ךצרא תא ערזת םינש ששו

'ז התיכב גי-י :ג"כ תומש תארוה


גרבנזור עשוהי


תרגסמב תורכזנה תווצמה ראש יבגל םג ומכ ,רוכזל ונילע ,הטימש תווצמ תא דומלל ונאובב
רפסב םיאבומ הטימש תוצמ יטרפ .דבלב םירבדה ירקיע אלא ורמאנ אל ןאכ יכ ,תירבה
ונמוקמב הווצמה דומיל תעב .ארקיו רפס תא דמלנש העשב אצמנ םתואו ,הכ קרפ ארקיו
:םיניינע ינשל ונבל תמושת תא ררועל הצרנ
ארקיו רפסב טוריפה םויקל
.הז לדבהל תעדונה תועמשמלו ארקיוב רומאה ןיבו ונמוקמב רומאה ןיב לדבהל

איה הטימש תווצמ :ץראל הסינכה ןיבו הווצמה ןיב רשקה שגדומ ארקיוב יכ ,םיאצומ ונא
םינדה םיקוספה ןמ דחא לכב טעמכ תרכזנו תרזוח וז הדבועו ,ץראב תויולתה תווצמה תחא
:אשונב
,(2 הכ ארקיו) "...םכל ןתונ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ"
ןכו
,(4 ,םש) "ץראל היהי ןותבש תבש"
,(5 ,םש) "ץראל היהי ןותבש תנש"
.(6 םש) "הלכאל םכל ץראה תבש התייהו
,ץראל הסינכה וז אל ןכש ,הרקמב אלו ,ללכ רכזנ וניא ץראה םרוג ונמוקמב ,תאז תמועל
אלא ,הרזגנ םרט הנשה 40 תרזג ןכש ,ןמזה תניחבמ ךכ לכ אלו ,םעה ןמ הקוחר ןיידעש
םושמ ."םעל ותוא השועה" דמעמ לש ומוציעב התע אצמנ םעה ןכש ,תישפנ הניחבמ רקיעב
רשקה תאו דחא דצמ 'הב ןוחטיבה תא םיאטבמה םיטרפ םתוא אלא ונמוקמב ורכזנ אל ךכ
.("רבדיו" ה"ד ,1 הכ ארקיו ,ן"במרב םג ןייעו) ינש דצמ םעה יקלח ןיב
"...התשטנו הנטמשת תיעיבשהו ךצרא תא ערזת םינש ששו" :11-10 גכ םיקוספ

תועקרק תטימש
10 גכ קוספ הנהו ,ליעל ןודנש הזמ רחא ןיינעל רבוע בותכה יכ ,רובס ונקוספ תא ארוקה
רשק שי ("םינש ששו" ה"ד ,10 גכ) ע"באר תעדל ."...ערזת םינש ששו" ,רוביחה 'ו-ב חתופ
תובשחתה לש ןויערה ,רמולכ ."ךמע ינויבא ולכאו" רובעב ,ונקוספ ןיבו ליעלש תווצמה ןיב
תא האר) תחתופ 'ו-כ 'וה תא תוארל רשפא ,תאז םע .םיניינעה ןיב רשקמה אוה םינויבאב
תוכאלמה לע םיעמוש ונא ,ןושארה קוספב ,הירחאש ,("םיטפשמה הלאו" לע ליעל רומאה
לע םיעמוש ונא ינשה קוספבו ,הלובי ףוסיאו המדאה דוביע ,םינש שש ךשמב הדשב תושענה
האר) 11 גכ קוספל ,דוגינה ךרד לע ,המדקה אופא אוה 10 גכ קוספ .תיעיבש תווצממ המכ
יוטיב ידיל אב הז דוגינ .(םש ,וטוסאק ירבד ןכו ,"התאובת תא תפסאו" ה"ד ,10 גכ ,ם"בשר
."תיעיבשהו" הביתב דוגינה 'ו-ב שומישה ידי לע םג

:יטקדיד תעד לוקיש
התיכב ןודיי ,תירבב תורכזנה תווצמה ןמ תחאכ הטימש תווצמ תודוא ,ליעל רומאה
רחאל קר ןכש ,ארקיוב םיליבקמה םיקוספהו 11-10 גכ םיקוספה דומיל רחאל קר
לש רשקהה ןמ קיסהלו םיבותכה ןיב םילדבהה לע דומעל םידימלתה ולכוי הז דומיל
.םילדבהה תביס תא םיבותכה

:םיבותכ ןיב הנושהו הוושה תאיצמ - הללכהו הטשפה
.10 גכ קוספ תישארב רוביחה 'ו תודוא ההימת ועיביש םידימלת ואצמייש ,חינהל שי
תשרוד וז העפותל רבסהה תאיצמ .וז איה 'ו וזיא הלאשה תא הרומה ררועי ,ואל םא
תורכזנה תווצמל ףתושמה ןויערה והמ וקיסי היתובקעבש הטשפה תלועפ םידימלתהמ
.ינש דצמ ,וניקוספב תורכזנה תווצמלו ,דחא דצמ ,9-3 גכ םיקוספב

:דוגינה 'ו - תינונגס העפות יוהיז
דוגינהש ןוויכמ .11 גכ קוספ ןיבו 10 גכ קוספ ןיב סחיה תלאשל הרומה רובעי ןאכמ
העיפומה 'וה לש הדיקפת תא ריבסהל םידימלתה לע השקי אל ,טלוב םיקוספה ןיב
.דוגינה 'ו יהוז יכ ,רמולו םכסל לכוי הרומהו ,11 גכ קוספ תישארב

"התשטנו הנטמשת תיעיבשהו" :11 גכ קוספ

הטימשה תנשב תורושקה תווצמ
:הטימשה תנשב תורושקה תווצמ יתש םיאטבמ "התשטנו הנטמשת" םילעפה ינש
:"התשטנו" ."ךצרא תא ערזת םינש ששו" תמועל ,המדאה תא דובעל אל יוויצ :"הנטמשת"
הנטמשת" ה"ד ,11 גכ ן"במר) "התאובת תא תפסאו" תמועל ,האובתה תא ףוסאל אלש יוויצ
ה"ד ,11 קוספב רמוא י"שר ,"התשטנו" לש הבוחה הלח יתמאמ הלאשל רשא .("התשטנו
התא ףא ,הדשה ןמ תורפה ולכש עגרהמ רמולכ ,רועיבה ןמז רחא הליכאמ" :"התשטנו"
.האלהו רועיבה ןמזמ ליחתמ הליכא רוסיא :רמולכ ".הליכאב רוסא

:(הדיגנמ) תידוגינ תלובקת - תינונגס העפות יוהיז
תא לצנל לכוי הרומה .תופדרנ םילמכ הלא םילעפ ושרפי םידימלתהש חינהל שי
םהמ שקבלו ,11 גכ-ו 10 גכ םיקוספה ינש ןיב דוגינה רבדב ,ליעל הניוצש הדבועה
לע םירבדה תא םכסל לוכי הרומה הז דוגינ טילבהל ידכ .דוגינה יטרפ תא אוצמל
:ןלהלדכ ,םהב ןוידה ידכ ךות ,חולה

םינש שש
(התאובת תא) התפסאו(ךצרא תא) ערזת
תיעיבשבו
התשטנו הנטמשת

תא יכ ,ונל המדנ .םידימלתל םירורב ןכא ן"במר ירבד יכ ,חיטבהל לכונ ףא וז ךרדב
ידי לע ןבוי אל שוריפה לש ותישארבש ןוידה םג .התיכב אורקל ןיא ן"במר שוריפ
.התיכב דמלנש המל קוזיח ואצמי םה םירבדה לש םפוסב תוחפל ירה ,םלוכ םידימלתה

"הדשה תיח לכאת םרתיו ךמע יניבא ולכאו"


הרקפה :הטימשה תנשב תורושקה תווצמ
ונניא לוביה תיעיבשה הנשב .לוביה תרקפה תווצמ איה ונקוספב תרכזנה תישילשה הווצמה
ןכו ,ונממ תונהל ולכוי םינויבאהו ,רקפה אוה לוביה .םרכה וא הדשה לעב לש יטרפה ושוכר
םירוטפ תיעיבש תורפ יכ ,רמוא ,אתליכמה תובקעב ,(רתא לע) י"שר .הדשה תייח ףא
ףא ןכ ,הדשה לעב לש ותושרב הניא ירהש ,רשעמ אלב תלכוא הדשה תייחש םשכ :רשעממ
.רשעמ אלב הליכאה םהל תרתומ ,קוספב םירכזומה םינויבאה

:ןיינע םוכיסל םיקוספ תאוושה
:דמלנ םהמו ,הרותב תורוקמ השולש הטימשה תווצמל יכ ,ומכסי םידימלתה

םירבד
וט
תומש
11 גכ
ארקיו
7-4 הכ
םיפסכ תטימש


.ודי השמ לעב לכ טומש
.(2) שוגי אל
תועקרק תטימש
ןותבש תבש
,ץראל היהי
,(4) ערזת אל
,(4) רומזת אל
,רוצקת אל
.(5) רוצבת אל


הלכאל םכל ...
... (6) ךדבעלו ךל
.(7) ךתמהבלו
תועקרק תטימש
הנטמשת תיעיבשה
(11) התשטנו


ינויבא ולכאו
,ךמע
לכאת םרתיו
.(11) הדשה תיח

"ךישעמ השעת םימי תשש" :12 גכ קוספ
םיניינעה תוכימס לש תועמשמה
אצומ ע"באר .םיניינעה תוכימס תלאש תררועתמ ונקוספב םג ,םירחא םיבר תומוקמבכ
תא ןאכ םג האור אוה ,ליעל ונרכזהש ,הטימש ןיינעל ושוריפב ומכו ,רתוי בחרו ףיקמ רשק
דחאמה ,ונקוספ דע קרפה תישארמ תורכזנה תווצמה לכ ,ותעדל .ילאיצוסה םרוגב רשקה
ןייצמ ,אתליכמה תובקעב ,י"שר ,תאז תמועל .עשיה ירסחב ,םילדב תובשחתהה אוה םתוא
לע ונדמלל האב וז תוכימס ותעדל .דבלב תבש תווצמ ןיבו הטימש תווצמ ןיב רשקה תא
.תיעיבשה הנשב םג יעיבשה םויה תרימש תבוח

תוכימס תא הרותב םינוש תומוקמב םיריבסמ ,םתובקעב שרפמ י"שר רומאכש ,ל"זח
,תבש תוחוד ןניא תווצמה בורש ןורקיעה יפ לע הל הכומסה השרפה ןיבו תבש ןיב תוישרפה
טי ארקיול י"שר האר) םאו בא דוביכ תווצמ אלו (2 הל תומשל י"שר האר) שדקמה ןיינב אל
חספ ןברק ,הלימ) :הרותה ןמ עובק ןנמזש תווצמ דבלמ ,("ורמשת יתתבש תאו" ה"ד ,3
םשכ :תווצמה יתש ןיב יביטאיצוסא רשק םג םייק יכ ,רמולו ףיסוהל לכונ ילואו .(דועו
הנשה איהש ,הטימשל סחיב םג רבדה ךכ ,הכאלממ התיבש םוי אוה יעיבשה םויהש
ךכ ,תבשב םהל חנויש ,המהבה לעו רגה לע 'ה למחש יפכו .הדובעמ הב תובשל שיו תיעיבשה
רגה ,דבעה תחונמ לע :קיידל ונילע יכ םא .תיעיבש תורפמ תונהיל המהבלו םינויבאל רתוה
לע ן"במר הוושה) "...חוני ןעמל" ,תבשה תורטממ הרטמ יהוז יכ שרופמב רמאנ המהבהו
םא םג ,תשרופמ הרטמכ תרכזנ הניא תיעיבש תורפמ האנהה הטימשב ,תאז תמועל .(רתא
.(ךוניחה רפס) הרטמכ התוארל לבוקמ

:תורעשה תאלעה
םידימלתה יכ חינהל שי ,םיניינעה-תוישרפה תוכימסב םימעפ המכ ונקסעו ליאוה
?ולא לצא ולא םיניינע הרותה הבתכ עודמ הלאשה תא וררועי

הרעשה תומיאל ןשרפב ןויע
ליעל ונדמלש תוכימסל הביסה יהמ םמצעב אוצמל תורשפא םידימלתל תתל יוצר
.ותעדל ונוויכש וארי םהו ,ע"בארל םתוא הנפי הרומה .ילאיצוסה ןיינעה תא ביחרהלו

:תיטקדיד העצה
,י"שר לש ושוריפ תא איבהל םא הרומה לוקשי ,הז רבסה ועיצי אל םידימלתה םא
הווצמ ללכ ךרדב ןיאש ןורקיעה לע תינש ורזחי םה ,להקיו תשרפב ,ןלהלו ליאוה
.תרחא ונבשחש ןכתייש ףא ,תבש החודה