שימוש בכוח על ידי המשטרה* / עו"ד יעקב שפירא, ד"ר מיכאל ויגודה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שימוש בכוח על ידי המשטרה*

מחבר: עו"ד יעקב שפירא, ד"ר מיכאל ויגודה

נלקח מאתר משרד המשפטים וברשותם
ירושלים, ר"ח טבת תש"ע
17 בדצמבר 2009
עודכן ביום 19.2.15

שימוש בכוח על ידי המשטרה*

לנוכח הכוונה להסדיר בחוק[1] את סמכויות המשטרה לעשות שימוש בכוח עד כדי סיכון חיי אדם לצורכי מעצר, ביקשתנו להציג את עמדת המשפט העברי בנדון. להלן חוות דעתנו.

 

בפתח הדברים ייאמר, שמאחר שהמשפט העברי התפתח לאורך דורות הגלות בתוך מציאות חברתית שבה עם ישראל נעדר ריבונות ושלטון עצמי, כשעיקר מעיינו נתון להסדרת חיי הפרט והקהילה, מעטים הם המקורות שעוסקים ישירות בפעילות אנשי בטחון ומשטרה, שכן גופים אלה כפופים היו לשלטון הנוכרי שבצלו חיו היהודים[2]. יחד עם זאת, מתוך מה שמצוי במקורותינו בעיקר בתחום הזמנה לדין והוצאה לפועל, השייכים אמנם יותר לתחום האזרחי, ניתן להעלות עקרונות יסוד חשובים לבירור הנושא שעומד לפנינו. 

 

א.  מהות תפקידו של השוטר

נאמר בתורה:

 

שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ לִשְׁבָטֶיךָ וְשָׁפְטוּ אֶת הָעָם מִשְׁפַּט צֶדֶק (דברים טז, יח)

 

רוב הפרשנים, מן הגאונים[3] עבור דרך חכמי ימי הביניים ועד פרשני העת החדשה[4], פירשו שתפקיד השוטרים להוציא לפועל את החלטות השופטים ולשם כך הוסמכו להשתמש בכוח[5].

 

רש"י נתן את דעתו לתפקידם השונה והמשלים של השופטים ושל השוטרים: "שופטים - דיינים הפוסקים את הדין. ושוטרים: הרודין את העם אחר מצוותם. שמכין וכופתין במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט"[6].

 

צורך המערכת השיפוטית בשוטרים הודגש בפסיקתא זוטרתא[7]: "תניא 'שופטים ושוטרים'. רבי אליעזר בן שמוע אומר: אם יש שוטרים יש שופטים אם אין שוטרים אין שופטים"[8].

 

כך עולה גם מדברי הרמב"ם במשנה תורה:

 

מצות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך שנאמר 'שופטים ושוטרים תתן לך'. שופטים אלו הדיינין הקבועין בבית דין ובעלי דינין באין לפניהם. השוטרים אלו בעלי מקל ורצועה והן העומדין לפני הדיינין, המסבבין בשווקים ועל החניות לתקן השערים והמידות ולהכות כל מעוות, וכל מעשיהן על פי הדיינין וכל שיראו בו ערות דבר מביאין אותו לבית דין ודנין אותו כפי רשעו[9].

 

וכפי שמטעים בלידשטיין[10]: "הרמב"ם עומד שוב ושוב, ובדרכים שונות, על כך שהשוטר כפוף לבית הדין ולקביעותיו. מנקודת מבט ספרותית טהורה, מִשׁרת השוטר משולבת במשנה תורה ובספר המצוות במשבצות השייכות לתפקיד בתי הדין".

 

לדעתו של הרב חיים דוד הלוי (1998-1924) רבה של תל-אביב-יפו, תפקיד השיטור מעין שיפוטי הוא וגובל בתחומיו. זאת כיוון שבעצם פעולת המעצר יש הכרעה שיפוטית. הוא מעלה השערה לפיה בעבר בנוסף לדיינים היושבים על מדין היו דיינים המסבבים בשווקים וברחובות עם השוטרים והם אשר הורו לשוטרים - בשעת מעשה - כיצד לנהוג:

 

מפני שתפקיד זה של מעצר אדם והבאתו בפני בית הדין אינו מן הדין שיימסר למי שאינו בקי בדינים ויודע היטב עבירה מה היא, וכבר קורה פעמים רבות שאדם נעצר במעצרו מתברר שלא חטא, או שאף הוא מובא בפני בית הדין, ורק שם מתברר שלא חטא כל עיקר, אך בינתיים נגרם לו נזק רב הן חומרי והן נפשי, וכל זה משום שהשוטר או המשטרה, נדמה היה להם שאיש זה חטא, ולכן אפילו מעצר זמני לא היה מותר אלא על פי הדיינים המסבבים יחד עם השוטרים[11].

 

בהמשך דבריו, מציין הרב ח"ד הלוי כי דבריו אלה אינם אלא בגדר השערה מתוך דיוק בלשונו של הרמב"ם[12] ואין בידו לאששם. על-כן חוזר הוא מהם ומציע כי בעבר השוטרים עצמם כונו דיינים נוכח סמכותם לעצור אנשים: "ואף שלא היה תפקידם שיפוט ממש, עצם המעצר הוא התחלת שיפוט, ולכן בשם דיינים יקראו"[13] .

 

ב.   שימוש בכוח על ידי השוטר – מחלוקת הפוסקים

השולחן ערוך איננו מזכיר כי בידי השוטר להפעיל כוח מיוזמתו לשם התגברות על אדם המסרב לציית להוראתו[14] וניתן לדייק מדבריו שאין הוא מכיר בסמכותו של השוטר לעשות כן[15].

 

אולם רבנו ירוחם[16] פסק באופן נחרץ: "אבל שליח בית דין יכול להכותו אם מסרב בו כשמשכנו בזרוע בשוק, וכן בכל מקום שמסרב לשליח בית דין אם הכהו או הזיק ממונו - פטור, אפילו יכול להצילו בדבר אחר"[17].

 

עמדתו הובאה להלכה על ידי הרמ"א, רבי משה איסרליש (פולין, המאה הט"ז), הקובע כי שליח בית הדין, בענייננו השוטר, רשאי לשם השגת מילויו של צו בית הדין להזיק בממון את המסרב לציית להוראתו ואף להכותו[18].

 

השוטר אשר נאלץ להפעיל כוח לשם התגברות על אדם המסרב להתלוות אליו נהנה מ"חזקת כשרות", כלומר, חזקה היא שפעל כדין, מתוך חוסר בררה. אם הנפגע מפעילותו של השוטר טוען שחרג הוא מסמכותו והפעיל כלפיו כוח שלא כדין, נטל ההוכחה מוטל עליו. וכך כותב ר' ישראל איסר וולף (אוקריינה, המאות הי"ח-י"ט) בפירושו לשולחן ערוך, "שער משפט":

 

שליח בית דין שעושה בציווי הבית דין, מסתמא עביד כדין [=מן הסתם הוא פועל כדין], שאינו מכהו [את בעל הדין החייב] אלא בשאינו יכול להציל [את בעל דינו הזכאי בדין] על ידי דבר אחר[19].

 

מהימנותו של השוטר נובעת מהיותו עובד ציבור ומהימנות זו היא תכונה אינהרנטית, המובנית במשרת עובד הציבור עצמה. תפקידו של השוטר - יהא חסר משמעות אם לא תתלווה אליו הכרה במהימנותו[20].

 

 

 

ג.   היקף ההיתר לשימוש בכוח

לאותם פוסקים המכירים בזכותו של השוטר לעשות שימוש בכוח, מהו היקפו של ההיתר? בתוספתא שנינו:

 

שליח בית דין שהכה ברשות בית דין והזיק פטור. יתר מן הראוי לו הרי זה חייב[21].

 

מלשונה של התוספתא עולה כי מדובר בה בשליח בית דין הנאלץ להכות אדם לשם ביצוע משימתו[22]. דוגמא למציאות מעין זו נזכרת בתלמוד:

 

תא שמע: היוצא ליהרג, ובא בנו והכהו וקיללו - חייב. בא אחר והכהו וקיללו - פטור. והוינן בה [=ביררנו פשר הוראה זו]: מאי שנא בנו ומאי שנא אחר? [=מדוע הדין שונה בין הבן לבין אדם אחר] ואמר רב חסדא: במסרבין בו לצאת ואינו יוצא[23].   

 

התלמוד עוסק באדם שנידון למוות ומסרב להתלוות לשליחי בית הדין לשם ביצוע העונש. נקבע ששליח בית הדין רשאי לקללו ולהכותו לשם הבאתו למקום ביצוע פסק הדין. אך אם השליח הוא בנו של הנידון עליו להימנע ממעשים אלה ויתעסק בעניין שליח אחר.

 

במציאות מעין זו עוסקת התוספתא שבענייננו: שליח בית דין הנתקל בסירוב לביצוע ההוראה שעליה הוא מופקד ולשם מילויה מפעיל הוא כוח. התוספתא מטילה על שליח בית הדין אחריות על תוצאות מעשיו. עליו לבחור במעשה מידתי לשם אכיפתה של הוראת הביצוע על המסרב לציית לה. ליברמן[24] מקשר עמדה זו לדברי החכמים במדרש:

 

רבנין אמרי [=חכמים אומרים] שיהא השוטר כשופט, כשיהיו המעשים כנגד המקל והרצועה, ושלא יהא המלקה צריך ללקות[25].

 

לשון אחר, חכמים מציינים שתפקידו של השוטר מעין שיפוטי הוא. עליו לבחור את מעשה הכפייה הראוי ואם לא יעשה כן עלול הוא בעצמו ללקות על הלקאתו אשר הייתה מופרזת וגרמה לנזק.

 

 

 

 

אולם מדבריו של רבנו ירוחם שהוזכרנו לעיל[26], עולה כי כלל המידתיות לא חל על השוטר, שכן הוא פסק שאף אם היה בידי שליח בית הדין לגרום לאדם לציית להוראת בית הדין בדרך פחות פוגענית, הוא יהיה פטור על מעשיו: "אם הכהו או הזיק ממונו פטור, אפילו יכול להצילו בדבר אחר"[27].

 

עמדה זו משתמעת לכאורה מדברי התלמוד[28]:

 

תא שמע: "וקצתה את כפה" (דברים כה, יב)  - ממון... במה דברים אמורים - בשיכולה להציל על ידי דבר אחר, אבל אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, נעשה ידה כשליח בית דין ופטורה[29].

 

 

 

 

התלמוד מתייחס להוראתה של התורה כי אישה אשר מנסה להציל את בעלה מפני תקיפתו על ידי אחר באמצעות אחיזה במבושיו של התוקף, תיענש. ראשית קובע התלמוד כי העונש הוא קנס כספי בלבד ולא כפי שמשתמע מפשוטו של מקרא "וקצותה את כפהּ". שנית מציין התלמוד כי האישה תיענש רק אם הייתה בידה אפשרות להציל את בעלה באופן אחר, שאם לא כן דינה הוא כדין שליח בית דין. ומשתמע מכאן לכאורה, שעל שליח בית הדין לא מוטלת מגבלה זו, והוא פטור אף כשיכול היה לנקוט בדרך אחרת מידתית יותר.

 

אולם יש המסבירים[30] את דברי התלמוד אחרת. לטעמם, עקרון המידתיות חל אף על שליח בית הדין. לשיטתם, הדיון התלמודי נסוב על עצם זכותה של האישה להתערב לטובת בעלה על אף שאינה שייכת לרשויות אכיפת החוק. על כך נאמר שאם אינה יכולה להציל את בעלה בדרך אחרת, בידה לפעול כשליח בית דין קרי להציל במינימום של פגיעה בצד הפוגע. וכך פסקו להלכה ר' יעקב ריישר ואחרים[31].

 

לכאורה קשה אפוא לקבל את גישתו של רבנו ירוחם, מדוע מתיר הוא לשליח בית הדין להשתמש בכוח במידה שעולה על הנדרש להשיג את מטרתו? האין זה בגדר כוח "יותר מן הראוי לו" שהוא אסור על פי המקורות התנאיים שסקרנו לעיל?

 

אפשר שחילוקי דעות אלו בדבר מידת הכוח שרשאי השוטר להשתמש בו, קשורים בשאלה יסודית יותר בדבר עצם ההצדקה לשימוש בכוח על ידי מערכת המשפט[32]. אם ההצדקה לשימוש בכוח על ידי בית הדין היא משום שהוא מתפקד כמי שמציל עשוק מיד עושקו, כי אז מובן שהוא כפוף לכלל המידתיות (כמו בדין רודף, ראה להלן). אולם אם ההצדקה לשימוש בכוח קשורה באופן אינהרנטי למערכת המשפט כגוף האחראי על שלטון החוק, "שאם אין שוטרים אין שופטים", כי אז מובנת יותר עמדתו של רבנו ירוחם, שכן הפגיעה בסרבן אינה באה רק לשם הצלת עשוק מיד עושקו אלא גם כתגובה הולמת כנגד מי שפוגע בשלטון החוק כשהוא מפר צו חוקי[33].  

 

ד.   סיכון חיי אדם למניעת פשע

עד כאן ראינו שהשוטר רשאי לכל היותר להפעיל כוח פיזי כנגד מי שמסרב לציית להוראותיו, אולם לא מצאנו שיש לו סמכות גם לסכן את חייו ובוודאי לא לקפח את חייו. אכן, מסתבר שאין השוטר רשאי להרוג עבריין הבורח מצו מעצר אלא אם כן יש לעבריין זה דין 'רודף'[34]. מהותו של דין רודף הוא 'הגנה העצמית'. המשפט העברי מכיר בחובתו של כל אדם להגן על נרדף הנמצא בסכנת חיים מפני אדם הרודף אחריו להרגו (עמדה אשר אומצה בחקיקה הישראלית בסעיף 34י לחוק העונשין, התשל"ז-1977, בעקבות פסק דינו של השופט אלון בפרשת אפנג'ר[35]). והרי לשונו של הרמב"ם בעניין זה:  

 

אבל הרודף אחר חבירו להרגו, אפילו היה הרודף קטן, הרי כל ישראל מצווין להציל הנרדף מיד הרודף ואפילו בנפשו של רודף[36].

 

כך שאם השוטר מגיע למסקנה שהאדם המתחמק מצו מעצר מהווה סכנה ממשית לאדם אחר או לציבור בכללו, בידו לפגוע בגופו לשם מעצרו[37]. יודגש כי נקבע שיש להזהיר תחילה את הרודף ושעל הפגיעה בו להיות מידתית כפי שכותב הרמב"ם:

 

כיצד, אם הזהירוהו והרי הוא רודף אחריו, אע"פ שלא קיבל עליו התראה, כיון שעדיין הוא רודף הרי זה נהרג, ואם יכולים להצילו באבר מאיברי הרודף כגון שיכו אותו בחץ או באבן או בסייף ויקטעו את ידו או ישברו את רגלו או יסמו את עינו עושין, ואם אינן יכולין לכוון ולא להצילו אלא אם כן הרגוהו לרודף הרי אלו הורגין אותו ואף על פי שעדיין לא הרג[38].

 

לשוטר, מתוקף תפקידו, יש מחויבות מוגברת ומיוחדת להציל את הנרדף, ובכלל זה הציבור כולו, מפני הרודף. אך יושם אל לב, כי אף על פי כן, ככל שהדבר נוגע להמתה - לדעת הכול - גם עליו חל עיקרון המידתיות.

 

ונשאלת השאלה, מהי מידת הוודאות הנדרשת מהשוטר לשם הכרעה כי החשוד הבורח ממעצר אכן מסכן חיי אחרים או שלומם ויש לו דין רודף? הרב משה פיינשטיין קובע כי "צריך שיהיה כעין ודאי שהוא רודף"[39]. גם הרב אשר וייס מדגיש כי "פשוט דאסור [=שאסור] להרוג ספק רודף"[40].

 

אמנם, הרב ישראל מאיר לאו בדעה כי אף במצב של ספק ניתן לפעול כנגד האדם החשוד כמסכן חיי אדם לפי דין רודף:

 

מה שאין כן בסתם רודף שהוא תמיד ספק, כי הרי אין הנרדף יודע אם כוונתו להורגו אם לאו, וגם אין לו שום עצה להימלט ממנו, אם כן בזה יש לומר שאף בספק איכא [=יש] דין הצלת הנרדף בחיי הרודף[41].

 

אולם יושם אל לב, כי הרב לאו עוסק בסיטואציה של אדם הרודף אחר אדם אחר והנרדף סבור שהרודף עומד להורגו בלא אפשרות להימלט. בעל המנחת חינוך אכן העלה שדווקא בסיטואציה מיוחדת זו יש באפשרות הנרדף להרוג את הרודף אף במקרה של ספק: "דהתורה לא הקפידה על נפש הרודף מפני פיקוח נפש דהאיך [=לשם הגנתו העצמית של הנרדף]. אם כן, בספק גם כן נהרג"[42]. אין זה המצב בשוטר היוזם פעולה כנגד חשוד. ואכן מסתבר שבעניינו לכולי עלמא נדרשת רמת ודאות מעבר לספק סביר. הרב חיים דוד הלוי אכן הדגיש כי "מי שלא ניכר מתוך מעשיו שעלול הוא לסכן אחרים אין שום היתר להורגו"[43].

 

עם זאת, בחלק מקהילות ישראל הגדירו סוגי עבריינים מסוימים כרודפים. כך לדוגמה, הרשב"א פסק שלמוסרים[44] יש דין רודף תוך שכתב:

 

ומה שאמרת היאך הורגין אותו מספק, אם רגיל לעשות כן, כל שאומר לעשות כאילו עשה והרי הוא בכלל: 'הבא להורגך השכם להורגו[45].

 

נמצא כי לדעתו, אפשר שעבריין רצידיביסט המועד לעבור על עבירות המסכנות חיים, מוגדר אף הוא כרודף.

 

ההצעה שבנדון[46] מבקשת להתיר שימוש בכוח שיש בו כדי לסכן חיי החשוד כאשר "הפעלת הסמכות נובעת מחשד סביר שבוצעה זה עתה, מבוצעת או עמודת להתבצע עבירת פשע שיש בה כדי לסכן באופן ממשי את חייו של אדם או שלמות גופו" (ההדגשה אינה במקור). מן המובא עד כאן עולה שככל שההצעה נוגעת לעבירה חמורה המבוצעת בזה הרגע או שעומדת להתבצע ואפשר למנוע אותה, הריהי מקובלת על המשפט העברי, שכן עובר לביצוע העבירה חל על הפושע דין רודף שחובה למנוע אותו מלבצע את זממו. לא כן בעבירה שבוצעה כבר. אף אם מבקשים לעצור את החשוד בסמוך אחרי הביצוע ("שבוצעה זה עתה"), לא חל עליו דין רודף[47], זולת אם מדובר בעבריין מועד שיש יסוד סביר להניח שימשיך במעשיו הנפשעים והצלת קורבנותיו הפוטנציאליים דורשת עת מעצרו בהקדם האפשרי.

 

עם זאת, אפשר אולי להעלות את התזה לפיה אם לא תינתן למשטרה סמכות זו, יקשה עליה למגר את הפשיעה, דבר שבראיה מערכתית יביא בסופו של דבר לסיכון החברה, שהרי בהיעדר יכולת אפקטיבית לעצור חשודים במעשי פשע, יקטן כוח ההרתעה של המשטרה. על פי תזה זו, ניתן להגדיר כרודף פושע חמור שאינו נשמע להוראות השוטרים ובורח ממעצר חוקי, כשאין אפשרות לעצור אותו בלא איום על חייו ("עצור או שאני יורה"). אם כנים הדברים, ניתן אולי למצוא בהם הצדקה לסכן את חייו של מי שנמלט ממעצר כשהוא חשוד בפשע חמור, כגון רצח או אונס, אף שאינו רצידיביסט (ויש מקום לשקול אם נכון לצמצם זאת לעבירה שבוצעה זה עתה, כלשון ההצעה). אולם עלינו להודות שלא מצאנו לכך מקורות מפורשים.

 

ה.  סיכום

השוטרים מופקדים על יישום הוראות הדין והחלטות השופטים, הם כפופים לאלו האחרונים ועליהם לפעול על פי הוראותיהם. סמכות המעצר הנתונה לשוטרים טומנת בחובה שיקול דעת מעין שיפוטי.

 

פוסקי ההלכה חלוקים בדעתם, האם בידי השוטר ליזום שימוש בכוח בדרך של גרימת נזק ממוני ואף גופני למי שמסרב לציית להוראותיו. יש שמרחיקים לכת וסוברים (רבנו ירוחם והרמ"א), שלא זו בלבד ששוטר רשאי לעשות שימוש בכוח ביזמתו לצורך ביצוע משימתו, אלא הוא אף רשאי לעשות שימוש בכוח מעבר למינימום הדרוש לשם כך. לעומתם יש הגורסים שעל השוטר להפעיל את מינימום הכוח הנדרש.

 

השוטר, כמו כל אדם, מחויב להציל את הנרדף, ובכלל זה הציבור, מידיו של רודף אפילו במחיר פגיעה בחייו של הרודף, אם אין בררה אחרת. אולם, לדעת הכול, חייב הוא, להזהיר תחילה את הרודף ואין הוא רשאי לנקוט אמצעי אחרון זה אלא אם אין בידיו אמצעי אחר אשר ינטרל את סיכונו של הרודף.

 

דומה כי פעולה שיש בה סיכון חיי אדם מצדו של השוטר מוצדקת רק אם היא נעשית תוך רמת ודאות מעבר לספק סביר שהחשוד מסכן חיי אדם אחר. לפי זה דומה שיש להבחין בין מעצר חשוד שכבר ביצע לכאורה פשע והמעצר מתבצע לצורך העמדתו לדין, בלא חשד סביר שהעבריין עומד לבצע שוב אותה עבירה, לבין מעצרו של אדם אשר עולה ממקורות מודיעין כי הוא עומד לבצע פשע המסכן חיי אדם. לזה האחרון יש וודאי דין רודף על כל המשתמע מכך, בעוד שעל הראשון ספק אם ניתן להחיל דין רודף. לעבריין מועד המוחזק כפושע אלים המסכן חיי אדם, יכול ויהיה דין רודף, אף אם מעצרו הוא על עבירות שכבר ביצע. אכן חלק מהפוסקים קבעו עבירות מסוימות המסכנות חיים (מוסרים וזייפנים), שלגביהן עבריין רצידיביסט מוגדר כרודף. בהיסוס העלינו הצעה לפיה אפשר שבמסגרת מדינה, הצורך החיוני בכוח האפקטיבי של המשטרה עשוי להצדיק שימוש בכוח אף כנגד עבריין אלים הגם שאינו רצידיביסט. 


 

ו.    נספח: חסינות השוטר בנזיקין ובפלילים

א. חסינות השוטר בנזיקין

התוספתא קובעת:

 

שלוח בית דין שהכה ברשות בית דין והזיק: בשוגג פטור במזיד חייב - מפני תיקון העולם[48].

 

הרשב"ץ[49] מסביר שכוונת התוספתא היא ששליח בית דין אשר פעל באופן מידתי והזיק זוכה לחסינות בנזיקין מפני תיקון העולם, כלומר מכוח תקנת חכמים שראו לנכון לחרוג כאן מדין תורה כדי שאנשים לא יירתעו מלקחת על עצמם תפקיד חשוב זה. הוא מטעים "שזה הוא פירוש שוגג ומזיד, שאם עשה הראוי לו והזיק פטור, דהוי ליה [=שהרי הוא] שוגג אם לא נעשית מלאכתו כראוי בשגגתו [כלומר, שתוצאת מעשהו הראוי לא עלתה יפה] וזהו מפני תיקון העולם דמן הדין היה ראוי לחייבו דאדם מועד לעולם ודינו מסור לשמים. ואם עשה יותר מן הראוי לו [=באופן לא מידתי] הוי מזיד וחייב"[50].

 

הרב גינצבורג מדגיש שתנאי נוסף לפטור זה של שליח בית הדין הוא שלא יערב בפעולתו מניעים זרים, כגון תוקפנות לשמה או נקמנות: 

 

מבואר לפנינו, כי כל שהיה השליח בתפקיד להוציא לפועל פקודת בית הדין, אין עליו חיוב תשלומים על הנזק שעשה בידיים, לזה המסרב לציית לפקודת בית דין... בשעה שהשליח נכנס לתפקידו, הוא מקבל מאת בית הדין רשות כללית, לעשות ככל שיראה בדעתו לנכון עם בעלי הדין השונים, שהוא בא אליהם בכוח תפקידו, להוציא לפועל פקודת בית דין. הרשות נתונה לו להשתמש גם בכוח נגד המסרבים והמתמרדים... הוא פטור אם הזיקו בממונו, כל שלא הייתה החבלה או ההיזק בזדון שלא לצורך, אלא כפי ההכרח לשבר את התנגדותו של המסרב[51].

 

כך פסק גם הראנ"ח[52] כשהטעים ששליח בית דין המכה מפני כעס וחימה אחראי על הנזק שגרם. ואולי לזה כיוון גם הרשב"ץ במילים "ודינו מסור לשמים"[53], שכן לרוב יש להניח שעניין זה יהיה מסור למצפונו של שליח בית הדין בינו ובין קונו[54], אלא אם כן ניתן יהיה להוכיח מתוך הנסיבות את כוונותיו הזרות של שליח בית הדין.

 

ב. חסינות השוטר בפלילים

במקום אחר בתוספתא נקבע כי אם במהלך פעילותו גרם השליח למותו של אדם, דינו כהורג בשגגה, קרי הוא חייב גלות לעיר מקלט:

 

שליח בית דין שהיכה ברשות בית דין הרי זה גולה[55].

 

התפיסה היא שהשוטר המכה את המסרב לציית להוראתו והורגו, אחראי על מעשהו כהורג בשגגה. יושם אל לב כי התוספתא לא התנתה את הגלות בכך שהשליח הכה את האדם 'יותר מהראוי לו'. משתמע כי בכל מקרה בו השליח גרם למותו של אדם עליו לגלות לעיר מקלט[56].

 

במשנה נזכרת דעה שונה לפיה אין להטיל אחריות על שליח בית הדין שהרג במהלך מילוי תפקידו:

 

אבא שאול אומר מה חטיבת עצים[57] רשות [אף כל שהוא רשות][58], יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין[59].

 

לטעמו של אבא שאול, כל עוד פועל השוטר במסגרת מילוי תפקידו, ללא חריגה ממתחם הסבירות[60], אין להטיל עליו אחריות.

 

בהתאם לגישה זו, פסק הרמב"ם כי שליח בית דין אשר הכה בעל דין שנמנע מלהתייצב לדין והמיתו, פטור מעונש כיוון שפעל בסמכות:

 

וכן הרב המכה את תלמידו או שליח בית דין שהכה את בעל דין הנמנע מלבוא לדין והמיתו בשגגה פטורין מן הגלות שנאמר 'לחטוב עצים', לדברי הרשות, יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית דין שהרי שגגו והרגו בשעת עשיית המצווה[61].

 

הראב"ד השיג על פסיקתו של הרמב"ם בטענה כי לפי המקורות שבפנינו[62] לא יינתן פטור לשליח בית הדין שהרג אלא אם כן פעל לפי הוראה מפורשת של בית הדין בעניין[63]. אולם הרמב"ם גרס כי לשוטר יש סמכות להפעיל כוח לשם ביצוע הפקודות המוטלות עליו.


 

הערות:


* חוות הדעת נכתבה לבקשתה של עו"ד אביטל בגין, מחלקת ייעוץ וחקיקה.

[1] עד היום לא הוסדר הנושא בחוק אלא בפסיקה. פסק הדין המנחה בעניין זה הוא פסק דינו של השופט שמגר בעניין הוראות פתיחה באש במסגרת הצבא, ע"פ 486/88 אנקונינה נ' התובע הצבאי הראשי, פ"ד מד(2) 353. וראה גם בין השאר ת"א (י"ם) 6330/04 עזבון המנוח מוחמד שואהין נ' מדינת ישראל, תק-מח 2007(3), 13257, על שלל ההפניות שבו.

[2]  בער מציין כי במאה הי"ג מינה השלטון בספרד הנוצרית שוטרים יהודים, בקרב הקהילות היהודיות, לשם גביית חובותיו מבני הקהילה (י' בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית, תל אביב 1987, עמ' 69). תקנות הקהל של קהילת טודילה משנת 1305 העניקו סמכות לשוטר היהודי (Bedin) לגבות את הקנסות המוטלים על בני הקהילה על ידי מוסדותיה השיפוטיים (שם, בעמ' 131).

[3] כתר יונתן מבאר פסוק זה כך: "שופטי אמת ושוטרים אלימים תמנו לכם בכל שעריכם שה' אלהיכם נותן לכם לשִׁבטיכם וישפטו את העם מִשׁפט אמת" (תרגום התורה המיוחס לתנא יונתן בן עוזיאל, המכונה גם 'תרגום ירושלמי', הוא תרגום לארמית-יהודית שחובר כנראה בתקופת הגאונים על בסיס תרגום אונקלוס ותרגומים ירושלמיים עתיקים. 'כתר יונתן' הוא תרגום לעברית של תרגום יונתן שנעשה בדורנו על ידי ר' יעקב מנחם וורטהיימר, ירושלים תשס"ב (2002)).

[4] ראה לדוגמה פירושו של הרב שמשון רפאל הירש על אתר.

[5] חריג לכך הוא אבן עזרא הסבור כי השוטרים הם המושלים העומדים בראש הרשות המבצעת: "ושוטרים - הם המושלים, מגזרת שוטר ומושל (משלי ו, ז), וכן משטרו בארץ (איוב לח, לג). והטעם, כי השופט ישפוט והשוטר יכריח המעוות". בעקבותיו הולך שד"ל, שם.

[6] בפירושו לתורה שם. ברוח זו פירשו אף הרמב"ן ורבנו בחיי, שם. אף בפירושו לתלמוד, ציין רש"י עמדה זו: "שוטרים - גוליירים חובטין במקלות על פי השופטים לכל מי שאינו שומע" (סנהדרין טז ע"ב). דבריו של רש"י הובאו להלכה על ידי רבי יעקב בן הרא"ש בחיבורו, טור, חושן משפט, הלכות דיינים, סימן א.

[7] הפסיקתא זוטרתא – מדרש לקח טוב, חוברה על ידי רבי טוביה ברבי אליעזר במאה הי"א בבולגריה. 

[8] דברים, שופטים, כז ע"ב.

[9] רמב"ם, הלכות סנהדרין, פרק א, הלכה א (על פי מהדורת שילת, ירושלים תשס"ו)

[10] י' בלידשטיין, "השוטר בהלכות הרמב"ם: תכנים ומקורות", שנתון המשפט העברי יד-טו (תשמ"ח-תשמ"ט), עמ'  93-92.

[11] ח"ד הלוי, דבר המשפט ב, תל אביב תשכ"ד, עמ' 27.

[12] זאת בעקבות קושי שהוא מוצא בלשונו של הרמב"ם כפי שמופיעה בדפוסים: "שוטרים אלו בעלי מקל ורצועה והם עומדים לפני הדיינין, המסבבין בשווקים". אולם ברור ש'המסבבין בשווקים' הם השוטרים ולא הדיינים, כעולה בבירור מנוסח מהדורת שילת המצוטט בגוף חוות הדעת: "השוטרים אלו בעלי מקל ורצועה והן העומדין לפני הדיינין, המסבבין בשווקים". וראה גם בלידשטיין (שם) שעמד על פירוש זה מתוך נוסח הדפוס.

[13] שם. הרב ח"ד הלוי מביא ראיה לדבריו מן המשנה (קידושין ד, ה): "וכל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים... - משיאין לכהונה ואין צריך לבדוק אחריהן". רש"י מבאר: "שוטרי הרבים - דיינין בעלמא שאינן ממניין עשרים ושלש של סנהדרי קטנה" (קידושין עו ע"ב). התלמוד מבאר כי מדובר בירושלים שהיו מקפידים בה על ייחוס כל דייניהם, גם דיינים של שלושה. הרב ח"ד הלוי מסיק שכפי שהדיינים כונו שוטרים אף השוטרים כונו דיינים שכן כינוי הדיינים כשוטרים נבע ממהות תפקידם השיפוטי של השוטרים. עוד הוא מביא ראיה מדברי התלמוד: "אמר רב חסדא: בתחילה לא היו מעמידים שוטרים אלא מן הלווים, שנאמר: 'ושוטרים הלווים לפניכם' (דברי הימים ב, יט), עכשיו אין מעמידין שוטרים אלא מישראל, שנאמר: ושוטרים הרבים בראשיכם" (יבמות פו ע"ב). העמדת שוטרים מן הלווים נבעה לטעמו מהמצווה למנות כוהנים ולווים לסנהדרין הגדולה: "ומצווה להיות בסנהדרין גדולה כוהנים ולויים שנאמר 'ובאת אל הכהנים הלוים'" (רמב"ם, הלכות סנהדרין, פרק ב, הלכה ב). מכאן שהשוטרים כמוהם כדיינים. הוראה זו בוטלה, לפרשנותו, כקנס על בני לוי שלא עלו ארצה בתקופת עזרא (קנס זה נזכר שם בתלמוד בהקשר אחר).

[14] בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן ח, סעיף ה, כותב רבי יוסף קארו כי בידי שליח בית הדין הנתקל באדם המפריע לו לבצע את משימתו לפנות אל בית הדין בבקשה כי ינדה אותו. הא ותו לא.

[15] כך דייק רבי יהושע פלק כ"ץ (פולין, המאה הט"ז), ספר מאירת עינייים, סימן ח, ס"ק כג: "לא הימנוהו (לשליח) לשלוח יד בגופו (של המפריע לשליחותו) בלא עדים דדוקא לעניין נידוי שהוא ביד בית דין ואין שולחין יד בגופו, הימנוהו". נתיבות המשפט קיבל עמדתו (סימן ח, חידושים, ס"ק ח).

[16] פרובנס-ספרד, סוף המאה הי"ג- המאה הי"ד.

[17] מישרים, נתיב לא, חלק ב, צב ע"ב.

[18] רמ"א שם.

[19] שער משפט, סימן ח, ס"ק ב. והשווה הרב צ"ה קלישר, הסבור ששליח בית הדין לא יהיה נאמן להעיד שפעל מחוסר ברירה עקב סירוב לציית להוראתו. לטעמו, השליח הוא בעל דין בנוגע לצדקת פעילותו ואין אדם מעיד על עצמו. השליח יזדקק לשני עדים אשר יעידו על סירובו של הלה שהצדיק את פעילותו. ראה מאזניים למשפט על השולחן ערוך, חושן משפט ח, ה (מובא אצל  הרב י"מ גינצבורג, הלכה פסוקה, ירושלים תשכ"ב, כרך א, עמ' 171).

[20] כך סובר ר' יוסף רוזין, "הרוגצ'ובר" (שו"ת צפנת פענח, הוצאת מכון צפנת פענח, בעריכת הרב מנחם כשר, סימן מב). וראה ביתר הרחבה, י' בלס, "'חזקת הכשרות' ורמת המהימנות של הרשות הציבורית", פרשת השבוע, גיליון מס' 31 (תשס"א), המציין את שני המקורות האחרונים.

[21] תוספתא, בבא קמא (ליברמן), פרק ט, הלכה יא.

[22] החולקים על רבנו ירוחם מפרשים כנראה שמדובר כאן בשליח בית דין המוציא לפועל עונש של בית דין. אולם, 'רשות בית דין' אינה הולמת מקרה בו השליח בית דין מכה אדם שנענש במלקות (כך מציין בעל החסדי דוד על התוספתא, שם). אף הלשון בהמשכה של התוספתא: 'יתר מן הראוי לו' מעידה כי מדובר בפעולה הדורשת הפעלת שיקול דעת ולא ציות גרידא. זאת להבדיל מלשונה של המשנה במסכת מכות: "הוסיף לו עוד רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידו" (מכות ג, יד) וכן להבדיל מלשונה של התוספתא שם: "לפיכך אם הוסיף לו חזן אפילו רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידו" (פרק ה, הלכה יג). מקורות אחרונים אלה עוסקים בחריגת השליח מהוראת בית דין בנוגע למניין המלקות שיש להכות את המורשע. אך בתוספתא המצוטטת כאן נראה שמדובר בשליח בית הדין הנאלץ להפעיל כוח לשם מילוי המשימה שעליה הוא מופקד, כלהלן (העיר על כך הרב גינצבורג, שם, בעמ' 143-142).   

[23] סנהדרין פה ע"א.

[24] תוספתא כפשוטה, בבא קמא, ניו יורק תשמ"ח, עמ' 100.

[25] דברים רבה (ליברמן), שופטים, ה.

[26] ראה לעיל, הערה 17.

[27] שם. הבית יוסף (חושן משפט, סוף סימן ח) ציטטו בלא שחלק עליו וכן דעת הסמ"ע, שם, ס"ק כה.

[28] כך העירו: ביאור הגר"א, שם, ס"ק כג; שו"ת שבות יעקב (ריישר), חלק א, סימן קפ.

[29] בבא קמא כח ע"א.

[30] ראה: הרא"ש כפי שהובא בשיטה המקובצת, בבא קמא כח ע"א, ד"ה "לפלוג וליתני בדידה"; נימוקי יוסף (שם, יב ע"ב בדפי הרי"ף) ד"ה "מאה פנדי".

[31] שו"ת שבות יעקב (ריישר), חלק א, סימן קפ (אף שהוא מודה שפשט סוגיית התלמוד נוטה יותר לגישתו של רבנו ירוחם). וכך פסק גם בעקבותיו ערוך השולחן, חושן משפט, הלכות דיינים, סימן ח, סעיף ו.

[32] על הצעת מודלים שונים בעניין זה ראה דברות משה (לר' משה פיינשטיין), בבא קמא, סימן יח. וראה מ' ויגודה, עשיית דין עצמית, משפטי ארץ א (עפרה תשס"ב), עמ' 176-164.

[33] אם כי ברור, שגם לשיטת רבנו ירוחם, השלטון אינו רשאי לעשות שימוש בכוח מופרז ובלתי סביר ביחס למטרת שמירה על שלטון החוק.

[34] נציין כי לכך יסכים אף השולחן ערוך אשר משתמע ממנו (לעיל, הערה 14) כי אין בידי השוטר להכות אדם המסרב לציית לפקודתו.

[35] ע"פ 496/73  אפנג'ר נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(3) 141. מן הראוי להביא כאן את דבריו של השופט אלון (שם, סעיף 15 לפסק הדין): "עשיית מעשה, שבנסיבות רגילות יש בו משום עבירה, שנעשה מרצון טוב לשם הצלת הזולת מסכנה של פגיעה בגופו, מעשה כזה מוגן הוא מלהיות מובא בפלילים, כמובן, בהתחשב עם מדת הכוח שהשתמש בו ושמירת האיזון בין 'שתי הרעות'". בעקבות פסק דינו של השופט אלון תוקן סעיף הגנת הצורך ונקבעה בו הגנה מפני אישום פלילי לא רק למי שפעל להגנת עצמו או "זולתו שהגנתו עליו", אלא גם למי שהגן על "זולתו" סתם.

[36] רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש, פרק א, הלכה ו.

[37] ראה א' ורהפטיג, " שימוש בנשק חם בפיזור הפגנות אלימות", תחומין ג (תשמ"ב), עמ' 376-371.

[38] רמב"ם, שם, הלכה ז.

[39] שו"ת אגרות משה, חושן משפט, חלק ב, סימן סט.  

[40] מנחת אשר, שמות, סימן לט, ד"ה "ובאמת נראה".

[41] שו"ת יחל ישראל, סימן סו. זו גם דעת הרב שלמה זלמן אויערבך אשר כתב: "דהריגת הרודף היתר גמור הוא אף כשאינו אלא ספק שהרי כל הבא במחתרת אינו ודאי רודף" (שו"ת מנחת שלמה, סימן ז, ד"ה "וצריכים"; וראה מאמרו, "בירורים וספיקות בעניין פיקוח נפש דוחה שבת", מוריה טז (שנים ג-ד), עמ' כה). וכן דעת הרב י' סילמן, ישורון טו, עמ' תרסא-תרסו (וכן כתב בספרו דרכי חושן, חלק ג).

[42] מנחת חינוך, מצווה תר, ד"ה "וגם לפי סברת".

[43] הרב ח"ד הלוי, עשה לך רב, חלק ד, שאלה ב, עמ' לח.

[44] הכוונה היא לאנשים אשר פנו לשלטונות והלשינו על יהודים בעניינים שונים: ממונות, התאגדות דתית-פוליטית וכו'. לא אחת, הלשנות אלה גרמו למות האדם המדובר או להתנכלות כלפי כל הקהילה שגבתה קורבנות אדם.

    מעניין להיווכח שהיו אף שליטים אשר הכירו בסכנת המלשינים על בני הקהילה ואיפשרו למוסדות הקהילה לפעול כנגדם. בער (לעיל, הערה 2, בעמ' 267) מציין כי המלך יעקב השני (מלך ארגוניה שבספרד, 1327-1291) התיר לנאמני הקהל, בצירוף חמישה אנשים, להטיל על המלשין עונש גופני ועל פקידי המלכות היה לבצע את העונש תמורת תשלום. העונש היה מוות או חיתוך איבר "או איזה עונש אחר שאינו מתנגד לשכל ולחוקים". יש אף עדות כי בשנת 1302 הורה המלך יעקב השני על תליית מלשין יהודי (שם, בעמ' 229). בער מתאר את התפתחות האוטונומיה שניתנה לקהילה היהודית בעניין זה: תחילה חויבו המוסדות השיפוטיים היהודיים בכללי הפרוצדורה הפלילית שנהגה בממלכה באותם ימים. מאוחר יותר, בשנת 1383 ניתנה למנהיגי הקהל ולדייניהם רשות לנהל את הדיון לפי ראות עיניהם. בשנת 1390 אף נקבע שאין זכות ערעור על פסק הדין של מוסדות הקהילה היהודית (שם, בעמ' 268).

[45] שו"ת הרשב"א, חלק א, סימן קפא. וראה סמ"ג (סוף מצוות לא תעשה קס) שהביא את דעת הרב אליעזר ממיץ שדימה את המסור לבא במחתרת. הרא"ש (שו"ת הרא"ש, כלל יז, סימן א) התיר להמית מוסר רק אם הוחזק בכך שלוש פעמים. השולחן ערוך (חושן משפט, סימן שפח, סעיף יב) הגביל את הפגיעה במוסרים רק לאלה אשר פוגעים בכלל הציבור. מוסרים אלה ניתן להעבירם לידי גורמים שיפעלו כנגדם. הרמ"א שם הרחיב את הוראתו של השולחן ערוך גם כלפי זייפנים.

[46] ראה סעיף 24ב(ג)(1) לתזכיר החוק [=סעיף 112(4), להצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד 2014, שפורסמה ביום 19 במאי 2014, עמ' 646-645].

[47] וכפי שהדגיש הרמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש, פרק א, הלכות ה-ו: "רוצח שהרג בזדון אין ממיתין אותו העדים ולא הרואים אותו עד שיבא לבית דין וידינוהו למיתה, שנאמר (במדבר לה, יב) 'ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני העדה למשפט'... במה דברים אמורים בשעבר ועשה העון שחייב עליו מיתת בית דין, אבל הרודף אחר חבירו להרגו אפילו היה הרודף קטן הרי כל ישראל מצווין א להציל הנרדף מיד הרודף ואפילו בנפשו של רודף". 

[48] תוספתא, גיטין (ליברמן), פרק ג, הלכה ח.

[49] רבי שמעון בן צמח דוראן, ספרד-אלגי'ר, מאה י"ד – מאה ט"ו. תשב"ץ, חלק ג, סימן פב.

[50] את הדברים הוא אומר בקשר לרופא שהזיק, ונראה שהוא הדין לעניין שליח בית דין. ואף ליברמן (שם) קישר בין העניינים שנשנו כאחד בתוספתא. ליברמן סבור כי לדעת הרשב"ץ שליח ששגג בהערכת המידתיות ונקט במעשה שאיננו מידתי, פטור מפני תיקון העולם אך דינו מסור לשמיים, כנאמר בתוספתא נוספת: "שליח בית דין שהכה ברשות בית דין והזיק פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים" (תוספתא, בבא קמא (ליברמן), פרק ו, הלכה יז). שליח בית דין שפעל באופן מידתי ובשוגג גרם לנזק, פטור אף מדיני שמיים ובכך עוסקת התוספתא, לעיל, הערה 21 (תוספתא כפשוטה, בבא קמא, עמ' 99). אולם בכל הכבוד, מעיון בדברי הרשב"ץ עולה כי אין זו עמדתו.

[51] הלכה פסוקה (שם), עמ' 146 ועמ' 147.

[52] רבי אליהו בן חיים (אדריאנופול, תורכיה דאז, המאה הט"ז), שו"ת ראנ"ח, סימן קיא. הובא בפתחי תשובה, חושן משפט, סימן תכד, ס"ק ד. נזכר אצל גינצבורג, שם, בעמ' 171.

[53] אם כי אין זה בטוח שכיוון לכך (אף שיש להניח שאינו חולק על כך), וכוונתו הייתה שמאחר שהפטור אינו אלא מכוח תקנת חכמים הרי הוא נותר חייב בידי שמים, וכפי שפסק שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שלו, סעיף א. על הפרשנויות השונות בין הפוסקים למושג "דינו מסור לשמים", ראה א' שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית (מהדורה שניה, ירושלים תשס"ו), כרך ז, ערך רשלנות רפואית, עמ' 274-272.

[54] וכפי שכותב במפורש מגן אברהם (לר' אברהם אבלי הלוי (גומבינר), פולין ליטא, המאה הי"ז) על התוספתא, בבא קמא, שם, אות יד (מובא על ידי הרב גינצבורג, שם, בעמ' 144).

[55] תוספתא, מכות (צוקרמאנדל), פרק ב, הלכה ה. אמנם ליברמן (בבא קמא, עמ' 99, וכן בתוספת ראשונים, חלק ב, עמ' 165) העלה כי ייתכן שקטע זה הוסף לתוספתא זו בטעות מתוך הקישור של 'שליח בית דין שהיכה ברשות בית דין' ל'רופא אומן שריפא ברשות בית דין' המופיע במקורות נוספים של התוספתא (ראה תוספתא בבא קמא פרק ו, הלכה יז; שם פרק ט, הלכה יא).

[56] אמנם ברור כי אין זה הדין כאשר השליח פעל מתוך הגנה עצמית או לשם הצלת נרדף, ראה על כך לעיל. לדעתו של הרב גינצבורג (שם, עמ' 144) תוספתא זו עוסקת בהלקאתו של אדם אשר התחייב על ידי בית הדין במלקות. השליח חרג מהרשאתו - הלקה בשוגג מכה יתירה ובעקבות כך מת האדם. לפי פרשנות זו אין תוספתא זו חולקת על דעתו של אבא שאול אשר תוצג להלן. נעיר כי כפי שציינו לעיל, הערה 22, לשון 'שהיכה ברשות בית דין' איננה הולמת ביצוע עונש מלקות וכך כנזכר סבור בעל החסדי דוד. 

[57] בתורה נאמר: "וַאֲשֶׁר יָבֹא אֶת רֵעֵהוּ בַיַּעַר לַחְטֹב עֵצִים וְנִדְּחָה יָדוֹ בַגַּרְזֶן לִכְרֹת הָעֵץ וְנָשַׁל הַבַּרְזֶל מִן הָעֵץ וּמָצָא אֶת רֵעֵהוּ וָמֵת, הוּא יָנוּס אֶל אַחַת הֶעָרִים הָאֵלֶּה וָחָי" (דברים יט, ה). אבא שאול לומד מכך שאין דין ערי מקלט חל על מי שפועל פעולה שהוא מחויב לעשותה על פי הדין, כגון פעולה שלטונית. מעניין להשוות את קביעתו של אבא שאול לדברי המכילתא: "'להרגו בערמה', להוציא מרפא שהמית, והמכה ברשות בית דין, והרודה בבנו ובתלמידו ואף על פי שהיו מזידין אינן מערימין" (מכילתא דרבי ישמעאל, משפטים, מסכתא דנזיקין, פרשה ד). בעוד שאבא שאול הדגיש ששליח בית הדין שגרם למותו של אדם במהלך תפקידו איננו נידון אף כהורג בשגגה, המכילתא קובעת שאינו בגדר "וְכִי יָזִיד אִישׁ עַל רֵעֵהוּ לְהָרְגוֹ בְעָרְמָה מֵעִם מִזְבְּחִי תִּקָּחֶנּוּ לָמוּת" (שמות כא, יד). אין המכילתא מרחיקת לכת לטעון שאין לשליח בית הדין אף דין של הורג בשגגה. דומה כי עמדת המכילתא זהה לעמדתה של התוספתא (לעיל, הערה 55) שלפיה שליח בית דין שהיכה ברשות בית דין, גולה.

[58] על פי ספרי, דברים, פסקה קפב.

[59] מכות ב, ב. עמדתו נזכרת בספרי דברים, שופטים, פיסקא קפב.

[60] אמנם ברור הוא כי עליו לפעול במתחם הסבירות. כך, לא יעלה על הדעת ששליח בית דין אשר הפעיל כוח בלתי סביר בעליל והרג אדם, לא ייתן את הדין על כך.

[61] רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש, פרק ה, הלכה ו. המאירי (בית הבחירה למאירי, מכות ח ע"א) מציין כי מקור פסיקתו של הרמב"ם הוא דבריו של אבא שאול במשנה מכות דלעיל.

[62] ככל הנראה, כוונתו לתוספתא, לעיל, הערה 21, בה נזכר: "שליח בית שהיכה ברשות בית הדין והזיק פטור". לטעמו, 'ברשות בית הדין', הכוונה לפי הוראת בית הדין. אולם ראה דברינו שם.

[63] בחלק מהדפוסים מופיע בדברי הראב"ד כי יינתן פטור לשליח בית דין שמלקה יותר ממה שאמדוהו בית דין (כך מציין הכסף משנה ובעל מגדל עוז וכן ראה בשינויי נוסחאות ברמב"ם פרנקל). אולם נוסח זה מוקשה הוא והרב ויינברג ציין כי מדובר בגירסא משובשת שנבעה מטעות סופר (שרידי אש, מסכת מכות (השלמות), סימן לו).