חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברוך בן נריה

תלמידו וסופרו של ירמיהו הנביא

ברוך בן נריה בן מחסיה (ירמיה ל"ב י"ב) אחי שריה שר מנוחה (שם נ"א נ"ט). ברוך היה תלמידו של ירמיהו הנביא, וכתב מפיו את נבואותיו. ברוך מוזכר בתיאור קניית השדה בענתות: הוא קיבל את ספר המקנה החתום ואת ספר הגלוי לתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים (שם ל"ב י"ג-ט"ו).
בשנה הרביעית ליהויקים מלך יהודה כתב ירמיהו את נבואות חורבן העיר, וברוך כתב את הדברים על מגלת ספר. ירמיה שלח את ברוך לבית ה' לקרוא את הדברים באזני העם ביום צום בחדש התשיעי בשנה החמישית ליהויקים. המלך בשמעו את הדברים לקח את המגלה ויקרעה לקרעים וישרפם באש, אבל ירמיה לקח מגלה אחרת ויתנה לברוך הסופר וצוה לו לכתוב עליה מה שכתב במגלה הראשונה ועוד נוסף עליהם דברים רבים באלה (שם ל"ו א'-ל"ב).
ניתוח המגילה שכתב ירמיהו ותגובת המלך יהויקים

נבוזראדן לקח את ירמיהו לבבל עם גלות ירושלם אך הרשה לו לשוב לגדליהו בן אחיקם למצפה. אחרי מות גדליהו הזהיר ירמיהו את שארית יהודה שלא לרדת למצרים, אך יוחנן בן קרח ושרי חייליו לקחו בכוח את שארית יהודה ואת ירמיהו וברוך, וירדו עד תחפנס במצרים. שם נבא להם ירמיהו כי נבוכדנצר יכבוש את מצרים, ושארית יהודה שם יתמו בחרב וברעב (שם מ"ד י"ב).
הירונימוס (בפירושו לישעיה ל' ו' ז") אומר כי מסורת בידי היהודים שירמיהו וברוך מתו במצרים, אולם לדברי יוסיפוס (ספר x. 9. 1.) הביאם נבוכדנצר לבבל ושם מתו (עי' סדר עולם רבה פכ"ו).

ברוך היה תלמידו של ירמיהו, אבל לא זכה לנבואה, והיה מצטער ושואל:
מה נשתניתי מתלמידי הנביאים, יהושע ששמש את משה, ואלישע ששמש את אליהו, שנחה עליהם רוח הקדש?!
"אמרת אוי נא לי כי יסף ה' יגון על מכאובי, יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי".
שלא שרתה עליו שכינה להנבא, כמו, "ותנח עליהם הרוח"..
ירמיה השיבו:
"כה אמר ה" הנה אשר בניתי אני הורס, ונתתי לך את נפשך לשלל
על כל המקומות אשר תלך שם" (שם ה"ה).
א"ל הקב"ה: אם אין כרם אין סייג, ואם אין צאן אין רועה;
איני נגלה אל הנביאים אלא בזכותם של ישראל (מכילתא פ' בא סוף פתיחתא),
וכיון שישראל גולים אין מקום שתשרה הנבואה עליך.
נראה שירמיהו וברוך היו ממשפחה אחת, וכוהנים ונביאים היו.
ברוך בן נריה מבני בניה של רחב הזונה היה וכהן היה (מגילה י"ד:).

בקבלת חז"ל ובהקדמת הרמב"ם לסדר זרעים נאמר כי ברוך ובית דינו קבלו את מסורת ההלכה מירמיהו ובית דינו, ועזרא ובית דינו קיבלו מברוך. מכאן כי ברוך מת בבבל. לפי ספר יוחסין מת בשנת ג"א תי"ג (347 לפני הספירה) בזמן שעלה עזרא לירושלם.

אגדות על קבר ברוך
לפי המסורה קברו של ברוך במרחק תחום שבת מקבר יחזקאל ליד נהר כבר (משיד-עלי) בעיר מלוח וחצי פרסה משם קברם של חנניה מישאל ועזריה (גלילות ארץ ישראל וסדר הדורות ח"א 128 על שם המעשה).

רב פתחיה מרגנשבורג הנוסע (במאה ה- 12) מספר כי בהיותו בבבל אחר פטירת ר' דניאל ראש הגולה, שמע כי המלך אמר לר' שלמה אבי דניאל שהוא רוצה לגלות את קבר יחזקאל הנביא.
ויאמר לו ר' שלמה והזקנים: לא תוכל לראותו כי קדוש הוא.
אך ברוך בן נריה תלמידו קבור סמוך לחצרו,
ואם תחפוץ, תגלה קברו. ואם תוכל לראות תלמידו, אח"כ תראה את רבו.
הלך וקבץ כל השרים וצוה לחפור, וכל מי שחפר בקברו מיד נפל מת,
וייעצרו זקן ישמעאל לצוות ליהודים בני אמונתו שיחפרו אחריו.
והם התענו ג' ימים ויבקשו ממנו מחילה וחפרו ולא נזוקו.
וימצאו ארונו של ברוך בתוך שתי אבני שיש. ויאמר המלך:
אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, ואין נאה לצדיק זה להיות אצל יחזקאל,
והחלו להסיעו למקום אחר, ונשאו אבני השיש עם הארון,
וכשבאו ברחוק קבר יחזקאל מיל אחד לא יכלו להזיז אותו ממקומו,
ואמר ר' שלמה: כאן בחר הצדיק ליקבר, וקברו שם הארון ובנו פלטין יפה על קברו.

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן