המועד להקמת מצבה על קברו של נפטר ומימונהּ* / ד"ר מיכאל ויגודה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

המועד להקמת מצבה על קברו של נפטר ומימונהּ*

מחבר: ד"ר מיכאל ויגודה

נלקח מאתר משרד המשפטים וברשותם
ירושלים ג' באייר, תשס"ט
27 באפריל, 2009

המועד להקמת מצבה על קברו של נפטר ומימונהּ*

מבוא

הנפטרים הערירים אשר אין להם בישראל קרובי משפחה: הורה, בן, בת או בן זוג, זכאים להקמת מצבה על חשבון המוסד לביטוח לאומי. לפי הנוהל העדכני של המל"ל, המצבה לאותם נפטרים מוקמת בחלוף שלושה חודשים מיום הקבורה[1]. האפוטרופוס הכללי המנהל את רכושם של הנפטרים העריריים מבקש לגבש עמדה בשאלה: האם עליו להמתין עד להקמת המצבה מכספי הביטוח הלאומי, או שמא יש לממן את המצבה מיד מכספי עיזבון הנפטר.

 

לדעתנו, במקרה של נפטר ערירי שהשאיר אחריו עיזבון, יהיה על האפוטרופוס הכללי כמייצג היורשים הפוטנציאליים לממן את הקמת המצבה. הנוהל הראוי הוא אפוא, שהמל"ל ידאג להקמת המצבה בהקדם האפשרי והאפוטרופוס הכללי יממן או יחזיר למלל"ל את הוצאותיו מכספי העיזבון (או כל נוהל אחר בין הגופים, ובלבד שלא תידחה הקמת המצבה מעבר לשלושים יום מיום הקבורה – אלא אם כן הדבר נדרש לכבודו של המת - כנהוג לגבי שאר הנקברים בארץ).

 

להלן נפרט את המקורות עליהם אנחנו מבססים מסקנה זו.

 

      א. מצוות קבורה מן התורה אינה כוללת הקמת מצבה

ראשית יש להבהיר, שמעיון בגדרי מצוות הקבורה במשפט העברי עולה, כי הקמת המצבה אינה חלק מחובת הקבורה. הוספת מבנה האבן שעל גבי הקבר עם הכתובת שעליו, נעשית לאחר שהסתיימה מצוות הקבורה.

 

החיוב מהתורה לקבור את המת נלמד מן הכתוב הדן במי שנתחייב מיתת בית-דין: "לֹא תָלִין נִבְלָתוֹ עַל הָעֵץ, כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא, כִּי קִלְלַת אֱ-לֹהִים תָּלוּי" (דברים כא, כג). הכתוב קובע כי לאחר שהנידון למוות הוצא להורג, חובה לקברו.

 

חיוב הקבורה מהתורה מורכב משתי מצוות, מצוות לא תעשה של "לא תלין נבלתו" ומצוות עשה של "קבור תקברנו". התלמוד[2] רואה בפסוק זה מקור לחובה לקבור כל אדם ולא רק הרוגי בית-דין:

 

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: רמז לקבורה מן התורה מניין? תלמוד לומר "כי קבור תקברנו", מכאן רמז לקבורה מן התורה[3].

 

בדרך זו ניסח הרמב"ם את הדברים בספר המצוות[4]:

 

ולשון ספרי, "כי קבור תקברנו" מצות עשה, והוא הדין בשאר המתים, כלומר, שייקבר כל מת מישראל ביום מותו. ולכן ייקרא המת שאין מי שיתעסק בקבורתו "מת מצוה", כלומר, המת שמצוה על כל אדם לקברו, לאמרו יתעלה "קבור תקברנו".

 

מצוות קבורת המת היא קוגנטית ואינה ניתנת להתניה או למחילה מצד המת, כלשון הרמב"ם: "אם צוה שלא יקבר אין שומעין לו, שהקבורה מצוה שנאמר 'כי קבור תקברנו'"[5].

 

על מי מוטלת חובת הקבורה? חובת הקבורה מוטלת בראש ובראשונה על קרובי הנפטר[6], ואם אין לו קרובים ואין מי שיתעסק בקבורתו הרי שהחובה מוטלת על הציבור[7].

 

ומהי קבורה? מהמקרא עולה כי הקבורה היא הטמנתו של המת באדמה, כפי שמצווה יעקב אבינו את בנו יוסף: "בְּקִבְרִי אֲשֶׁר כָּרִיתִי לִי בְּאֶרֶץ כְּנַעַן שָׁמָּה תִּקְבְּרֵנִי" (בראשית נ, ה). כך מגדיר רבי יעקב בעל הטורים את חיוב הקבורה מהתורה[8]:

 

פירוש שצריך לקוברו בקרקע ולא יתננו בארון ויניחנו כך... לפיכך הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע עובר משום שמלין המת, אלא צריך לקוברו בקרקע ואם עשה לו ארון וקברו בקרקע אינו עובר עליו ומכל מקום יפה לקוברו בארץ דקבורת ארץ ממש מצוה[9].

 

מדברים אלה עולה, כי ברגע שמסתיים מעשה הטמנתו של המת בקרקע וכיסויו בעפר הארץ, נשלמת חובת הקבורה מהתורה[10]. ברור אם כן, כי עשיית המצבה אינה בכלל חובת הקבורה. יש שאף הוסיפו, כי המצבה אינה חלק מהקבר עצמו, אלא רק תוספות חיצונית לו[11].

 

      ב. מקורה הנורמטיבי של הקמת מצבה למת

הקמת מצבה אינה מצווה מן התורה[12]. היא אף לא תקנת חכמים ואינה אלא מנהג[13]. אמנם זהו מנהג עתיק יומין, והוא מוזכר כבר במקרא: "וַיַּצֵּב יַעֲקֹב מַצֵּבָה עַל קְבֻרָתָהּ הִוא מַצֶּבֶת קְבֻרַת רָחֵל עַד הַיּוֹם" (בראשית לה, כ)[14].

 

מנהג זה בא ככל הנראה לשרת מטרות אחדות: זכר המת, כבוד המת ותועלת לנפשו[15].

 

      ג. מועד הקמת מצבה

לגבי מועד הקמת המצבה, קיימים מנהגים שונים:

א. יש שנהגו להקים את המצבה מיד לאחר "השבעה"[16].

ב. יש שנהגו להקימה עד ליום השלושים לקבורה[17].

ג. ויש שנהגו להקימה אחר י"ב חודש מהקבורה[18].

כיום נראה, שהמנהג המקובל ברוב הקהילות הוא להקים את המצבה עד השלושים[19].

 

      ד. על מי מוטלת חובת הקמת מצבה?

          1) הקרובים

אמנם הקמת מצבה על קברו של המת אינה חלק מחיוב הקבורה, אך יחד עם זאת היא נחשבת כחלק מ"צרכי הקבורה"[20] המוטלים בראש ובראשונה על בני משפחתו של הנפטר, אף אם לא הותיר להם ירושה[21]. אם הותיר להם ירושה ניתן לאכוף עליהם את קיום חובתם מכספי העיזבון וזאת אף אם הנפטר ציווה עליהם שלא לעשות כן, כפי שפוסק  השולחן ערוך[22]:

 

האומר: אל תקברוהו מנכסיו [כלומר, אל תקברוני מנכסיי], אין שומעין לו, אלא מוציאין מיורשיו כל צרכי קבורתו בעל כרחו, וכן כל מה שרגילין לעשות לבני משפחתו, ואפילו האבן שנותנין על הקבר; והוא שירשו ממון מאביהם.

          2) הציבור

כאמור לעיל, כשהמת הוא ערירי, שלא ידועים לו יורשים, ואין מי שיקים לו מצבה, עוברת חובת הקמת המצבה אל הציבור[23]. נכון עשתה אפוא המדינה, כאשר קבעה שהביטוח הלאומי, כנציג הציבור, יממן הקמת מצבה לנפטר בודד שאין לו בישראל קרובי משפחה (הורה, בן, בת או בן זוג, אם כי ראוי היה לכלול ברשימה זו את אחי הנפטר ואף כל מי שיורש אותו[24]). אולם אין הצדקה שהמדינה תשתהה בקיום חובה זו ועליה להקים את המצבה בהקדם האפשרי[25]. יש אפוא לברך על מגמת קיצור התקופה לשלושה חודשים, אך יש לבחון אם אין אפשרות לקצר תקופה זו עוד יותר.

 

אמנם, אם השאיר הנפטר עיזבון, הציבור אינו חייב לממן את המצבה מהקופה הציבורית, כפי שעולה מדברי רב שבתי כהן (ליטא, המאה הי"ז) בעניין נפטר שצווה שלא לקברו מהכספים שהוריש: "דלאו כל כמיניה [=אינו יכול] להעשיר בניו ולהטיל עצמו על הצבור"[26]. משום כך, אף אם חוששים שמא יימצאו לו יורשים, והאפוטרופוס הכללי מחזיק בכספים בשמם, חובה על האפוטרופוס הכללי כנציג אותם יורשם, לממן את המצבה מתוך כספי העיזבון שבניהולו. וגם אם תעבור תקופה של חמש-עשרה שנה ולא יימצאו יורשים או בעלי זכויות אחרות בנכס, הרי ממלא על פי החוק[27] יועברו כספים אלה אל קופת המדינה.

 

לפיכך, מחד גיסא, הנוהל של האפוטרופוס הכללי לדחות את הקמת המצבה כדי שזו תמומן על ידי המל"ל, הוא נוהל פסול. ומאידך גיסא, דחיית הקמת המצבה על ידי המל"ל, גם הוא פסול; על המל"ל להקדים ככל הניתן את הקמת המצבה (אלא אם כן מבקשים לדחות את הקמתה מפאת כבודו של הנפטר, כגון כדי לאפשר לקרובים מחו"ל לעשות זאת במועד מאוחר יותר), ובאם יתברר שהנפטר הותיר עיזבון יוכל המל"ל להיפרע ממנו[28].

 

      ה. סיכום

הקמת מצבה על קבורתו של נפטר אינה חלק ממצות הקבורה שמן התורה, אלא רק "מנהג" כחלק מ"צורכי הקבורה". מנהג זה מוטל בראש ובראשונה על קרובי הנפטר. אם הנפטר לא הותיר אחריו קרובים, הקמת המצבה מוטלת על המדינה. אם הותיר הנפטר עיזבון, על האפוטרופוס הכללי לממן את הקמת המצבה מכספי העיזבון, ואל לו להטיל את המימון על המוסד לביטוח הלאומי. אם לא ידוע על עיזבון, מותר אמנם למדינה להשהות את הקמת המצבה עד שתוודא שאין לנפטר קרובים, אך אין להשתהות מעבר לכך. אם יימצא לאחר מכן כי יש לנפטר עיזבון, יוחזרו הוצאות המצבה למדינה מכספי העיזבון.

 

מן הראוי אפוא שהמוסד לביטוח הלאומי והאפוטרופוס הכללי, בתיאום ביניהם, יתקנו את הנהלים שלהם בנושא הקמת מצבות לאנשים ערירים, ברוח עקרונות אלה.

 

הערות:


* חוות דעת זו נכתבה לבקשתה של עו"ד מירית פולוס, מהאפוטרופוס הכללי. תודתי נתונה לרב רפאל רכס, המתמחה במחלקתי, על הסיוע שלו בכתיבת חוות דעת זו.

 

[1] וזאת על פי הסכם שנחתם בין המל"ל ובין ממשלת ישראל החשב הכללי, ראה: הסכם בדבר מימון הקמת מצבות לנפטרים גלמודים, י"פ 4570, י"ז באלול התשנ"ז, 19.9.1997; י"פ 4236, כ"ז באב התשנ"ד, 4.8.1994. לאחרונה קוצרה תקופת ההמתנה משנה לשלושה חודשים, לתקופת ניסיון עד 1.11.2010, ומתאריך זה אמורה תקופת ההמתנה להתארך ל-6 חדשים. ראה י"פ 5861, א' בחשוון התשס"ט, 30.10.2008.

[2] סנהדרין מו ע"ב.

[3] אף שהתלמוד השתמש בביטוי "רמז מן התרה מנין", אין להסיק מכך שמדובר באסמכתא בלבד, אלא זוהי מצווה מן התורה, וראה: לחם משנה, על הרמב"ם, הלכות אבל, פרק יב, הלכה א; שדה חמד, כללים, מערכת ק, אות לט; גשר החיים, חלק ב, עמ' קי. וכן ראה בספר המפתח לרמב"ם מהדורת פרנקל, הלכות אבל, שם, ד"ה בכמה, במקורות שהובאו לכך שלשון "רמז" הוא דבר תורה גמור. וראה גם א' שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית, ירושלים תשס"ו, כרך ה, עמ' 601-599, המציין דעות לפיהן חיוב הקבורה אינו אלא בגדר מנהג ומדרבנן.

[4] ספר המצוות לרמב"ם, מצות עשה רלא.

[5] רמב"ם, הלכות אבל, פרק יב, הלכה א. ראה גם: ספר החינוך, מצווה תקלז; ספר המצוות לרמב"ם, שם. וראה מ' ויגודה, "לשרפת גופות בהלכה ובמשפט", פרשת השבוע, אמור, תשס"ו, גליון מס' 250.

[6] הדבר בא לידי ביטוי בפטור שניתן לקרוב שמתו מוטל לפניו, שאינו חייב בקריאת שמע ובתפילה, לפי שהוא טרוד בצרכי הקבורה, המוטלים בראש ובראשונה עליו. ראה: משנה, ברכות ג, א; שולחן ערוך, אורח חיים, סימן עא, סעיף א. בים של שלמה, כתובות, פרק ד, סימן יח, ד"ה ומצאתי, כתב: "מאחר שקבורה מן התורה, שנאמר קבור תקברנו, אם כן הקרוב אליו בירושה ויורש ממנו מחויב לקוברו". וראה להלן, הערה 21.

[7] ראה שו"ת חוות יאיר, סימן קלט. הרב טיקוצ'ינסקי בספרו גשר החיים, שם, עמ' קיב-קטז, מציע כי מצוות הקבורה מחולקת לשלוש חובות, שכל אחת מהן פונה אל קבוצת יעד אחרת: א. חובה החלה על שבעת קרובי הנפטר החייבים גם באבלות עליו, ומטילה עליהם אחריות אישית לקבורתו. חובה זו נלמדת מההיתר המיוחד שניתן לכהן להיטמא כדי לטפל בקבורת קרוביו (ויקרא, כא, א-ד); ב. חובה המוטלת על כלל ישראל, הנלמדת מהכתוב "קבור תקברנו". הראשונים שאמורים ליטול על עצמם חובה זו הם קרובי הנפטר, ואם אלה לא נטלוה, הרי היא מוטלת על הציבור. זאת, באמצעות בית-הדין המייצג את הציבור (כיום אנשי ה"חברא קדישא" נושאים בנטל זה, גם בשם כלל הציבור וגם בשם קרובי הנפטר). במקרה שאין מי שיטפל במת זה, לא מהקרובים ולא משאר נציגי הציבור, והוא המכונה "מת מצווה", מצווה מוטלת באופן פרטי על כל מי שמזדמן למקום. ג. מצווה וולונטרית מדברי חכמים הפונה לכל אחד באופן סתמי, לגמול חסדים עם המת, ולסייע "ולהתעסק בכל צרכי הקבורה" וההלוויה שלו (רמב"ם, הלכות אבל, פרק יד, הלכה א).

[8] טור, יורה דעה, סימן שסב.

[9] ההעדפה של הקבורה בלא שדבר יפריד בין המת לגוף הקרקע, נלמדה מן הפסוק בבראשית ג, יט: "כי עפר אתה ואל עפר תשוב". ראה: שבת קנב ע"ב; ש"ך, יורה דעה, סימן שעג, ס"ק יא.

[10] שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שעה, סעיף א: "מאימתי חל האבילות, משנקבר ונגמר סתימת הקבר בעפר, מיד מתחיל האבילות".

[11] כפי שמביא הטור, יורה דעה, סימן שסד, בשם אביו הרא"ש: "וא"א [=ואדוני אבי] הרא"ש ז"ל לא היה אוסר לישב על האבן [=המצבה], שאינו נחשב מן הקבר אלא ציון שנותנים עליו אחר כך". וראה גם שו"ת הרשב"א, חלק א, סימן רצו: "מסתברא שהוא מותר [לשבת על גבי המצבה], לפי שאין מציבין אותן מצבות עכשיו אלא לכבוד בעלמא, ומה שנוהגין עכשיו הכל לישב עליהן מוכיח על כן". ועוד ראה שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שסד: "ויש אוסרין עוד לישב על האבן שנותנין על הקבר למצבה, ויש חולקים ומתירים" (ועל-פי כללי הפסיקה בשולחן ערוך, ההלכה היא כ"יש אומרים בתרא" שהיא הדעה השניה, ראה: שו"ת עבודת הגרשוני, סימן קיד; ברכי יוסף, אורח חיים, סוף סימן נח, וסימן תרפז, ס"ק א; שו"ת גנת ורדים, חושן משפט, כלל ה, סימן יא; שולחן גבוה, כללים, סימן יז; ועוד). וראה גשר החיים, חלק א, סימן כז, סעיף ג.

[12] נימוק נוסף שניתן להקמת מצבה הוא, כדי לציין את מקום קבורת המת על מנת שהכהנים המצווים להישמר מטומאת מת ייזהרו ממקום הטומאה. מן המקורות התלמודיים עולה לכאורה שמדובר בחיוב מדאורייתא (ראה: בבלי, מועד קטן ה ע"א; ירושלמי, שקלים, פרק ה, הלכה א (דף נו ע"א). וראה: רש"י, שם, ד"ה גמירי; תוספות, שם, ד"ה הא). אולם לדעת חלק מהמפרשים הצבת ציון זה אינה אלא תקנת חכמים (ראה תוספות, בבא בתרא קמז ע"א, ד"ה מנין). אולם כיום, כאשר הנפטרים נקברים בבתי קברות מוסדרים ומגודרים, די בסימונו של בית הקברות ואין צורך בהקמת מצבה ספציפית על קברו של כל מת. ראה רמב"ם, הלכות אבל, פרק ד, הלכה ד.

[13] את העובדה שמקורו הנורמטיבי של חיוב הקמת המצבה אינו אלא "מנהג", ניתן ללמוד מניסוחם של הפוסקים. הרא"ש בפסקיו על מסכת סנהדרין, פרק ו, סימן ב, כותב: "וכל מה שרגילין לעשות למת בן גילו [=שנפטר בגיל זה ובמעמד זה] לפי משפחתו, מוציאין מן היורשים כל צרכי הקבר, ואבן גולל למצבה". וכן בשו"ת הרא"ש, כלל יג, סימן יט: "ומה ששאלת, על האבן שנותנין על הקבר... כל מה שנוהגים בו בני משפחתו הוא צורך הקבורה". בדרך זו כותב גם השולחן ערוך, יורה דעה, סימן שמח, סעיף ב, כשפוסק שיש לכפות את היורשים להוציא מכספי הירושה את "כל צרכי קבורתו [של המת] בעל כרחו, וכן כל מה שרגילין לעשות לבני משפחתו, ואפילו האבן שנותנין על הקבר".

[14] וראה שו"ת מהר"ם שיק, יורה דעה, סימן קעא: "והנה הקמת מצבה למת הוא מנהג שנהגו בני ישראל מימות עולם, ומפורש בקרא דיעקב אבנו".

[15] ראה: פרישה, יורה דעה, סימן שסד, ס"ק ו, דברי המגיה שם: "...כמו שאנו מעמידים על הקבר מצבה של אבן או של עץ ומציינין עליו שם הנקבר להיות לזכרון מי שקבור שם". גשר החיים, חלק ב, פרק כד, סעיף ג, מוסיף את הטעמים של בניית ה"מצבה על הקבר לסגולת הנפש" וכן "מה שבונים בנ"א [=בני אדם] לכבודו ולזכרו של המנוח שישאר שמו לזכרון בין החיים". וראה: שער המצוות (לרב חיים ויטאל), פרשת ויחי; שו"ת לבושי יום טוב, חלק א, סימן לט, עמ' קסז-קסח. וראה עוד טעמי המנהגים, מהד' אשכול, ירושלים תשי"ז, עמ' תעו-תעז, בקונטרס אחרון, שהביא מהספר עיקרי הד"ט ומעבר יבוק, בשם חכמי הקבלה על החשיבות לחיים ולמתים בבניית המצבות על קברי המתים.

[16] הובא על פי קבלת האר"י ז"ל, ספר שער המצוות, שם. וראה עוד: פלא יועץ, ערך קבורה; שו"ת מנחת אלעזר, חלק ג, סימן לז; שו"ת מנחת יצחק, חלק ד, סימן קז (המציין שכך נהג מהרש"ם); שו"ת לבושי יום טוב, שם, עמ' קע ("דנכון להעמיד מצבה במוקדם האפשרי").

[17] ראה: פני ברוך, סימן לו, סעיף ב (בשם אבן יעקב, סימן מו). גשר החיים, חלק א, פרק כח, ב, כתב שיש שנהגו להציב את המצבה אחר השלושים יום. וכן בילקוט יוסף, יורה דעה, חלק ז, אבלות, סימן ז, סעיף ו, הערה ו.

[18] ראה: בית לחם יהודה, שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שעו, סעיף ד ("כתב לחם הפנים בשם מענה לשון [=ספר מנהגים] המנהג פשוט ברוב המקומות שאין עומדין מצבה אלא לאחר י"ב חדשים"); אליה רבה, סימן רכב. רבי עקיבא איגר בחידושיו על השולחן ערוך שם, הביא טעם לזמן זה של הצבת המצבה: "המנהג שאין מעמידין מצבה עד אחר יב"ח [=י"ב חדש] משום דהמצבה נראה לחשיבות וביב"ח [=ובי"ב חדש] שלו יש לו צער, א"נ [=אי נמי, עוד יש לומר] דהטעם דהמצבה, שלא ישכח אותו מלב והמת אינו נשכח עד אחר יב"ח".

[19] גשר החיים, כתב שכן המנהג בירושלים, שם, שם, א-ב: "נוהגים פעיה"ק [=פה עיר הקדש] להניח את מצבת האבן אחר ז', והחקיקה [=חקיקת הכיתוב שעל גבי המצבה] נוהגין לעשות אחר שלשים"; פני ברוך, שם.

[20] שו"ת הרא"ש, כלל יג, סימן יט ("האבן מצרכי הקבורה היא, וכל מה שנוהגים בו בני משפחתו הוא צורך הקבורה"); ש"ך, יורה דעה, סימן שעה, ס"ק יב ("הגדול [=גדול הבית שהלך] לבית הקברות להתעסק בצרכי המת לעשות לו מצבה"); שו"ת מהרשד"ם, חושן משפט, סימן רג ("צרכי הקבורה רצוני [לומר]: תכריכין ארון ומצבה"); פלא יועץ (לעיל, הערה 16).

[21] ראה לעיל, הערה 6. וראה שו"ת חוות יאיר, סימן קלט: "בנו או היורשו אפילו אין לו דבר [=אפילו לא ירש ממנו דבר] רק ראוי ליורשו, עליו מוטל". וראה פני ברוך, סימן לו, סעיף א: "חיוב הקמת המצב חל על בני המשפחה שהוא מצרכי הקבורה ובכלל מכבדו במותו". חובת הקמת המצבה היא גם חלק מחובות הבעל בקבורת אשתו, ראה שו"ת הרשב"א, חלק ז, סימן נז.

[22] שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שמח, סעיף ב; וכן בשולחן ערוך, חושן משפט, סימן רנג, סעיפים ל-לא.

[23] רמב"ם, הלכות אבל, פרק יד, הלכה י: "מת אחד בעיר, כל בני העיר אסורין בעשיית מלאכה עד שיקברוהו, ואם יש לו מי שיתעסק בצרכיו מותרין"; שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שמג סעיף א. וכפי שמנסח זאת הרב יאיר בכרך, שו"ת חוות יאיר, שם: "ואם אין לו גואל בעל יכולת, מוטל על כל בני ישראל ובפרט הסמוכים והעשירים לפי היכולת, גם קרוב קרוב קודם [=הקרוב יותר לאותו נפטר קודם בחיוב לקוברו]".

[24] וראה בעניין זה דבריו של ים של שלמה (לעיל, הערה 6), ד"ה אמר רב: "אם נתן [הנפטר] כל אשר לו לאחד [גם אם אינו קרובו], בהאי גוונא [=במקרה כזה] אותו המקבל מתנה חייב בקבורתו, מאחר שהמתנה אינו חלה אלא עד לאחר מיתה, ואם כן, מיד לאחר מיתה חל על נכסיו חיוב קבורה מן התורה, ואין כח במתנה לבא ולבטלה".

[25] וראה להלן, הערה 28.

[26] ש"ך, יורה דעה, סימן שמח, ס"ק ג.

[27] סעיף 15 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978.

[28] אמנם ראינו שישנם מנהגים שלפיהם מקימים את המצבה לאחר י"ב חדש, אולם כאמור, המנהג המקובל כיום הוא שהמצבה תושלם לקראת יום השלושים לקבורה. אילו אכן היה נימוק סביר לכך, ייתכן שהיה מקום לשקול את האפשרות להמתין י"ב חדש להקמת המצבה, כפי שעולה מדברי הרב יצחק וייס, בשו"ת מנחת יצחק, חלק ד, סימן קז: "והרי מצאנו בזה שלשה מנהגים, מקובלים מצדיקי הדור, ונהרא ונהרא ופשטא, אבל אין לדחות בלתי טעם, רק בשביל זמן הנאותה להם". הרי שאם היה טעם הגון לכך, כמו חסכון כספי הציבור, ניתן היה לדחות את הקמת המצבה, אולם כפי שראינו, אין צורך בכך להגנת הקופה הציבורית, שכן אם יימצאו קרובים או יורשים ניתן יהיה להיפרע מהם, ואם לאו אין הצדקה לפגוע בכבוד הראוי למת, בהמתנה לנדבת לבו של אדם פרטי שאינו לא קרוב ולא יורש.