הטימש תווצמל לארשי ץרא תולובג

ץיבומוד םרימע


היתולובגב לארשי ץרא תשודק
הז קוספ .(ב:הכ ארקיו) "'הל תבש ץראה התבשו ,םכל ןתונ ינא רשא ץראה לא ואובת יכ"
םכותבש לארשי ץרא תולובג םה המ ךא .לארשי ץראב קר איה הטימשה תבוח יכ ,דמלמ
תולובג :עבשה תנשל םיבייחמכ ועבקנו ושדקתנ ץראה לש תולובג וליא ,תיעיבשב םיבייח
תולובג ,עשוהי שבכש ץראה תולובג ,(ד"ל רבדמב) "יעסמ" תשרפב םיטרופמה החטבהה
?לארשי תנידמ לובג ילוא וא ,ארזע ימיב ידוהיה בושיה

היינש השודקו הנושאר השודק
:ץראל תולובג ועבקנו לארשי ץרא השדקתנ םיימעפ
ושדיק ,םיטבשל התוא וקליחו ,לארשי ץרא תא ושבכ םירצמ ילועו עשוהישכ הנושארה םעפב
.הנושאר השודקב ץראה תא
ידי לע שדקמה ןברוחל דע ,םיכלמהו םיטפושה ,עשוהי ימי לכ הכשמנ הנושארה ץראה תשודק
.הנושארה ץראה תשודק הלטב ,ץראה תא רצאנדכובנ שבכ רשאכ .לבב ךלמ ,רצאנדכובנ
.התשודק הלטבתנ (רצאנדכובנ ידי לע) שוביכבו ,ץראה השדקתנ (עשוהי ידי לע) שוביכב
.ןונ ןב עשוהי ימיב םירצמ ילוע ובשייתה םהב םיחטשה םה םירצמ ילוע לש ץראה תולובג

ץראל לארשי ובששכ .ארזע םשארבו ,לבב ילוע ידי לע לארשי ץרא השדקתנ היינשה םעפב
,סרפ ךלמ ,שרוכ הז היה .ץראה לע ןוטלשה תאו הקזחה תא ולביק ,לבב תולג תונש 70 רחא
תא ושדיק ,שרוכ לש ורושיאב ץראב וקיזחהש ,לבב ילוע .לארשי ץראב קיזחהל םהל השרהש
.ארזע ימיב לבב ילוע ובשי םהב םיחטשה תא וללכ לבב ילוע תולובג .היינשה השודקב ץראה
הפקת איהו ,הלטב אל ,לבב ילועו ארזע ימימ ץראה לש היינשה השודקה ,םיקסופה בור תעדל
ץראה תשודק תא םיעבוקה תולובגה םה לבב ילוע ידי לע ועבקנש תולובגה ןכלו .ונימיב םג
.םויה

,םירצמ ילועו עשוהי תפוקתב ץראה תולובג - תחאה :ץראה תולובג לש תופמ יתש ךינפל
.לבב ילוע לש ץראה תולובג - היינשהו

קדושה ראשונה
"םירצמ ילוע תשודק" = "עשוהי תשודק" = הנושאר השודק תולובג

קדושה שנייה
"לבב ילוע תשודק" - "ארזע תשודק" = היינש השודק תולובג


:ו קרפ תיעיבש תכסמב הנשמה לע ססובמ הלא תופמ ינפל ץראה לש ינופצה לובגה
:תיעיבשל תוצרא שולש
,ביזכ דעו לארשי ץראמ ,לבב ילוע וקיזחהש לכ
.דבענ אלו לכאנ אל
דבענ אל לבא לכאנ ,הנמא דעו רהנה דעו ביזכמ ,םירצמ ילוע וקיזחהש לכ
(א,ו תיעיבש הנשמ) .דבענו לכאנ - םינפלו הנמאמו רהנה ןמ

תולאש
חנה .לבב ילוע ימיבו עשוהי ימיב ץראה תולובג :תופמה יתש תא ףוקש ריינ לע קתעה .1
ילוע ימיב ,רתוי לודג חטש לארשי ץרא תולובג וללכ יתמ קודבו ,וז יבג לע וז ןתוא
?לבב ילוע ימיב וא םירצמ

ןמס ?םש ובשי םיטבש וליא ?יחרזמה ןדריה רבעמ םיקלח ץראה תולובגב וללכנ יתמ .2
.םוקמ לכב ובשיש םיטבשה תומש תא םושרו ,יחרזמה ןדריה רבע תא ךדיבש תופמב

?לבב ילוע הפוקתבו עשוהי ימיב ההז לובגה וק היה ןכיה .3

הלח םאה ?לבב ילוע תולובגב ללכנ בושייה םאה .רג התא וב בושייה תא תופמב ןמס .4
?הטימשה תווצמ תא םויכ וב םייקל שי םאה ?היינש השודק וב


תיעיבשל תוצרא שולש
תא תראתמ ,(תוצרא=) םירוזא השולשל לארשי ץרא תא תקלחמ תיעיבש תכסמב הנשמה
לובגה רואיתב תזכרתמ הנשמה .תיעיבש ןיינעל םהיניבש םילדבהה תא תנייצמו םהיתולובג
.לארשי ץרא לש ינופצה

לבב ילוע וקיזחהש .א
,לבב ילוע וקיזחהש לכ
,ביזכ דעו לארשי ץראמ
.דבענ אלו ,לכאנ אל
רוסיא ללגב ,הטימשה תנשב חומצל וליחתהש םיניערג וא תוקרי לוכאל רוסא - "לכאנ אל"
.ןיחיפס
.הטימש תווצמ ללגב המדאה תא דבעל רוסא - "דבענ אל"


תולאש
.ינופצה לובגה תא םודאב ןמסו ,לבב ילוע תפמ לא רוזח .5

,ןופצב בושי אוה ביזכ .(ביזכא=) "ביזכ דע לארשי ץראמ" הנשמה ירבד יפ לע עבקנ הז לובג
םיקסופה בור .לבב ילוע ידי לע היינש השודקב שדקתנש חטשה והז .ביזכ לחנ רבוע ול ךומסו
.םויה דע ףקותב וז השודק יכ ,םירובס

תולאש
דע לארשי ץראמ" ,וז ץראבש תודשה יחיפסמ תיעיבשב לוכאל רתומ היהי םאה .6
?וז ץראב תודשה תא דבעל רתומ היהי םאה ?"ביזכ

םירצמ ילוע וקיזחהש לכ .ב
הנמא דעו רהנה דעו ביזכמ
('א ,'י תיעיבש ,הנשמ) .דבענ אל לבא ,לכאנ
תשודקל םירצמ ילוע תשודק) ,היינשל הנושאר השודק ןיבש לדבהב תקסוע הנשמה יכ רוכז
.לארשי ץרא לש ינופצה לובגב ,(לבב ילוע

תולאש
תפמ יבג לע םירצמ ילוע לש תולובגה תפמ תא חנה .תקתעהש תופמה יתש לא רוזח .7
לבב ילוע תולובג לע םירתי םהש ,םירצמ ילוע תולובג תא קורי עבצב ןמס .לבב ילוע
ילוע ידי לע שדקתנ אלו ,םירצמ ילוע תולובגב ללכנש רוזאה והז .ץראה לש הנופצב
.לבב

ברה יפל ."הנמא דעו רהנה דעו ביזכמ" הנשמה ירבד יפ לע עבקנ הז רוזא לש ינופצה לובגה
:םירבדה שוריפ הז "הדמח ץרא" ורפסב ילארשי
ילוע קר וב וקיזחהש רוזאה לש ימורדה לובגה םה ביזכ לחנו ביזכ בושיה - "ביזכמ"
.םירצמ
."נ" תואה תרוצב איה לש ותה רשא ,הימסק רהנ = ינאטילה רהנ - "רהנה דעו"
ודיצב ,ינאטילה רהנ לש וכרואל אצמנ רשא ,"ןונבלה רה" אוה הנמא - "הנמא דעו"
.יברעמה
חטשה לכ :הז ץרא לבח לש יברעמהו ינופצה לובגה ןויצ אוה "הנמאו רהנה" תולובגה ןויצ
ימיב בשוימ היהש חטשה אוה ,ביזכ דעו ןונבלה רהלו ינאטילה רהנל תימורדו תיחרזמ אצמנש
.היינש השודק ימיב בשוימ היה אלו ,הנושאר השודק

ונימכח ורימחה ,ןושאר תיב ןברוחב הלטב התשודקש יפ לע ףא ?וז ץראב תיעיבש ןיד המו
תיעיבשב הז ץרא לבחב לוכאל רתומ .וז ץראב הטימשה תווצממ רכז רמשי תאז לכבש ,ועבקו
."דבענ אל לבא לכאנ" :הנשמה ןושלבו תודשה תא דבעל רוסא ךא ,הלבגמ לכ אלל

םירצמ ילוע אל ףאו ,לבב ילוע וב וקיזחה אלש ץרא לבח .ג
םינפלו הנמאמו רהנה ןמ
('א ,'ו תיעיבש) דבענו לכאנ
לע קזחוה אלו ,םירצמ ילוע ידי לע שבכנ אל רשא ,ףסונ רוזא שי ץראה ןופצבש תנייצמ הנשמה
ברה יפל הז טפשמ שוריפ הזו ."םינפלו הנמאמו רהנה ןמ" אוה הז רוזא .לבב ילוע ידי
:ילארשי
ינאטילה רהנ :"רהנה ןמ"
ןונבלה רה :"הנמאמו"
.ןונבלה רהלו ינאטילה רהנל תיברעמו תינופצ אצמנה חטשה :"םינפלו"
ידי לע םלועמ שבכנ אל אוה ךא ,"יעסמ" תשרפב הרותב םיטרופמה תולובגב ללכנ הז רוזא
אוהו ,תיעיבש ירוסיא ללכ וב ורזג אל ךכל יא .החטבהה תולובגב ללכנ אוהש ףא ,לארשי
.(םש ,הנשמ) "דבענו לכאנ"

תולאש
לכאנ" אוהו ,םירצמ ילוע תולובגב ללכנ וניאש ינופצה רוזאה :תישילש הפמ רייצ .8
".לבב ילועו םירצמ ילוע וקיזחה אלש ץראה" :תרתוכה תא וז הפמ לע םושר ."דבענו

לכאנש ,ינופצה רוזאה :תרייצש תישילשו ,תקתעהש םייתש :תופמ שולש וישכע ךדיב .9
.ךדיבש תופמה שולש יפל ,םיקלח השולשל תקלוחמ איהשכ הנשמה ךינפל .דבענו
ןמ תוינשמה תא םלשהו קתעה .הל םיאתמה הנשמה עטק תא הפמ לכ לע םושר
:ןאכ אבומה
"________ דע לארשי ץראמ ________ ________ וקיזחהש לכ"
".________ ________ו ________ אל" :ןידה
".________דעו ________דעו ________מ ________ ________ וקיזחהש"
".________ ________לבא ________" :ןידה
".________ ________" :ןידה ,"םינפלו ________ ________ ןמ"
?ירוטסיה רדס יפל :תיעיבשל תוצראה שולשב םינדה הנשמה יעטק וגרוד המ יפל .10
?יפרגואיג םוקימ יפל ?הכלהה תרמוח יפל

,ץראה זכרמבש דול בשות אוה לאועד .םיחא השולש םה הימחנו עמשילא ,לאועד .11
דחאב .ןודיצב - קוחרה ןופצב ותדובע לגרל יוצמ הימחנו ,רוצב ררוגתמ עמשילא
דחאב .ןודיצב - קוחרה ןופצב ותדובע לגרל יוצמ הימחנו ,רוצב ררוגתמ עמשילא
.שדקמה תיבל םכרדב ,םילשורי תואובמב השולשה ושגפנ םילגרה תשולשמ
החישה תא רבח .הטימשה לע םהיניב וחחוש השולשהו ,הטימשה תנש וז התייה
.םהיניב

םוי םיגהונ לארשי תנידמ ימוחת לכב .ץראל ץוחב גהונ תויולג לש ינש בוט םוי .12
םוי גוהנ וב םוחתה לובגו היינש השודק תולובג עודמ רעשל לכות םאה .דחא בוט
תומוקמב עבקנ תויולג לש ינש בוט םוי :זמר) ?תולובג םתוא םניא דחא בוט
(.םילשורימ םיקוחר