הטימשה תנשל רופיס

הירוצ םייח :תאמ

"הטימשה רבד" :ךותמ
מ"שת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ

אובמ
תונקהל ולדתשיש וניכנחמ לע הקזח .ורקיעב יכלה ונה הטימשה תנשב רושקה רמוחה
םלוא .גישמה תמכח יפכ לכה ,ןהיקודקד לעו ןהיטרפ לע הטימשה תנש תווצמ תא םהיכינחל
רמוחה תועצמאב קר אל התיכל אשונה תא איבהל ולדתשי םא ,היהי בוט יכ ,יל הארנ
.ויתושגר לע עיפשהל אבה רמוחה תועצמאב םג םא יכ ,דימלתה לש ולכש לא הנופה יכלהה

דצה ןמ אשונה תגצהל םיאתמ רמוח וניתודסומב תולבוקמה תוארקמב יתאצמ אל ירעצל
.ןלהל אבומה רופיסה בתכנ ,הז חטשב רסחה תא ,טעמב ולו ,אלמל ידכ .ולש יתיווחה
לכ ידיבש ךכ ,ולפכשל וכרטצי ,םהיתותיכב הארוהל םיאתמו יואר והואצמי רשא םיכנחמה
.ותארוה ךרדל תועצה רופיסל ךומסב ואצמי םג הלא םיכנחמ .ונממ קתוע אצמיי דימלת

הוצמ לש הרכש

רשא הלגח-תיבב ,ץרפ ןב ןושחנ ומשו ,שיא רגיו .הדוהי ךלמ והישאי ןב םיקיוהי ימיב יהיו
,דואמ םיבר תודש ןושחנל ויהיו .דואמ דואמ רישעו ליח ןב שיאה היהיו .הדוהי הטמ תלחנב
ובל םר אלו ,וינכשו ויחא ינפ לע שיאה האגתה אל ,ספא .הבר הדובעו בורל רקבו ןאצ
.ויתווצמב קבדו 'ה ארי ,עונצ שיאה יהיו .הזה ליחה תא יל ושע ידי םצועו יחוכ :רומאל
יכרדב וקבד ,םהב והכרב 'ה רשא וינב םג .ןויבאה תוורע הסיכ וידגבבו ינעל סרפ ותיפמ
אצי ומשו ,וירכמ לכ לעו ויער לכ לע בוהא ןושחנ יהיו .ויתוחרואב תכלל ולדתשיו םהיבא
.וטבש ינב ברקב הליהתל

הבר החמשב דוד ריע ירעשב אוביו .רדנ רשא ורדנ םלשל המילשורי ןושחנ לעיו ,םויה היהיו
רשא םיאלפנה תוארמה ןמ ועבש אל ויניעו ,הנהו הנה ריעה תובוחרב טטושיו .שדוק תדרחבו
םדא ינומה םיאלמה םיקוושה ,םירוצבה הילדגמו הירעש לע הרידאה המוחה .וינפל ולגנ
בר גנועב ןושחנ לש ובל תא ואלמ הלא לכ ,תוראופמה ויתוכשל לע תיבה רה הארמ ,םנואשו
...ץיקהב םלוחכ יהיו ,ץק ןיא החמשבו

ינומה הנהו ,אריו ויניע תא ןושחנ אשיו .קזחו ךלוה לוקהו וינזואב הלע תונע לוק ,עתפל
םשיו .תיבה רהל םילועה תובוחרה דחאב םילהקתמ ,ףט םגו םירוחב ,םישנו םישנא ,םדא
:ןומהב רבע שחר לוק .לדח עתפלו רבגו ךלה שערה .רבדה רשפ תוארל םוקמה רבעל וימעפ
תומלה לוקכ ולוקו ,ויפ תא איבנה חתפיו ?איבנה יפב המ !איבנה והימרי !איבנה והימרי
:עלס וצצופי רשא םישיטפ
תרמאו לארשי ינב לא רבד .רומאל יניס רהב ודבע השמ לא 'ה רמא הכ !'ה רמא הכ
םינש שש !'הל תבש ץראה התבשו ,םכל ןתונ ינא רשא ץראה לא ואובת יכ ,םהילא
ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו .התאובת תא תפסאו ,ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש ערזת
רוצקת אל ךריצק חיפס תא .רומזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש .'הל תבש ,ץראל היהי
ךל ,הלכואל םכל ץראה התייהו !ץראל היהי ןותבש תנש ,רצבת אל ךריזנ יבנע תאו
...ךתמאלו ךדבעלו
תווצמ רמש אל הכ דע .ברח תורקדמכ ובבלל ורדח וירבד ךא ,איבנה ינפ תא האר אל ןושחנ
ירבד םהל ראבל והורכש רשא יולה רענה ףאו ,המייק אל ורפכ יבשוימ שיא ןה ,הטימשה
תא החלפ הזע הקעזו ,וחומב קרבכ תורבוע הלא תובשחמ דוע ...םריהזה אל ,השמ תרות
?ונידלי תא וליכאי הממו ?לכאנ המו !?רומזל אלו עורזל אל !איבנה תא אנ ואר :ריוואה
לכאנ המ - רומזנ אלו ערזנ אל םא !איבנה ,ןכ :המורת תונע לוקב קעוזה ירבד לביק ןומהה
:חטובו ולש לוקב ןעיו הלעמל תומורגה וידי יתש ףינה איבנה ?תיעיבשב
תא ףוסאנ אלו ערזנ אל ןה ,תיעיבשה הנשב לכאנ המ ,ורמאת יכו ,'ה רמא הכ
.םינש שולשל האובתה תא תשעו תישישה הנשב םכל יתכרב תא יתיווצו !ונתאובת
,רומאל וידלי וילא וקעצי יכו !אוה ירירע איבנה ןה !יחא :לתהמו געול לוק ותוא עמשנ בושו
ןיא :רומאל ףיסוה רחא לוקו ?רקנת וניניעה ?ונחנא םיתמ - ןיא םאו ,םחל ונל בה ,וניבא
אחמיו להקה עריו !הרותה ירבד רומשל וילע השקי אל ןכל ,תודש אל ףאו םידלי אל והימריל
ןושחנ ןפיו .ותוכהלו איבנה רבעל ץורפל וסינ םילהקתמה ןמ םיברו .ןורחאה שיאה ירבדל ףכ
:איבנל ןושחנ רמאיו .ופוגב וילע ךכוסיו ,איבנה ןימיל בציתי רשא שיא ןיא יכ אריו ,הכו הכ
ןושחנ סהיו .ךיפב 'ה רבד יכ םעה אנ עדיו ,ךופרח רשא לעילבה ינב לש םהירבדל אנ הנע !יבא
:םמות דע וירבד תאשל איבנה ףסויו .וטקש תולוקהו ,םעה תא
תא ינא יתומישהו - ודבע השמל ורבד תא 'ה םיקי ,הטימשה תווצמ ורמשת אל םא
םכירחא יתוקירהו םייוגב הרזא םכתאו ...הב םיבשויה םכיביוא הילע וממשו ץראה
לכ היתותבש תא ץראה הצרת זא .הברח ויהי םכירעו הממש םכצרא התייהו ,ברח
!היתותבש תא תצרהו ץראה תבשת זא ,םכיביוא ץראב םתאו ,המשה ימי
ןכ ירחא היהיו .ויתולבסל שיא וכלה ןכ ירחאו ,הימודבו טקשהב איבנה ירבד תא םעה עמשיו
ןב ןושחנ :האכנ חורב ןושחנ ןעיו ?ךנה טבש הזיאמו ?ינב ,ךמש המ :ןושחנ לא איבנה רמאיו
.וכרדל ךליו איבנה והכרביו .יכנא הדוהי הטממו ימש ץרפ

וינב תא ףוסאיו .עבשה תנשב והדשב דובע יתלבל הבשחמה הלמג ובלבו ,ותיבל ןושחנ בשיו
:רומאל וינב ול ונעיו .םילשוריב ותוא תואצומה לכ תא םהל רפסיו ותחפשמ ינב לכ תאו
ץראה התבשו בותכ ונתרותבו ,רוצבלו רומזל ,עורזלו שורחל לכונ הכיא !איבנה רבד תמא
והימרי רבדכו השמ תרותב בותככ הטימשה תווצמ םייקל םבלב רמוא ורמגיו ?!'הל תבש
רבדכ ןכתייה :דחאה רמאיו .םהיניעב הנינשלו אלפל יהיו רפכה ישנאל רבדה עדוויו .איבנה
שירח תא עיגת ,הניתמנ :ינשה רמאיו !געלי ונל םגו ,ותיב ינבב ןושחנ לתהמ יאדו ?הזה
!וירבדכ וישעמ םא ,הארנו

ןמ הלע תודבכה ץעה תושרחמ תא םיכשומה םירוושה תייעג לוק ...העיגה שירחה תע ,הנהו
ישנא ורמאיו ...םלתו רינ אלל וראשנ ותחפשמ ינב תודשו ןושחנ לש ויתודש קר .תודשה
עגושמ :ופיסוה ףא רשא ויהו !ונב לתה אל !ןושחנ רבד תמא ,ןכא :והער לא שיא רפכה
.לכה יפב קוחשל ותיב ינבו ןושחנ ויהיו ...ומעט הנש 'ה ...שיאה
?תאזכ העמשנה :וילא ורמאיו ,והשעממ ואינהלו ובל לא רבדל וסינ םיבוטה ויערמ םינשו
ךינבל השעת המו ,אטח ידיל האיבמ הלטב ןה ?המימת הנש ותכאלממ המדא דבוע לטביה
המה םיבר .המילשורי הלענו ונתיב תא בוזענ תאזה הנשה :ןושחנ ןעיו ?ואטחי אלו
!'הל שדוק תנש תאזה הנשה אהת .םעל הרות ורוי רשא םיאיבנה ינבו םייולה םילשוריב
....םשארב ול ודוניו ,ושפנל ןושחנ תא ובזעיו ,םדיב הלע אל םצפח יכ ,ויער ואריו

םירתונה הלגח-תיב ישנאו ,המילשורי ולעיו םהיתודשו םרפכ תא ובזע ותחפשמ ינבו ןושחנו
.המימי םימימכ המדאה הכאלמב וכישמה

המדאה תא וקשיו ודרי זוע תורטמ .וחתפנ םימשה תובוראו ,עיגה ףרוחה .רבעו ףלח ותסה
,ןכא .ליג תועמד םירכאה יניע ואלמיו ,תודשב חרפתו התלע האובתהו ,ביבאה אוביו .הווריו
ושטילו .םויל םוימ הבר הלגח-תיבב הדובעהו .רמועה ורצקי הנירב העמדב םיערוזה
אלו םישנאה לע הדובעה דבכתו .םהימסא תא ונפיו םהילגמ תאו םהישמרח תא םירכאה
...םחתפל תברואה הנכסל םבל ותש

,הלגח תיב תודש לע וטשפ םודא לובגב רשא יקלמעה ינבמ םיעור תונחמו ,םוי היהיו
םהירחא וריתוה אלו ,הבראכ - םיחרופה האובתה תודש תא םנאצו םיקלמעה ילמג ותיחשיו
,עישוהל םדי לאל ןיאו םלמע ירפ תתחשה תואורו תולכ הלגח-תיב ירכא יניעו ,טילפו ידרש
.םחל תפ דע םואיביו הלגח-תיב ירכא תא איהה הנשב םיקלמעה וששוריו

ינבלו וינבל ןושחנ רמאיו .העיגה ןושחנ לש וינזואל ףאו המילשורי העיגה הרמה הרושבהו
?דגנמ דומענ ונאו ,םחלל ובערי וניחאה .תאזה תעה םיחטובו םיננאש תבשל תע אל :ותיב
לע האובתה תא וסימעיו .האובתב והונתיו םפסכ לכ תא ותחפשמ ינב לכו ןושחנ ואיצויו
.בער תפרחמ םוליציו תוחפשמה ןיב האובתה וקלחיו .הלגח-תיבל והאיביו םירומחו םילמג
ישנא וכרביו .ןויבאו לד לכל ותיב ינבו ןושחנ וריקפה םהיתודשב לדג רשא חיפסה תא םגו
אנ לא :ןושחנ םהל רמאיו .ןיצקלו שארל ותוא םישל ושקביו ץרפ ןב ןושחנ תא הלגח-תיב
,ורמשת ויתווצמ תאו וכלת ויכרדבו ,םכב לושמי 'ה !ינב אל ףאו םכב ינא לושמא אל !יחא
!ירכש היהי הזו

בותככ ,הטימשה תנש איה אולה ,עבשה תנש תא איהה הנשה ןמ הלגח-תיב ישנא ורמשיו
הלגה רשא הדוהי תולג םע םתמדא לעמ ולג אל ,וז תווצמ לש המויק תוכזבו .השמ תרותב
....דאמ םיבר םימי חטבל הילע ובשיו ,לבב ךלמ רצנדכובנ

ךרעמל העצה

רופיסה לע תיללכ הכרעה .1
.הטימשה אשונ תשחמהל יתורפס רמוח שמשל ותרטמו ,יתמגמ אוה ןכותה - ונכות תניחבמ
.הסיפתל םיחונו םירורב וב םיעיפומה תונויערה
.תראותמה הפוקתל המיאתמו תיארקמ תויהל תלדתשמ ןושלה - ונושל תניחבמ

רופיסה תארוהב תורטמ .2
רופיסה לש ונכות תרכה (א)
.רופיסב םיעיפומה םייבויחה םירוביגה םע תוהדזה רוציל ןויסינ (ב)

ךרעמה .3
החיתפה (א)
תתל ולכות םאה .ןמייקל השקש תווצמ שיו ןמייקל לקש תווצמ שי עודיכ :הרומה
ולכות םאה .(המיאתמ תרתוכל תחתמ תואמגודה םשור) ?ןמייקל לקש תווצמל תואמגוד
הנשה .(המיאתמ תרתוכל תחתמ תואמגודה םשור) ?ןמייקל השקש תווצמל תואמגוד תתל
!אל ?וז הוצמ םייקל יאלקחל לק םאה !הטימשה תנשב תורושקה תווצמב םיקסוע ונא
השק וז הוצמ ,ןכא :הרומה ךישמי רפסמ םיקומינ תלבק ירחא .(םיקמנמ םידימלתה) ?עודמ
תא וחיכוה םילודגה וניאיבנ תעו ולת לע דמע ונשדקמ תע ,ןושאר תיב תפוקתב םג !המייקל
ארקנ םויה .הטימשה תווצמ ומייק דימת אל זא םג ,הרותה תווצמ םויקל ואיבהל וסינו םעה
...םימיה םתוא לע רופיס

רועישה ףוג (ב)
הרומה תאירק :1 בלש
רופיסה חותינ :2 בלש
לש הרכש" אוה ונארקש רופיסה םש :אבה הלאשה התיכה ינפב גצות הרומה תאירק רמגב
?הימייקמ לש םרכש היה המו רופיסב רפוסמ הוצמ וזיא לע ."הוצמ

והמו :איהו ,תפסונ הלאש תגצה ידי לע וז הדוקנ ביחרהל רשפא תמדקתמ התיכב :הרעה
רמואה הרותב קוספ םכל רוכז ילוא .(תולג) ?הטימש תווצמ לש המויק-יא לע ןתינה שנועה
.(גמ ,דל ,וכ ארקיוב רמאנל הנווכה) ?תאז ונל
רופיסה לש טרופמ חותינל הרומה רובעי הנושארה תיזכרמה הלאשב לופיטה רמגב
.הנבהו ןכות תולאש לש תודחא תורדיס תועצמאב

:הנושאר הרדיס
םישנאה םה ימ ?םירבדה ושחרתה ןכיה ?הז רופיסב רפוסמ םהילעש םירבדה ושחרתה יתמ
רמגב .תומיאתמ תורתוכ תחת חולה לע הנמשרת תומיאתמה תובושתה ?רופיסב םיעיפומה
:ךכ חולה הארי תולאש לש וז הרדיס

םישנאה תומוקמה ןמזה
ץרפ ןב ןושחנ
ןושחנ ינב
הלגח-תיב ישנא
יקלמעה ןמ םיעור
איבנה והימרי
םילשורי ישנא
הלגח-תיב רפכ
םילשורי
ןושאר תיב ימי
(והימרי ימי)

:הינש הרדיס
קבדו 'ה ארי ,עונצ שיא ןושחנ היה ,רופיסה תישארב ונארקש יפכ .םילשוריב דמעמה
אוצמל לכוי םכמ ימ ?המייקל טילחה יתמ ?הטימשה תוצמ תא םייקמ היה םאה .ויתווצמב
לש ולוק המד המל ?ןושחנ לע איבנה ירבד לש םתעפשה תא םיאור ונא ובש טפשמה תא
םויקל םידגנתמה יפב ויה תונעט וליא ?איבנה ירבדמ ועפשוה םיעמושה לכ םאה ?איבנה
יכ ,האר רשאכ ,ןושחנ השע המ ?דבלב םירובידב םידגנתמה וקפתסה םאה ?הטימשה תווצמ
?איבנה ייחל תפקשנ הנכס

:תישילש הרדיס
תא וינב ולביק ךיא .הטימשה תווצמ םייקי ךלאו התעמ יכ ,וינבל רשבמו ותיבל בש ןושחנ
ויה ןכבו .(רפכה ישנא ברקב וחוור תועד יתש) ?רפכה ישנא העדוהה תא ולביק ךיאו ?ותעדוה
םאה !העיגה שירחה תע ,הנהו ,וירבדכ וישעמ םא הארנו ,שירחה תע עיגת :ורמאש םהמ
?רפכה יבשות זא ורמא המ .רופיסב תאז אנ ואצמ ?םהיתודש תא ותחפשמ ינבו ןושחנ ושרח
ובצמ ,להקה תעד דגנ דדב דמועה שיא :ילאמרופ חותיפ :תמדקתמ התיכב) ?ול וקחצ עודמ
ידכ ןושחנ השעי המ ?הטימשה םייקל אלש וילע עיפשהל םיבוטה וירבח וסינ ךיא .(ישפנה
?ואטחי אל הכאלממ םילטבה וינבש

:תיעיבר הרדיס
...םוקמל ול םיבר םיחולש ,םלואו .הפי התלע הלגח-תיב תודשב האובתה .רכשהו שנועה
התיכב) ?םהיתודשב תחרופה האובתה ןמ הנהנ ימ ?םלמע ירפמ הלגח-תיב ישנא ונהנ םאה
רשא םע לכאי ךעיגי לכו ךתמדא ירפ" !הרותה ןמ קוספ ונל ריכזהל לוכי הז ןיינע :תמדקתמ
.(םש אל קוספ םג הארו ,גל ,חכ םירבד - "םימיה לכ ץוצרו קושע קר תייהו תעדי אל

הלגח-תיב ישנא לש םבצמ היה המ ?םיטפוש רפסב עיפומה המוד הרקמ םירכוז םתא ילוא
אוה !אל ?חמש םאה .ןושחנ לש וינזואל םג העיגה הרמה הרושבה ?םיקלמעה תטישפ ירחא
םאה ?(ותובידנ לע) ובל בוט לע ןושחנל תודוהל הלגח-תיב ישנא וצר דציכ ...ךפהל !חמש אל
תא הלגח-תיב ישנא ומייק זאמ ?ןושחנ לש ורכז היהי המ ?שארל םהל תויהל ןושחנ םיכסה
...בר היה םרכשו הטימשה תווצמ

רופיסה םוכיס (ג)
?הז רופיסמ דומלל רשפא םירבד וליא
.המויקב שיש םיישקה ףרח הטימשה תווצמ םייקל שי (א)
.ךל םיגעול ךירבח םא ףא הוצמ םייקל שי (ב)
."ךבל לגי לא ולשכבו - חמשת לא ךביוא לופנב" (ג)

התיכב תודובעל תועצה .4
(השלח התכל)
?רופיסב רפוסמ וילעש הרקמה הרק ימ ימיב .1
?ץרפ ןב ןושחנ רג םוקמ הזיאב .2
?םילשוריב ןושחנ האר ימ תא .3
?וביבס ופסאנש םישנאל והימרי איבנה רמא המ .4
?איבנל םישנאה ורמא המ .5
?םהידימ ותוא ליצה ימו ,והימריל תושעל םישנאה וצר המ .6
?הטימשה תנשב ותחפשמ ינבו ןושחנ וכלה ןאל .7
?הלגח-תיב ישנא לש םהיתודשמ האובתה תא לכא ימ .8
?הרצב ויהש תעב הלגח-תיב ישנאל רזע ימ .9
?הלגח-תיב ישנאל ןושחנ רזע ךיא .10
?הטימשה תווצמ תא ומייקש לע הלגח-תיב ישנא ולביק רכש הזיא .11
:םיטפשמ העברא רופיסה ןמ קתעה .12
:והימרי איבנה ירבדמ (א) 
:רפכה ישנא ירבדמ (ב) 
:ןושחנ לש וינב ירבדמ (ג) 
:ורפכ ישנא לא ןושחנ ירבדמ (ד) 

(תינוניב התיכ)
!ץרפ ןב ןושחנ לש ויתונוכת תא ראת .1
!םימיה םתוא לש םילשורי תא ראת .2
?איבנה ירבד דגנ םישנאה ונעט תונעט וליא .3
?הטימשה תוצמ םייקל ןושחנ לש ותטלחה תא הלגח-תיב ישנא ולביק ךיא .4
!הטימשה םייקל אלש וילע עיפשהל ןושחנ יער וסינ םהבש םיקומינה ינש תא בותכ .5
?ןושחנמ םיערה ודרפנ דציכ .6
?םרכבו הדשב תודובעה תקספה ידי לע תמרגנה הלטבה דגנ ןושחנ אצמ הפורת וזיא .7
?"ורוצקי הנירב - העמדב םיערוזה" :קוספה רופיסב םייקתנ אל עודמ .8
?םינכסמה ורפכ ינבל ןושחנ רזע םיכרד יתש וליאב .9
ומייקש לע הלגח-תיב ישנא ולביק רכש הזיאו ,םיבוטה וישעמ לע ןושחנ לביק רכש הזיא .10
?זאמ הטימשה תא

(הבוט התיכל)
!ורשועב האגתה אל ןושחנ יכ ,רופיסה ןמ חכוה .1
?ןושחנ לש ובל ץמוא תא ונא םיאור הרקמ הזיאב .2
!ךירבד חכוה ?ןושחנל "ןשקע" ראותה םיאתמ םאה .3
?הנש התוא דע הטימשה תווצמ תא ןושחנ םייק אל עודמ .4
?הטימשה תווצמ תא םייקל ונוצרל הלגח-תיב ישנא ונימאה אל עודמ .5
?...ומעט הניש 'ה ...שיאה עגושמ :ןושחנ לע הלגח-תיב ישנא ורמא עודמ .6
!ךירבד חכוה ?הטימשה תוצמ תא םייקל ןושחנל ול היה לק םאה .7
?םיקלמעה םידדושה תנכסל םבל תא רפכה ישנא ותש אל עודמ .8
?"הוצמ - הוצמ רכש" יכ ,ל"זח ירבד תא הז רופיסמ חיכוהל רשפא ךיא .9
!עטק לכל םיאתמ םש ןתו םיעטקל רופיסה תא קלח .10
!רופיסה ןמ רפסמ םילמב ופוסו עטק לכ תלחתה ןייצ
:ךכ הזחמ רופיסה ןמ תונבל הסנ .11

הב שחרתמ המ התושחרתה םוקמ הנומתה 'סמ
.וירבדל להקה געל ,רבדמ איבנה םילשוריב בוחר 1
.איבנה לע ןגמ ןושחנ םילשוריב בוחר 2