חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

יוסף

בן יעקב אבינו מרחל אשתו.

בכתובים נקרא שמו "יהוסף". יוסף מכונה "בכור שור" ונקרא בשם "הצדיק". בספר הישר יש אגדות רבות על יוסף. לפני בוא משיח בן דוד יופיע משיח בן יוסף שילחם בגוג ומגוג.

יוסף - בן יעקב אבינו מרחל. בכתובים נקרא יהוסף (תהילים פ"א ו'). יוסף נחשב בכור בני יעקב לאחר שחלל ראובן את יצועי אביו. לייחוס המלוכה נחשב יהודה לראש (דהי"א ה' א'-ב'),

בתלמוד ומדרשים
יוסף מכונה "בכור שור" ונקרא "הצדיק" (כתובות קי"א.), משום שפטפט ביצרו (סוטה מ"ג.) "תולדות יעקב יוסף" שהיה דומה לו בקלסתר פנים ונולד מהול כמוהו. אמו, כמו אם אביו, הייתה עקרה ונפקדה, שניהם היו שנואי אחיהם (ב"ר פ' פ"ד ו', במ"ר פי"ד ט"ז).

אחי יוסף קנאו בו בגלל כתונת הפסים. על כך אמר רב:
לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת [=משי] שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים (שבת י').
בספר הישר יש הרבה אגדות על יוסף: איך נשתטח על קבר רחל אמו כאשר הובל למצרים, ועל אשת פוטיפר ששמה זליכה (עי' ג"כ ב"ר פ' פ"ד).
בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים (ר"ה י'). כל כסף וזהב שבעולם לקט יוסף במחיר התבואות שמכר להם, וכשעלו ישראל ממצרים העלו הכסף עמהם. שנאמר: וינצלו את מצרים (פסחים ק"ט).
יוסף לא נטר שנאה לאחיו, וכאשר התוודע אליהם אמר להם:
"והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין" - א"ר אליעזר: אמר להם, כשם שאין בלבי על בנימין אחי שלא היה במכירתי, כך אין בלבי עליכם. "כי פי המדבר אליכם" כ-פי כן לבי.
"וינחם אותם וידבר על לבם" - א"ר אלעזר: מלמד שאמר להם דברים שמתקבלים על הלב. ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד, נר אחד האיך יכול לכבות עשרה נרות?! (מגילה ט"ז).
יוסף נחשב לגדול בישראל. אמרו: מי לנו גדול מיוסף, שלא נתעסק בו אלא משה. משה זכה להוציא עצמות יוסף ממצרים, ואין בישראל גדול ממנו (שם ט').
ומנין היה יודע משה רבנו היכן יוסף קבור? ארון של מתכת עשו לו מצרים, וקבעוהו בנילוס הנהר כדי שיתברכו מימיו. הלך משה ועמד על שפת נילוס. אמר יוסף יוסף! הגיע העת שנשבע הקב"ה שאני גואל אתכם, והגיעה השבועה שהשבעת את ישראל: אם אתה מראה עצמך מוטב, אם לאו הרי אנו מנוקין משבועתך. מיד צף ארונו של יוסף.
בשכם מכרו את יוסף, בשכם נקבר, ובשכם נחלקה מלכות בית דוד (סנהדרין ק"ב). א"ר יודן ב"ר סימון זה (=שכם) אחד מג' מקומות שאין או"ה יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם, ואלו הן:
מערת המכפלה
ובית המקדש
וקבורתו של יוסף

שנאמר ויקן את חלקת השדה, יעקב קנה שכם (ב"ר פע"ט ז').
מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
ציור של דורה: מכירת יוסף
ציור של דורה: יוסף מתוודע אל אחיו
משה עמנואלי, לדמותו של יוסף
יהודה איזנברג, יוסף ואחיו
הרב סולובייציק, חלומות יוסף
אוריאל סימון, יוסף ואחיו – סיפור של השתנות
יואל אליצור, על האוטנטיות של "חלקת השדה" קבר יוסף

מקור הערך: ע"פ אוצר ישראל לי"ד איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן

נושאים קרובים באתר דעת
יוסף בן יעקב