רמייהנפוא לחר / (םיקרפ 16) ידוסיה רפסה תיבל הטימש תווצמ - "ץראל תבש"

ןדיבא תור / (םיקרפ 19) םייניבה תביטחל - "הטימשה תנשל"

גרבנזיא הדוהי / (םיקרפ 34) ןוכיתה רפסה תיבל - "ןותבש תנש"

ץיבומוד םרימע / הטימש תווצמל לארשי ץרא תולובג

גרבנזור עשוהי / ךצרא תא ערזת םינש ששו

הירוצ םייח / הטימשה תנשל רופיס

(ריש) הירנ יבצ השמ ברה / ץראה תבש

תיעיבש יחנומ ןולימ