ץראה תבשו תישארב תבשביבח יעיבשה

:ראשה ןיב ,םש םיריכזמו ".ןיביבח-ןיעיבשה לכ" :רמאנ (א"י ,ט"כ ארקיו) הבר שרדמב
".התשטנו הנטמשת תיעיבשהו" :רמאנש .ביבח יעיבש - םינשב ...
".יעיבשה םוי תא םיקולא ךרביו" :רמאנש .ביבח יעיבש - םימיב ...

ןיב הביבחה איה ,תיעיבשה הנשה ,הטימשהו ,םימיה ןיב ביבחה אוה ,תבש ,יעיבשה םויה
.םינשה
.ןתוביבחב וזל וז אופא תומוד הטימשו תבש
?"ץראה תבש" ,הטימשל ,"תישארב תבש" ,תבשה המוד דוע המב
תיעיבשב רמאנ ךכ ,'הל תבש "תישארב תבש" רמאנש םשכ :" 'הל תבש"
." 'הל תבש"
('ז ,ה"כ "רהב" ארקיו ,ארפס)

הדובע

הרותה יקוספב ןכו ,ליעל ואבוהש ,הטימשה ןיינעב הרותה יקוספב ןייע
.ו"ט-ב"י ,'ה םירבד ;א"י-'ח ,'כ תומש :תבשה ןיינעב
."ץראה תבש" ןיבל "תישארב תבש" ןיב םיליבקמ םיעטק אצמ
המישרה תא חותפל לכות .הלבטב תוליבקמה תא תרבחמב םושר
.ליעל ואבוהש ,ארפסה ירבדב הלבטב

(הטימש) ץראה תבש
(תבש םוי) תישארב תבש
- -
- -
- -


הטימשה תווצמ םעט

םג הלוע "ץראה תבש"ל "תישארב תבש" ןיבש רשקהמו ןוימדה ןמ
תבש" ,תבשה םוי לע .הטימשה תווצמ לש םינושה םימעטהמ דחא
איה תבשה .(א"ל תומש) "םלועל איה תוא" :הרותב רמאנ ,"תישארב
?תבשה םוי דיעמ המ לע ?המל תוא .ןמיסו תוא
,א"ל) תומש רפסב תבשה יקוספב אצמת וז הלאשל הבושתה תא
.(ז"י-ג"י

- יעיבשה םויב תבוש ,הדובע ימי תשש ירחא ,עובש ידמ ידוהיה רשאכ
םויבו ,ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ" זירכמ אוה
ארוב אוה 'ה יכ ,ריכזמו זירכמ אוה .(םש) "שפנייו תבש יעיבשה
.הטימשב ,םינש עבש ידמ ץראה ,לוכיבכ ,הזירכמ המוד הזרכה .םלועה
:"לאנברבא"ה ןושלבו

דיעת - תרבדמ יתלב התויה םע...ץראה וליאכו
.םהיתותבשב ילארשיה םעה דיעיש המ
(א"י ,'ה "תובא תלחנ" ,לאנברבא)

?ויתותבשב ילארשיה םעה דיעמ המ לע
.הטימשה תווצממ םג הלוע םלועה ארוב אוה 'הש תודעה
:דומלתה ירבדכ

:לארשיל ה"בקה רמא
,עבש (תנשב) וטימשהו שש וערז
.איה ילש ץראהש ועדתש ידכ
(א"ע ,ט"ל "ןירדהנס" ,ארמג)

ץראהש ועדתש ידכ" ,הטימשה תווצמ לש הימעטמ דחא דוע ונל ירה
."איה ילש
.'ה לש איה ץראהש הרכהל תמרות הטימשה תווצמ דציכ רבסה
.ךתרבחמבש הווצמה ימעט תמישרל יחכונה הווצמה םעט תא ףסוה