החיובים הממוניים של סב לנכדיו וניניו / הרב שניאור זלמן פרדס
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

החיובים הממוניים של סב לנכדיו וניניו

מחבר: הרב שניאור זלמן פרדס

דיין בבית הדין נתניה
תוכן המאמר:
א. המקרה
ב. מזונות נכדים מדין צדקה
ג. חובת האב והסב בתלמוד תורה של הבן והנכד
(א) סוגית הגמרא
(ב) חובת האב בשכר לימוד, מהתורה או מדרבנן
(ג) השיטה המסופקת בענין שכר לימוד לנכד
(ד) השיטות שסב חייב לשכור מלמד לנכדו
(ה) השיטות בחיוב הסב בנינו, בן נכדו
(ו) השיטות שאין חיוב על הסב לממן שכר לימוד לנכדו
(ז) השיטה המחלקת בין אם האב קיים או לא
(ח) שיטת הגר"ז
(ט) החיוב האידנא ללמד בשכר משנה וגמרא
(י) דין תפיסה במחלוקת הפוסקים
(יא) חיוב מזונות ושאר הוצאות מדין תלמוד תורה
(יב) חיוב מזונות והוצאות בלימודים כלליים
(יג) מסקנת הדינים, השיטות וההלכה למעשה
ד. נספח
(א) הגדרים בחיוב אב לבנו ורב לתלמידו
(ב) הוכחות האחרונים מתוך סוגיית הגמרא שסב חייב בשכר הלימוד לנכדו.
(ג) ביאור הסוגיא וספק הגמ' לשתי הדעות - דעת האחרונים ודעת הכס"מ (לדעות שמסתפק בדין).


החיובים הממוניים של סב לנכדיו וניניו