חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ברוריה

אשת ר' מאיר, בת ר' חנינא בן תרדיון שנהרג על קדוש השם. הייתה בקיאה בהלכה.

ברוריה - בת ר' חנינא בן תרדיון שנהרג על קדוש השם, ואשת ר' מאיר. חייתה בתחילת המאה השניה בטבריה אחרי גזרות אדריינוס. הייתה מלומדת בתורה ושונה הלכות ודבריה נשמעו כאחד התנאים. ר' יוחנן העיד עליה שהייתה בקיאה בשלוש מאות הלכות בהלכות יוחסין שלמדה משלוש מאות חכמים גדולים בכל יום במשך שלוש שנים (פסחים ס"ב:). הכריעה במחלוקת שהייתה בין ר' טרפון שטמא ורבנן שטהרו בעניין קלוסטרא. ברוריה אמרה: שומטה מן הפתח הזה ותולה בחבירו בשבת. כשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע אמר: יפה אמרה ברוריה (תוספתא כלים ב"מ פ"א ו'). לעניין תנור, מאימתי טהרתו, א"ר חלפתא איש כפר חנניא: שאלתי את בן חנניה, ובתו אומרת משיפשטו את חלוקו, כשאמרו הדברים לפני רבי יהודה בן בבא אמר: יפה אמרה בתו מבנו (תוס' כלים ב"ק פ"ד י"ז).

פעם רצה רבי מאיר אישה לקלל את הבריונים שהיו בשכונתו וציערוהו.
אמרה לו ברוריה: מי כתיב יתמו חוטאים? "חטאים" כתיב,
אלא בקש רחמים עליהם שיחזרו בתשובה (ברכות ו',).
פעם הלך רבי יוסי הגלילי בדרך, מצא את ברוריה ושאל:
באיזה דרך נלך ללוד?
אמרה לו: גלילי שוטה! לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה?
היה לך לומר "באיזה ללוד" (עירובין נ"ג.).
כאשר ראתה תלמיד אחר שלמד בלחש הוכיחה אותו (שם).
את אומץ לבה ושליטתה העצמית הראתה כאשר מתו שני בניה פתאום בעת שהיה ר' מאיר דורש בבית המדרש בזמן מנחה בשבת.
"אשת חיל מי ימצא" (מדרש משלי לא,י).
אמרו: מעשה היה ברבי מאיר שהיה יושב ודורש בבית המדרש בשבת במנחה,
ומתו שני בניו.
מה עשתה אימן? הניחה שניהן על המטה ופירסה סדין עליהם.
במוצאי השבת בא רבי מאיר מבית המדרש לתוך ביתו.
אמר לה: היכן שני בני?
אמרה לו: לבית המדרש הלכו.
אמר לה: צפיתי בבית המדרש ולא ראיתי אותם.
נתנה לו כוס של הבדלה והבדיל.
חזר ואמר לה: היכן שני בני?
אמרה לו: פעמים שהלכו למקום ועכשיו הן באין.
הקריבה לפניו ואכל. מאחר שברך אמרה לו, רבי:
יש לי שאלה אחת לשאול.
אמר לה: אמרי שאלתך.
אמרה לו: רבי, קודם בא אדם אחד ונתן לי פיקדון אחר, ועכשיו בא ליטול אותו הפיקדון נחזיר לו או לאו?
אמר לה: בתי, מי שיש לו פיקדון אצלו אינו צריך להחזירו לרבו?!
אמרה לו: חוץ מדעתך לא הייתי נותנת אותו.
מה עשתה? תפסה בידו והעלתה אותו לאותו החדר, הקריבתו למיטה, ונטלה סדין מעליהן, וראה אותם שניהם מתים ומונחין על המטה.
התחיל בוכה ואומר, בני בני רבאי רבאי. בני בדרך הארץ, ורבאי שהיו מאירין פני בתורתן.
באותה שעה אמרה לו: רבי, לאו כך אמרת לי, שאנו צריכין להחזיר את הפיקדון לרבו?!
כך אמר: "ה' נתן וה' לקח יהיה שם ה' מבורך" (איוב א, כא).
אמר ר' חנינא: בדבר הזה ניחמה דעתו וישבה דעתו, לכך אמר "אשת חיל מי ימצא".
ברוריה הייתה כמעט היחידה בגודל חכמתה ותורתה בדור התלמוד. כנראה שלגלגה על דברי חכמים שנשים דעתן קלה. אגדה שאין לה מקור בתלמוד אלא בדברי רש"י (ע"ז י"ח:) מוסרת, שהיה ר' מאיר משיבה: חייך שסופך להודות על דבריהם. ציווה רבי מאיר לאחד מתלמידיו לפתותה לדבר עבירה. הפציר בה ימים רבים עד שנתרצתה, וכשנתודע לה הדבר הלכה וחנקה את עצמה, ור' מאיר ברח לאסיה מחמת הבושה.

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
חגית מיטלמן, רחל אשת רבי עקיבא, וברוריה אשת ר' מאיר כמודל לחיקוי

מקור הערך: ע"פ איזנשטיין, אוצר ישראל

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן