מקורו ומהותו של היתר מאה רבנים* / עו"ד אליעזר הללה וד"ר מיכאל ויגודה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מקורו ומהותו של היתר מאה רבנים*

מחבר: עו"ד אליעזר הללה וד"ר מיכאל ויגודה

נלקח מאתר משרד המשפטים וברשותו
כה בתשרי, תשע"ג
11 באוקטובר 2012

מקורו ומהותו של היתר מאה רבנים*

 סעיף 176 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שכותרתו "ריבוי נישואין" קובע:

נשוי הנושא אשה אחרת, ונשואה הנישאת לאיש אחר, דינם - מאסר חמש שנים.

עם זאת, סעיף 179 לאותו חוק שכותרתו "היתר נישואין לפי דין תורה" מעניק הגנה למי שקיבל היתר נישואין מבית דין רבני, וההיתר אושר בידי נשיא בית הדין הרבני הגדול:

היה הדין החל על הנישואין החדשים דין התורה לא יורשע אדם על עבירה לפי סעיף 176 אם הנישואין החדשים נערכו לאחר שניתן לו היתר נישואין לפי פסק-דין סופי של בית-דין רבני ופסק-הדין אושר בידי נשיא בית הדין הרבני הגדול[1].

תקנה קעד לתקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג, קובעת שפסק דין להיתר נישואין יקבל תחילה את אישורו העקרוני של הנשיא, בעת הצורך יישלח פסק הדין לחתימת מאה רבנים, ולאחר מכן ייתן הנשיא את אישורו הסופי, שבעקבותיו יהיה פסק הדין בר ביצוע.

הפרקטיקה המקובלת היא שהרבנות הראשית שולחת את פסק הדין הרבני המלא (ללא השמטת שמות הצדדים), בצירוף אישורו העקרוני של הנשיא, למספר רב של רבנים. כנגד כך נטען שהדבר פוגע בפרטיותם של הצדדים, לרוב בפרטיותה של האישה, ולכן על הרבנות לשלוח את פסק הדין ללא שמות הבעל והאישה. כך גם עלתה הטענה שיש לתת לבעל ולאישה זכות לטעון את טענותיהם לפני הרבנים החותמים על ההיתר.

בדברים שלהלן נבקש לברר האם על רב החותם על "היתר מאה רבנים" לדעת את שמות הצדדים. לצורך כך, נבחן תחילה את היקפו ומקורו של היתר מאה רבנים, ולאחר מכן נבקש לברר האם היתר מאה רבנים הוא הליך שיפוטי אם לאו, ומתוך כך להסיק האם הרב החותם צריך לדעת את שמות הצדדים ולתת להם זכות טיעון.

(א)   חרם דרבנו גרשום

ההלכה היהודית המקורית אינה אוסרת ריבוי נשים. במקרא ניתן למצוא לא אחת דוגמאות לכך שגברים נשאו נשים רבות, למשל יעקב אבינו שנשא ארבע נשים: לאה, רחל, זלפה ובלהה[2]. זאת ועוד, יש מחכמי ישראל שקבעו שזכותו של גבר לשאת נשים כאוות נפשו, ובלבד שהוא מסוגל למלא את חובותיו כבעל כלפי כולן. וכך, בתלמוד מובאת מחלוקת אמוראים אם אישה זכאית למנוע מבעלה לשאת אישה נוספת, וזה לשון התלמוד[3]:

אמר רבי אמי: ...כל הנושא אשה על אשתו - יוציא ויתן כתובה[4]. רבא אמר: נושא אדם כמה נשים על אשתו, והוא דאית ליה למיזיינינהי [=שיש לו יכולת לזון אותן][5].

הרמב"ם פוסק כרבא, שאדם רשאי לשאת אישה נוספת ללא הסכמת אשתו הראשונה, ובלבד שזכויותיהן של נשיו לא תפגענה, וזה לשונו[6]:

נושא אדם כמה נשים אפילו מאה בין בבת אחת בין בזו אחר זו, ואין אשתו יכולה לעכב, והוא שיהיה יכול ליתן שאר כסות ועונה כראוי לכל אחת ואחת, ואינו יכול לכוף אותן לשכון בחצר אחת אלא כל אחת ואחת לעצמה[7].

וכך גם פוסק השולחן ערוך[8]:

נושא אדם כמה נשים, והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו. ומכל מקום נתנו חכמים עצה טובה שלא ישא אדם יותר מד' נשים, כדי שיגיע לכל אחת עונה בחודש.

אולם, במסורת ישראל מוכר חרם המיוחס לרבנו גרשום מאור הגולה[9] (אשכנז, המאה הי'-הי"א) שלא לשאת יותר מאישה אחת[10]. אין בידינו את נוסח החרם מרבנו גרשום, אך הוא מוזכר בספרי פוסקי אשכנז החל מן המאה הי"ג, תוך שהם גם מציינים דרך להתרתו במקרי הצורך. וכך מצטט אותו רבנו מאיר מרוטנבורג (אשכנז, המאה הי"ג)[11]:

חרם תקנת הקהילות שֶׁשָֹם רבינו גרשם מאור הגולה. דאין לישא שתי נשים.

אין להתירה רק במאה אנשים[12] מג' ארצות ומג' קהילות, וגם אותם לא יסכימו עד שיראו טעם מבורר להתיר.

וצריך שתהא כתובתה [של האישה הראשונה] צרורה ומונחת ביד נאמן במעות או במשכונות.

חרם זה מוזכר גם בדבריהם של פוסקים אשכנזים אחרים[13], בשינויי לשון.

מן הדברים עולה שכדי להתיר לאדם לשאת אישה על אשתו צריכים להתקיים שלושה תנאים מצטברים: א) מאה אנשים ישתתפו בהיתר. ב) המתירים ימצאו עילה להיתר. ג) הבעל ימציא בטחונות לכתובתה של האישה הראשונה[14].

בדברים שלהלן נבקש לברר רק את גדרי התנאי לפיו יש צורך בהסכמתם של מאה אנשים להתרת החרם[15], תנאי המכונה "היתר מאה רבנים".

(ב)   היקפו של היתר מאה רבנים

שאלת היקפו של היתר מאה רבנים נגזרת משאלת היקפו של חרם דרבנו גרשום[16], וכפי שנראה להלן.

יש פוסקים הסבורים שחרם דרבנו גרשום הוא תקנה גורפת, שחלה על כל גבר נשוי[17], ואסור לגבר לשאת שתי נשים אף אם תימנע ממנו האפשרות לקיים מצווה (כגון מצוות פרייה ורבייה או מצוות ייבום). עם זאת, רבנו גרשום קבע בתקנתו שבמקרים מסוימים ניתן להתיר את החרם בהסכמת מאה רבנים. וכך כותב הב"ח (רבי יואל סירקיס, פולין, המאות הט"ז-הי"ז)[18]:

ומסתמא מה שנמצא בדברי האחרונים שיסכימו בהיתר חרם זה מאה רבנים, כך קיבלו הם מפי בית דין של רבנו גרשום מאור הגולה, שכשיגיע איזה ענין בין איש לאשתו שאין ראוי להחזיק בחרם זה, יהיה מה שיהיה, יתירו את החרם בהסכמת מאה רבנים, כדי שלא יהא דבר קל בעיני הדורות הבאים לישא אשה על אשתו. וכך נהגו רבותינו בזמנינו להתיר לו לישא אשה אחרת על אשתו שנשתטית בהסכמת מאה רבנים, ונעשה מעשה כמה פעמים.

אולם, יש פוסקים הסבורים שהחרם הוא תקנה מצומצמת יותר, ורבנו גרשום לא אסר על גבר נשוי לשאת אישה על אשתו אם המניעה לשאת אישה נוספת תמנע מן הבעל לקיים מצווה[19] או כאשר יש לבעל עילה מוצדקת שלא להמשיך לחיות עם אשתו אך נבצר ממנו לגרשה (כגון שאשתו איבדה את שפיות דעתה[20] או שהיא "עוברת על דת" ומסרבת לקבל גט[21]). רבי מאיר קצנלנבוגן (צ'כיה-איטליה, המאות הט"ו-הט"ז) כותב שלדעת אותם פוסקים אין צורך בהיתר מאה רבנים אלא באותן נסיבות מיוחדות שהחרם חל אלא שיש להתיר לאדם לשאת אישה על אשתו (למשל כהוראת שעה), אך בנסיבות בהן החרם לא חל רשאי הבעל לשאת אישה על אשתו ללא היתר מאה רבנים, וזה לשונו[22]:

הרי שאפילו כי יש להם [=לדיינים המתירים] טעם מבורר הצריכו ק' אנשים מן שלשה מדינות ומן שלשה קהילות. אכן נראה שמה שאמר [רבנו גרשום] "טעם מבורר להתיר" היינו במקום שלא נוכל לומר שלא חלתה [=חלה] בו התקנה, אך חלתה התקנה, רק יש צורך וטעם מה להתיר התקנה בזמן מה מן הזמנים או לעקר התקנה מכל וכל. אך במקום שנוכל לומר ולדון בכאן לא תקן רבנו גרשום מעולם... הכח והרשות נתונה לנו[23].

יש לציין שלדעת הרמ"א (רבי משה איסרליש, פולין המאה הט"ז) רבנו גרשום תיקן את תקנתו שלא לשאת שתי נשים רק עד סוף האלף החמישי בלוח העברי (17 בספטמבר 1240) וכיום האיסור לשאת שתי נשים הוא מנהג בלבד, ואין צורך במאה רבנים להתרתו[24]. אולם הפוסקים כותבים שעל אף דברי הרמ"א, גם בזמן הזה נהגו להתיר לבעל לשאת אישה על אשתו רק על סמך היתר מאה רבנים[25].

(ג)    מקורו וטעמו של היתר מאה רבנים

מדברי מהר"ם מרוטנבורג[26] נראה שרבנו גרשום הוא שתיקן להתיר את החרם על ידי מאה רבנים. כך גם עולה מדברי הגהות מרדכי[27] שמביא את תשובתו של רבי אברהם מרגנסבורג, ובתוך דבריו הוא כותב: "ואשר הצריך רבינו גרשום מאה אנשים...". וכך עולה גם מדברי הב"ח[28], שמוסיף נימוק לתקנת היתר מאה רבנים: "כדי שלא יהא דבר קל בעיני הדורות הבאים לישא אשה על אשתו"[29].

בעוד שלדעת הב"ח טעמו של רבנו גרשום בתקנת היתר מאה רבנים הוא בתחום הציבורי (ואולי אף ההצהרתי), לדעת רבי יוסף שאול נתנזון (גליציה, המאה הי"ט) טעמו של רבנו גרשום באותה תקנה הוא הערמת קשיים טכניים על הבעל המבקש לשאת אישה נוספת (ובפרט שבדורות הקודמים הנטל לקבץ את החתימות, לרבות ההוצאות הכספיות, היה מוטל על הבעל), ובלשונו[30]:

רבינו גרשון מאור הגולה לא התקין [=שלא לשאת אישה על אשתו] רק כדי שלא יתעוללו הפריצים בנשותיהם וישא אשה על אשתו על כן התקין החרם... ועל כן תיקן התרת מאה רבנים כדי שיקשה עליו הדבר[31].

אולם, יש מן הפוסקים שכותבים שהיתר מאה רבנים נתקן בתקופות מאוחרות יותר. רבי יעקב לורברבוים מליסא (פולין, המאות הי"ח-הי"ט) כותב[32] ש"היתר מאה רבנים נצמח מדברי האחרונים", ומטרתו היא למנוע מבעל שחשקה נפשו באישה אחרת לטעון ללא הצדקה שאשתו פשעה בו, ובכך לעקוף את חרם דרבנו גרשום. וכך גם רבי מאיר צבי וויטמאיר (גליציה, המאה הי"ט)[33], שדן בהיתר לשאת אישה שנייה למי שאשתו איבדה את שפיות דעתה:

מכל זה מבואר דההיתר בהסכמת מאה רבנים אינו מעיקרא דדינא [=מעיקר הדין] כי אם מצד מנהג וסלסול להחמיר, דכיון דדעת כמה פוסקים דבמקום מצוה לא גזר רבנו גרשום, כמו בנשתטית לבטל הבעל ממצות פרו ורבו, או לעַגְּנוֹ וכדומה...

נחזור לדברינו הקודמים, מה שרצינו לבאר דמנהג להתיר בק' רבנים בעצם הוא חומרא גדולה, ומעיקרא דדינא יש מקום לומר דבכי האי גוונא [=בכגון זה] אין כאן חרם דרבנו גרשום[34].

לעומת דעות אלו, המבקשות לראות בהיתר מאה רבנים תקנה (בין אם היא מתקנת רבנו גרשום ובין אם היא תקנה מאוחרת יותר), מבקש רבי משה שיק (הונגריה, המאה הי"ט)[35] לבסס את הצורך במאה רבנים על הדינים הכלליים העוסקים בסמכות להתקין תקנות ולבטלן. הכלל הוא ש"כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו"[36] (כלומר, כל דבר חקיקה שנתקן על ידי פורום מוסמך, אי אפשר לבטלו אלא בפורום מקביל), ומוסד מאה הרבנים משמש  מעין "מנין אחר" להתיר את החרם במקרה ספציפי[37].

(ד)   מהותו של היתר מאה רבנים

מדברי מהר"ם מרוטנבורג[38] עולה שהרבנים המשתתפים בהיתר מאה רבנים צריכים לשקול האם יש מקום להתיר לבעל לשאת אישה על אשתו, ואינם רק "חותמת גומי" להיתר. רבי משה סופר (הונגריה, המאות הי"ח-הי"ט) מדגיש כי שיקול דעתם הוא בתחום ההלכתי, ולא בתחום העובדתי, אותו אין הם יכולים לברר, וזה לשונו[39]:

והנה לכאורה כוונת התקנה היא שהרב אשר המאורע בגבולו הלא ידיו יהיו בראשונה ע"כ [=על כורחו?] כי לפניו יעמדו ויחקור וידרוש הענין היטב ויסכים כי זה ראוי להתיר, ואחר כך יציע דברים ההמה לפני עוד צ"ט רבנים שיסכימו עמו, והם יאמינו כי כדבריו כן הוא הענין, ויסכימו על פי דבריו[40].

דומה, אפוא, שהליך קבלת הסכמתם של מאה רבנים אינו הליך שיפוטי, שכן הרב המתיר אינו נדרש אלא לתת את חוות דעתו ההלכתית[41]. זאת ועוד, לא מסתבר שיש לראות בהיתר הליך שיפוטי שכן הרבנים המתירים אינם יושבים יחד כבית דין. ויש שמדמים התרת חרם דרבנו גרשום להתרת נדרים[42], שלמרות שנעשית לפני שלושה דיינים, אינה נחשבת להליך שיפוטי[43].

מכך שאין מדובר בהליך שיפוטי, הסיקו הפוסקים שרבנים שהם קרובי משפחה רשאים להצטרף להיתר מאה רבנים[44], על אף שאין הם כשרים להצטרף לפורום שיפוטי[45], וכך גם אם הם קרובים של הבעל מבקש ההיתר או אשתו[46].

מן הדברים עולה שהיתר מאה רבנים הוא הליך דתי ולא הליך שיפוטי.

ומכאן ניתן להסיק שהרבנים המשתתפים בהיתר מאה רבנים אינם חייבים לדעת את שמות הבעל והאישה, ומה גם שלרוב גם ידיעת שמותיהם אינה מועילה לרב המתבקש להצטרף להיתר. שאלה זו לא נדונה בפוסקים, אולם במקרה אחד דן הב"ח בשאלת היתר מאה רבנים ומציין שאין הוא יודע את שמות הצדדים[47]:

לא אוכל להתאפק לכל הגדולים הנצבים עלי וחלו פנינו בהפצרה גדולה ובתחנונים לחוות דעתי העניה באחד מאנשי ק"ק אובן כהן אשכנזי ושמו נעלם ממני.

ועוד ניתן להסיק מכאן, שלבעל מבקש ההיתר ולאשתו אין זכות קנויה להביא את טענותיהם לפני הרבנים המתירים. זכות הטיעון מוצתה בהליך שהתקיים לפני בית הדין שנתן את ההיתר הראשוני.

(ה)   סיכום

המסורת היהודית לא שללה בעבר ריבוי נשים,  אך בימי הביניים רבנו גרשום מאור הגולה תיקן והחרים שלא לשאת יותר מאישה אחת. אולם, לעיתים מוצדק להתיר לבעל לשאת אישה על אשתו, למשל כאשר אשתו איבדה את שפיות דעתה ובלתי אפשרי לחיות במחיצתה. במקרה זה, נדרש הבעל לקבל פסק הלכה המתיר לו להינשא לאישה שנייה, שאליו מצטרפים מאה רבנים ("היתר מאה רבנים"). מן המקובץ עולה שהיתר מאה רבנים אינו הליך שיפוטי, ולא חלים עליו סדרי הדין של הליך שיפוטי, ועל כן לא מן הנמנע שהרבנים המתירים אינם צריכים לדעת את שמות הבעל המבקש היתר ולא את שם אשתו, ואי מתן זכות טיעון לצדדים אינו פוגע בתוקפו של ההיתר הנושא אופי דתי מובהק.

הערות:


*חוות הדעת נכתבה לבקשתו של ד"ר פרץ סגל, משרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה, ראש תחום ייעוץ.

 

 

[1] על ההיסטוריה החקיקתית של סעיף זה, ראה: עמיחי דרזינר, "ראשיתן של תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים: תקנות תש"ג", דיני ישראל כה (תשס"ח) 185, בעמ' 250;עמיחי רדזינר, "מלחמות היהודים: עיצובו של איסור הביגמיה ליהודים בארץ ישראל המנדטורית", חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה: נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט, רמת גן תשע"א (אייל כתבן, מרגלית שילה ורות קדרי-הלפרין עורכים), עמ' 151.

 

 

[2] ראה בראשית, פרקים כט-ל.

[3]  יבמות סה ע"א.

[4] כלומר, אישה יכולה להתנגד לכך שבעלה יישא אישה נוספת, ולכן אם הוא מחליט לגרשה כדי לשאת את האישה האחרת, היא זכאית לקבל את כתובתה.

[5] לעומת אדם פרטי הרשאי לשאת מספר רב של נשים כל עוד אין זכויותיהן נפגעות, מלך אמנם רשאי לשאת יותר מאישה אחת, אך אינו רשאי להרבות נשים (ראה דברים יז, יז: "ולא ירבה לו נשים"). התנאים נחלקו כמה נשים מותר למלך לשאת (משנה, סנהדרין ב, ד), והרמב"ם (הלכות מלכים, פרק ג, הלכה ב) פוסק כדעה שמותר למלך לשאת לא יותר משמונה עשרה נשים.

[6] רמב"ם, הלכות אישות, פרק יד, הלכה ג.

[7] ראה חלקת מחוקק, אבן העזר, סימן עו, ס"ק יג: "כדי שלא יתקנאו זו בזו. וסמך לדבר: באהל לאה ובאהל רחל ובאוהל שתי האמהות [על פי בראשית לא, לג], וכתב הרמב"ן כי לכל אחת מהארבעה נשים היה אהל מיוחד, בעבור שלא תדע האחרת בבואו אל רעותה". וראה גם: שו"ת רדב"ז, חלק ג, סימן תקסא; שו"ת הגם שאול, חלק א, סימן מ.

[8] שולחן ערוך, אבן העזר, סימן א, סעיף ט; שם, סימן עו, סעיף ז.

[9] על שאלת ייחוסו של החרם לרבנו גרשום, ראה: ישראל שציפנסקי, התקנות בישראל, כרך ד (ירושלים תשס"ד), עמ' פג; פרץ תשבי, "האם התקנה לשאת שתי נשים מרבנו גרשום היא?", תרביץ לד(א) (תשכ"ה), עמ' 49; שלמה זלמן הבלין, "בירורים חדשים בענייני תקנות רגמ"ה, ייחוסן, תחולתן והתפשטותן", שנתון המשפט העברי , כרך יא-יב (תשמ"ד-תשמ"ו), עמ' 317.

[10] לרבנו גרשום מיוחס גם חרם שלא לגרש אישה על כורחה. שני החרמות משלימים זה את זה, שכן אם הבעל יכול היה לגרש את אשתו ללא הסכמתה, הוא יכול היה לשאת את האישה השנייה ללא כל מגבלה.

[11] שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (דפוס פראג), חלק ד, סימן אלף כב.

[12] במקורות קדומים נקבע שצריך מאה אנשים, אולם ממקורות מאוחרים יותר עולה שאין די במאה אנשים סתם, ועליהם להיות מלומדים, ועל כן נתקבל הביטוי "מאה רבנים". ראה הגהות אשרי, יבמות, פרק יד, סימן א ("מאה תלמידי חכמים"). לדיון מי נחשב "רב" לצורך חתימה על היתר מאה רבנים, ראה אוצר הפוסקים, כרך א, עמ' 19-18.

[13] "תקנות שתקן ר"ת באגודות בני צרפת", שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (דפוס פראג), חלק ד, סימן קנג; ספר כלבו, סימן קטז; שו"ת מהר"ם מפאדווה, סימן יד.

[14] במהלך הדורות נוסף גם התנאי של השלשת גט לאישה הראשונה, ראה: ב"ח, אבן העזר, סימן קיט, ד"ה אכן קיבלתי; בית שמואל, אבן העזר, סימן קיט, ס"ק ח; אנציקלופדיה תלמודית, כרך יז, ערך חרם דרבנו גרשם, ובהערה 765; ועוד.

[15] לפירוט מקיף של גדרי חרם דרבנו גרשום ראה אוצר הפוסקים, כרך א, עמ' 14 ואילך.

[16] לדיון על היקפו של חרם דרבנו גרשום ראה: רמ"א, אבן העזר, סימן א, סעיף י; אנציקלופדיה תלמודית (לעיל, הערה 14); אוצר הפוסקים (לעיל, הערה 12), עמ' 27 ואילך; אלימלך וסטרייך: "עילות להתרת חרם דרבנו גרשום בימי הביניים המאוחרים", דיני ישראל טז (תשנ"א-תשנ"ב), עמ' לט; תמורות במעמד האישה במשפט העברי: מסע בין מסורות, ירושלים תשס"ב; תמר שלמון-מאק, טן-דו: על נישואין ומשבריהם ביהדות פולין-ליטא 1800-1650, בני ברק תשע"ב, עמ' 118 ואילך.

[17] ראה, לדוגמה: אור זרוע, חלק א, הלכות יבום וקידושין, סימן תרלח; ראבי"ה, תשובות וביאורי סוגיות, סימן תתקכא ("דרך קצרה השבנו למורינו הרב ר' שמחה על דבר האשה שנשטת [צ"ל: שנשתטית]. יוודע למורינו כי ראינו בנו של ר' שמואל בר עזריאל ממגינצא שהיתה אשתו משועממת [=משוגעת] ושוטה כדרך זאת האשה שכתבת. ובאו הוא ואביו בוועד הקהילות, והיה מבטל תפילות ומפגין מביטול פריה ורביה כמה פעמים, והיה מבקש התרת חרם הגאון הגדול מאור הגולה ולא רצו להתיר לו. ואמרו מוטב להפסיד נפש אחת מלעשות קלקול לדורות הבאים. גם לבונא [העיר בון] בא ולא הועיל ולא הסכימו רבותינו להתיר. לכן יראנו גם אנחנו להסכים פן חס ושלום יבא לקילקול"); ים של שלמה, יבמות, פרק שישי, סימן מא, וראה גם שו"ת מהרש"ל, סימנים יד, סה (חלקם של המקורות המובאים בהערה זו דנים בהיקפו של חרם דרבנו גרשום שלא לגרש אישה על כורחה, אלא שרבים מן פוסקים לא מבחינים בין חרם זה לבין החרם שלא לשאת אישה על אשתו. והשווה שו"ת שב יעקב, חלק ב, אבן העזר, סימן א, ד"ה וכן מסיק הב"ח ואילך).

[18] ב"ח, אבן העזר, סימן א, ד"ה ומדינא.

[19] ראה לדוגמה: שו"ת הרשב"א, חלק ג, סימן תמו; שו"ת רבי אליהו מזרחי, סימן יד.

[20] הגהות אשרי (לעיל, הערה 12). וראה עוד להלן, הערה 29.

[21] תרומת הדשן, שו"ת, סימן רמב. כאשר אישה מסרבת לקבל גט מסיבות לא מוצדקות, עומדות בפני הבעל שתי אפשרויות: לקחת אישה על אשתו, או לגרש את אשתו על כורחה. שתי האפשרויות כרוכות בהתרת אחד מן החרמות של רבנו גרשום, והפוסקים נחלקים בשאלה איזה מן החרמות הוא החרם הקל יותר, שיש להעדיף להתירו. ראה אנציקלופדיה תלמודית (לעיל, הערה 14), בין ציוני הערות 180-163.

[22] שו"ת מהר"ם מפאדווה (לעיל, הערה 13), ד"ה אמנם.

[23] יש מן הפוסקים שכותבים שכאשר הבעל רוצה לשאת אישה שנייה באשמת האישה הראשונה (למשל, כאשר האישה פשעה) אין צורך בהיתר מאה רבנים, אך כאשר האישה חפה מפשע (למשל, אם היא איבדה את שפיות דעתה או שאינה מסוגלת ללדת) אין להתיר את החרם ללא היתר מאה רבנים. ראה: שו"ת שב יעקב (לעיל, הערה 17); שו"ת מהר"ם שיק, אבן העזר, סימן ד.

[24] דרכי משה, אבן העזר, סימן א, ס"ק ט. בהגהותיו לשולחן ערוך לא הזכיר הרמ"א את היתר מאה רבנים.

[25] ראה למשל: חלקת מחוקק, אבן העזר, סימן א, ס"ק טז; בית שמואל, שם, ס"ק כג.

[26] לעיל, ליד ציון הערה 11.

[27] הגהות מרדכי, יבמות, פרק החולץ, סימן קח. וראה שולחן ערוך, אבן העזר, סימן א ,סעיף י, ובהגהת הרמ"א.

[28] לעיל, ליד ציון הערה 18. וראה גם: שו"ת ב"ח (ישנות), סימן צג; שו"ת חתם סופר, אבן העזר, חלק א, סימן ד, ד"ה ואשתקד; מהר"ם שיק (לעיל, הערה 23), ד"ה והנה דעת הב"ש; שו"ת דברי חיים, אבן העזר, חלק א, סימנים א, ד, וחלק ב, סימנים מ-מב; שו"ת משכנות יעקב, חלק ב, אבן העזר, סימן ב ("ולא אחד בהם מכל הגדולים שיעלה על דעתו להקל בלי שום צירוף התרה כדת אשר הורשה לנו מפי הגאון רגמ"ה בעל התקנות, כמבואר בתשובת מהר"ם מרוטנבורג ובכל בו לשון התקנות... והרשות נתונה להתיר ע"י קבוץ חכמים ושליחותא דרגמ"ה קא עבדו"); שו"ת משיב דבר, חלק ד, סימן ד.

[29] נימוק זה מציין גם רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי (ליטא, המאות הי"ט-הכ'): "בנשתטית לא גזר רבינו גרשון כלל, ואין כאן היתר רק דמעיקרא לא גזר, ורק כדי שיהא פרסום בדבר שלא יבואו להקל התנה שיהיו ק' רבנים המסכימים, אבל בעיקר הדבר לא גזר" (שו"ת אחיעזר, חלק א, אבן העזר, סימן י, אות ב). כך הוא גם מנמק את הצורך במספר כה רב של רבנים מתירים.

[30] שו"ת שואל ומשיב, מהדורה קמא, חלק א, סימן קכ. וראה גם חלקת יעקב (ברייש), חלק ג, אבן העזר, סימן ז ("והאמת ניתן לכתב שרוב פעמים אני מונע את עצמי להשתתף ולחתום היתר של ק' רבנים כי נעשה הענין לדבר ניקל. לפנים נעשו דברים כאלו על ידי רבנים מובהקים יושבי מדין וגם בטירחא גדולה לקבץ כל החתימות שזה היה מעיקר התקנה בכדי לייגע הבעל לילך לג' מדינות ולא יגרש מהרה... והיום כמה פעמים מישהו המכנה עצמו בתור רב קופץ בראש, ועל ידי טעכניק ומכונת הכתיבה שולח המכתבים לפי הכתובת של אגודת הרבנים וכדומה, וחסל, וכבר נעשה ההיתר מבלי טירחא ומבלי הסכמתו של רב מובהק שיודע ויעיד על אמיתת הענין. וכמה פעמים ההיתר מטעם פריצות של האשה בעוונותינו הרבים השכיח ונעשה להיתר, והבעל שכמה פעמים גם הוא מסוג זה של פריצות וכדי להיפטר מאשתו מפני שעיניו נתן באחרת מתלבש באצטלא של צניעות ומבקש היתר לעצמו... וצריכין מאד לדקדק איזה רב עומד בראש ההיתר כדי להיתאמת על העובדא דמילתא [=עובדות המקרה], ושאין בזה שום רמאות רק כוונת הבעל לשם שמים"). וראה גם שו"ת חבלים בנעימים (גרויבארט), חלק א, סימן כז, אות א.

[31] א. באותה תשובה הוא מוסיף, שכאשר לא ראוי להקשות על הבעל לשאת אישה על אשתו, אין להטריחו לקבץ הסכמת מאה רבנים (עובדות המקרה עליו הוא נשאל היו שאשת המבקש אושפזה במוסד לחולי נפש).

בשו"ת משיב דבר (לעיל, הערה 28), ד"ה וטעם, מבקר דעה זו, וכותב שאין היגיון בהערמת קשיים על הבעל, שכן אין כל פגם בכך שהוא מבקש להתיר לו לשאת אישה נוספת בנסיבות מוצדקות, ומה גם שתקנה זו אינה שוויונית, שכן לבעל עשיר קל יותר לטרוח מאשר לבעל עני.

ב. יש מן הפוסקים שכותבים שגם הדרישה שמאה רבנים יהיו משלוש מדינות, עניינה הערמת קשיים על הבעל. אולם פוסקים אחרים כותבים שעניינה עצמאות שיקול הדעת של הרבנים המתירים. ראה על כך באריכות באוצר הפוסקים, כרך א, עמ' 17.

[32] נחלת יעקב, חלק השו"ת, סימן ה.                                                                                              

[33] שו"ת רמ"ץ, אבן העזר, סימן ז, אות ז. וראה גם שו"ת צמח צדק (קרוכמל), סימן סז.

[34] שו"ת רמ"ץ, שם, אות ט.

[35] לעיל, הערה 28, ד"ה ועוד נראה לי.

[36] ביצה ה ע"א; רמב"ם, הלכות ממרים, פרק ב, הלכה ב, ובהשגות הראב"ד ובנושאי הכלים.

[37] נראה שכוונתו של מהר"ם שיק היא, שהיתר מאה רבנים דומה ל"מניין אחר", שכן אין הרבנים "מניין" (כי הם אינם יושבים בפורום אחד, וראה שו"ת משיב דבר, לעיל, הערה 28), אלא שדי בכך כדי להתיר את החרם במקרה ספציפי. כך גם מתמודד מהר"ם שיק עם הכלל "אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין" (גיטין לו ע"ב),  שלדבריו חל רק כאשר מבטלים תקנה באופן מוחלט.

וראה שו"ת משיב דבר (לעיל, הערה 28), ד"ה וטעם, שכותב: "וטעם מאה רבנים... נראה שהתקינו שלא להתיר כי אם על ידי הוראה היותר חשובה בישראל שהוא סנהדרין גדולה של מאה, כדאיתא בהוריות (ג ע"ב) 'מאה אנשים שישבו להורות'". לא ברור אם כוונתו לנמק את הצורך בהיתר מאה רבנים או שהוא רק מסביר מדוע נקבע המספר מאה.

[38] לעיל, ליד ציון הערה 11.

[39] שו"ת חתם סופר (לעיל, הערה 28), ד"ה והנה לכאורה.

[40] דומה שאי יכולתם של הרבנים המתירים לברר את עובדות המקרה טבועות בתקנה, שכן הדרישה היא למאה רבנים משלוש מדינות שונות, ולא מסתבר שרב ממדינה אחרת יכול לברר את עובדות המקרה.

[41] אולם ראה אלימלך וסטרייך, "הגנת מעמד הנישואין של האשה היהודייה בישראל: ‏מפגש בין מסורות משפטיות של עדות שונות", פלילים ז (תשנ"ט) 273, עמ' 310, ממנו עולה שהיתר מאה רבנים הוא הליך מעין שיפוטי, שתפקידו "אישור ובקרה".

[42] ראה: שו"ת חבלים בנעימים (לעיל, הערה 30); שם, חלק ב, אבן העזר, סימן עח, ד"ה וראיתי בקונטרס; שו"ת מנחת אלעזר (שפירא), חלק א, סימן לא, ד"ה והנה הרב הדיין; תפארת צבי (שפירא), סימן ה, ד"ה וגם מה שנסתפק; חלקת יעקב (לעיל, הערה 30).

[43] ראה: קרן אורה, נדרים ח ע"ב, ד"ה גמרא רבינא; חבצלת השרון (קרליבך), במדבר, עמ' תתקיח; אנציקלופדיה תלמודית, כרך יא, ערך התרת נדרים, פרק ג; ועוד.

[44] ראה: המקורות לעיל, הערה 42; שו"ת בית יצחק (שמלקס), אבן העזר, חלק א, סימן ח. אולם השווה שו"ת גור אריה יהודא (תאומים), חלק ב, סימן כב, ד"ה אחרי ראיתי, שנוטה לומר שקרובים פסולים לעניין היתר מאה רבנים, אך כל הפוסקים האחרים חולקים עליו. ראה אוצר הפוסקים (לעיל, הערה 31).

[45] ראה סנהדרין לו ע"א: "הטהרות והטמאות, האב ובנו, הרב ותלמידו - מונין להם שנים. דיני ממונות ודיני נפשות ודיני מכות, קידוש החדש ועיבור שנה - אב ובנו, הרב ותלמידו אין מונין להן אלא אחד" ומפרש רש"י: "הטמאות והטהרות שהוראתן ביחיד ואין בהם מנין [=פורום שיפוטי] אלא אם כן חולקין וצריך לעמוד למנין... מונין את האב ובנו, או את הרב ותלמידו בשנים. אבל דיני ממונות ונפשות ומכות שמנין שלהם אף בתחילת הדין מן התורה... וכן קידוש החודש ... וכן עיבור השנה... אין האב ובנו כשרין זה עם זה, ולא הרב ותלמידו נמנין אלא אחד" (וראה שולחן ערוך, חו"מ, סימן יח, סעיף ה).

[46] תפארת צבי (לעיל, הערה 42).

[47] שו"ת ב"ח (ישנות), סימן צג.