חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

ירמיה

מגדולי אמוראי א"י בדור השלישי והרביעי, במחצית הראשונה של המאה הרביעית לספירה.

יליד בבל שעלה בימי נעוריו לא"י. בא"י היה מראשי חכמי הדור, ולעת זקנתו היה כנראה ראש ישיבת טבריה (ירושלמי שבת יט:א). כל מקום שנאמר בתלמוד "אמרי במערבא" הכוונה לר' ירמיה (סנהדרין יז:ב).

רבו המובהק היה ר' זירא. למד אצל ר' אבהו, ר' חייא בר אבא ואחרים. שקדן היה, ור' זירא אמר עליו: משמת בן עזאי ובן זומא בטלו השקדנים; לא עמד שוקד עד שעמד ירמיה (ירושלמי נדרים ח:ב).
עסק בעיקר בהלכה. נשא ונתן בהלכה עם רוב חכמי דורו, ורבים תלמידיו שמסרו מאמריו בשמו.

תלמידיו: ר' הונא ור' חזקיה; רבין ורב יצחק בר יוסף; רב דימי ואחרים.

ר' ירמיה הרבה להציג בעיות אקדמיות, שאין להן יישום מעשי, וחשיבותן לבירור עקרונות ההלכה וגדריה. יש שהיה מביא את השומעים לידי גיחוך (נדה כג:א). רוב בעיותיו נשארו בתיקו (שבת לח:ב; סוכה לג:א ועוד).

לדוגמה: כאשר נאמר במשנה: "ניפול (=גוזל) הנמצא בתוך חמישים אמה, הרי הוא של בעל השובך, חוץ מחמישים אמה - הרי הוא של מוצאו" (ב"ב ב:ו), שאל ר' ירמיה: רגלו אחת בתוך חמישים אמה ורגלו אחת חוץ מחמישים אמה, מהו? שאלה זו הובנה כלגלוג על ההלכה, ור' ירמיה הורחק מבית המדרש (ב"ב כג:ב). כאשר השיב על שאלה שנשאל: "אני איני כדאי ששלחתם לי, אלא כך דעת תלמידכם נוטה" - החזירוהו לבית המדרש (שם קסה:ב).

ר' ירמיה הזדהה עם ישיבות א"י, עד שאמר על התלמוד הבבלי: 'במחשכים הושיבני - זה תלמודה של בבל' (סנהדרין כד:א).
אביי אמר לרבא: אחד מהם (מבני א"י) שקול כשניים משלנו. ורבא השיבו: ואחד משלנו כשעולה לשם (לא"י) עדיף כשניים משלהם, שהרי ר' ירמיה בהיותו כאן (בבבל) לא היה יודע מאי קאמרי רבנן, וכשעלה לשם הוא קורא לנו בבלים טיפשים! (כתובות עה:א).

עסק בצרכי ציבור, וכשהמלכות הטילה מסים קשים על יהודי טבריה, הוטל עליו לקבוע את גובה המסים (ירושלמי מו"ק ג:א). עמד בקשר עם הנשיא, וכאשר הנשיא כעס עליו, כתב לו ר' ירמיה 'לשנוא את אהביך ולאהבה את שנאיך' (ירושלמי מגילה ג:ב). היה אומר: העוסק בצרכי ציבור כעוסק בדברי תורה (ירושלמי ברכות ה:א).

ציפה למשיח, עד כי ציווה לפני מותו להלבישו תכריכים לבנים, לתת נעליו ברגליו ומקלו בידו, ולהשכיבו על צדו, שאם יבוא המשיח יהא מוכן (ירושלמי כלאים ט:ג).


מקור הערך: ע"פ היימן, סדר תנאים ואמוראים, מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןספרים בטקסט מלא
גליונות-עזר לשיעורים בנביא - ספר ירמיהו