןויכ
.םינומיאה ףוסל הליפתה

אל םאו ,תוינמז תועש עבש ףוסב - הנמז ףוס .תירחש תליפת רחאל דימ ףסומ םיללפתמ
9.5) הנטק החנמ ןמז עיגהו ,ףסומ ללפתה אל .ברעה דע ללפתהל יאשר ,זא דע ללפתה
.(ד א ופר) .רוביצב ןכ םישוע ןיאו ,ףסומל החנמ םידקי ,(תוינמז תועש

 

הליפתל תונכה

שבלי רוביצ חילש תוחפלש יוצר .(ה ,אצ) דבלב םינותחת םידגבב אלו ,אלמ שובלב ללפתהל שי
.םיכורא םיסנכמ
הזב ודיפקי ,םיבור ןמשב תומהוזמ םהידיש םילייח .םיידיה תא ץוחרל שי הליפת לכ ינפל
ןרהטי ךכבו ,רחא הקנמ רבדב וא דגבב ןהידיצ ינשמ וידי הקני ,םימב רוסחמ שי םא .דחוימב
.(ב ,גלר .ה-ד ,בצ)
איהשכו .המודכו םילגר ימ וא האוצ וינפל שי םא השודקבש רבד לכ רמולו ללפתהל רוסא
.(זע-וע .א ,טע) ער חירמ קחרתהל שי ןכ .תומא 4 הנממ קחרתהל שי וירוחאמ וא וידיצמ
וב ללפתהל רשפא ,הליפתל רחא םוקמ ןיאו ,החוד חיר ןיא םא ,וב םינשי םישנאש רקנוב
.(ט ,טע פ"ע)

הליפתב םויה תא ליחתהל .71
תעשב רתומ לבא .םינומא ,הייתש ,הליכא :ישיא רבד לכב הליפתה ינפל קוסעל אלש יוצר
,רחשה תוכרב ךרבי - דחוימב ףוחד ןומאה םא .הליפתה ינפל הפק וא הת תותשל ךרוצה
.(ג-ב ,טפ) םינומאל אציו

הליפתב תוזכרתה .72
- ישפנ חתמב הכורכ התייהש תינוחטיב המישמ עוציב ירחא וא ןומא ירחא ללפתמה לייח
.(ג ,א ,גצ יפ לע) .הליפתה ןמז תא רובעי אל ךא ,הליפתב זכרתהל לכויו ותעד חונתש דע ןיתמי
,הליפתל עירפי אלש הזכ םוקמב קשנה תא חינהל ןכו ,ירשפא רבדה םא רוגחה תא ריסהל שי
.(א ,וצ) .ללפתמה לש החגשה ךירצי אל םג ךא
.104 ףיעס הארו

 

רוביצב הליפת

רוביצב הליפת לש התובישח .73
עייסל לייח לכ לע הבוח .(ט ,צ) תסנכה תיבב ומייקל יוצרו ,הדיחיב ןינמ םייקל לדתשהל שי
.המ קחרמל הכילהב וא תמדקומ המיקב ךורכ רבדה םא וליפאו ,ןיינמה תא םייקל וירבחל
:רוביצב הליפתה תובישחב וגילפה םימכח
לש ןתליפתב סאומ ה"בקה ןיא םיאטוח םהב ויה וליפאו ,דימת תעמשנ רוביצה תליפת"
לוכיש ןמז לכ דיחיב ללפתי אלו ,רוביצה םע ומצע ףתשל םדא ךירצ ךכיפל .םיבר
תע לכב תעמשנ ותליפת ןיאש ,תסנכה תיבל בירעיו םיכשי םלועלו .רוביצה םע ללפתהל
.(א ,ח הליפת ם"במר) "תסנכה תיבב אלא

ןינמ םיווהמה םיללפתמה םוקמ .74
תפיכ תחת םיללפתמשכ - דחא םוקמב םיזכורמ תויהל םיללפתמה םיכירצ ,ןינמ תווהל ידכ
תלדה םא וליפא ,וב םיללפתמש להואל וא רדחל ץוחמ אצמנה לייח .דחא רדחב וא - םימשה
,םיללפתמה תא ליכהמ רצ תסנכה תיב להוא םא ,קחדה תעשב .הרשע םילשמ וניא ,החותפ
םהינפ םא ,ץוחב םידמועה תא םג ףרצלו לקהל רשפא - ךושח אוהש וא ,וב דומעל חונ אלש וא
.(די-גי ,הנ) .רוביצל םינפומ
םתליפתו ,ול ץוחמ ללפתהל םירחא םילייח םיאשר ,םיללפתמ הרשע להואב וא רדחב שי םא
.(וט ת"עש ,כ הנ) .ןזחה ירבד תא ועמשיש דבלבו ,רוביצב הליפתל תבשחנ

דע ,השודקבש רבד תרימא תעשב תאצל םהמ דחאל רוסא - םישנא 10 תסנכה תיבב םא
.(ב ,הנ) ןיינע ותוא ורמגיש
:םיאצמנ וב ןיינעה תא ומייסי ,םיללפתמ 6 וראשנ לבא - הליפת ידכ ךות ןיינמה רזפתה
ולעי אל לבא ,השודק ורמאיו והומייסי - ץ"שה תרזח וליחתה ;והומייסי - שידק וליחתה
שידק יצח םג ץ"שה תרזח דבלמ םימייסמ םיזנכשא .הרותב וארקי אלו ןכודל םינהוכ
השודק םע ץ"שה תרזח קר םימייסמ םידרפס ."ןויצל אבו" ירחאש םלש שידקו ,וירחאש
.(ה ת"ש .וט .ו ב"מ .ג-ב ,הנ)
הכרב ךרבי אל הלועה - םיללפתמ השיש אלא וראשנ אלו ואציו הרותה תאירק וליחתה
ךרבי ןורחאה תאירק ירחאו ,ךרבל ילב םילוע וירחא םילועה לכו ,םש דמוע אלא ,הנורחא
הירחאל אלא הרטפהה ינפל שידק ורמאי אלו ,תוכרב אלב הרטפה וארקי .הנורחא הכרב
.(טכ ב"מ גמק פ"ע)
,גמק) ,היתוכרב םע הרטפהה תא םירמוג - ןיינמה רזפתנו ואציו הרטפהה תוכרב וליחתה
.ףסומו ףסומ ינפלש שידק יצח ץ"שה דיגי אל לבא .(ב"מ .א
- ןיינמב ותוא רמול וליחתה םא לבא ,ןינמ אלב לבקתת שידק ירחאש שידק םירמוא ןיא
.(כ ב"מ ,הנ) והומייסי
ןינמ היה ."ונביכשה" ירחאש שידק יצח םג ץ"שה רמאי ,תיברע תליפת לש "וכרב"ב ןינמ היה
.ףוסבש שידקו ,ע"ש ירחאלש שידק יצח םג תבש יאצומבו ,םלש שידק רמאי - ע"ש תליחתב
.ןינמ אלב שידק םוש ודיגי אל םידרפסו .(בכ ב"מ ,הנ)
םיללפתמ הרשע שי םא אלא ץ"שה תרזח םיליחתמ ןיא - החנמב וא תירחשב ןיינמה רזפתנ
תרזח ןיא - ןיינמה םלשוהו םיללפתמ ופסאנו ,ןינמ אלב שחלבש הליפת וללפתה .(זט ב"מ הנ)
.(א ב"מ ,טס) השודקב םלוכ תא תוכזלו ,םר לוקב ללפתהל לוכי ללפתה אלש הז לבא ,ץ"שה

הליפתל רחאמה .76
הליפתל רחאמה .רוביצה םע שחלבש הרשע הנומש תרימא אוה רוביצב הליפת לש הרקיע
תוחפה לכל וא ,רוביצה םע הרשע הנומשל עיגיש ידכ (ןלהל וטרופיש) םיעטק לע גלדל יאשר
.(ו ג א ב"מ א ,בנ) גלידש המ תא םילשי הליפתה ירחא .ץ"שה תרזח םע
,"המשנ יקולא" ,םידי תליטנ תוכרב ,ןיליפת ,תילט :םה תירחשב םהילע גלדל ןיאש םיקלחה
.היתוכרבו עמש תאירק ,"חבתשי" ,"ירשא" ,"רמאש ךורב" ,הרותה תוכרב

םיקלחה תא קר רמאי םא םג רוביצה םע הרשע הנומשל עיגהל לוכי וניאו רחאש לייח
.(ג ,איק .ז-ד .ב ב"מ א ,בנ) הרדסכ הליפתה תא תודיחיב ללפתי - םהילע גלדל ןיאש םיידוסיה
ותא רמאיו ,ץ"שה תרזח םע שחלבש ע"ש ליחתיש ךכ ותליפת ןווכל ,רחאמל תפסונ תורשפא
דע ץ"שה םע דחי ךישמי םידומל ץ"שה עיגיש ינפל םייסל לכוי אל םא ."שודקה ל-אה" דע
ב-א ,טק) ללכ תוכחל ילב ,תסנכה תיבל ץוחמ ללפתהל לוכי - דואמ רהממ אוה םא .םידומ
.(די אי ה א ב"מ

 

עמש תאירק

עמש תאירק תבוח .77
ש"ק ם"במר) "ךמוקבו ךבכשבו ...םב תרבדו" רמאנש ,ברעבו רקובב עמש אורקל םדא בייח
.(ה,א
.63- 65 םיפיעס האר ,עמש תאירק ןמז

האירקב הנווכ .78
בל םישיו ש"ק תווצמ םייקל בושחיש הנווכה ןיינע ."עמש" לש ןושאר קוספב בטיה ןווכל שי
.ךכ לע ושפנ רוסמל ןכומו םיקולאל 'ד תא וילע לבקמ אוהש ,קוספה תועמשמו םילימה שורפל
.(ג ב"מ אס .ז ב"מ .ס) הנושארה השרפה לע רוזחל ךירצ - ןוויכ אל
קוספב ןווכלו דומעל ךירצ לבא .המודכו הציר ,הכילה :אוהש בצמ לכב ש"ק אורקל רתומ
ןווכל םתלכי לכב ולדתשי - תיעצבמ תוליעפב םיאצמנה וא םינמאתמה םילייח .ןושארה
.(ג גס .ד ,אס) הנווכל תעייסמ השגדהבו םר לוקב הרימאה .הז קוספב תוחפל
ןפילחהל אלו םילימ עילבהל אלש ,עמש תאירקבש תויתואהו םילימה לכ תא אטבלו קיידל שי
הדבועה דבלמ יכ - האירקב וז תונקיידבו הלא תושגדהב לזלזל ןיא .(גכ-וט ,אס) תורחאב
רבד ,הליפתב הנווכה תא םיררועמ םיטרפל בל תמישו תושגדה ,ש"ק לש התווצמ יהוזש
.דחוימב וב םישקתמ םילייחש

עמש תאירקב תויועט .79
הכלהכ ליחתה םא - ריסחה וא ףיסוה ,םילימה תא הנישש ןוגכ ,עמש תאירק תוכרבב העט
טנ) .ותבוח ידי אצי - הכלהכ התכרבב התוא םייסו ,הכרבה לש הנכתו הנינע רקיע תא ריכזהו
.(א ב"מ חס .ח ב"מ
דע ךכ לכ לודג קספהה היה .קיספה וב םוקמב ךישמי ,דיזמב וליפא ,ש"ק תוכרב עצמאב רביד
סנואב קיספה םא ("לארשי לאג" דעו "רוא רצוי"מ) היתוכרבו ש"ק תא וב רומגל היה רשפאש
,הב קיספהש הכרבה תליחתל רזוח - יקנ םוקמה היה אלש וא (ויבקנל ךרצוהש ןוגכ) ,ףוגה
.(ה-א ב"מ הס) רזוח וניא - ללפתהל קיספהל וסנא והשימש וא גגושב וא דיזמב קיספה םאו
עמש תאירק לכ תא וב רומגל היה רשפאש דע לודג קספהה היהו ,עמש תאירק עצמאב קיספה
.עמש תשרפ תליחתמ ארוקו רזוח -
לבא .וזל וז תופרטצמ ןניא תובורמ תוקספה .רזוח וניא - הכרבל הכרב ןיב קספהה היה םא
.(ה ,ב"מ ,הס) השרפל השרפ ןיב קיספה םא םג רזוח ש"קב
רוזחי - םילימ ףיסוהש וא ,םילימה רדסב העט ,םיקוספה רדס תא הניש :עמש תאירקב העט
רכזנו ,הינש השרפב דמע :ןכל .רוזחי אל - תוישרפה רדסב העט .וב העטש קוספהמ ארקיו
.(ו-ב ב"מ .ב-א ,דס) הנושארה תא ארקיו רוזחי כ"חאו הינשה תא םייסי ,הנושארב העטש
."תבהאו"ל רזוח - ןכיה עדוי וניאו העטו ,הנושאר השרפב דמע
ליחתה ."עומש םא היהו"מ ליחתי ,הינש וא איה הנושאר םא עדוי וניאו ,השרפ םייס
םייסש חינהל לוכי - הינש השרפ ףוסב םידמוע ץ"שה וא רוביצה בור יכ ןיחבהש וא ,"רמאיו"
.(ח ב"מ .ג-ב ,דס) תיציצ תשרפב ךישמיו ,הינש השרפ
שארל רזוח - הכרבה םתחש םדוק רכזנ - ךפהלו "הנומאו תמא"ב "ביציו תמא" ףילחה
.(גנ ב"מ וס) רזוח וניא - ןכמ רחאל .הכרבה
.(א ,זס) היתוכרבב הארוקלו רוזחל ךירצ - ש"ק ארק םא קפוסמה

 

הרשע הנומש

הווצמה .80
תוכרב 18 לש תוליפת שולש ללפתהל ונקת הלודגה תסנכ ישנא .םוי לכב ללפתהל השע תווצמ
.(חצ רוט) ."וניתפש םירפ המלשנו ,בותכש ,ןברק םוקמב איה הליפתה" .(א הליפת ם"במר)
םנמזש םילייח דחוימבו ,הב דיפקהל םדא לכ בייח ,הרשע הנומש תליפת לש התובישח ללגב
.הפוטח םתליפתו רצק
.70-72 םיפיעסב טרופמכ הליפתל ןנוכתהלו , 63 ףיעסב טרופמכ ןמזב ללפתהל דיפקהל שי
םילימל בל םישלו ,ותליפתב ןווכל לכויש ידכ ,וילע תבשוימ תויהל הכירצ ללפתמה לש ותעד
אל .הבוח ידי אצי - ובל ןווכ אל .הכרב לכ תמיתחב תוחפל ןווכל לדתשהל שי .רמוא אוהש
א"מרה וליאו ,ללפתיו רוזחיש קסופ וראק ףסוי יבר ןרמ - ("תובא") הנושארה הכרבב ןווכ
.(א ב"מ א ,אק) .רזוח וניא - הכרבה םייס םאש קסופ
רקיע .(א ,דק) שפנ חוקיפ ינינעל טרפ ,איהש הרטמ לכל הרשע הנומש תליפתב קיספהל רוסא
.(חכ ב"מ ,צ) רוביצה םע שחלבש הרשע הנומש תרימא אוה רוביצב הליפת

הרשע הנומשב ףוגה תחונת .81
.א ,הצ) תודומצו תורשי םילגרב ,ןעשהל ילב ,הדימעב הרשע הנומש ללפתהל ךירצ הליחתכל
- המודכו הרצ רשק תלעת ,תרופחמ :וילגר ןווכל השקש םוקמב ללפתמה .(בכ ב"מ ח ,דצ
:המגודל ,הדימעב ללפתהל לוכי וניאש לייח .(א ב"מ הצ פ"ע) וילגר רושיי אלב ,הדימעב ללפתי
ללפתיש ףידע ,תינוכמב עסונה .הביכשב וא הבישיב ללפתי ,ךומנ שאר הפחמ תלעב הדמעב
לדתשי הבישיב ללפתמה םג .תעסונ תינוכמב םידמועש העש הליפתב ןווכל השק ןכש ,הבישיב
תוחפל דומעל לדתשי לבא ,הכילהב הרשע הנומש תליפת ללפתהל רשפא .תועירכב דומעל
,אוביו הלעיל עיגהו ללפתהל ליחתה .(זי ב"מ .ה-ד ,דצ) .רתויב ןווכל ךירצ הבש ,תובא תכרבב
ןיד רפסב ררבל הצורו העט םא ןכו ,רודיס תחקל תכלל יאשר - הפ לעב עדוי וניאש רכזנו
דק) הז ךרוצל רבדל יאשר ,ןידה תא לואשל חרכומ אוה םאו .אל וא רוזחל ךירצ םא - ותועט
תליאב ;ברעמל וחיריב :המגודל .(!חרזמל אל) םילשוריל וינפ ןווכל ךירצ ללפתמה .(ב ב"מ
.םילשוריל וינפ הנפי - לוכי םאו ,ותליפתב ךישמי ,ןוכנ אל ןוויכל ללפתהל לחהו העט .ןופצל
.(ב"מ א ,דצ)

 

ןונחת

ןונחת םירמוא יתמ .82
השעת הליפנה .ןונחת םירמואו ,םיפא תליפנ םילפונ החנמבו תירחשב הרשע הנומש ירחא
אלו ,הטחממ ,לוורש ,תילט :דגבב םינפה תוסכל יוצר .הדימעב םג קחדה תעשבו ,הבישיב
תליפנ ילב רומזמה םירמוא - הרות רפס וב ןיאש םוקמב םיללפתמשכ .הפושח די לע לופיל
.םיפא תליפנ ילב ןנחתהל םיגהונ םידרפסו .(י ג ב"מ ב-א ,אלק) .םייפא
תאצל םיכירצה םילייח .הדימעב רמאנה "םוחר אוהו" ןונחתל םיפיסומ ישימחבו ינשב
רודס א ,דלק) .עבק ךרד ןונחת לע רתוול ןיא ךא ,ןונחת לע גלדל םיאשר ינוחטב דיקפתל
.(ל"הצ
גל ,רייא די ,תואמצעה םוי ,ןסינ שדוח ,שדוח שאר ,תבש :ןונחת םירמוא ןיא ולא םימיב
וט-די ,טבשב וט ,הכונח ,ירשת ל-ט ,לולא טכ ,באב וט ,בא ט ,ןויס בי-א ,רייא חכ ,רמועב
ה"ר ברעמ ץוח) םויה ברעבש החנמב םג ןונחת םירמוא ןיא הלא םימיב ,ב רדאבו א רדאב
.(הל גל ב"מ ,אלק) .(רייא חכ-ו די-ה כ"ויו

 

הרותה תאירק

האירקה רדס .83
.(ל"הב ב"מ .די ,הלק) .ךכל דחוימה דיינ שדוק ןוראב ,הדיחיה תעונת םע הרות רפס םילטלטמ
.האירקה תא ועמש אלש השיש דבעידבו ,הרשע ךירצ הליחתכל .רוביצב קר הרותב םיארוק
.(ל"הב א ,גמק)
.75 ףיעס האר ,ןיינמה רזפתנו ,הרותב אורקל וליחתה
לבא ,ןושאר תולעל יול וא לארשי לוכי - ןהכ ןיא .לארשי וירחאו יול וירחא ,ןושאר הלוע ןהכ
.יולה םוקמב ,תפסונ םעפ הלעש ןהכה ךרבי - יול ןיאו ןהכ שי .לארשי ירחא יול הלעי אל
.(ו ,ג ,הלק)

הרותה תוכרב .84
הירחאו ,"ונב רחב רשא" האירקה ינפל ךרבי ,אורקל ליחתמ אוה וב קוספה ןכיה הארי הלועה
הרשע םתוא ועמשיש ידכ ,םר לוקב תוכרבה תא ךרבל שי .(ד ,טלק) "ונל ןתנ רשא"
.(ו ,טלק) .םיללפתמהמ
רשא" ךרב .הירחאל "ונב רחב רשא" ךרבי - הרותה תאירק ינפל "ונל ןתנ רשא" ךרבו העט
.(וט ב"מ טלק) "ןתנ רשא" ךרביו רוזחי ,הירחאל "רחב

האירקה ךרד .85
תבשל ארוקל רתומ ,ןהב דומעל השקש תודמע ,ןעשהל וליפא ול רוסאו ,דומעל ךירצ ארוקה
.(א ,אמק) .האירקה תעב
.וז האירקל תונרות עובקל בטומו ,הרותה תאירקל שארמ ןנוכתי םילייחה דחאש דיפקהל שי
.רחא י"ע ארקי קלח לכשכ ,םיקלח העבשל השרפה תא קלחל רשפא ,דחאל הנכהה השק םא
םא .ארקמה ימעט תניגנ אלב תוכרבב השרפה תא וארקי ,הרותב האירקל שיא ןנוכתה אל
.(ב ,גמק .ב ,במ) .ספדומ שמוח ךותמ שחלב ול אירקיו ,ארוקה דיל רחא לייח דומעי ,רשפא
.ומצעל השרפה תא דחא לכ ארקי - תודיחיב םיללפתמ םא ,הרות רפס הב ןיאש הדיחי
אלב ך"נת וא שמוח ךותמ הרטפההו השרפה תא םילייחה דחא ארקי - רוביצב םיללפתמ
.(ט ב"מ גמק) .תוכרב

האירקה ןמז .86
.ללה וא ,ןונחת ירחא ,תירחש הרשע הנומש תליפת ירחא הרותב םיארוק
:האירקה תא םילשהל רשפא ,איהש לכ הביסמ תבשב תירחשב וארק אל
וללפתי ךכ רחאו החנמ לש "ירשא" ינפל הרותב וארקי ,םויב וב םילשהל רשפא םא .1
.(ה ןויצה רעש ,הלק) .ליגרכ החנמ תליפת
יתש תא ורבחי הזכ הרקמב .הירחאש תבשב ומילשי - החנמב ומילשה אל .2
עובשה תשרפ לע הנושאר הכרב ךרבי :ןתוא רבחי יעיבר הרותל הלועהו ,תושרפה
,הלק) .דבלב תחא תבש לש האירק םילשהל רשפא .עובשה תשרפ לע הנורחאו ,רבעש
.(ז-ו ב
.(ונר אי םעונ) .החנמ ינפל אורקל םיאשר - ישימחבו ינשב וארק אל

הרותה תאירקב תויועט .87
.האלהו וב ועטש םוקמהמ אורקלו רוזחל ךירצ תואבה תויועטהמ תועט לכב
;(הצומק םוקמב היורצ 'ח) בלח ;בשי / בשוי :הדי לע הנתשמ ןינעהש דוקינב תועט .1
.המודכו (ערלמ םוקמב ליעלמ) האב
.ןינעה תא הנשמ תועטהש םוקמב תוא לש תפסות וא רוסיח .2
.(ל"הב ב"מ א ,במק) הנתשמ ןינעה ןיא םא םג הלימ לש תפסות וא רוסיח .3
,ישימחבו ינשב ,החנמב .תויועטה יגוס השולש ללגב רוזחל שי ,תירחש תבש הרותה תאירקב
םידעומב .רזוח וניא - 10 תוחפל דחי םלוכלו ,םיקוספ 3 תוחפל תחא לכל תועט אלל ארק םא
לש הרקיע ריטפמלו ,םיקוספ 5 x 3 תוחפל ארקו ,תועט ילב םוי ותוא לש ונינע רקיע ארק םא -
.(ל"הב במק .ב"מ ג ,זלק) .רזוח וניא ,םיקוספ 3 תוחפלו ,האירק התוא

הרות רפס תולסופה תויועט .88
.ביתכ םוקמב ירק ,הרסח וא הריתי הלימ :םילימב םייוניש .1
;ןהל - םהל ;הלמש - המלש ;בשכ םוקמב שבכ ;אצמנ םוקמב הצמנ :תויתואב םייוניש .2
.ובחר - הבחר
.םילימ יתשכ תארקנה הלימ ;תחאכ תוארקנה םילימ 2 :הלימ עוטיק וא םילימ רוביח .3
;כ-ב :התוא הנשמה תואל תפסות הקבדנ ;ןכרוא לכל וקבדנש תויתוא 2 :תואה תרוצ יוניש .4
.ר-ד
ב"מ ,גמק) .הבחר לכל תוא "הרבשנ" ;התוהזל לוכי דלי ןיאש דע תוא הקחמנ :תוקיחמ .5
.(הכ
:רפסב ערק .6
ותואב אורקל לוספ - אמייק לש תוריפת 5 וראשנ אל םא - תוריפתה םוקמב .א
.שמוח
.לוספ - רתוי ,רשכ - תורוש 3 ךותל ערקה סנכנו - ףלקה ערקנ .ב
םוקמב ערקה היה םא ,םידדומ ,בחורב תורושה ןיב וא םידומעה ןיב ףלקה ערקנ .ג
.לוספ - תורוש 3-מ רתויל עיגמ היה ,בתכה
.(ג ת"פ .א ,פר ד"וי) .תוא הערקנ םא .ד
.אבה ףיעסב - לוספ רפסה אצמנ רשאכ גהנתהל דציכ

לוספ אצמנש רפס .89
,רתוי וא םיקוספ 3 הרותל הלועל וארק םא ,רחא רפס תסנכה תיבב שיו ,לוספ רפס אצמנ .1
ךרבי הלועה ,תועטה יוליג םע אורקל וקיספי - רתוי וא םיקוספ 3 השרפמ קוחר דמוע אוהו
וא ,םיקוספ 3 ארק אל .(ד ,גמק) .תועטה םוקממ רחא רפסב אבה הלועל וכישמיו ,"ןתנ רשא"
.רחא רפסב ךישמיו ,ךרבי אלו קוספה רומגי - השרפל ךומס דמועש
:תסנכה תיבב רחא הרות רפס ןיא .2
הכרב ךרב דחא םאו .תוכרב ילב םיאורקה לכ ולעי ,רפסה אצוהש רחאל תועטה האצמנ .א
ורמאי הירחאו הרטפהה ארקיו .םלוכ תאירק ףוסב הנורחאה הכרבה םג אוה ךרבי ,הנושאר
.שידק
.(טכ ב"מ ,גמק) .תוכרב ילב שמוח ךותמ וארקי - רפסה תא ואיצוה אל .ב

 

החנמ תליפת

הליפתה רדס .90
,(א ב"מ בלר) המלש הליפת ללפתהל וקיפסי אלו ,רצק ןמזה רשאכ .67 ףיעס האר החנמ ןמז
רשפא הלא לכב - החונ אל הביבס ,שער ,תופייע .זכרתהל השק םהב םיאנתב םיאצמנשכ וא
יפכ דוע רצקל רשפא ,רתויב רצק ןמזה םא .98 ףיעסב טרופמכ ,ץ"שה תרזח ילב ללפתהל
אלש ךכ ותליפת ןווכיו ,רוביצה םע ע"ש דימ ליחתי ,החנמל רחאמה .תירחשב םירצקמש
.(ב-א ,טק) ."השודק" דיספי

 

תיברע תליפת

הליפתל רחאמה .91
הרשע הנומש ליחתהל קיפסי אלו תיברע תליפתל רחאמה .68 ףיעס האר ,תיברע תליפת ןמז
תאירק םילשי ךכ רחא .ע"ש םתא ליחתיו ,הרשע הנומשל רוביצה עיגיש דע ןיתמי ,רוביצה םע
.(ג ,גלר) .היתוכרבו עמש

 

לוח תוליפתב תויועט

םיליחתמ ןושאר ט"וי יאצומבו ,"לטה דירומ" רמול םיליחתמ חספ לש ןושאר ט"וי ףסומב
."ונכרב" :םידרפסהו ,"הכרב ןתו" רמול
התא"ל רזוח ,הכרבה םויסבש "'ה" ינפל רכזנ - "לטה דירומ" םוקמב "םשגה דירומ" רמא
.(ד ,דיק) .ע"ש תליחתל רזוח - הכרבה םייס ."רובג
ןיחבה - "ונכרב" םוקמב "ונילע ךרב" :םידרפס וא "הכרב ןתו" םוקמב "רטמו לט ןתו" רמא
.ע"ש ללפתמו רזוח - וילגר רקעש רחאל ןיחבה ."ונילע ךרב"ל רוזחי ,וילגר רקעש ינפל ותועטב
חינהל שיש ינפמ ,רזוח חספה רחאש םינושאר םוי 30-ב ,ןוכנ רמא םא קפוסמ .(די ב"מ ג ,זיק)
.(כ ב"מ ןייעו ח ,דיק) .רזוח וניא - םהירחא ,יונישל לגרתה םרטש

םא - "לטה דירומ" רמאו חכש ."םשגה דירומו חורה בישמ" םירמוא תרצע ינימש לש ףסוממ
"'ה" רמא םאו ,קיספהש םוקמב ךישמיו רכזנש םוקמב רטמו לט ןתו רמאי 'ה רמא אל
.(ל"הב ה ,דיק) .רזוח וניא - הכרבה םויסבש
.(א ,זיק) "ונילע ךרב" םירמוא םידרפסהו ,"רטמו לט ןתו" םיזנכשאה םירמוא ןוושחב 'זמ
:רשאכ רכזנו - "ונכרב" רמאש ידרפס וא "רטמו לט ןתו " רמא אלו חכש
."רטמו לט ןתו"ל רזוח -הכרבה םייס אל דוע -
.הליפת עמוש תכרבבש "עמוש התא יכ" ינפל "רטמו לט ןתו" רמאי - הכרבה םייס -
."הצר" ינפל רמאי - "הליפת עמוש" םייס -
."ונילע ךרב"ל רזוח - וילגר רקע םרטו ,"הצר" ליחתה -
.(וט ב"מ ה-ד ,זיק) .ע"ש תליחתל רזוח - וילגר רקע -
.יונישה ינפל ליגר היהש יפכ רמאש הקזח - יונישה לש םינושאר םוי 30 ךותב קפוסמה

שדוח שארב אוביו הלעי .94
.260 ףיעס האר - אוביו הלעי ףיסוה אלו חכש
תירחשב "אוביו הלעי" רמא אלש ףסומ ירחא רכזנ .רוזחי - "אוביו הלעי" רמא םא קפוסמה
.(ד ב"מ א בכת) .רזוח וניא -

יללכ .95
ללפתי - הליפתה ןמז רבעש רחאל ותועטב רכזנ ,ללפתהלו רוזחל ךירצו ,הליפתב העט
.(הל ב"מ ,חק) .97 ףיעסב ראותמכ ,ןימולשת
,הנוקיתכ התוא םייס אל ,הכרב לע גלד ,תוכרבה תחא לש הניינע לכ טימשה הזפוחבש לייח
.גי ב"מ ג ,טיק .א ב"מ ,חס) .הב העטש הכרבה תליחתל רוזחי - הרשע הנומש עצמאב רביד וא
שארל רוזחי - תונושארה תוכרבה שולשמ תחא הב העטש הכרבה התייה .(ו ,דק .ל"הב
- וילגר רקעו םייס םא ."הצר"ל רזוח - תונורחא תוכרב שולשמ תחא הכרבה התייה .הליפתה
.(גל ב"מ ו ,דיק) .ללפתמו רזוח
- יתללפתה םא" רמאיו ותליפת ינפל הנתי לבא ,ללפתיו רוזחי ,ללפתה םא לוח םויב קפוסמה
וניא - אוהש םוי הזיאב ףסומ וא ,תבש תליפתב אוה קפסה םא ."הבדנכ תאז יתליפת אהת
.ב ב"מ א ,זק) .וז הליפתל ץ"שה תרזח רמאיו ,רוביצ חילש היהיש יוצר ךא ,ללפתמו רזוח
.(ל"הב ,דכק

 

הליפת תמלשה

החכש וא תלוכי רסוח ,הלחמ ,סנוא ללגב ,(ו ,חק) ףסומל טרפ ,תחא הליפת ללפתה אלש לייח
.הירחאש הליפתב ריסחהש הליפתה תא םילשי -
הליפתה תא םילשהל םיכירצ םניא ,ללפתהל תרשפאמ הניאש תיעצבמ הקוסעתב םילייח
םילייח לבא .ללפתה אלו הליפתב בייח היהש ימ לע תלטומ םילשהל הבוחה ןכש ,וריסחהש
םניא ןכלו ,הליפת תווצממ םירוטפ םה תווצמב םיקסועכו ,הווצמב וקסע תיעצבמ הקוסעתב
ןמז ינפל םדיקפתל וסנכנ םא הז לכו .(ח ב"מ ד ,גצ) וריסחהש הליפתה תא םילשהל םיכירצ
.וריסחהש הליפת ומילשי - דיקפתב ויה הליפתה ןמז ףוסבו ,ללפתהל ולכי םא לבא ,הליפת
.(ד ב"מ אע)

םעפ :הל הכומסה הליפתב הרשע הנומש לע םיימעפ םירזוח רשאכ איה הליפתה תמלשה
תוליפתה יתש ןיב .החכשנש הליפת ליבשב הינש םעפו ,תיחכונה הליפתה ליבשב הנושארה
.(ב-א ,חק) ."ירשא" רמול יוצר
הליפתה התלע - תיחכונה ותבוחל הינשה תאו ,ןימולשתכ הנושארה הליפתה תא ללפתהו העט
.ריסחהש הליפתה תא םילשהל ידכ ללפתהלו רוזחל ךירצ לבא ,ותבוחל הינשה
םיימעפ ללפתמ - ישיש םויב החנמ חכש :ןוגכ ,הירחאש הליפתהמ הנוש החכשנש הליפתה םא
רמואו ,לוח לש םייתש תיברע ללפתמ החנמ תבשב ללפתה אל םא .(ט ,חק) .תבש ליל תליפת
רמאו רמא אל הנושארב םאו .םימולשתל איהש הינשב אלו ונתננוח התא הנושארה הלפתב
.ןימולשתל הליפת ללפתמו רזוח ןכלו ,ןידכ אלש ןימולשתל הנושארה תא רמאש רכינ ,הינשב
.סוכה לע לידבי אלא ,רזוח וניא ןהיתשב רמא אל וא ונתננוח התא ןהיתשב רמא םא לבא
םעפב אל "ונתננוח התא" ללכ תירחשב רמאי לא ,תיברע תבש יאצומב ללפתה אל םא
קר הלדבה םשל הנקות "ונתננוח התא" יכ ,ןימולשת םשל ללפתמש הליפתב אל םגו הנושארה
.(גל ב"מ חק) .הלילב תבש יאצומב
לט" ,ח"רב החנמב "אוביו הלעי" חכש :ומכ ,רבד תחכש ללגב ללפתהלו רוזחל ךירצ םא
רמול ןיא יכ ,חכשש המ ףיסוהל תורשפא ןיא הכומסה הליפתבו - 'ו םוי לש החנמב "רטמו
.(אי ,חק) .רזוח וניא - ח"ר וניאש םויב "אוביו הלעי"

 


תרזח הירחאו שחלב ללפתהל םוקמב :ץ"שה תרזחב רצקל רשפא ,רצק ןמזה םא :החנמב
רוביצה ,לוקב ותליפת תא דימ ץ"שה ליחתמ וירחאלו ,שידק יצח "ירשא" םירמוא ,ץ"שה
שחלב ליחתמ רוביצהו ,שחלב ללפתהל ץ"שה ליחתמ "ןנוח התא" תכרבמ ,"השודק" רמוא
.קחדה תעשב אלש םג החנמ ךכ ללפתהל םיגהונש שי .(ח ב"מ ,דכק) הליפתה תליחתמ
שי םא .הליפתל הלואג ךומסל םיבייח רוביצהש ינפמ ,תירחשב ע"ש רצקל ןיא הליחתכל
םלוכ וליחתי הזכ הרקמב .(ל"הב ז ב"מ ב ,דכק) .תירחש תליפתב םג רצקל רשפא ,רבדב חרכה
השודקב .השודקו תונושארה תוכרב שולש הלימב הלימ ומע ורמאי ,הרשע הנומש ץ"שה םע
.(ט ב"מ) שודקה ל-אה דע ,ץ"שה חסונ לכ ץ"שה םע ורמאי

תירחש תליפת .99
יק) .ותליפת רצקל יאשר ,הליפת ןמז ףוס ברקתמש וא ,תיעצבמ תוליעפ ללגב רצק ןמזה םא
:ללפתמה תושרל דמועה ןמזה יפלו ,אבה תויופידעה רדס יפל אוה רוציקה .(א ב"מ
.(הרותה תוכרב לע אלו) רחשה תוכרב לע גלדי .1
."וניקלאכ ןיא" ,םוי לש רישב ,הליפתה ףוסב רצקי .2
.חבתשיו ירשא ,רמאש ךורבל טרפ ,ארמזד יקוספב גלדי .3
.98 ףיעסב ראותמכ ,ץ"שה םע שחלב הרשע הנומש רוביצה ליחתי .4
3 םייסיו ,(100 ףיעס) "ונניבה" ללפתי ,ע"ש לש תונושאר תוכרב 3 דיחי לכ ללפתי .5
.תונורחא תוכרב
ה"מא ה"אב" :רמאיו "עמש" לש הנושאר הכרב רצקי ,ארמזד יקוספ לכ לע רתווי .6
הילע םירדלו ץראל ריאמה .לכה תא ארובו םולש השוע ךשוח ארובו רוא רצוי
םילודג םירוא השועל רומאכ .תישארב השעמ דימת םוי לכב שדחמ ובוטבו םימחרב
הרשע הנומש תליפתב רמאיו ,ליגרכ ךישמי .תורואמה רצוי ה"אב .ודסח םלועל יכ
.(28 'ע ל"הצ רודס) .ךכב םייסיו ,ונניבה
ךורב" תא םימילשמ ןיא .הנפתי רשאכ ריסחהש תא םילשי ,הליפתה ןמ םיעטק גלידש לייח
.(א ,יק) .ונניבה רמא םא הרשע הנומש לע רוזחי אל ןכו ,"חבתשי" ,"רמאש
רוזחישכו ,קיספיו "תמא םכיקלא 'ה" דע תוחפל ארקי ,תופיחדב והוארקו ללפתהל ליחתה
.(דנ ב"מ י ,וס) ."ביציו תמא"מ ךישמי

,יק) .רטמו לט תליאש הב ןיא יכ ,ץיקב קרו ,הדימעב ,ע"ש םוקמב תרמאנ "ונניבה" תליפת
:הז אוה ונניבה חסונ .(א
,םילואג תויהל ונל חלסתו .ךתאריל ונבבל תא לומו ,ךיכרד תעדל וניקלא 'ה ונניבה
ךתעד לע םיעותהו .ץבקת עבראמ וניתוצופנו ,ךצרא תואנב וננשדו .בואכממ ונקחרו
תחימצבו ,ךלכיה ןוקיתבו ,ךריע ןינבב םיקידצ וחמשיו ךדי ףינת םיעשרה לעו .וטפשי
עמוש ה"אב .הנעת התא ארקנ םרט .ךחישמ ישי ןבל רנ תכירעבו ,ךדבע דודל ןרק
.הליפת
.תונורחא תוכרב 3 הירחאו ,ע"ש לש תונושאר תוכרב 3 רמאי ונניבה ינפל
התא" םהב ףיסוהל רשפא יא יכ ,םיבוט םימיו תותבש יאצומב "ונניבה" םירמוא ןיא
.(א ,יק) "ונתננוח

תיברע .101
ךישמי בושישכו "תמא םכיקלא 'ה"ב םייסי ,תופיחדב והוארקו ,תיברע ללפתהל ליחתה
.(דנ ב"מ י ,וס) ."הנומאו תמא"מ

 

תסנכה תיב

תסנכה תיב דובכ .102
;יערא תנש וליפאו ,וב םינשי ןיא ;עבק תדועס וב םילכוא ןיא :תסנכה תיבב דובכ גוהנל ךירצ
וב לוכאל רתומ ןכלו ,הווצמ תודועס תסנכה תיבב לוכאל וגהנ .ןילוח תחיש וב םירבדמ ןיא
.("ןיאו" ל"הב ב"מ ד-א ,אנק) .שאר תולק הב וגהני אל ךא - תישילש הדועס
תונברה תגאוד תונחמה בורב .(ט ,אנק) .ודבכל ידכ תסנכה תיב תא םיקנמו םיאטאטמ
םילייחה ועבקיש יוצר - םיוקב וא ,הרדסב - יארחא ןיא םא .ךכל יארחא יונימל תיאבצה
.נ"כהיב יוקינל םהיניב תויונרות

תסנכה תיבב תורנ .103
ךרוצל קר הלא תורנב שמתשהל רתומו ,הליפתה ינפל תורנ תסנכה תיבב קילדהל םיגהונ
ב"מ די ,דנק .ט ,אנק) .הז רנמ הירגיס גילדהל ןיא .הרות דומלל וא ,הכונח רנ תקלדה :הווצמ
.(ונ-דנ
תקלדהל שא וריבעי ונממו ,ישיא שומישל דחוימ רנ תסנכה תיבב קילדהל יוצר םידעומב
.לושיבל וא תוירגיס

לש וייח תא הכיראמה ,הליפתל דעוימ תסנכה תיב יכ ,תסנכה תיבל קשנ סינכהל אלש בטומ
.(ב"פ ןירדהנס יפ לע) .וימי רצקל דעונ קשנה דועב ,םדא