:ןכותה
בוט םויב הכאלמ
שפנ לכוא .254
ןילשבת בוריע .255
תושרל תושרמ האצוה .256
יוביכו הרעבה .257
הצקומ .258
םיגחה תוליפת
ללה .259
הליפתב אוביו הלעי .260
ןוזמה תכרבב אוביו הלעי חכש .261
םיסנה לע .262
םידעומה תליפתב תויועט .263


 

בוט םויב הכאלמ


האצוהמ ץוחו ,שפנ לכוא תכאלממ ץוח .בוט םויב הרוסא ,תבשב הרוסאה הכאלמ לכ
(א ,הצת) .לומתאמ םתושעל היה רשפא יאש שפנ לכוא ירישכמ ןכו ,הרעבהו

שפנ לכוא .254
וא תבש היהי רחמ וליפאו ,רחמ ךרוצל אל ךא ,םוי ותוא ךרוצל בוט םויב לשבלו תופאל רתומ
ךירצש הממ רתוי הלודג תומכ תחאכ לשבל ידכ ריסב םישל רתומ .(ה"ר לש םימי 2) רחא ט"וי
ףיסוהל רוסא לבא ,הנטק תומכ תותשל ךירצ םא םג ,הת לש לודג ריס לשבל רתומ ןכל .עגרכ
לשבל ךרוצ שי םאו .ירכנ ליבשב בוט םויב לשבל רוסא .(ב-א ,גקת) .שאה לע דמועה ריסל
.(ב ב"מ .א ,ביקת) .לוח ךרוצל לשבמ וליאכ ,דחא ריסב לשבי ,תירב ןב וניאש לייח ליבשב

ידכ ,תרתומ הדימ ילכב הדידמ וליפאו ,לוחב םדדומל ךרד םא ,דודמל רתומ םינילבתה תא
לקלקתי אל יכ ,לישבתבש םיירקיעה םיכרצמה תא לוקשל ןיא ךא .לישבתה םעט םגפיי אלש
.(בכ-אכ ב"מ ;ד ,דקת) .תקיודמ היהת אל תומכה םא לישבתה
.(ב ,וטקת) .םלטלטל רוסאו הצקומ םה ,בוט םויב ץעה ןמ ורשנש תוריפ

לוחל בוט םוימ לשביו העטי אלש ידכ ,ול הכומסה תבשל בוט םוימ לשבל ורסא םימכח
לשבלו ףיסוהל םימכח ורסא אל - בוט םוי ברעב רבכ תבשל לשבל ליחתה םא לבא .ול ךומסה
(.וט הציב) ."ןילישבת בוריע" היורקה איה וז לושיב תלחתה .תבשה ךרוצל בוט םויב

30) תיזכו ,תפ (ק"מס 58) הציבכ בוט םוי ברעמ חקול :וז איה "ןילישבת בוריע" תיישע ךרד
תא רמואו ,"בוריע תווצמ לע" ךרבמ .(ד-ב ,זכקת) תפה תא וב תפלל יוארה לישבת (ק"מס
:תירבעב רמאי ,תימרא ןיבמ וניא םא .רודיסבש חסונה
םוימ וניכרצ לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימטהלו לשבלו תופאל ונל רתומ אהי הז בוריעב"
."תבשל בוט
הנכהה תלחתה ללגבו ;תבשב הליכא ךרוצל ורמשיי בוט םוי ברעמ ונכוהש לישבתהו תפה
- בוט םויב לישבתה לכאנ םא .תבשל לשבלו בוט םויב ךישמהל רתומ ,בוט םוי ברעמ תבשל
.(וט ,זכקת) .תבשה ךרוצל לשבל עגר ותואמ רוסא
וניא םא .לושיב לישבתהו ,תבש ךרוצל גחב היפא הריתמ תפה .לישבתו תפ ליכמ בוריעה
.(ו ב"מ ,זכקת) .דבלב לישבתב ברעל לוכי - תופאל ןינועמ
לעו םילישבתה תא היבגיש רחא י"ע םילישבתה תא םהל הכזמ ,םירחא ליבשב בוריע חינמה
.(בי-י ,זכקת) .םהל םתוא הנקי ךכ ידי

תושרל תושרמ האצוה .256
בוט םויב ואיצוהל רתומ ,שפנ לכוא ךרוצ וניא וליפאו ,תצק ךרוצ ותאצוהב שיש רבד לכ
.(א ,חיקת) .אוהש ךרוצ לכל הרתוה ,שפנ לכוא ךרוצל האצוה הרתוהש ךותמש ,תושרל תושרמ
לכמו .המודכו תסנכה תיבמ רודיסה תא ריזחהל וא ,גבטיקה חתפמ תא לטלטל רתומ ןכל
.וילע ךרבי אלו (בכ צ"הש חיקת) .תורצח בוריעו בוריע טוח ט"ויל ןיקתהל רדהל שי םוקמ
.(א צ"הש חכקת)

בוריע חינהל ןיא
.218 - 214 ףיעסב ויטרפ האר .תבשבכ בוט םויב גהונ ןימוחת בוריע ןיד
.(ב-א ,חכקת) .תבשה ליבשב ,ט"וי אוהש 'ו םויב ןימוחת

יוביכו הרעבה .257
קילדהל רוסא :ןכל .השדח שא רוציל רוסא לבא ,תמייק שאמ הרעבה י"ע שא ריעבהל רתומ
שא ריעבהל רתומ לבא .למשח קילדהל רוסא .תלדגמ תיכוכז י"ע וא ףושפש י"ע רורפג
לש תיכוכז לילג לעמ ותקזחה י"ע רורפג קילדהל רתומו ,תמייק תבהלשמ רורפג תועצמאב
.(ב"מ א ,בקת ב ,בי כ"שש) .זג תבהלש וא טפנ תרונמ

תיב דובכל .(!םינשעמל) ןושיע ,רואמ ,םומיח ,לושיב :בוט-םוי ךרוצל קר תרתומ שא תרבעה
ריסי ,רואמל חור סנפ ריעבמה .(ה ,דיקת) .םרוא ךרוצל אלש םג תורנ קילדהל רתומ תסנכה
.(זמ ב"מ י ,דקת) .קולד רנהש העש אלו ,הקלדהה ינפל הליתפה שארבש םחפה תא

.הז ללגב הבכי םא וקרזל אלו ,רעוב רורפג חינהל שי ןכלו .בוט םויב שא תובכל רוסא
.וילאמ לופיי רפאהו ,וכרדכ ןשעי אלא ,הירגיסה הצקבש רפאה תא רענל ןיא .(ל"הב .ד,איקת)
לבא .ךכ לשב הבכת שאהו ,ריוואה ץחל תא קיספהל ידכ סומירפה םותסש תא חותפל ןיא
.(ד ,בי כ"שש) .טחמב קלוד סומירפ תוקנל רתומ

תא עבקי ,סקול תרונמ וא ,זג לש םייריכ קילדהל הצורה .יוביכ ללכב איה םג הבהל תנטקה
רשאכ שאה תא ןיטקהל רתומ .הבהלה תא לידגי ,הצרי םא ,ךכ רחאו ,הכומנ שא לע רותפכה
.רתוי הכומנ הבהלל ריסה תא ריבעהל תורשפא ןיאו ,םוחה ללגב ףרשיי לכואהש ששח שי
ץפנתת תיכוכזהש ששח שישכ חור סנפ לש הבהל ןיטקהל רתומ .("דימ" ל"הב ז ב"מ א ,דיקת)
.(ה ,בי כ"שש) .תובהלה הבוג ללגב םגפיי רואהו

וניטקהל רתומ לבא ,םיילמשח םייריכב םוחה תא לידגהל רוסא .למשח תובכלו קילדהל רוסא
.רתוי הנטק תרחא הבהל ןיאו ,םוחה ללגב ףרשיי לכואהש ששח שי םא

הצקומ .258
ונממ איצוהל ידכ ףסכ קנרא לטלטל רתומ - המגודל :שפנ לכוא ךרוצל הצקומ לטלטל רתומ
ןמ רשנש ירפ וא ,בוט םויב הדלונש הציב ומכ ,הצקומ לוכאל רוסא לבא .ןוזמ ןסחמ לש חתפמ
.(טי ,זי כ"שש) .ןבאב םיזוגא חצפל ומכ ,הצקומ ץפחב שמתשהל רוסא ןכ .בוט םויב ץעה
רתומ - הרונמ ,םירורפג :המגודל ,רתומ ושומיש בוט םויבו ,רוסיאל תבשב ותכאלמש ילכ
.(זי,בי ע"עו טי,זי כ"שש) .בוט םויב םלטלטל

 

םיגחה תוליפת

תרצע ינימשו תוכוסה ימי הנומש ,תועובש ,חספ לש ןושאר :םלש ללה םירמוא םיגחהמ קלחב
,חספה ימי תששב .א"אחחאא :םנמיסו ,רייא ח"כו תואמצעה םוי ,הכונחה ימי תנומשו
ללה יצח לע םג םיכרבמ םידרפסהמ קלחו םיזנכשאה .ללה יצח םירמוא ,שדוח שארבו
יצח לע םיכרבמש שיו ,םלש ללה לע אלא םיכרבמ םניאש םידרפס שי ."ללהה תא אורקל"
."ללהה תא רומגל" םלש ללה לעו ,"אורקל" ללה

- רחאל רכזנו ,הליפתב אוביו הלעי חכש
.רכזנ וב םוקמב רמוא - [ותניכש ריזחמה 'ה] התא ךורב -
."םידומ" ךישממו ,אוביו הלעי רמוא ,הכרבה םייסמ - [ותניכש ריזחמה] 'ה התא ךורב -
."הצר"ל רזוח - וילגר רקעש ינפלו ,"םידומ" -
.(א ,בכת) .ללפתמו רזוח - וילגר רקעש -
.(ב ב"מ םש) .אוביו הלעי אלב ךישממ "'ה" רמא םאש ,שדוח שאר לש תיברע :ללכהמ אצוי
אוה םאש הנתיו) ללפתיו רוזחי - ףסומ ירחא רכזנ .רזוח - אוביו הלעי רמא םא קפוסמה
.(ד ב"מ ;א ,ב"כת) .(הבדנל הינשה ותליפת ול בשחת רוטפ

ןוזמה תכרבב אוביו הלעי חכש .261
ה"מא 'ה התא ךורב" רמוא - ("וניבא ל-אה") תיעיבר הכרב ינפל רכזנ םא - םילגר שולשב
,הזה תוכוס/תועובש/תוצמה גח תא ,החמשלו ןוששל לארשי ומעל םיבוט םימי ןתנ רשא
הכרב ליחתהש רחאל רכזנ םא ,גח לש תונושאר תודועס יתשב .םינמזהו לארשי שדקמ ה"אב
.(ב"מ ו ,חפק) .ךישממ תודועסה ראשב .ןוזמה תכרב שארל רזוח - תיעיבר

תא ,לארשי ומעל םיבוט םימי ןתנ רשא ..." רמוא תיעיבר הכרב ינפל רכזנ - הנשה שארב
רחאל רכזנ ,תונושאר תודועס יתשב ."ןורכיזה םויו לארשי שדקמ י"אב .הזה ןורכיזה םוי
.(טי ב"מ םש) .ךישממ תודועסה ראשב .ךרבמו רזוח - תיעיבר הכרב ליחתהש

םישדוח ישאר ןתנ רשא ..." רמוא תיעיבר הכרב ינפל רכזנ - דעומה לוחב וא שדוח שארב
ליחתהש רחאל רכזנ ."החמשלו ןוששל לארשי ומעל םידעומ ןתנ רשא"/"ןורכיזל לארשי ומעל
.(ז ,חפק) .רזוח וניא - תיעיבר הכרב

םיסנה לע .262
תכרבב ."םידומ" תכרבב - הליפתב ."םיסנה לע" םירמוא םירופבו הכונחה ימי תנומשב
.ץראה תכרבב - ןוזמה
ףוסבש 'ה םש ריכזה אל ןיידע םא - ןוזמה תכרבב וא הליפתב םיסנה לע רמא אלו חכש
הליפתב - "םיסנה לע" רמא אלו םייס .רזוח וניא - 'ה םש ריכזה .הרמאיו רוזחי ,הכרבה
ונל השעי אוה ןמחרה" - "ןמחרה"ב ףיסוי ,ןוזמה תכרבב ;הליפתה ירחא השקב ךרד הרמאי
.'וכו יכדרמ/והיתתמ ימיב .הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ תואלפנו םיסנ
.(א,בפרת)

םידעומה תליפתב תויועט .263
ללפתמו רזוח - תרצע ינימש םוקמב תוכוס ,תועובש םוקמב חספ :דעומב דעומ ףילחהו העט
.
159 ףיעס האר ,תופסונ תויועט (אנ ח"וא ד א"בי) שדקמו רזוח וא
.69 ףיעס האר ,ףסומ ןמז