חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

מלחמה

קרב עם אויב

מצוות הקשורות במלחמה:
ממנים כוהן משוח לדבר אל העם לפני שיצאו למלחמה, ואומר להם "מי האיש אשר בנה בית חדש וגו' ישוב לביתו" וגו'.
ומצווה שלא יצא חתן למלחמה או למשימות אחרות במשך שנה. שנאמר:
לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר.
מצווה שישמח חתן עם אשתו שנה תמימה, שנאמר:
נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו
ולא יצא לשרת בצבא במלחמה או בשמירות.

רמב"ם מונה מצוות עשה שהכהן המשוח ידבר אל העם, שנאמר:
וניגש הכהן ודבר אל העם (ס' המצוות עשה קצ"א). שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם אל ירך וגו' (דברים כ' ג', סוטה מ"ב.).
מצווה שלא לירא מן הגויים במלחמה ולא לברוח מהם שנאמר:
אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם וגו' (שם).
איסור מורך הלב וחובת מסירות הנפש בשעת לחימה / הרב אברהם שרמן

מלחמת מצווה ומלחמת רשות
מלחמת מצווה היא מלחמה נגד שבעה עממים שחיו בארץ ישראל ונגד ועמלק. כמו כן נחשבת מלחמת מצווה ההגנה על ישראל מיד שונא שבא עליהם. במלחמת מצווה הכל יוצאים להלחם, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה (סוטה מ"ד.). במלחמה זו אין המלך צריך ליטול רשות מסנהדרין.
מלחמת רשות היא מלחמה להרחיב גבול ישראל, כמו שעשה דוד המלך. למלחמה זו יוצאים רק ברשות הסנהדרין שהם באי כוח העם (סנהדרין ב'. כ':).

קריאה לשלום
מצווה לקרוא לאוייב לשלום לפני היציאה למלחמת רשות:
כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום וגו'.
אם השלימו וקבלו עליהם שבע מצוות שנצטוו בני נח, אין הורגים מהם, והריהם למס, שנאמר:
והיה לך למס ועבדוך.
וצריכים הם לקבל עליהם מס ועבדות. אסור לשקר בבריתם ולכזב להם אחר שהשלימו כמו מעשה הגבעונים.

כשצרים על עיר, מקיפים אותה משלוש רוחות, ומניחים רוח רביעית פתוחה, כדי שכל מי שרוצה יוכל להימלט על נפשו.

בכיבוש הארץ שלח יהושע שלושה כתבים ליושבי לארץ:
הראשון שלח להם: מי שרוצה לברוח - יברח;
וחזר ושלח: מי שרוצה להשלים - ישלים;
וחזר ושלח: מי שרוצה לעשות מלחמה - יעשה (ירוש' שביעית פ"ו).

אין קוצצים אילנות מאכל במלחמה, ואין מונעים מהם אמת המים כדי שייבשו לצורך המצור.

צרים על עיירות של גויים שלושה ימים לפני השבת ועושים עימהם מלחמה בכל יום ויום ואפילו בשבת, שנאמר "עד רדתה". בין מלחמת מצווה בין מלחמת רשות (שבת י"ט).
על היתר מלחמה בשבת / משה צבי נריה

מתקנים מקום מיוחד להפנות בו, ולכל אחד יתד תלויה עם כלי מלחמתו לחפור גומא ולפנות שם, ואח"כ יכסה מקומו שנאמר "והיה מחניך קדוש".

דברים המותרים במלחמה
ארבעה דברים פטרו חכמים במחנה היוצאים למלחמה אפילו במלחמת רשות:
א) מותרים בגזל עצים יבשות,
ב) פטורים מרחיצת ידים ראשונים,
ג) מותרים לאכול דמאי,
ד) פטורים מלערב עירובי חצרות (עירובין י"ז).

מאמרים נוספים הקשורים לנושא (קישורים לאתר דעת):
אתר אינטרנט על צבא ומלחמה
דיני צבא ומלחמה / הרב שלמה מן ההר (23 פרקים)
קשרי מלחמה / הרב איל משה קרים (כ- 300 פרקים)

מקור הערך: מעובד על פי אוצר דינים ומנהגים לא"י איזנשטיין

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
בל תשחית
כהן משוח מלחמה


נושאים קרובים באתר דעת
מלחמה