חומרת עונשו של מי שמאיים על שוטרים, אנשי חוק ועובדי ציבור* / עו"ד יעקב שפירא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חומרת עונשו של מי שמאיים על שוטרים, אנשי חוק ועובדי ציבור*

מחבר: עו"ד יעקב שפירא

נלקח מאתר משרד המשפטים וברשותם
‏ירושלים ט' תמוז, תשס"ט
‏1 יולי, 2009

חומרת עונשו של מי שמאיים על שוטרים, אנשי חוק ועובדי ציבור*

 נשאלנו האם במשפט העברי ישנם מקורות התומכים בהחמרת עונשו של מי שמאיים על שוטרים, אנשי חוק ועובדי ציבור.

 

עבירת האיומים המוכרת במשפט הישראלי איננה נזכרת במקורות המשפט העברי הקדומים כעבירה עצמאית ונפרדת.

 

עם זאת, לטעמינו ניתן להסיק כי המשפט העברי נתן דעתו על חשיבות שמירת מעמדם וסמכותם של גורמי אכיפת החוק וממוני הציבור. מגמה זו הביאתו להחמיר בענישת מי אשר מערער על מעמדם של אלה ומבזם. כוונתנו לאיסור קללת שופט ונשיא אשר מקורו בתורה.

 

1. איסור קללת שופט ונשיא

 

עוד במקרא אנו מוצאים איסור לקלל את גורמי אכיפת החוק:

 

אֱלֹוהִים לֹא תְקַלֵּל וְנָשִׂיא בְעַמְּךָ לֹא תָאֹר (שמות, כב, כז)

 

רש"י[1] ביאר את רישת הפסוק ככוללת איסור קללה כלפי האל וכן איסור קללה כלפי השופט:

 

אלוהים לא תקלל - הרי זו אזהרה לברכת השם [=לשון סגי נהור כלפי קללת האל], ואזהרה לקללת דיין[2].

 

לעומתו, תרגום יונתן המיוחס לתקופת הגאונים[3] מבאר את רישת הפסוק כמתייחסת לאיסור קללה רק כלפי השופטים:

 

עמי בני ישׂראל, שופטיכם לא תקללו ונשׂיאים שׁמִתמנים נגידים [מנהיגים] בעמך לא תקללו.[4]

 

הרשב"ם[5] ביאר איסור זה בכותבו:

 

'אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר' - דבר הכתוב בהווה, לפי שהמלכים והדיינין דנין דיני ממונות ונפשות רגילים בני אדם לקללם. וכן הוא אומר 'גם במדעך מלך אל תקלל' (קהלת י, כ), וכן הוא אומר 'כי קללת אלהים תלוי' (דברים כא, כג), כשרואין את האדם תלוי מקללין את הדיינין לכך ציוה לא תלין נבלתו.

 

הרשב"ם ביאר אפוא את הרקע לאיסור התורה שלא לקלל דיינים ומלכים – המכהנים במשרות אלה גוזרים את דינם של האזרחים[6] ומטבע הדברים אלה האחרונים עלולים להיפגע מהחלטתם. בעקבות כך נאסר גינויים של השופטים והמלכים. נמצא כי לשם מניעת הפגיעה במעמדם של הדיינים והמלכים נקבע איסור לקללם.

 

רבנו בחיי[7] אכן ביאר את הקשר הכתובים המלמד על הנסיבות המביאות אדם לקלל שופט ומלך –

 

'אלהים לא תקלל' יזהיר על הדיין שלא יקללנו כשחייבו בדין. ונסמך הדין הזה ל"אם כסף תלוה" [פרשיה קודמת בתורה העוסקת בדיני הלוואות] מפני שלפעמים תבוא הכחשה בין מלוה ולוה ויצטרכו לבא אל השופט שידין ביניהם, ואולי מי שיצא מחוייב בדין יקללנו ולכך יזהיר עליו.

 

'ונשיא בעמך' הוא המלך שהוא הנשיא על העם והזהיר הכתוב שאם יחייבנו המלך בדינו שלא יאור אותו. וכן הזהיר שלמה עליו השלום: 'גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר כי עוף השמים יוליך את הקול' (קהלת י, כ).

 

2.  מי נכלל באיסור

 

במאה החמש עשרה נדרש רבי ישראל איסרליין[8] למעמדו של עובד הציבור וקבע כי: "טובי הקהל כשיושבין לפקח על עסקי רבים ויחידים, במקום בית דין קיימי [קיימים, נחשבים]..."[9].

 

כך שההוראה שאסור לקלל דיין כוללת גם איסור לקלל עובד ציבור.

 

מעבר לכך, הרמב"ן[10] הגיע למסקנה כי הפסוק קובע איסור קללה כלפי כל גורם רשות שהוא: "ואם כן יאמר לא תאור כל נשיא בעם שהוא ראש שררה על כל ישראל".

 

כך פסק גם הרמב"ם:

 

כל המקלל דיין מדייני ישראל עובר בלא תעשה שנאמר 'אלהים לא תקלל', וכן אם קלל הנשיא - אחד ראש סנהדרי גדולה או המלך, הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר 'ונשיא בעמך לא תאור'.[11]

 

הרמב"ם ביאר בספר המצוות את תכליתה של הוראה זו כלהלן –

 

כי עניין לאו זה הוא שמזהיר שלא לקלל כל מי שיש לו ממשלה לצוות והוא במעלה העליונה בין שהייתה מעלה שלטונית או מעלה תוריית והיא הישיבה. וזה הוא המובן מדין מצווה זו. והעובר על לאו זה לוקה[12].

 

עולה כי לפי הרמב"ם ההוראה שבמקרא קובעת שהמקלל כל בעל סמכות שלטונית שהיא עובר עבירה. מסתבר כי לפי הרמב"ם תכליתה של ההוראה המקראית היא ביסוס מעמדם של בעלי הסמכות השלטונית ומניעת ערעור על פעילותם החוקית כממוני ציבור.

 

הרמב"ם מציין שהעונש של מקלל בעל סמכות שלטונית הוא מלקות.

רבי יוסף קארו פסק בשולחן ערוך כי המקלל דיין לוקה פעמיים – פעם אחת כמקלל אחד מישראל[13] ופעם נוספת כמקלל בעל סמכות[14].

 

נציין כי לפי תפיסת המקורות היהודיים השוטרים הם חלק ממערך בית הדין. עוד במקרא נקבע כי: "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך".[15]

בלידשטיין[16] מציין כי: "הרמב"ם עומד שוב ושוב, ובדרכים שונות, על כך שהשוטר כפוף לבית הדין ולקביעותיו. מנקודת מבט ספרותית טהורה, מִשׁרת השוטר משולבת במשנה תורה ובספר המצוות במשבצות השייכות לתפקיד בתי הדין".

נזכיר בהקשר לכך את הלכתו של הרמב"ם:

 

מצות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך שנאמר 'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך', שופטים אלו הדיינים הקבועין בבית דין ובעלי דינין באים לפניהם, שוטרים אלו בעלי מקל ורצועה והם עומדים לפני הדיינין, המסבבין[17] בשווקים וברחובות ועל החנויות לתקן השערים והמדות ולהכות כל מעוות וכל מעשיהם על פי הדיינים וכל שיראו בו עוות דבר מביאין אותו לבית דין ודנין אותו כפי רשעו[18].

 

כך שבהחלט ניתן לכלול באיסור המיוחד של קללת שופט גם את האיסור של קללת שוטר.

 

דוגמא להרחבת הוראת איסור קללת דיין כלפי ממונה ציבור ניתן למצוא בתשובה מהמאה הט"ז בתורכיה. רבי אליהו בן חיים[19] נשאל על אדם אשר סירב להיענות לבקשת ממונה לשלם מס אשר הוטל על הקהילה היהודית מאת השלטונות ואף ביזה את אותו ממונה:

 

מעשה שהיה כך היה: שרבי מרדכי הכהן ממונה הקהל ביקש מרבי שבתי ומאחיו מעות שחייבים לקהל יצ"ו [=ישמרם צורם וקונם] מצד עולי המלכות, ודבר אליו קשות באף ובחימה [רבי מרדכי הממונה דיבר קשות אל רבי שבתי הנישום] על אשר איננו פורע מה שחייב לקהל יצ"ו. ...אז השיב רבי שבתי אני איני חשוד לקחת את דמי הצדקה וליהנות מהם ויש מי שאומר שאמר לו בפירוש אתה חשוד על הצדקה כנזכר[20].

 

בתשובתו קבע רבי אליהו בן חיים שיש חומרה יתירה בפגיעה בממונה מטעם הקהל –

 

שהוא ממונה מן הקהל לפקח בכל עסקי הקהל וקרוב לומר שדינו קרוב לדין הדיין שכתב הריב"ש ז"ל[21] שיש בקללתו לאו נוסף והמקלל אותו חייב מרדות או נדוי[22].

 

3.  סיכום:

 

  1. לדעת רבים, לפי התורה יש אסור מיוחד לקלל שופט ונשיא, נוסף על האיסור לקלל כל אדם.
  2. איסור נוסף זה נועד למנוע ערעור על סמכותם של אלה (הנשיא הוא המלך שיש לו סמכות שיפוט).
  3. שופט במקורות ההלכה כולל גם עובד ציבור.
  4. הרמב"ם הדגיש שהאיסור בתורה מתייחס לכל בעל סמכות שלטונית.
  5. שוטר בתפיסתו של הרמב"ם פועל כחלק ממשימתו של בית הדין. נמצא כי יש לראותו כאחד מבעלי הסמכות השלטונית שיש לבסס את פעילות תפקידו ולמנוע ערעור על מעמדו וסמכותו. 

 

לטעמינו, המקורות מעלים את החשיבות היתירה אשר המשפט העברי העניק לביסוס סמכותם ומעמדם של בעלי סמכות שלטונית בכלל ובעלי סמכות שפיטה בפרט. ביסוס הסמכות נעשה בדרך של קביעת איסור מיוחד לקלל בעלי סמכות אלה תוך שעונש קבוע בצידו.

 

נראה שבהחלט ניתן להסיק כי החמרה בענישת המאיימים על גורמי אכיפת החוק - במערכת משפט המכירה בעבירה זו - תואמת את מגמת המשפט העברי.

 

הערות: *חוות דעת זו נכתבה לבקשתו של עו"ד שילה ענבר, פרקליטות מחוז צפון.

 

 

[1] רש"י, רבי שלמה יצחקי (רבי שלמה בן יצחק), נולד בטרוייש שבצפון צרפת בשנת 1040. למד אצל חכמי עירו ואחר כך בישיבות מגנצא וורמייזא שבאשכנז. נפטר בשנת 1105.

[2] רש"י, שמות כב, כז. בתלמוד נחלקו הדעות בעניין: "דתניא: 'אלהים' - חול, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר: 'אלהים' - קודש" (סנהדרין סו ע"א). התלמוד מסיק שלמעשה לדעת הכול יש ללמוד מהפסוק איסור על מקלל האל ומקלל השופט: "ותניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר: אזהרה למברך את השם מניין - תלמוד לומר 'אלהים לא תקלל'. למאן דאמר אלהים חול - גמר [=למד] קודש מחול, למאן דאמר אלהים קודש - גמרינן [=לומדים] חול מקודש" (שם). פירושו של רש"י צועד בעקבות דברי התלמוד הללו.

[3] תרגום התורה המיוחס לתנא יונתן בן עוזיאל, המכונה גם 'תרגום ירושלמי', הוא תרגום לארמית-יהודית שחובר כנראה בתקופת הגאונים על בסיס תרגום אונקלוס ותרגומים ירושלמיים עתיקים. אכן כך מבאר את הפסוק גם תרגום אונקלוס.

[4] כתר יונתן, שם. האבן עזרא (הפירוש הארוך, שם) סבר אף הוא ש'אלוהים' ברישת הפסוק מתייחס לדיינים תוך שציין כי "הם הכוהנים בני לוי שעימהם התורה". יתכן שבכך ביקש לבאר את ייחוס השם 'אלוהים' לדיינים. נזכיר כי השם 'אלוהים' במובן של דיינים נזכר במקרא לא אחת. כך לדוגמא, מובנה הפשוט של מילה זו בפסוק בפרשת משפטים: "עד האלוהים יבוא דבר שניהם... אשר ירשיעון אלוהים ישלם שנים לרעהו" (שמות, כב, ח)

[5] ר' שמואל היה בנו של ר' מאיר חתנו של רש"י, ואחיו הגדול של רבנו תם. נולד בערך בשנת 1080, ונפטר בערך בשנת 1160. הרשב"ם חי כל חייו בצרפת, למד תורה מפי אביו ומפי חכמים אחרים, ובעיקר אצל רש"י זקנו, שבביתו בטרוייש גדל. הוא למד ממנו תורה ותלמוד, ואף התווכח איתו על פירוש כמה מקומות בתנ"ך.

[6] לפי המשפט העברי הוענקה למלך סמכות שפיטה (בספר משלי (המיוחס לשלמה מלך ישראל) נזכר כי למלך יש סמכות שפיטה: "קֶסֶם עַל שִׂפְתֵי מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט לֹא יִמְעַל פִּיו" (טז, י); "מֶלֶךְ בְּמִשְׁפָּט יַעֲמִיד אָרֶץ וְאִישׁ תְּרוּמוֹת יֶהֶרְסֶנָּה" (כט, ד). בספרות ההלכה ראה לדוגמא, רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש, פרק ב, הלכה ד).

[7] בפירושו על התורה שם. רבי בחיי בן אשר נולד בספרד בשנת 1255 למשפחת הרבנים המפורסמת אבן חלווה (יש להבדיל אותו מרבנו בחיי בן יוסף אבן פקודה בעל 'חובות הלבבות', שקדם לו בכמאתיים שנה). היה תלמידו של הרשב"א בברצלונה. נפטר בסרגוסה שבספרד בשנת 1340.

[8] רבי ישראל בן פתחיה איסרליין, הנקרא בפי הפוסקים מהרא"י, היה מגדולי רבני אשכנז במאה הט"ו. הוא נולד ברגנסבורג בשנת 1390, וישב על כסא הרבנות בוינה-נוישטט, שם נפטר בשנת 1460. הישיבה, אשר הקים שם, נהייתה למרכז התורה, וממנה יצאו רבנים לקהילות אשכנז.

[9] תרומת הדשן, פסקים וכתבים, סימן ריד. בהקשר זה ראה את הנזכר בחוות דעתנו בעניין מרמה והפרת אמונים, עמ'  5-4.

[10] רמב"ן על התורה שם.

[11] רמב"ם, הלכות סנהדרין, פרק כו, הלכה א.

[12] ספר המצוות לרמב"ם, מצות לא תעשה שטז.

[13] האיסור לקלל כל אדם נלמד מהפסוק "לא תקלל חרש" (ויקרא יט, יד). מדרש ההלכה (ספרא קדושים, פרשה י) וכן התלמוד הבבלי (סנהדרין סו ע"א) הסיקו כי אין הוראת הכתוב מתייחסת לחרש דווקא. הרשב"ם (בפירושו על התורה שם) ביאר כי התורה התייחסה לחרש שכן 'בהוה דבר הכתוב' – אנשים מקללים ביתר קלות את אלה שאינם שומעים (ישירות) את קללתם וגם אינם יכולים להגיב לה. הרמב"ן (בפירושו על התורה שם) גרס כי התורה בחרה לנסח את האיסור באופן של קביעת אזהרה למי שמקלל את הנכבדים (אלוהים ונשיא) וכן למי שמקלל את 'האומללים' (כלשונו. היינו החרשים). בכך נקבע האיסור כלפי כל בני האדם תוך הדגשת החומרה שבקללת הנכבדים מחד והאומללים מאידך. נעיר כי עולה שלפי הרמב"ן אין איסור מיוחד לקלל את בעלי הסמכות השלטונית בניגוד לעמדתם של הרמב"ם ורבי יוסף קארו (ראה את הערת השוליים הבאה).

[14] שולחן ערוך, חושן משפט, סימן כז, סעיף א. הסמ"ע (שם ס"ק ה) סבור שזו אינה דעתו של הטור אך כן דעתו של הרמב"ם.

[15] דברים טז, יח.

[16] י' בלידשטיין, "השוטר בהלכות הרמב"ם: תכנים ומקורות", שנתון המשפט העברי יד-טו (תשמ"ח-תשמ"ט), עמ'  93-92.

[17] זהו תפקיד השוטרים וכך מפרש בלידשטיין שם.

[18] רמב"ם, הלכות סנהדרין, פרק א, הלכה א.

[19] רבי אליהו בן חיים נולד באדרינופול, תורכיה דאז, והיה רבה הראשי של קושטא.

[20] שו"ת ראנ"ח סימן קיא.

[21] שו"ת הריב"ש, סימן פ. כנזכר זו דעתם של הרמב"ם והשולחן ערוך (ראה לעיל, הערה 13).

[22] אמנם כיוון שהממונה תקף את הנישום ראשונה הקל רבי אליהו בן חיים עם זה האחרון.