חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

גזלן

אדם הלוקח חפצים השייכים לזולתו בכוח הזרוע

הלוקח בחזקה וחוטף דבר מזולתו נקרא גזלן, והלוקח דבר במעות שלא ברצון הבעלים נקרא חמסן, חמסן יהיב דמי גזלן לא יהיב דמי (ב"ק ס"ב.)

יש עוד מין גזלה שבא הדבר בידו ברצון הבעלים, אך אינו משלם לו, זה נקרא עושק. כגון הכובש שכר שכיר, או שלא החזיר הלואה או פקדון, וחבירו אינו יכול להוציאו ממנו מפני שהוא אלם ותקיף, ע"ז נאמר "לא תעשוק את רעך" (לא תעשה סי' רכ"ט, פרשת קדושים).
איסור גזלה
האיסור לגזול כלול בפסוק "לא תגזול". חובה להשיב את הגזלה, שנאמר "והשיב את הגזלה אשר גזל".
הגזלן חייב לשלם רק את קרן הגזילה, בניגוד לגנב המשלם פי שנים, או פי ארבעה או חמישה.
טעם לכך אמרו חז"ל: כי הגזלן השווה כבוד עבד לכבוד קונו (שאינו ירא משניהם), והגנב לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו, כי ירא מבני אדם יותר מאשר ירא מהקב"ה (ב"ק ע"ט.).

רמב"ם על דין גזלן – מו"נ ג, מא
מה שאין הגזלן מתחייב שום דבר נוסף על דרך הקנס, ... הוא מחמת מיעוט מציאות הגזל, כי פגע הגניבה יותר מצוי מן הגזל.
כי הגניבה אפשרית בכל מקום, והגזל לא יתכן בתוך הערים כי אם בקושי.
ועוד שהגניבה אפשרית בדבר הגלוי ובדבר שנזהרו להסתירו ולשמרו, והגזל אינו אפשרי אלא בדבר שהוא נראה וגלוי, ואפשר לאדם להשמר מן הגזלן ויזהר ויתכונן לו, ואי אפשר כיוצא בכך עם הגנב.
ועוד, שהגזלן ידוע ואפשר לתבעו ולהשתדל להחזיר מה שלקח, אבל הגנב אינו ידוע.
ולכן מחמת כל הסיבות הללו דן את הגנב בקנס ולא דן כן את הגזלן.
השבת גזלה
הגוזל מטלטלין חייב להחזיר את הגזלה עצמה. ואם אבדה הגזילה, או השתנתה, כגון הגוזל עצים ועשה מהם נסרים או כלים - משלם את מחירה. אם לא השתנתה הגזילה, כגון שגזל קורה ובנה אותה בבנין, מדין תורה חייב להרוס את הבנין ולהחזיר הקורה לבעלים, אבל מפני תקנת השבים אמרו חכמים שיותן את דמי הקורה ולא יהרוס את הבנין (ב"ק צ"ד:),
תקנה זו לא עשו בקרקע. ואם גזל קרקע ובנה עליה בניינים צריך לסתור הבנין ולהחזיר הקרקע (רבנו ירוחם).

הגוזל עבד ובהמה של חברו, והשתמש בהם, חייב להשיבם לבעליהם ולשלם שכר עבודתם.

אם אין שינוי ניכר בחפץ שנגזל - מחזיר את החפץ, שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל, מכאן אמרו:
גזל מטבע ונפסלה, פירות והרקיבו, יין והחמיץ וכו' אומר לו הרי שלך לפניך (ב"ק צ"ח:).
גזל כלי ושברו, או נפחת מאליו, אין אומרים יתן לבעלים השברים, אלא משלם דמי כל כל הכלי והשברים יהיו לגזלן (עי' ירוש' ב"ק פ"א ד).

קרקע אינה נגזלת, וברשות בעלים היא תמיד. אפילו נמכרה כמה פעמים חוזרת לבעלים בלא דמים (ב"ק קי"ז:).
אם הלוקח מן הגזלן השביח את הקרקע - אם השבח יתר על הוצאות שהוציא - נוטל ההוצאות מבעל השדה, ואם ההוצאות יתרות על השבח - אינו צריך לשלם.

תקנה לגזלן
אסור לקנות מגזלן ולסטים ידוע או ליהנות מממונם, והעושה כן מחזק ידי עוברי עברה ועובר על "לפני עור לא תתן מכשול", ודינו כלוקח מן הגנב (ב"ק קי"ג.).

תקנת השבים
ר' יוחנן תיקן תקנה לגזלן שרוצה לעשות תשובה, שאינו חייב להחזיר הגזלות שגזל מכבר, כדי לקרב את הרוצים לשוב בתשובה. תקנה זאת נתקנה לאחר מעשה באדם אחד שבקש לעשות תשובה, אמרה לו אישתו: ריקא! אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנטך אינו שלך, ונמנע ולא עשה תשובה, באותה שעה אמרו חכמים:
הגזלנים ומלווי ברבית (שעשו תשובה) והחזירו אין מקבלים מהם, והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה הימנו (ב"ק צ"ד:).
רבנו תם אומר כי ר' יוחנן לא תיקן אלא לדורו.

אם רצה הגזלן לצאת ידי שמים, מחזיר הגזלות לבעליהם. אם אינו יודע מי הבעלים - מחזיר את כסף הגזלות לפעולות הדרושות לצרכי בני העיר כולם (ב"ק צ"ה).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
האם מותר לגנוב או לגזול ממון גויים / כרמיאל כהן
גזל גוי / איל משה קרים


מקור הערך: מבוסס על אוצר דינים ומנהגים לי"ד אייזענשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
גנב
הסגת גבול


נושאים קרובים באתר דעת
גזל
גזלן